Délmagyarország, 1930. április (6. évfolyam, 73-96. szám)

1930-04-13 / 84. szám

1930 április 13. Engedély nélkül reprodukciókkal házalt két budapesti fiatalember (A Délmagyarország munkatársától.) Hetek­ke! ezelőtt két fiatalember sorrajárta a szegedi házakat és egyetemi hallgatóknak mondva magukat, az Eskü a vérmezőn« cimü repro­dukciót kínáltak megvételre. A képért keret­tel együtt 20 pengőt, keret nélkül 5 pengőt kértek a fiatalemberek, akik igen szorgalma­san dolgoztak, mert a hiszékeny publikumra két hét alatt az otpengös képekből 185 dara­bot, a -20 pengősökből 58 darabot sikerült rásózni. A baj csak az volt, hogy a két pesti fiatalembernek rem volt engedélye az eladásra és most a rendőrséggel gyúlt meg a bajuk ehgedélyhélküli alamizsna kéregetés miatt, A rendőrségre ugyanis az utóbbi napokban 'óbb feljelentés érkezett a reprodukciót áru­lható ügynökök ellen, akiket rövid nyomozás után előállítottak a rendőrségre. Kihallgatásuk alkalmával kiderült, hogy en­gedély nélkül vettek fel megrendeléseket, még pedig a v Budapesti Főiskolai Hallgatók Te­rületvédő Szövetsége- javára. Egyébként a vá­ros sem tért ki a megrendelés elől és a repro­dukcióból öt darabot vásárolt. A rendőrség az engedély nélkül gyűjtögető ügynökök ellen megindította a kihágási eljá­rást. Verekedés közben vesén szúrták, egy hét múlva belehalt sérülésébe (A "Délmagyaron rág munkatársától.) Az elrqult hét végén véres verekedés játszódott 1« Makón két cigány között Petrovics Miklós es Jankó Miklós a makói vásár után betértek az egyik kocsmába: Ivás közben a két ember figy ló miatt összeveszett. Hosszas veszekedés és kiabálás után Petrovics Miklós felugrott ás eltávozott ~a kocsmából- Alig ért azonban száz méternyire a kocsmától, amikor a má­sik cigány, Jankó Miklós utóiérte.és újból veszekedni kezdelt-vele. Jankónak ekkor már kezében volt a nyitott bicska. Pár pillanat múlva, a bicskát teljes erejéből kétszer Pet­rovics oldalába döfte. A lókupec összeesett, .Tankó elmenekült.. Petrovics Miklóst beszállí­tották a makói közkórházba, Jankót rövidesen elfogta a rendőrség. Petrovics Miklós álla­pota a kórházban nem látszott súlyosnak, rzéft Jankót kihallgatása után elengedték a rendőrségről. Petrovicson az orvosok nem tudtak segíteni, úgyhogy hosszas szenvedés után pénteken meghalt..Azonnal rendőrök mentek ki a szur­káló cigány lakására és őrizetbe vették. Jankó Miklóst szombaton reggel beszállították a sze­gedi ügyészségre, ahol előzetes letartóztatásba helyezték. Fordulion bizalommal Szeged legrégibb rádió­szaküzletéhez!! 18 havi részletre kaphatja PHILIPS rádióVétzniékeket és alkatrészeket! — Díjtalan vétetköíelezetlség nélküli bemutatás* isí Deuísch Albert rádió és villamossági vállalatánál Kárász u. 3. — Telefon 8-71. Nikkelezés, galvanizálás „a^erüen f,,^ f^fo jl^ jj TÍSZ8 Lai« Mítttl 453| körút 54­\szta zenét ti a c«6 lehetóvé iesil §z éa Hangerős visszaadást. Ha Őn súlyt helyez a tisttaés zavartalan vételre, ha « taggal* ksbb auttogésbét egyetlen azói se™ akar veszíteni ugy használjai B 443 PHILIPS CSODACSŐVet rUTUH B443 C;ODAC5Ő Ünnepélyes KereíeK Rösöii mai meg asz első ipari vásár Smeged RézmUlpari íertnéRénelc leg/ava a vásáron (A Délmagyarország munkatársától.) Hosz­szu és gondos előkészítő munka után szom­batra elkészült az első szegedi ipari vásár. Január havában határozta el az elöljáróság, hogy a vásárokat rendszeresíti és évenkjnt kétszer — tavasszal és össze} — seregszemlére gyűjti a szegedi ipar termékeit. A vásár előkészítésére bizottságot, küldtek ki, amely nagy ambícióval fogott a munkához. Gombos István, Gracza János, Herczog Samu, Karácsonyi Sándor, Klein Ottó, Machnik Gyula és Spitzer Sándor vezetése alatt folyt le az első szegedi ipari vásár megrendezése, amely most elkészültep várja a látogatók és vásárlók tömegeit. A propaganda munkáját Erdős Ár­pád hírlapíró intézte. A kiállítás ir$nt n^gy érdeklődés nyilvánult meg az iparosság körében, de csak 73 szegedj iparosnak jutott hely az ipartestület székhá­zában termékeik kiállítására. Ezek az iparosok is készitménveipek csak egy kis részét tudják bemutatni. A vásáron csak szegedi iparo­sok vesznek részt, csak szegedi gyártmányok vannak kiállítva, kivéve a speciális rádióalkatrészeket és a hódmezővásárhelyi majoükagyártniánvokat, amelyeket Szegpden nem gyártanak. A rendezőség szombaton este mutatta be a sajtó képviselőinek a vásárt. A bemutatón Körmendíj Mátyással az él'cu meáielent az ipartestület elöljárósága. A sajtó képviselőit végigkalauzolták a vásár területén. Meg kell állapítani, hogy a szegedi ipar életképességének és tehetségének olyan tényes tanújelét adta, ami a legnagyobb várakozást is felülmúlta. Szeged kisiparossága a vásárral bebizonyította, hogy semmi szükség nincs arra, hogy drága pénzért Budapestre utazzanak, amikor itthbu is legalább olyan kivitelben és olcsóbban be­szerezheti szükségleteit. Kár, hogy a szegedi ipári vásár csak most nyílik meg először. Ezekkel a termelvényekkel nem vall szégyent Szeged iparossága. A vásár megnyitása ünnepélyes keretekben ma délelőtt 11 órakor lesz. Körmendy Mátyás üdvözlő beszéde után dr. Somogyi Szilveszter polgármester nyitja meg az első szegedi ipari vásárt, amely elé máris nagy érdeklődéssel te­kint a nyilvánosság. A vásár 10 napig tart, díjtalanul megtekinthető délelőtt 9-től este 9-ig. A kiállítók névsora a következő: Földszinti előcsarnok: Keresztes Péter hen­tes, Csehó Károly pék, Hodács Andor, Szűcs Kálmán, Gyenes Béla^ Juhász Dezső kocsi­gyártók. Díszterem, fülkékben: Winter Adolf kárpi­tos, Kocsis Ferenc asztalos, Erdödy János asz­talos, Busa János asztalos, Báló Ferenc aszta­los. Üveges András asztalos, llarmos István

Next

/
Oldalképek
Tartalom