Délmagyarország, 1929. november (5. évfolyam, 249-273. szám)

1929-11-01 / 249. szám

,4; 2» DfL.lIAGYARQRSZÁG 15129 no'-'H'vr 1. akart állítani. Mikor ezt megtudták a szer­vezett szociáldemokrata munkások, kijelen­tették, hogy semmi szin alatt sem hajlandók Weimwehr-munkásokkal egyiilt dolgozni és kikergették a három Heimwehr-munkást a telepről. Ezek egyenesen a stockeraui Heim­wehr helyi szervezetének vezetőihez siettek s elmondták a történteket, akik azonnal moz­gósították a Heimvvehr-szervezet valamennyi tagját, azután motoros kerékpárokon hírnö­köket küldtek a környékbeli helyiségekbe és riadót rendeltek el. Ki van adva a jelszó, hogy meg kell szállani Stockerau városát és az ottani gyárakat. Különösen válságos lett a helyzet délután egy órakor. A stockerau! gyárakban a szer­vezett munkások készülnek a védekezésre. A munkások nem távoztak el a gyártelepekről, hanem az üzemekben maradtak és várják az érkező Heimwehr-csapatokat. A csendőr­ség parancsnoka a környékbeli csendőrállo­másokról kért segítséget. Rohamautókon jön­nek a környékbeli állomásokról Stockerau felé a csendőrök és a katonaságot is készen­létbe helyezték. A hivatalos Landstags Korrespondenz jelen­tése szerint Stockerauban délután 4- óra óta teljes nyugalom volt. További fejleményektől nem kell tartanig mert az ügy, elintézését Bécsbe telték át.' % ' 1 ' "v ' HSS"? Clemeníel kormányalakítása sem sikerüli Újból Briand előtérben (Budapesti ludósilónk teléjonjelentése.) j mámjalakitásra vonatkozó tárgyalásai siker­Párisból jelentik: Clemeníel dezignált minisz- i telenek maradiaki általános az a vélemény, terelnók csütörtökön este visszaadta megbiza- ! hogy most már csak Briand kan hat megbízást fását Donmergue elnöknek azzal, hogy a kor- I kormányalakításra. v " v Üdülőket, erdőket Szegednek! Wagner Ferenc kilenc helyet jelöli meg erdőtelepítési célra (A Délmagifarország munkatársától.) Néhány hó­bappal ezelőtt a polgármester — mint emlékezetes — formálisan meginterjúvolta az újságíró­kat az idegenforgalom problémájáról. Öt­leteket, tanácsokat kért és kapott is tőlük Szeged idegenforgalmának fellendítésére és néhány napig ugy látszott, mintha a szegedi városházán komo­lyan foglalkoznának ezzel az igen komoly prob­lémával. Azután megkezdődött a választási küz­delem, minden ilyen békés kérdés lekerült a napi­rendről és az idegenforgalom problémája ismét tyngovóra tért a közigazgatási nagy temetőben. Most, szinte halottak napjára, nj életre kelti a témát Wagner Ferenc, a régi közgyűlés uj tagja, aki néhány komoly felszólalásával és indítványá­val már figyelmet keltett a városban. Indítványt toyujtott be és — az igazat megvallva — kelleme­sen hat ennek az indítványnak a komoly hangja ebben a választási zűrzavarban. Wagner Ferenc indítványának az a célja, hogy la város trgge kellemessé a Szegeden való lakást. Ennek az első előfeltétele az, hogy leggenek a város közelében üdülőhelyek, erdők és kiránduló­helyek, amelyekbe elmenekülhet a lakosság a nyári kánikulák elől. Nem diszkertekre, pompás parkokra gondol Wagner Ferenc, hanem tervsze­rűen ültetendő erdőkre, mert ezek jobban szolgál­nák a célt és kevesebb költséggel is járnának. Kilenc helyet ajánl a város bel- és külterületén, amelyek megítélése szerint, igen alkalmasak ilyen erdőtelepítésekre. Ez a kilenc hely a következő: 1. A háború után kiirtott Makkoserdő helyén uj erdőt kellene ültetni, de az erdő területét meg kellene toldani a környékbeli kikubikolt terüle­tekkel. 2. A Gedó előtti terület. 3. A Cserepes-sori tópart a lóversenytér egy részével. 4. A rendezőpályaudvar előtti térség. 5. A Tisza árterülete a Pick-szalámigyártól a vámházig. 6. A Tisza árterülete a vasúti hídtól a Boszor­kány-szigetig. 7. A Vetyeháton tíz-tizenkét holdas terület. 8. A szegedi oldalon körülbelül százholdas te­rület. 9. A Kállay-Iiget a mellette fekvő kopár terü­letekkel együtt Wagner Ferenc indítványában javasolja azt ls, hogv a Tápén, a Boszorkány-szigeten, a Kállay­ligetben és a szegedi oldalon létesítendő erdőket szépen kiépített, fasorokkal szegélyezett sétautak­kal kössék össze a várossal, hogy a közönség így gyalogszerrel is, autókon is könnyen, kényelmesen megközelíthesse azokat a kirándulóhelyeket. Mi­vel pedig harminc-negyven év kell, amíg a frissen ültetett facsemeték megterebélyesednek, erdővé sű­rűsödnek, a város azonnal kezdie meg az erdő­telepítést. Wagner Ferenc végül azt kéri, hogy a pol­gármester az indítványt a légközelebbi közgyűlés elé terjessze pártoló javaslattal. Megérkeztek a fogadalmi templom orgonájának alkatrészel Gyors tempóban halad a templom építése (A Délmagyarország munkatársától.) Két, nagy gonddal lezárt vagon érkezett csütörtö­kön a szegedi árupályaudvarra Pécsről. A kocsikban a fogadalmi templom uj orgonájá­nak alkatrészeit szállította le a pécsi vállal­kozó. A vagonokat azonnal kiürítették és az értékes alkatrészeket becsomagolva szállítot­ták a fogadalmi lempiomba, ahol — egyelőre —• a főhajóban raktározták el. A szerelők a jövő héten kezdik meg a hatalmas orgona összeállítását. A szakértők megállapítása sze­rint a fogadalmi templom orgonája lesz Euró­Da cgvik legnagyobb méretű orgonáinak. A fogadalmi templom építése most már gyors ülemben halad a befejezés felé. Jelen­leg a főhajóban a festők dolgoznak, akik a templomfalak díszítőfestését készítik az előirt minták és tervek alapján. Megkezdték a temp­lom homlokzatára kerülő mozaikképek felra­kását is. Ezeknek a tizenkét apostolt ábrá­zoló mozaikoknak a kartonjait, mint isme­retes, Márton Ferenc készítette el Foerk Ernő megbízásából. A kartonokat néhány, hónap­pal ezelőtt p^baképeii; fölszerelték a temp­lom homlokzatára, de a szegedi közönség nem minden részének tetszését nyerték meg ezek a kartonok. Az apostolok ugyanis nagyon ha­sonlítanak egymásra és nem fejezi ki azt az áhítatot, amelyet a nagyközönség elképzelése szerint Jézus első tanítványairól készített ké­pek ki szoktak fejezni. Sokan kifogásolták is, hogy Foerk Ernő pá­lyázat nélkül bízta meg ezzel a munkával Márton Ferencet, akivel a városnak konflik­tusa is támadt. A kiváló művész ugyanis nem adta át a városnak a kartonokat és azzal ér­velt, hogv a rajzok szellemi tulajdonjogát fenn­tartotta magának és igy a városnak csak ahoz van joga, hogy a kartonok alapján elkészít­tesse a mozaikképeket. A város polgármestere egyideig hadakozott Márton Ferenccel, azon­ban eredménytelenül, a kartonokat nem kapta meg tőle. Hiába érvelt azzal, hogy néhány évtized múlva, ha esetleg megrongálódnak az időjárás viszontagságának kitett képek, res­taurálásukhoz szükség van az eredeti kar­tonokra. . , , i , T Most az első mozaikként mán «felrakták gs rövidesen felkerül helyére a többi is. Megérkeztek a fogadalmi templom első mintacsillárai is. Az egyik mintát két szegedi iparművész, Szőryné és Heks készítették, a másikat egy budapesti művész. A két minta a polgármester szobájában van és a polgár­mester minden látogatójától megkérdezi, hogy melyik a szebb. Az általános vélemény a szegedi művészek javára dönti el a kérdést és valószínű, hogy a közel negyvenezer pengő ér. tékü megrendelést a szegediek kapják meg, de az is lehet, hogy a polgármester a munka meggyorsítása érdekében, felosztja a rende­lést a szegediek és a pesti iparművész között. HOMEROK! Optikai és Fotoctklcelc C I £38MAMN látaxerésxnél. Kelemen u 12. Teleion 14—IX Választási hírek 'A !Szövetkezett Városi Balpárt felhívja ősz­szes jelöltjeit, hogy pénteken, november 1-én este 8 órakor a Nyomdászotthonban (Báró Jósika-ucca 21.) tartandó rendkívül fontos megbeszélésen okvetlen és pontosan jelenje­nek meg. A Szövetkezett Városi Ralpári felőlijei I. kerület: Bakó László református lelkész, Wolff Miksa földbirtokos, dr. Dettre János ügyvédj ny. főispán, Patzauer Sándor gyáriparos, Gombos Ist­ván szabómester, Berényi Nándor magántisztviselő. II. kerület: Dr. Valentiny Ágoston ügyvédjelölt, id. Erdős Dezső ny. Máv. felügyelő, Papp József vasmunkás. III. kerülel: Dr. Tóth László ügyvéd, Peternelly József nagykereskedő, Berg János cipészmester, Kéry Béla autófuvarozó, dr. Valentiny Ágoston ügyvédjelölt, Hauser Gyula ügynök. IV. kerület: Bakó László református lelkész, Müller Dezső magántisztv.. dr. Tóth László ügyvéd. V. kerület: Dr. Dettre János ügy véd, ny. főispán, Pásztor József lapszerkesztő, Taussig Ármin ny. Máv felügyelő, Kis Géza mészárosmester, dr. Tóth László ügyvéd, Szokolovszky Gyula kereskedő. VI. kerülel: Dr. Mezei Pál ügyvéd, Kertész Jó­zsef női szabó, Kovács József vasmunkás. VIII. kerület: Pásztor József lapszerkesztő, Ka­kuszi József kőműves, dr. Szamek Sára orvos, Szűcs Imre gazdálkodó, Zarnóczay Béla gépszedő. Iritz Béla kereskedő. IX. kerület: Lájer Dezső párttitkár, dr. Dettre János ügyvéd, ny. főispán, Horváth József asztalos. X. kerület: Gombos István szabómester. Láier Dezső párttitkár, Parcsetics Mihály asztalos, dr. Kállai Emil ügyvéd, Farkas János kőműves, dr. Szepesi Imre orvos. XI. kerülel: pásztor József lapszerkesztő, Dáni János vasmunkas, Olejnyik József magántisztviselő. XII. kerület: Dr. Dettre János ügyvéd, ny. fő­ispán, Lájer Dezső párttitkár, ökrös Lajos kőmű­vesmester, Cserép Ferenc szűcsmester, Török Jó­zsef kisgazda, Kenéz Ferenc ny. vasúti munkás. XIII. kerülel: Dr. Valentiny Ágoston ügyvéd­jelölt. Laczi György kisgazda, paprikatermelő, Ko­mócsin Illés épitőmunkás. XIV. kerülel: Dr. Mezei Pál ügyvéd, Taussig Ár­min ny. Máv. felügyelő, Marosán Emil cipész­mester XV. kerülel: Dobóczky József kisgazda, paprika­termelő, dr. Dettre János ügyvéd, ny. főispán, Tölgyesi Ferenc ny. Máv. főfelügyelő, Taussig Ármin ny. Máv. felügyelő, Olejnyik József magán­tisztviselő, Galiba Imre épitőmunkás. XVI. kerület: Császár Antal földmíves, Kazy Ferenc Máv. nyugdíjas. Dobó Miklós cipészmester. XVII. kerület: Dr Valentiny Ágoston ügyvéd­jelölt, dr. Balassa István ügyvéd, Marosán Emil cipészmester, Galiba Imre épitőmunkás. Olejnyik József magántisztviselő Horváth József asztalos. DTOréMéte teMM os IcSliiivíz ugy illatánál, mint boraxtartatmánál fogva kitűnő hatású. Csak zárt üveg-ekben kapható a 506 Szent Uól&us &y 6 gy szertárban. KI* Uveíi Arn 1.20. onoy livfn árr% 2.-40. Férfi bokavédő n Q'JQ kitűnő minőségben . . Ki Párisi Nagy Áruház, Szegetil Csekonics és Kiss ucca sarok. 834

Next

/
Oldalképek
Tartalom