Délmagyarország, 1930. április (6. évfolyam, 73-96. szám)

1930-04-13 / 84. szám

103Í1 ínrffis 13. ASSZONYOM! ÉTOILE IVOIRE krém és pouder a legtökéletesebb szépségápolást készítmény. PArls ezldel szenzációja. Ön ls meg lesz vele elégedve. Tegyen egy kísérletet, az eredmény meg fogja önt lepni. I" GÉLLÉ FRÉRES Párls, 6, Avenue de l'Opera Kapható minden Jobb szaküzletben SZEGEDI SAKKÉLET A Szegedi Sakk-Kör ({yorsversenye a VI. fordulót ért« el Soóky László megérdemelten Vezet 110 ponttal. Kmetyó és ltecker egyenlő, 96-os pont­számmal követik, Simon fejlődik, erre mulat 92 pontja, Hosenbcrg Béla előrehuzott játszmáival 87 ponttal foglalja el az V. helvel. A továbbiakban Szántó és Bosenberg Sándor 77, Soóky Ahdrás 75, Vi'eise 68, Lőrinczy 51, Köves 50, Gerzson 41, Mák 19, Tóbiás 6, cfr. Lusztig 5 ponttal következ­nek. Licbmann és László a verseoytöl vissza­léptek. ~ ..; „ Ma délután 2 órai kezdettel vivja meg a Szegedi Sakk-Kór dr Burger^ Lőwinger, Schiffert, Köves, Brrker, Szántói, Bosenberg, Sandberg, Zackar, Weisz felállilásu csapata utolsó szövetségi dij­mérkftzését a Hódmezővásárhelyi sakk-Kör csa­patával. Bár a vásárhelyi csapat jó Játékerőt rep­rezentál, minden valószínűség amellett szól, hogy Szeged nagyarányú győzelmét hozza a verseny és ez egyuttal az elsőséget is jelenti a szövetségi díjban. A Sakk-Kör helyiségében (Lloyd különter­me) megtartandó versenyre az érdeklődőket szí­vesen látja az egyesület. Ne kísérletezzen vegye mAr az első alkalommal a legjobbat Önnek ¡s ismerni ken a tilílghlrü amerikai HARLEY- DAVIDSON motorkerékpárokat. Ha nem Ismerné kérten ínformációt egy HARLEY­DAVIDSON tulajdonostól. Meg tog|a önt győzni, hogy a maqyar ország utnki n komoly túra célokra csak a HARLEY-DAVIDSÓM JöKet számításba Az angol molorkerékpáripar mestermunkája a legellerledlebb és legkedveltebb A C motorkerékpár • Ja da 1929 évben 100-onfeiuii világrekord bizonyítja kiválóságát Az összes modellek patent cserélhető kerékkel levehetó hengerfel cirkulációs o'alozás Az Össze« modellek azonnal szAlllthaiOk Tekintse meg. Kérjen részletes ajánlatot délmagyar­orsz.iígi képviselettől Markovics Szilárd I oki. gépAszmérnük SZEG£Dautá'müszakí vállalata Tisza Latos KDrut 44. - Telefon 20-20. I Msm mindig akeiesebb pénzért vásáralt áru az olcsóbb A szegedi ipari vásár Irta. Körmendy Mátyás, felsőházi tag, a szegedi ipartestület elnöke. Fejlődésének jelentős állomásához érkezett el a szegedi kézmüveskisipar. Heteken át tartó szorgal­mas, lázas munka után megnyitásra készen áll az első szegedi ipari vásár, amely fölött a megelé­gedettség jóleső érzésével tarlom meg ezekkel a sorokkal a'serégszemlét. Megelégedett "Vagyok, mert jó munka biztató érzése tölt e! most, amikor régi tervem, megvalósult. Büszke öröm tölt el, hogy a szegedi ipar életrevalóságát ilyen impozáns vá­sárral demonstrálhatom. Elérkezett az ideje annak, hogy megmondjam, mi vezetett bennünket arra, hogy megrendezzük a szegedi Ipari vásárt és azt évente kétszer; ta­vasszal és ősszel rendszeresítsük. A szegedi ipari vásáron csak szegcdi iparosok állítanak ki, c.trrk szegedi ipari termékek láthatók, kivéve a majolika tárgyakat, amelyeket Szegeden nem készítenek. Csak szegedi iparosok, csak szegedi, adófizető pol­gárok, csak Szegeden sínylődő, nélkülöző és ezer­nyi gonddal küzködó mesteremberek vehetnek részt a szegedi vásárod amellyel kapcsolatban most már hátrábblm, erő'eljesebben és határozottabban merem a közel 3.100 iparostársam sürgető kérését tolmácsolni Szeged város közönségéhez. A szegedi iparosság azt kéri, válságos helyzetben levő ipa­rostársaim nevében az az én kérésem Szeged közönségéhez, hogy a lehetőség szerint csak sze­gedi iparosoktól vásároljon ipari cikkeket, rsnk szegedi iparosokkal il-ilgoztassön . Nem először hangzik el ez a kérés, mindezidei^ azonban nem éreztük azt á hathatós pártfogást amelyet vár­tunk a szegedi közönség részéről. Jóllehet számol a szegedi iparosság a kereseti lehetőségek saj­nálatos csökkenésével amelyek a "vásárlóképesség csökkenését is magukkal hozták, amikor azonban azt látja az iparosság, hogy még ennek a lefoko­zott fogyasztásnak egy jó hányada is a városon kivfl] esik, a vásárlóközönségnek egy nagv száza­léka kivonja pénzét a szegedi forgalomból és <7.ük­ségle' it máshol, különösen pedig a fővárosbnn szerzi ívj, akkor méltán panaszkodik és jogosan szólal tel. A szegedi iparosság több megértést, együttérzést, támogatást és hathatósabb segítséget kér a szegedi közönségtől. Annak dokumentálására, bogv ezt megérdemli, rendezte meg a szegedi ipartestület vezetősége nagy áldozatokkal a szegedi ipari vá­sárt. Ma, amikor már átvettem a vásárt a rendező bizottságtól, amely példás önzetlenséggel fárado­zott a siker érdekében, bátran merem állítani, hogy nincsen jogcim, amely igazolhatná azt a sze­gedi polgárt-, aki vásárlásaival érdeklődését nem a szegedi iparosok felé fordítja és ipari szükségle­teit n««ni Szegeden szerzi be. Eddig sem kételked­tem abban, hogy igaztalanul éri mellőztetés a szegedi iparosokat, ma azonban — amikor a nyílt üzlethelyiséggel nem rendelker.ö iparostársaim is teret kaptak készítményeik kiállítására és ezzel tudásuk igazolására és tehetségük bizonyítására — olyan támaszt kaptam kérésem támogatására, amely mindennél döntőbb argumentum. Szeretettel, mély tisztelettel és bizalommal hí­vom meg Szeged közönségét a szegedi ipari vá­sárra. Meg vagyok győződve arról, hogy a város egész közönségének meglepetése le:;z ez a kiállítás, amelynek mentekintése díjtalan és amely remélhe­tőleg nem fog üzleti eredmény nélkül sem zá­ródni. Ennek az üzleti eredménynek hangozta'tása. nem utolsó sorban fontos most, amikor pár hét múlva megnyílik a budapesti nemzetközi vásár, amely felé évről-évre megismétlődik a pénzözön­lés. A vidéki iparosság évek óta aggodalommal figyelte ezt a konkurrenciát, amit a budapesti vásár jelentett és most az, első eset, hogy a sze­gedi iparosság nem tart a budapesti kiállítástól, mert ugy érzi, az összehasonlítástól nincsen oka félnie. Távol áll tőlem a szándék, hogy szakadékot teremtsek a vidék és a főváros közölt, de nem ve­heti rossz néven tőlem senki, hogy a mai válságos időkben a szegedi, illetőleg a vidéki iparosság ér­dekében, a vidéki vásárló közőnséuet tnea akarom taitarii a vidék számára. Szeged hűséges, dolgos, törekvő iparossága meg­érdemli a város közönségének osztatlan támogatá­sát A vásár igazolja, hogy izlés, finomság, ötléi, kidolgozás, minőség tekintetében éppen ugy, mint ai árt illetOleg, a szegedi ipari termékek verseny. képesekt a szegedi iparosok előzékenység és kiszol­gálási készség tekintetében pfi.ldaadók. Felelőssé­gem tudatában állítom, hogy nem lehet olyan indok sem, amely akár egyetlen vásárlótól is megfoszt­hatja a szegedi ipart. A vásár életrevalóságunkat, kérésünk jogosságát igazolja és ama kívánságunk teljesilésének szükségességét bizonyítja, hogy a sze­gedi ipart fokozottabban kell foglalkoztatni. A kezdet kezdete az első szegedi ipari vásár. Szeged közönségétől függ, hogy az őszi kiállítás még itnpozánsabb legyen. Addigra át kell mennie a köztudatba, hogy milyen fontos érdek Szegednek és a város minden polgárának a szegedi ipar foko­zottabb pártolása. Kötelesség, ugy érzem a lelki­ismeret parancsa az, hogy szegcdi polgár csak sze­gedi iparossal dnlgnzlassorl. , Amikor, ismételten me.ghivom Szeged egész kó­zönségét a kiállításunkra, szeretném, ha polgártár­saim olyan megértéssel fogadnák a szegedi ipari vásári, amilyen ambícióval fáradoztunk a meg­teremtésén. Párisién Grill VI., Paulav Ede ucca 35. (Kamara szinhiz épületében.) Budafiest legelőkelőbb műsoros mulatója. Kezdete fél 11 órakor. B 35 E. SCHHTZ MAGDA fűzöszalonja Somogy! n. 15., készíti a legmodernebb tüzüket, has­kötöket cs minden e szakmába vágó készítményeket, n» Olcsón lakik, ha vesz olcsón egy háromszobás modern villát «eillei, villany és vízvezetékkel ; vételár nagyrésze esetleg hitetezletlk. 677 Oltovay István, Polgár ucca 3 <; Utolsó hét a sorsjegyek vételére. Még kapható kevés 3 Osztílísorsieo S | i a már szerdán Kezdődő rj I-sö huzásrd Pető Ernő főárusltónál 367 Szeged, Széchenyi tér 3. i I _. V OM KB

Next

/
Oldalképek
Tartalom