Délmagyarország, 1929. szeptember (5. évfolyam, 197-221. szám)

1929-09-21 / 214. szám

1929 szeptember 2t. IJCOfAGVAROHSZAG 1 Kárász u c c aI Földes-ruha Legdivatosabb! — Játszadozás közben szerencsétlenül járt egy kisfiú. Pénteken délután könnyebb kimenetelű.sze­rencsétlenség történt a Cserzy Miháty-uccai tégla­gyárban. T o r n a y Antal 11 éves kisfiú a tégla­hordó kocsival játszadozott, közben fejjel nekiment egy kiálló gerendának. A gyermek eszméletlenül esett össze. A mentők a sebészeti klinikára szállí­tották, ahol ápolás alá vették. \ x Iskolarlpök jó minőségben, olcsón Del-Ka-nál. — Elrendelték a debreceni pékmester elmeálla­potának megvizsgálását, aki Deák Rózát a Dunába dobta, Budapestről jelentik: A budapesti büntető­törvényszék ma tárgyalta Egri Albert debreceni pékmester bűnügyét, aki ezév julius 22-én este a Lánchidról a Dunába dobta Deák Rózát, Deák Sándorné debreceni asszony leányát és azután maga is a Dunába ugrott. Deák Róza megfulladt, Egri Albertet azonban még sikerült élve kimenteni a vizből. A mai tárgyaláson szzal védekezett, hogy olyan részeg volt, hogy azt sem tudja, miként került a Dunába. A védő kérte védence elme­állapotának megvizsgálását, amit a törvényszék el is rendelt és a tárgyalást elnapolta. ASINGER mRRÓGÉPEK Ktos A LEGJOBBAK ! • Szalay lánctanár un a meleg időre való tekintettel fllff A Ólt Horváth Mihály u. 3, I. em. (Ipar­URl. fPGII testületi palota) nyílik mea 222 Oszi filc I női kalapok megérkeztek minden minőségben és 36 féle színben S-- pengőtől. Elsőrendű tisztítás és formázás a legújabb no­delek után gyorsan készülnek (3*—). Fogadalmi ; 'emplommnl szemben. Ruzlcska L. e 4 BRISTOL-SZÁLLÓ BUDAPEST. Újonnan berendezett szép éttermek. Kisebb-nagyobb termek. Modern berendezésű szállodai szobák. Hideg és melegvlzvezeték. Telefon és rádió minden szobiban Bár. 242 Cigányzene. Dr. GréMéle hnraims knlniviz ugy illatánál, mint boraxtartalmánál fogra kittinC hatású. Csak zárt üvegekben kapható a 272 Szent Rókus (gyóff yszertúrban. Kis Üveg hra l.ZO, nagy Üveg Ara 2.40. Dr. Szabó Hássló: Szeged halála és feltámadása Háromkötetes díszes kiállítású monográfia az árvix öíveneátlc <%, évforduló/a alkalmából <V Kapható részletfizetésre is a Délmagyarország ftiadétiwaíalában x Jóleső, meleg, vidám gondolatok, meghitt han­gulat — mindez egy csésze teától! És mily köny­nyüszerrel átengedhetjük magunkat gyakran en­nek az élvezetnek. Meinl ujtermésü tea a legjobb! x 300-as autó-taxinál vonjon le 20 %-ot. Kárász u c c a I Fölcles-rulna Mérték után! — Enyhe idő. A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor: Hazánkban az idő mérsékelten m^­leg. A maximális hőmérséklet több helyen elérte a 20 fokot. Eső nem volt. Prognózis: Enyhe, esőre hajló idő várható, később megélénkülő északnyu­gati szelekkel és hősüllyedéssel. x Ottománt vitéz Dóczynál vegyen, Hid-u. 38 ••••"• y Kárász ucca.1 Földes-ruha | Legtartósabb! g Paktum, becsületszó és anti­szemitizmus A dr. Dobay Gyula főszerkesztősége alatt álló Szegedi Uj Nemzedék csütörtöki vezércikke többek között a következőket mondja: Az elaggott Wimmer nem érdekel bennün­ket A fogatlan oroszlán csak taktikából ke­resett a maga számára puha fészket ő több csatát az életében már megvivni nem fog. S illetlenség a jakabtalan Dettrétőt, hogy al­konyati napsugár élvezésében megzavarja a kőtelek és kender titánját. Kellemes dolog lenne, ha a közelgő válasz­tások eredményét el nem puskáznák a böl­csek és taktikusok, mint tették 1926-ban. Méltóztatnak mindezt megérteni? A Nagyszeged Pártban becsületszavukkal garantálják a pártve­zetők — kőztük Dobay Gyula is —, hogy a paktumot betartják s a paktum betartását becsület­szavával garantáló pártvezér főszerkesztése alatt álló lap a paktum másik fővezérével ily módon enyeleg. Ugy látszik, ennek a vezércikknek Wim­mer Fülöpre vonatkozó szemelvényeiből, de ugy látszik a vasárnapi zsidófaló vezércikkből is, hogy a paktumot kötő »keresztény nemzeti párt« tagjaiban csak a szegedi zsidóság s főként a sze­gedi zsidóságnak a paktumban résztvevő csoport­ja ellen intézett támadásokkal lehet a paktum iránt bizalmat kelteni. A paktumliberálisok szerint azért kellett a megalkuvás súlyos áldozatát meg­hozni, hogy a felekezeti harctól megvédjék a várost íme, itt a bizonyság, hogy ez a védelem milyen sikerrel járt s hogy ennek az áldozatnak mi lett az eredménye? A vezércikknek fentebb idézett utolsó sorai nyilt hadüzenetet jelentenek a paktum s a Nagysze­ged Párt ellen. A paktumot becsületszavával ga­rantáló lapvezér ¡apja a paktumot támadja. Ez az első meglepetés a paktum naivái számára. Lesz még más meglepetésben is részük. ('• g-) A színházi iroda hírei Megnyitó előadás a színházban. Fényes külsősé­gek között, zsúfolt ház előtt nyitja meg a színház idei szjniévadját Vörösmarty Mihály gyönyörű me­sejátékának, a Csongor és Tündé nek bemutatá­sával. A Csongor és Tündé-t vasárnap A. bérletben és hétfőn bérletszünetben megismétli a színház. Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal: a Drótostót. Kárász uccal Földes-mha Legfutényosabb! 213 Hadfíó /1 nagyobb leadóállomások mai műsora BUDAPEST. 9.15: Hangverseny. Közreműköd­nek: Thury Janka (ének) és Hütter Pál (gordonka). Zongorán kísér: Polgár Tibor. 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Smironff "Sergej »Volga« orosz balalajka-zenekará­nak hangversenye. 16: Bodó Elek rendőrkapitány felolvasása: »A szélhámosok világából.« 16.45: Pon­tos időjelzés, időjárás- és vízállásjelentés, hirek. 17.10: A Kisfaludy Társaság irodalmi délutánja. 19.25: Lóverseny-eredmények. 19.40: "A Buda Or­szágúti Szentferencrend Plébánia Egyházközségének a kinai missziókba induló nyolc Ferences-szerzetes tiszteletére rendezendő bucsuestélye a Vigadó nagy­terméből. 22.30: Pontos időjelzés, idő járás jelen­tés és hirek. Majd: Magyari Imre és cigányzene­karának hangversenye a Hungária-nagyszállóból. — BERLIN. 14: Gramofonzene. 16.30: Zenekari hangverseny. 10: Vidám gramofonzene. 20: Zene­óra. — BUKAREST. 17: Rádió-kvartett. 18.15: Hangverseny. 21: Wagner: »Tristan és Isolda« r. operájának közvetítése gramofonon. — DAVENTRY EXPERIMENTÁL. 16.30: Tánczene. 18.45: Könnyű zene. 20: Térzene. — LONDON. 11: Könnyű zene, 13: Hangverseny. 15.30: Zenekari hangverseny. 16.45: Orgonahangverseny. 18.45: Bach zongora­hangverseny. 19.30: Maurirc Colé Zongorahang­versenye. 20: Katonazene. 22.20 Rádió-varieté. 22 óra 45 perc: Tánczene. — MILANO. 11.15: Gra­mofonzene. 12.30: Hangverseny. 16.30: Gyermek­karének. 20.30: Zenekari hangverseny. 23: Szóra­koztató zene. — PRÁGA. 12.20: Hangverseny. 16 óra 30 perc: Jazz-band. 19.30: "Rud. Piskacek: »Az ifjú Serafin Gyöngye« cimü operettjének közvetí­tése a stúdióból. 22.25: Jazz-band. — RÓMA. 13 óra 15 perc: Rádió-trió. 17.30: Hangverseny. 21: A karabinieri-zenekar hangversenye. — WAR­SZAVA. 16.30: Gramofonzene. 20.30: Könnyű zene. 22.45: Tánczene. — TOULOUSE. 18: Tánczene. 19.30: Orosz dalok. 20.30: Szimfonikus hangver­seny. 21: Operettrészletek. — WIEN. 15: Ottó Wollmann: »Kalif Storchc .gyermekhang]átékának előadása. 16.15: Hangverseny. 19.20: Hans v. Ham­mersteiu-est. 20.15: Oscar Jascha: »Revanche* cimü operettjének előadása. nms Berlini rádiókiáliitásró! hazaérkeztem. Raktáramon találhatók a legmodernebb hálózati és teleprendszerü készülékek! Deuísch Albert rádió és villamossági vállalata • Kárász ucca 3. 336 Telefon 8—71. | Exportőrök vagyonosodlialnak me!yóhimzéseimmel! Számos környékbeli exportőr dolgo­zik e cikkel s hatalmas eredményt ér el. Ecyetlen kísérlet s Ön meg lesz az eredménytől lepve. Aiánlettal szolgál Retch Emltné kéiimunka nagyiparos, Mezőkövesd. K.59 A csepeli Welss Manfréd-gyár első­rendű 170 pengőéri egy évi részletfizetésre kaphalók a gyár szegedi megbízottjánál: 331 Radó Géza, Szentgyörgy ucca 15. Telefon 307. Safát érdekében fefífn/sc meg a Tisza~kdvé&áz melletti raKiáiunlcat n Tisza-kávéházban ma és minden este Károlyi Árpád zenekara hangversenyez. 333 Szombaton 4 órai záróra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom