Délmagyarország, 1930. április (6. évfolyam, 73-96. szám)

1930-04-13 / 84. szám

1930 április 13. Df.T.MAnYAROTISZAG 0 reuma, csöx, köszvény, ischias ­BziUodal szoba, teljes ellátás, I oBztályn tádfOrdí re! együtt, el«- és utóldényben T ~ naponta .,. ,., ... * " pengni Ugyanaz a fftldénvben (u njonnan meg nyílt. l>ark - »zállodáttkban) Q naponta ^^pengrt Kérjen azonnal dijmentes résrietee prospektust I. Tnterorbán telefon: Harkány O, M *i Séta az első szegedi Ipari vásáron Ar első szegedi ipari vásár sajtóbemuta­lóján az elhangzott üdvözlések után — amely­ről lapunk más helyén számolunk be — Kör­mendy Mátyás ipartestületi elnök végigkalau­zolt bennünket a kiállítási termeken. Impo­záns látványt nyújt a diszterem a gyönyörű lakásberendezésekkel, de nem kisebb hatású a « felső termek kiállítási anyaga sem. Csin és izlés minden darabon, látszik, hogy szeretettel és kedvvel foglalkozott az iparosság is, a ren­dezőség is a vásárral, amely kétségtelen, hogy maradandó, sikert biztosit a kiállításnak. Meg kell állapítani, hogy rendkívül értékes mun­kát végeztek a rendezők. Végigjártuk a vásárt és a kiállítókról az alábbiakban számolunk be: Angelus zongorák akkordjai hullámzanak végig a csendesnek egy­általán nem mondható kiállítási teremben és aki • hangok eredete után kutat, azt kellemesen lepi meg egy igen Ízléses kis kereszthuros zongora és egy pianinó. Az angol mechanikáju zongoráról mindenki azt hiszi, hogy angol gyártmány és az a tulajdonképpeni meglepetés, hogy itt, Szegeden készült mind a két zongora. Engel Imre, a Ta­karékpénztári ucca 8. szám alatti zongorakészitő már évek óta késziti és tökéletesiti zongoráit, ame­lyek legnagyobbrészt budapes'.i kereskedőkhöz ke­rülnek. Nem lehetetlen, hogy akárhány szegedi is vett már Budapesten Angelus-zongorát, anél­kül, hogy sejtette volna, hogy az idehaza készült és itt sokkal olcsóbban kaphatta volna. ARCUS Oafliioll bútorgyár szabadkai uti vámnál. Telefon 947, vágóhídi vil­lamos végállomással szemben. Egyedüli szegedi ipar­vállalat, mely szakmunkásokkal, modern gépbe­rendezéssel minden alkatrészében maga késziti a thonetrendszerü összes hajli'ott székgyártmányokat Ugy a fényezett gyártmányai, mint rendkívüli erős­ségű gőzölt bükkfa összecsukható kerliszékei és asz. talai minőségben és tartósságban felülmulhatalanul elsőrendüek. A m. kir. keresk. miniszter 89851/1928. és a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 1634/1928. sz. rendeleteikkel felhívja az összes hatóságokat és intézményeket, hogy székszükség­leteiket — hazai ipar pártolása céljából — e vállalatnál szerezzék be. Borbély József börőndós és bőrdíszműves, Feketesas-ucca 21. Ez a fiatal iparos igazán kitett magáért Amit ezen a téren iparos produkálni tud, az mind feltalálható ezen a kiállításon. Gyönyörű kofferek, a legmo­dernebb felszerelésű utibörőndök, vadászfelszerelé­sek, nyergek, pénztárcák és egyéb bőráruk van­nak mesterien elrendezve. Igazán maga ellen vét az, aki Pesten akar vásárolni, mikor esetleg ol­csóbb áron kaphatja ennél a becsületes iparosnál. Bót& Jánosné paplanos, Teleki ucca 1, legfinomabb anyagból való saját készítésű paplanjai általános tetszést arat­tak, dicséretére a becsületesen dolgozó, szorgal­mas iparosnak. CseíJó Károly pékmester, Kivétel nélkül mindenkinek megnyerte tetszését a vásáron. Az 6 termékei ugyanis nem olyan kényes természetű holmik, mint a többi kiállított tárgyak, amikhez nyúlni tilos, ezeket nagyon is kézbe lehet Pécs melleit 02* C. Henes redldakilv ragadni és egy-kettőre elfogyasztani. A Csehó kif­liknek és zsemlyéknek óriási keletjük van. Ezeket az izes termékeket kivétel nélkül minden látogató meg tudja fizetni, nem is győzik eléggé a süté­süket, Csehó Károly modern gőzkemencéje ezré­vel ontja a vásárra a pompás vajaskifliket De ott büszkélkedik Csehó Károly másik specialitása, az olcsóságáról és izéről hires rozskenyere, amiből szintén nem tud már eleget gyártani. A szegedi pékipar diadalmasan állta ki a versenyt, ami Csehó érdeme. €Zseszkó Máté népművészei! majolika müvek Vásárhely majolikái már régen ugy szerepel­nek a köztudatban, mint a magyar népművészet remekei, de Cseszkó Máté kiállítása szemet-lel­kpt gyönyörködtető látvány. Ez nem gyáripar, hanám művészi tervek alapján készült szebbnél szebb vázák, kancsók, korsók, tálak, buttyelák (a Népművészeti Muzeum motívumai). Ennek a vásárhelyi művészi párosnak vau érzéke a művészi majolika készítéséhez A termekben még minden­ágyakká átalakítható divánjai. Az ízlésesen ki­állított kényelmes fotelek és divánok, amelyek bármely szalónnak díszei lehetnek. Csűri Ferenc órás olyasvalamit állit ki, aminek valószínűié; igen sok bámulóji akad. Csuriról tudva van, hogj toronyóra specialistává képezte ki magát és a ki­Kárász-uccai üzlet mögött olyan mechanikai mű helyt rendezett be, ahol igen komplikált és rej telmes gépezetek '-.észülnek. A laikusok azt vélik, hogy a fogadalmi templom órájának tartozéka az, amit kiállított, a valóságban azonban a kémiai intézetre szánt harangjáték hajtószerkezete lesz az, ha majd egyszer rákerül a sor, hogy a város megrendeli. FlscOer Izsó Kézimunka jáz Márka. Álmélkodva csapod össze kezeidet tisztelt lá ojató és csodálkozva kérded: hát ilyent tud prodn. kálni a szegedi ipar? Igen bizony, Fischer Izsó .függö­nyei, storjai, teritői adták meg a diszt a csínt a vásárnak. A lakásberendezések fülkéiből — egyet­lenegyből sem hiányoznak a régi és hírneves Kézt­munkaház gyönyörű dolgai. Olyan szép némelyik, hogy lebilincselve és elragadtatással áll meg előt­tük a szemlélő. Nem tudja, hogy a csipkesző vet­böl készített függönyt vegye-e meg, vagy a fiiével díszített teritőt, vagy remek Gobelin-képet, amelyek közül egy, a Madonnát ábrázoló a vásár egyik legnagyobb feltűnést keltó darabja. Cseszkó Máté népművészeti majoiiKa. felé folytak a rendezési munkálatok Cseszkó Máté kiállítására már is felkerült a jegyzék: eladva. Valóban, még a megnyitás előtt ilyen siker pél­da nélkül való. Titka: szép, művészi és olcsó! Fe/ős Ferenc Szentháromság ucca 46 alatti takaréktűzhelygyára egy törekvő iparos 40 évi fáradhatatlan munká­jának leszűrt eredményét mutatja be a vásáron Tőrvényesen védett »Vulkán« takaréktűzhelyei 50 százalékos tüzelőanyagmegtakaritást jelentenek a háztartásban, kivitel tekintetében pedig ízlésről és hozzáértésről tanúskodnak. Különös érdeme Fe­Vitéz Dóc3> Imre kárpitos a nagyterem bejáratával szemben, úgyszólván a főhelyen kapott helyet, amit meg is érdemelnek kiállított összecsukható foteljei és kétszemélyes ; Fejős Ferenc tal;arókfüUzh:!'jei ROYAL CORD az uralkodó világ­márka! TheNewRoyalPneumatik rossz utakon is tartós marad! személyautók teherautók traktorok alkatrészek és olajok 3 HP. 10 HP, 16 HP, 32 HP. lypusokban Kedvező fizetési feltételek mellett beszerezhetők. ALFÖLDI GÉPKERESKEDELMI RT. Fiók: Békéscsabán, ^ Szeged, Feketesas ucca 22.

Next

/
Oldalképek
Tartalom