Délmagyarország, 1930. február (6. évfolyam, 26-49. szám)

1930-02-09 / 33. szám

Ilpl ««rv.jfn^JUC. Fényes külsőségek között tartották meg a „Tisza" evezősök karneválját CA Délmagyarország munkatársától.') A báli szezon legkimagaslóbb eseménye zajlott 1« szombaton este a Kass-kávéház termében, ahol a »Tisza« Szegedi Evezős Egylet tartotta meg álarcos jelmezes bálját Tizenegy órára teljes számban összegyúlt a tarka báli nép­ség. A terembe csak a legszigorúbb igazoltatás után lehetett bejutni. A kávéház soha nem lá­tott, káprázatos fényben tündöklött. Ezernyi szines lampion, színes villanykörte szórta su­garát a jókedvű, vidám, karneválozó jelme­zekre. A terem egy óriási, pompázatos virág­csokorhoz hasonlított, melyben a Colombinák, Pierettek, lovagok, bohócok, spanyol grandok, középkori dámák, ördögök, csavargók, kirá­lyok, mágusok, maharadzsák jelentették a tar­ka virágokat. A terem közepén egy fényesen kivilágított és a bálát szimbolizáló csónak ál­lott Mellette, magas rúdon, az egylet zász­laja lobogott. A terem, a foyer zsúfolásig meg­telt a jelmezek tarka tömegével. Karneváli forgatag, bóditó szinegyveleg, forrongó jókedv, előkelő és ötletes közönség, hangulat uralko­dott a termekben, amelyek együttesen a leg­jobban sikerült bállá avatták a Tiszások esté­lyét Tizenegy órakor kezdődött a felvonulás. A aort a piros kabátba és fehér nadrágba öl­tözött evezősök nyitották meg. Ahogy bevo­nult a báli népség, a katonazene rázendített az evezőscsárdásra: »Éjjel a Tiszán« dallamaira. Az első tánc után d*. Bereczk Péter, a bál elnöke üdvözölte és jó mulatást kívánt a megjelenteknek dr. Shvoy Kálmán egyleti elnök nevében. A bálelnök jelére kez­detét vette a tánc, melynél pezsgőbb, szebb, még szegedi bálon nem volt. A terem rendezését, a kivilágítást Nágel János százados végezte nagy hozzáértéssel és művészettel. _r ____ A bálon megjelent Szeged társadalmának szine-java. Ott volt többek közölt dr. Aigner Károly főispán, dr. Somoggi Szilveszter pol­gármester, dr. Szalag József kerületi főkapi­(O. M. T. K.) M. 1 pastőrözött tej­szükségletéi naponként pontosan bárhoz szál« lltjftk, ha megrendeli 15—43 telefonszámon. Két bus gerlicérő! Irta: Móra Ferenc, Abban az időben, mikor Hobiárt basa volt a a polgármester Szegeden, két igen nagy eszű em­ber élt a városban. Természetesen papucsmester volt mindakettö, csakhogy az egyik a törököknek csinálta a papucsot, másik a magyaroknak. A tö­rököt hivták Ali Patlidzsánuak, a magyart hívták Pali Pál Istvánnak. Azt mondani se kell, hogy Ali Patlidzsán a magyar menyecskéknek szabta a pa­pucsot, Pali Pál István pedig a török kadináknak. Mert az mindig ugy volt, hogy minden rendes nemzetnek a maga divatja volt a lejszrbb, de azért a másikét hordta. A közös művészet azonban nem tette egymás ellenségévé a két mestert, sőt inkább az tette őket igaz szívű barátokká és egymás magasztalóivá. Mert minél kiválóbb embernek ismerte el az em­ber a barátját, annál nagyobb a becsülete önmaga előtt. — Büszke vagyok rá, hogy abban a városban tette le Allah a kenyeremet, ahol olyan papucsos él, aki méltó volna rá, hogy minden huri lábáról ő vegyen mértéket, — ezt szokta mondani Ali Pat­lidzsán aki már akkor is tudta, hogy szép be­széd illik ahhoz, akit a mezítelen lábak felru­házójának választott kl a gondviselés. Amely nyájaskodásra a magyar mester szok­ta visszacírógatai igazhitű muzulmán szaktársát: — De bizony te vagy az a mestör, atyámfia, nogy én, ha arkangyal volnék is, csak a te tőled mivelt papucsban járnék. Azért nem értőm éu azt a sok szelekótya fehérnépet a ti fertály tokban hogy mért köti rá macát az ilyen magamfajta csisz. tány, dr. Buócz Béla főkapitányhelyettes, Back Bernát felsőházi tag, Kogutowitz Károly egye­temi tanár és még sokan mások. A nagyszerű karneválon megjelent hölgyek­ről a kővetkező névsort állította össze a ren­dezőség: Dr. Aigner Károlyné, dr. Somogyi Szilveszterné, dr Buócz Károlyné. dr. Szalay Józsefné, dr. Leit­ner Vilmosné, Morvay Margit, dr Benedek László­né, Kerner Antalné, dr. Kogutowicz Károlyné, dr. Kovács Gyuláné, Mihájlovics Istvánná, Lukács Lili, Lukács Boriska. Aigner Nándorné, Simon Akosné, dr. Tóth Béláné, Lukács Istvánné. Temes­váry Gézáné, dr. Pollner Ödönné, Szentpétery Lili, Beck Baba, Szentpétery Miklósné, Vásárhelyi Baba, Faber Bözsi, Szloboda Baby, Deák Mariska, dr. Alpár Jánosné, Deák Lászlóné, Szalay Baby, Kuglis Mária, dr. Mészöly Gedeonné, Kendi Kiss Ist­vánné, Kendi Kiss Magda, dr. Kiss Gyuláné, Büchler Ilka, Lukács Józsefné Bruckner Edéné, Mabisevits Péterné, Ottovay Istvánné, őzv. Urav Zoltánné, Berzenczey Domokosné, dr. Gaál Fe­rencné, Gaá! Melinda, Gaál Ilus, Papp Sándorné, Bucsy Istvánné, Barabás Gézáné. dr. Bőhm Ka­millnó, dr. Jancsó Lászlóné. Pongrácz Albertné, dr. Tonelli Sándorné, Elemy Klára, Baár Mária, Leítner Baby, Erdélyi Edit, Erdélyi Baba, Révay Erzsébet, Barabás Kató. Plauner Paula Farkas Zsazsa, Ottovay Aliz, Ottovay Gabi, Geiss Győ­zőné, Micskei Kálmánné, Rőhling Miklósné, Röh­ling Baba, dr. Dvortsák Piroska, Kirchner Boldi­zsárné, Holtzheim Károlyné. Brüchler Istvánné, őzv. Váry Endréné, Váry Irén, Kiss Klára, dr. Márton Józsefné, Gaál Ferencné, dr. Stock Ri­chárdné, Stock Rózsika, Sefcsik Gyuláné, Botár Béby, Kuszt Aladárné, Vén Pálné, Hlavács Sa­tnuné, WickI Mária, Poschl Margit, dr. Buko­vinszky Lászlóné, Felsmann Emília Bethlen Éva Havott Vilma, Szendrey Jenőné. Bereczk Péterné, Bereczk Zoltánné, dr. Eleky Sándorné. Wanie Re­zsőné, Moldván Lajosné, mohai Tóth Dénesné, mohai Tóth Tuby, dr. Kovács Ödönné, Taiszer Jánosné, Taiszer Valéria, Taiszer Magda Fekete Dezsőné, Medgyesi Ilona, Fischer Klári, Bucsi Piroska. Bucsi Baba, Német Magda, Lobinger Magda. Pap Eleonora, Fischer Józsefné. Schlachta Irén, dr. Nagy Miklósné, Miklóssy Aurélné, Heim An'alné, Németh Ilona. Eszes Iraréné, Kiss Fe­rencné, Szomjas Gusztávné, Danner Jánosné, Mül­ler Antalné, Klopp Miklósné. Dus Istvánné. So­mogyi Baba, Szalrnáry Baba, dr. Tóth Béláné, Csi­kós Jenőné, dr. Telbisz Imréné, Fischer Aurélné, dr Mally Ferencné Völgyessy Jánosné, Ligeti Olga, Kiss Menvhértné. vitéz Horváth Gyulá­né, Molnár Böske Molnár Maca. Kozma Ferencné, SchSffer Ferencné, Scháffer Gizi, Salgó Péterné, dr Sághy Marint Szigethy Istvauné, Nyárády Zol­tánné, Segesváry Dudus. vitéz Máthéffy Dezsőné, Daubrovszky Manci, Daubrovszky Viktorué, dr. Weisz Tivadarné, Lichtene^ei Ibolva, Zsifkovics fcsna 1930 f ohm ár 9. AMIG öh alszik DARMGL DOLGOZIK Ciokolidéi huhalM. Enyh", im bUtos. Bgy próbMiomagílAs 1« 4U*rtrt moggyőEi Ont «Tói l Józsefné, Seide Rezsöné, Horváth Lajosné, Mato­sovics Baba, Mahh Ferencné, Matusovlcs Péterné, Hübner Béláné, dr. Karvas Etelka, Reher László­né, Vadas Klára, dr. Lázár Ferencné, dr. Sebe Béláné, Raisa Ferencné, dr. Kiss Albertné, dr. Ze­lenczy Miklósné, Frieil Antalné, Perczel Aladárné, Albu Aurélné, dr Szécsényi Istvánné. Pálossy Má­ria, Berzenczey Margit. Bruckner Erina. Bruckner Elemérné, őzv. dr. Gelhaudt Ferencné, Bruckner Edéné, Szujha Ervinné, Berzenczey Anna, Masa Istvánné, őzv. Paupert Józsefné, faunért Baba. dr. Falta Marrellné. m SzemOvesek iBtunerbljha'.tbbak | Sanűberig Henriiméi. A MIEFHOE álarcos Jelmez bálja. Napról-napra fokozódik az érdeklődés a zsidó egyetemi hallga­tók február 22-iki álarcos jelmez-bálja iránt és as előjelekből Ítélve, e bál a szezon legkiemelkedőbb bálcseményei közé fog tartozni. Az agilis rendező­gárda mindent elkövet, hogy ötletes meglepeté­sekkel minél felejthetetlenebbé tegye a bálát. Kü­lön szenzációja lesz a bálnak az éjfélkor meg­jelenő »Báli Újság«, mely már a bálon meg­jelentek névsorát Is tartalmazni fogja. Erdeke« lesz a jelmezverseny melyet még az álarc lev©­tése előtt fognak megtartani, külön meghívott zsürt előtt, — amikor is a legszebb jelmezeket értékes dijakkal jutalmazzák. A bálon a zenét elsőrangú jazz szolgáltatja. A meghivók szétküldése folya­matban van. Akik esetleg tévedésből nem kap­nának meghívót, szíveskedjenek azt a bálirodában (Tisza Lajos-körut 38., I. em.), vagy 3-49. telefon­szám alatt bejelenteni, hogy a meghívót címűkre elküldhessék Páholyok kizárólag az emeleten lesz­nek és azok előjeervezhelők 3-49 telefonszám alatt Jelmezes-est ma a Kass-ban- u> tánctanfolyam um, nénle» tanán 8 P <0 «Sn^fAk d u.. égést nap. SZ8l3f„ Kárpáti Képszalon (Klnu'ól tér 9. *z„ volt Európa szólló-épOlel) művészi festmények, szentképek, kegyszerek, kép* és kézimunkakeretezés. „A. B. C." bevásárlási flely. Iiknek a kezemunkájára, mikor a tőled szabott­ban is járhatna 1 — Vak veti világtalannak! — heherészett a tö­rök. — Hát a ti habókos asszonyaitok mért jön­nek énhozzám, mikor te vagy az, akit a próféta maga tanított kí a szabókés használatára? — Hja, hosszú haj, rövid ész! — kacsintott Pali Pál István, aki olyan szép kopasz fejet hordotl a válla közt, mint egy sfltnivaló tők Szentandrás­nap után. — Kecskében is az hordja az észt, akt a sza­kállt, — bólintott elégedetten a tőrök, akinek olyan szép hosszú szőr nőtte be az állát, hogy munka­közben hátra kellett neki vetni a vállára, különben elögetett volna beleragadt volna a csirízes tálba. Az asszonyi állatok oktalansága volt az eszme­cserék állandó tárgya és ezek az eszmecserék vagy a várbeli kafanában folytak le, vagy a pa­lánki görög kocsmájában, vagy csibukozás, vagy ünnós-kóstolgatás közben. Az pedig egyformán tilalmas mivelkcdés volt mindakettö. A basa min­den héten kidoboltatta a d e 11 á l-lal, hogy aki igazhitű férfiút borjtalon ér, annak izzasztó mo­gyoróhájjal keneti meg a meztelen talpát Aki inmbor kereszténynek pedig pipacsutora találta­tott az agyarán, azt Móra Balázs, a magyarok tarka biró-ja kapatta le a tizkőrméről. (Azt is érdemes lesz meghallgatni, miképpen lett a mé­száros-céh atyamesteréből »tarka biró«. Majd el­mondom én egyszer az ősapám történetét is, csak­hogy ahhoz nagyobb lélckzetet kell venni.) Egvszer aztán felokositotta Pali Pál István Ali Patlídzsánt: — Hallod-e, törők testvér, sajnálnálak ám én té­ged. ba eayször három hétia kellene a talDadat borogatnod szamárszemöldökefü levelével éa «In addig nem épülhetnék az éhes beszédöktül. — Bizony, atyámfia, as éo szivem félholdja is elhalványodna, ha egyszer a ti pokolra való bí­rátok odaméretné neked ai igazságot, ahol leg­gömbölyübb vagy és én holdtöltétől holdfogy­táig nem sütkérezhetnék elméd fényességében, —• Azt mondom én, ne szöröncsétlenködjünk mink ennyi szájtátó nép közt hanem tisztölj mög engöm ho'nap délben egy kis hirlel'nhamar-jóra az én hajlékomban, a Latrán-uccában Legalább k&­zelrül mögláthatod, milyen az az asszonyi állat, akirül a Szent Markalf próféta azt mondja, hogy zsiros zacskóba kötötte aj eszét oszt a macska mögötte. — No azért nem érdemes nekem a más portá­jára mennem, — legyintett a törők, — mert errül én is tudok egy-két szúr á-t — De ha lökéletlen is az asszonyi állat, főxni­sütni ugy tud ám, hogy olyat nem öszik a csá­szárod a saját nevenapján se. — Jaj, testvér, csakhogy én gyönge gyomra ember vagyok, — tapogatta a szakálla alatt a gyomrát a moziemin. — Aztán a próféta is tiltja nekünk azt a förtelmes állatot, akit ti is csak ugy hivtok, hogy »disznó«. — Tisztöltetőm a prófétátokat, — kavarodott föl egy kicsit az önérzete a latránuccai papucsos­nak. — De a gőrlicemadarat nem tiltja tán a Szent Mahumend? Mert avval akarnék kellemes­kődni a gyönge gyomrodnak. A török azt mondta rá, hogy azt már vállalja s azzal szives bucsut vettek egymástól, megálla­podván abban, hogy majd karlócai mellett döntik el. sárkánykor7 "ból lett-e ax asszony, vagy hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom