Délmagyarország, 1930. március (6. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-08 / 56. szám

nfj. v * «i v * "v T M; Leszavazták a Tardleu*kormány! Pdris, március 7. A bevételi költségül és tár­gyalása során Germain Mariin költségvetés­figyi miniszter újból kisebbségbe került. An­nál a cikknél, amelynek ér'elmében a nyug­dijakat az életfentartás drágulásával hozzák arányba és amelynek egyik bekezdése a már eddig is ötszörösére felemelt békebeli nyug­dijakat az ujabb felemelés alól kivonja, a miniszter kivánta, hogy vagy utalják az egész m cikkelyt újból a bizottság elé, vagy pedig fogadják el változatlanul. A miniszterrel szemben Bouissm képviselő azt ki\ánta, hogy csak a legutolsó bekezdést küldjék vissza a bizottsághoz. A kamara ez­után 320 szavazattal 288 ellenében elutasí­totta a kormánynak azt az indítványát, hogy az egész cikkeiül küldiék vissza a bizoltság­I hoz. Váratlanul lemondott a német birodalmi banU elnöke Werner Ka&l lesz Sc§ac$i ulótSa ? (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Berlinből jelentik: A német gazdasági élet­nek nagy szenzációja van. Hjalmar Schacht, a német birodalmi bank elnöke lemondott. Schacht lemondása nem maradt hatás nélkül, n tőzsde is reagált a lemondásra. A képviselő­házban pedig Moldenhaner pénzügyminiszter érdekes nyilatkozatban világított rá Schacht lemondására. A miniszter egyúttal a birodalmi kormány álláspontját is leszögezte Schacht álláspontjával szemben. Motdenhauer min­denekelőtt azt hangoztatta, hogy a német va­luta stabilitását ugy a birodalmi bank jegy­kibocsátásáról szóló törvény, mint a birodalmi bank függetlensége egyaránt garantálja. Egv német nemzetipárti képviselő akkor közbe­szólt: — Miért mondott le SchachlT Moldenhaner pénzügyminiszter erre ezt vá­laszolta: Bécs, március 7. Az úgynevezett terror­ellenes tőrvényjavaslattal kapcsolatban létre­jött parlamenti helyzet változatlan. Az igaz­ságügyi bizottságban dr. Bauer Ottó, az első szociáldemokrata szónok ma délután befejezte beszédét, amelyet tegnap kezdett meg. Mint­egy 7 óra hosszat beszélt. Azóta Domes, a szociáldemokrata szakszervezetek elnöke be­— önök nagyon jól tudják, hogy dr. Schacht és a birodalmi kormány között nézeteltérések vannak a hágai egyezmények értelmezése miatt. Ennek azonban semmiféle köze nincs a birodalmi bank függetlenségéhez. Schac'ilol egyébként a birodalmi kormány egyáltalában nem kényszeriiette a lemondásra, sőt a kor­mány egyenesen arra kérte, hogy maradjon meg továbbra is az elnöki tisztségben. Egy kommunista képviselőnek arra a kérdé­sére, igaz-e, hogy dr. Schacht két és fél­millió márka végkielégítést kap. Moldenlia'ier azt válaszolta, hogy nem igaz, mert dr. Schacht nyugdijat fog kapni, éri harminc­ezer márkát. A berlini és frankfurti tőzsdén Schacht utódjául dr. Werner Kahlt, a Deutsche Dis­conto Gesselschaft igazgatósági tanácsának tagját emlegetik. szél. A folyosón a javaslat keresztülhajtásának legkülönbözőbb Iehe'Őségeif vitatták meg: éj szakai ülések, uj választások és egyéb lehelfl­ségek kerüllek szóba. Kereszlér.yszociaüst a kö­rökben azt hiszik, hogy a szociáldemokraták, a javaslaton teendő bizonyos módosítások után, beszüntetik ellenállásukat. _______ 10:'O TnÍ!"i-)S 8. JE88S Siemöweflek dlSlS^Sî IrowstWiato«»* ! ffelmberger György, Nagyiván Pál, Molnár, Imre. Kecskéssy Tivadar tanuk vallomásaik­ban igazolták az inkriminált cikk minden egyes kitételét. Elmondották, hogy Lipthayt még a családjának tagjai is méltóságos uraz­ták. A »Napsugár« cimü vagyonmentő vá­sár, de különösen az »Országos Házépítő Szövetkezet* — melyet Lipthay alapított — ügyeiből kifolyólag közte és a felek között differenciák voltak. Az utóbbi alapításból ki­folyólag bűnvádi eljárás is volt ellene folya­matban. A törvényszék ezután a rendőrségtől beszer­zett iratokat olvasta fel. Ezek közül különö­sen érdekesek a drleklivielenlésrk, amelyek' a fasiszta párt működéséről szóllak. Az egyik detektívjelentésben benne van az az eskü­minta, amelyet minden uj fasisztának el kel­lett mondania: »Én, fogadom az élő Istenre, hogy l.lpthay Árpád vezér parancsainak én rendelloezéseinek alávetem magam. Isten en­gem ugy serjélyjen.n A detektívek megállapí­tották hogy a kevésszámú tag között 27 bün­tetett előéletű volt, a vezetőség legtöbb tagja ugyancsak büntetve volt már. Tagdijakat szed­tek a tagoktól, azokat Lipthay vágta zsebre ét senkinek el nem számolt. A pörbeszédek során a főmagánvádló jogi képviselője kirohanást intézett az újságírók ellen. Később észrevette szavainak súlyát és szavait ugy igyekezett kimagyarázni, hogy nem az újságírók ősszeségére lelte meg kijelenté­seit, hanem a vádlottra. Egyébként igen szi­gorú büntetést és ötezer pengő erkölcsi kár megítélését kérte. Dr. Fekete László védőbeszéde után a bí­róság a hírlapiról a vád alól felmentette, mert nagyobbrészt sikerült állításait igazolnia. Lipthay Árpád az Ítélet ellen felebbezést Je­lentett 1« E hormány mm változtat álláspont a vízumkényszer ügyben... Budapest, március 7. A MTI jelenti: Azt a hírt közüle, hogv a magyar kormánv a közel jövőben tárgyalásokat kezd Jugoszláviával, Ro­mániával és' Csehországgal a vízumkényszer megszüntetése érdekében — mint jelentettük. Ezzel szemben illetékes helyen kijelentették, hogy ez a hir csak félreértésen alapul, mert a magyar kormány nem változtathat a vízum­kérdésben azon az állásponton, a mehet a kül­ügyminiszter a képviselőház külügyi bizottsá­gában annak idején magáévá tett Fordulat a cso?batűi gyilkosság ügyében (Budapesti tudósttónk telefonjclentésej Prágából jelentik: A meggyilkolt Vörösmartg Margit ügyében szenzációs fordulat állott be. A tizenöt évre elitélt Sikorski jelentkezett a vizsgálóbíró elölt és elmondotta, hogy az ugyancsak elitélt Klepetár ellen hamisan val­lott, mert az nem is volt jelen a csorbatói gyil­kosságnál. A vallomás alapján Klepetár ügy­véd je^újrafelvételi kérelmet adott be a bíróság­hoz és a prágai lapok szerint a bíróság az ujrafelvételnek helyt is fog adni. PANNÓNIA SZÁLLÓ EUDAPEST, VFI.. RAKÓCZ1-UT 5. •SS­Elsőrangn szálló. Ai rlőkplö családok régi, .jó­biraevü találkozóhelye a főváros központjában. A. learmodernebb felszerelés éa mindon kénye­8 lem. Fürdők. Hideg és melog folyóvíz minden szobában. A szegedi fasiszta „diktátor" saftópörében felmentették a hírlapírót A valódiság bizonyítása sikerült (A Délmagyarország munkatársától.') Lip­thay Árpád nyugalmazott határrendőrség! fő­felügyelő, aki a rendőrség által feloszlatott fasiszta pártot alapította Szegeden, a mult év júniusában sajtó utján elkövetett rágal­mazás miatt feljelentette Osváth Tibor hír­lapírót. Osváth a párt feloszlatása után cikket irt, amelyben megírta, hogy a rendőrség fel­oszlatta a pártot, Lipthayt pedig felügyelet alá helyezte. Magáról a fasiszta pártról azt irta, hogy sok kétes elem foglalt benne helyet ós éppen ezért a komolyabb elemek kiváltak onnan. Lipthay Árpád magát diktátornak ne­veztette ki, tagdíjakat szedett és az összegek­kel semmiféle elszámolás nem történt Meg­írta Lipthayról, hogy változatos múltja gyak­ran foglalkoztatta a nyilvánosságot ezredes­nek, méltóságos urnák cimeztette magát, sőt megfestette képét ezredesi egyenruhában. Az egyenruhát egyáltalán mint rendőr is jogosu- { lattanul viselte, mert a rendőrség államosítá­sakor, a szükséges kvalifikáció hiányában, el­vesztette rangját és segédhivatalhoz osztották be tisztviselőnek. Mindezeket Lipthay magára nézve sértőnek találta. A pár hónappal ezelőtt megtartott tárgya­láson Osváth kérte a valódiság bizony/fásának elrendelését. Lipthay elismerte, hogy a pártol a rendőrség feloszlatta és őt rendőri felügyelet alá helyezték, azonban a valódiság bizonyítá­sának elrendelését ellenezte. A törvényszék ugy találta, hogy a hírlapírót cikke meg­írásával a közérdek megóvása vezette, ezért egész vonalon hebjt adott a ielajánlott bizo­nyításnak. Pénteken tárgyalta az érdekes ügyet a tör­vényszék V'f'M-tanácsa. Tanti ként először dr. Buócz Béla főkapilányhelyettest hallgatták ki, aki elmondotta, hogy a pártot veszélyes mű­ködése miatt fel kellelt oszlatni. Liplhay az ott összegyülekezett jórészt büntetett előéletű elemnek azt igérle, hogy később hatósági funkciókat fognak teljesíteni, söt ők fogják a rendőri közegek működését ellenőrizni. Igaz az is, hogy Lipthayt a segédhivatalhoz osz­tották be és hogy ettől az időtől fogva nem használhatta sem az egyenruhát, sem a fő­felügyelői cimel. Tudomása van arról, hogy Lipihay ezredesi egyenruhában tejes!ette ma­gát. Lipthayt felügyelet alá helvezle, nelu>gv az államra veszélyes szervezkedést tovább is folytathassa. II bécsi szocialisták másfélnapes beszéltekkel támadják a „terrorellenes torvényüavasfafQt" Éjszakai ülésekkel, uj választásokkal akarják keresztülhajtani a javaslatot

Next

/
Oldalképek
Tartalom