Délmagyarország, 1929. november (5. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-17 / 262. szám

\ 1929 Tvember 17. Német nyelvtanítás a sszegeái elemi i&Rolá&ban Л k'áxigaxgatási bixottság érdekes terve a köielexő nyelvok­tatás ügyében (A Délmagyarország munkatársától.') A közigazgatási bizottság novemberi ülése na­gyon szürke és nagyon rövid ülés volt, mint­ha a bizottság ezzel is azl akarta volna ki­fejezni, hogy a réga alapon utoljára ül össze. Legközelebb ugyanis már az uj közgyűlés ál­tal alkotandó közigazgatási bizottság tárgyalja le a hivatalfönökök havi jelentéseit. A no­vemberi ülésen a polgármester elnökölt. A hivatalfönökök jelentései sablonosak voltak: az elmúlt október hónapban sehol sem tör­tént semmi nevezetesebb dolog. A rendőri jelentés szerint közbiztonsági té­fen sem történt nagyobb változás. A közbiz­tonsági állapot kielégítő volt, a város terüle­tén októberben 357 bűncselekmény fordult elő, 216 esetben eredményesen nyomozott a rendőrség, 96 ügyben még folyik a nyomozás. 169 lopás történt, 18 öngyilkosság, 10 eltűnés, 177 baleset, közte egy halálos kimenetelű. Sablonos volt a tanfelügyelőség jelenlése is, ezzel kapcsolatban azonban a polgármester igen érdekes ötletet vetett fel. Elmondotta, hogy már régóta foglalkozik azzal a gondolat­tal vájjon nem lenne-e célszerű, ha a város az elemi iskolákban kötelező tantárgyként be­vezetné a német nyelvtanítást. A nyelveket ugyanis a gyermekek könnyen, fáradság nél­kül tanulják meg, igy tehát ha a német nyelv tanítását valami könnyű, bevált módszer sze­rint az elemi iskolák második osztályában megkezdenék, mire a gyerekek a középisko­lába kerülnének, már ismernék ezt a hasz­nos nyelvet. Naponta félórai német tanilás elegendő lenne. A közigazgatási bizottság a polgármester in­dítványára elhatározta, hogy megbízza a tan­felügyelőséget a német nyelvtanítás beveze­tésére vonatkozó tervezet és költségvetés el­készítésével. A tanfelügyelőség ezt a tervezetet a közigazgatási bizottság legközelebbi ülésén mutatja be és ha megfelelőnek tartja, akkor átír a város tanácsához ebben az ügyben és javasolja a kötelező német nyelvtanítás be­vezetésének elrendelését. Ehez természetesen a kultuszminiszter hozzájárulása is szüksé­ges. A tanitókérdést valószínűleg ugy oldják meg, hogy a .város belterületén az itt élő német nyelvtanitókat alkalmazzák megfelelő dijazás mellett, a tanya! iskolákban pedig azt a tanítót bízzák meg szintén külön dijazás ellenében a német nyelv tanításával, aki tud németül. Fein Lafos divaiáruháza Klauzál-tér. 'SfSSKS" Legolcsóbb bevásárlási forrás. AZ ÉLET MOZIJÁBÓL (A nyolcéves családeltartó) Ebben az or&zagban annyi tehetség kallódik el, hogy Heródes pusztítása kismiska hozzáképest. Most az utamba került egy gyerek, aki szintén te­hetségnek látszik, — megpróbálom, hátha jószí­vű emberek segítségével lehet valamit faradra be­lőle. Nincs még nyolcéves, származása cigány, a külseje fantasztikusan rongyos. Az ősz elején tQnt. fel, amikor még játszott a katonazene a város­háza előtt. Ott ült a parktükör rácsán, hóna alatt egy száz darabból összeragasztott piszkos hege­dű. ütötte a lábával a taktust és majd kidülledt a szeme, ugy bámulta a muzsikusokat. Másnap az ebédutáni órákban láttam viszout. bukfencet vetett a paprikaárus asszonyoknak. — Hogy hivnakV — Boros Jóskának. — Van apád? — Van, de itt hagyott bennünket, elment egy... Kimondta magyarosan, hogy kivel, mivel. Csú­nya de — sajnos — elég sürün használt szó. így tisztelik egymást a külső városrészekben a kispol­gárasszonyok, mikor összevesznek és egyszerre fölébred bennük az erkölcsi skrupulus. Ennek a selypítő gyereknek a szájában mégis furcsán hang­zott. — Tudod te, hogy mit jelent ez a sző? — Persze, hogy tudom. Azt. ami. Egy kövér asszony beleszólt a diskurzusunk­ba. Hallgatták azt akkor már sokan. — Legalább azt mondd meg hogy férfit je­lent-e, vagy nőt? A gyerek gúnyosan felkacagott. — Tudhatja, hogy a... csak nő lehet. (Nonó, fiam. látszik, hogy nem értesz még a politikához) Most a család felől kérdezősködtem. — Az anyád? — Beteg. Többet fekszik az ágyban. — Miből éltek? — Én tartom el cdesanvámat és a két kis test­véremet. — Hogy tartod el? — Hál ud. hod hededűjól. felelte kedves sely­pitésöel.. Egyáltalában nagyon kedves kölyök ez a Boros Jóska. Élénken villog a mosolygó szeme, termé­szetesnek tartja, hogy ő gondoskodik a családjáról. — Mennyit keresel í — Van olyan hét, hogy tizenhat pengőt is. Egyszerre átcsap másba. — Láttam tegnap magát a katonamuzsikánál. Ugye. maga volt? — Én. Mit csináltál ott te? — Tanultam a nótákat. (A háború Idejéből emlékszem, hogV az öreg cigányok hadbavonultak s apró gyerekbandák jár­ták a várost. Az uj operettek bemutatójára össze­adtak fillérenkint harminc krajcárt s elküldték a legjobb fülű társukat a színházba, hogy tanulja meg az uj nótákat. Azalatt a »banda« a kama­ra, meg a kaszinó környékén kergetőzött, mert hát a kenyérkereső gondok mellett is csak gye­rekek voltak. A színházi előadás végén aztán ki­vonultak a Stefániába s tanulták az ujdonsácjot.-i — Hegedü|j valamit... mondom Boros Jóskának. K harminckettes bakaba kezd bele. cinoog ugyan, de haíározottan van érzéke füle is. — Mit kaszálsz azzal a vonóval? — Tndom én, hogy kell fogni, de most siettem. Mutatja is a szabályos vonótartást, a megfelelő karmozdulatot. — Tanított valaki? — Senki Van egy bátyám, az édesanyám test­vére. de még csak fiu, az tizenöt pengői kér a tanításért Mikor azt mondtam neki, hogy tanít­son ingyér, akkor a földhöz vágta a hegedűmet. B.'ZTOS Két napig kellett várnom, míg a ragasztása meg­száradt. — Mondd meg a bátyádnak, hogy kirázom « bőréből, ha találkozom vele. Ha pedig szorgalma­sán gyakorolsz, egy év múlva szerzek neked U1 hegedűt. A szeme erre még élénkebben csillogott s aB5'' nyi ábrándos rezgés, szelid fájdalom volt a s®' vában. — Oh, ha netem jó hededüm vóua. medtanujné' én hededüjni ed-tét hónap ajatt. — Neked van igazad, fiam. én beszéltem ros* szul, mikor egy évet emiitettem. Hetekig nem láttam a Jóska gyereket, most rült megint elő — Hol jártál? — Beteg voltam, sok pénzébe kerültem édes­anyámnak nem kereshettem semmit. Mondt«® a bátyámnak, hogy maga megveri, ha nem hágy nekem békét. Azt mondtam, hogy detektív, № jobban megijjed. Jóskát mindenek előtt kistaffiroztattam. sZÍ' rezlem neki a feketére piszkosodott, rongyos ioíj® helyett tisztát, aztán harisnyát, cipőt, kabáto' Szeretek utána járni a dolgoknak, behívattam 1 Somogyi-telepről az anyját is. Agvonkinzott, gabőrü.v beteg asszony. .Szívbajos, idegroncs. Meg­erősítette a fia állításait. — Nehezen tudok napszámba járni, otthon x>í még az egy, meg a négyéves kisfhm. A nvár°[| vályogot vertem, de befogott az idő, nem tud"* sármunkát csinálni. A Jóska minden reményi günk. — Figyelmeztetem, hogy baj lesz. ha eIkupíC" kedi a gyerek holmiját. Amit kap, azt viselje (Azóta jött már a Jóska engedélyt kérni. szabad-e elcserélni a spangnis kabátkáját egy leg kabátért? Az vékonyabb, csinosabb is, — m^' tetszett egy rokonlánynak.) Volt még szavam az asszonyhos. — Jár-e a fiu iskolába? — Bitkán. — Mi az. hogy ritkán? Be van-e iratkozva? Itt nem kaptam határozott választ, ennek utána kell néznem. Hogy »elengedték« az Iából — Tudsz irni? — kérdem Jóskát. ]W — Nem tudok, mert az öcsém mindig letör"1 a tábláról a leckét. .[ — Már pedig az iskola dolgát rendezni keJ Anélkül hegedülés sincs. .[t — Jó, egyezik bele mindenbe 7óska Dél^ megyek az iskolába, délután meg hegedülök­rendőrök jók és nem bántanak. ­Most Károlyi Árpáddal vagyok tárgyalásb g hogy legyen a segítségemre: tanítsa valaki eí' lehetséges gyereket rendszercsen. Árpád jé " őrömmel kapott a terven, rövidesen tanulásra f"* juk a Jóskát. Mit lehet tudni, milyen hires cWv válik belőle! fo Egyelőre keresek valakit, akinek volna lősleges. kisméretű, hegedűje. Gyereknek való­nem sajnálná az ujat sem. Istenem, anuj'i megy el hiábavalóságokra! IS havi részletre í Г,м Philips rádió újdonságok hangszórók és keSlékek. ^ DijtaSan bemutat*' Kelemen Márlon Amerikai Írógépek Gramofonok»»lemez®" Пев» )«vi№mUhe!f. n«sy választékban. Felafoil I3'22'­r»ktira, .¡¿karbantartási válllalata. Étlesltem а I- köíönsége:. hogy üzletem­ben a 6 filléres omlót kifli m« lett 3 filléres darabonKéfl árban iejes Kiflii árusítok. A Kenyér ára Üzletemben fehér 28, félbarna 24 fillér. KOHN BENŐ, Petőfi Sándor suciárui 3. sz ** Viszonle'adófcrak árenfl' Telefon 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom