Délmagyarország, 1929. szeptember (5. évfolyam, 197-221. szám)

1929-09-21 / 214. szám

s XI 1925) szeptember 21. Parkett beereszt® kimérve kg.-kisat P 0' padlólakkok és olafieslékek _ . , - __ — — '5 legolcsóbb beszerzési forrása tterger f. aszio festékkereskedése, Tisza Lafos körút 51. (Ottovay vasUzleí melleit.) 129 Telefon 146 Na déSaifé^ meg a kultuszminiszter a A Délmagyarország hirt adott arról, hogy Kle­helsberg kultuszminiszter a szegedi sportvezérek­Kel sportankétot fog tartani a szegedi sportkér­désekről. Az ankétet ma tényleg megrendezik. A város hatósága meghivót küldött szét #az összes szegedi alszővetségeknek, a kluboknak és ma dél­után 4 órára megbivta őket a Paesirta-uccai rókusi elemi iskolához, ahova tudvalevőleg a fedett uszo­dát tervezik. Ugy látszik először helyszíni szemle lesz és csak azután tartják meg az ankétot, amely a szegedi sportkérdéseket van hivatva megtár­gyalni. Ennek az ankétnak — tudomásunk szerint — legfontosabb tárgya, a fedett uszoda megvalósí­tása. A terv most már végre meg is fog valósulni Azonban minden őröm mellett is fel kell hív­nunk a figyelmet a többi sportágra is. Szegeden rgy egész csomó komoly munkát kifejtő sport­egyesület már hossza évek óta valósággal le van rongyolódva, pálya és felszerelés nélkül kínlódik. Ezek a sportegyesületek tiszteletreméltó hősies­séggel küzdenek a nincsetlenséggel és napszámosai a magyar testikulturának. Ezeknek nagyon súlyos a helyzete, ezeket is sportolási lehetőséghez kell segíteni. Szegeden nincs kerékpárpálya\ a bir­kozósport részére csak kegyelemből adnak he­lyet és minden egyesület súlyosan megvan terhelve adósságokkal. Az uszoda ügyét a világhírű szegedi nszók meg­oldáshoz fogják segíteni, de adassék meg a többi vportágnak is a fejlődési lehetőség. Modern felszerelésű városi sporttelep tervét kell megvalósítani, amely minden sportágnak ottbont ad, ahol a kis egyesületek el tudnak helyezkedni. :Ez ne kerülje el az ankét figyelmét, mert Szeged úszói minden támogatást megérdemelnek, de a -többi sportág, ahol nagyszámú sportoló várja a segítséget, ne szenvedjen kárt Ha ma Szeged egész sportkomplexumát megtárgyalják, akkor az •ankét nagyszerű problémákat tud megoldani, ha azonban csak az uszoda ügye jut dűlőre, akkor Szegeden még nagyon sok sportprobléma marad megoldatlanul. A fedett uszoda Az ankéttal kapcsolatban dr. Krausz Jó­zseftől, aki — mint emlékezetes — kunkrét javaslatot adott be a város hatóságához a fedett uszoda ügyében, a következő so­rokat kaptuk: A híradások szerint a fedett uszoda helyének Kijelölése a mai napon dűlőre jut. A kultuszminisz­ter ur és a vele levő sportszakértők elé a polgár­mester — állítólag — azon javaslatot terjeszti, hogy a fedett uszoda a Pacsirla-uccában, a már fel­épített tornacsarnok mellett, építtessék fel. A polgármester urat bizonyára a takarékosság Méltánylandó szándéka vezeti, midőn az általam javasolt Kossuth l.ajos-sugáruti, illetve Mérey-uccai telek helyett, ezen parlagon heverő Citek-telket j'jánlja fel a fedett uszoda céljára. Szerénytelen­ség volna tőlem, ha akár a kultuszminiszter urat, ;ikár a vele levő sportférfiakat akarnám felvilágo­sítani arról, hogy ezen felajánlóit telek mennyire alkalmatlan a kijelölt célra, de kötelességemnek tartom, hogy az érdeklődő közönséget, különösen a törvényhatósági bizottság tagjait akik elé a kérdés eldöntésre kerül, néhány szóval felvilágo­sítsam. A polgármester ur által felajánlott telek, ugy tudom, 77 méter hosszn és 30 méter széles. A portuszoda, ahol versenyeket is le lehet bcnyoli­tmi, minimálisan 50 méter hosszú és 25 méter széles kell, hogy legyen. Kétségtelen, hogy a felajánlott telekre az uszodát fel lehet építeni, tréning céljaira alkalmas is, de versenyek rendezésére teljesen alkalmatlan. A versenvuszásnak. de különösen a vizipólónak most már olyan nagy közönsége van, hogy verse­nyek alkalmával 1500—2000 főnyi közönségre kell számítani. Kizárt dolog, hogy az uszoda szélességén tul még fenmaradó 5 méter széles sávon a szük­ségelt tribünöket fel lehesssen építeni. Nem mondom ugyan, mint egyik sportvezérünk mondotta, hogy bün volna ide építeni a fedett uszodát, de a francia mondás szerint ennél is több volna — hiba. Azon az állásponton vagyok, hogy inkább nem építeni, mint rossz helyre, rosszul épilent. Dr. Krausz József. SC^mpiatt csapatta! utazik ma a Bástya Budapestre A tegnapi igazgatósági ülésen véglegesen dön­töttek a Bástya vasárnapi összeállítása ügyében. A csapat Emmerlinggel, akinek játéka kétes volt, megerősödve utazik fel a Hungária elleni mérkő­zésre. De egyéb változás is lesz a csapatban. Kittit leszerződtették és így ő fog jobbösszekötőt játszani. A csapat tehát a következő felállításban fog kiállni a Hungária ellen: Beneda—Kronenberger, Emmerling—Tóth, Pé­ter, Wahl— Varga, Kitti, Possák, Schwartz, Solti. Ezidőszerint ez a csapat látszik a legerősebb­nek, amit a szegedi klub ki tud állítani. Vargát újra ki kellett a jobbszélre tenni, mert mégis csak azon a poszton a leghasználhatóbb. A Kitti—Varga szárny technikás és a Solti—Schwartz szárnnyal egyenértékű. Possák, ha jó napja lesz, a két szárny között néhány jó gólhelyzetben iga­zolhatja be kvalitásait A halfsor nem fog cső­döt mondani, a védelem pedig mindenesetre jobb lesz, mint a 35-as ellen volt A Bástya holnapi küzdelme több lesz, mint egy ligaküzdelem, mert itt most igazolni kell a sze­gedi csapatnak, hogy a mult vasárnapi súlyos vereség csak a pillanatnyi indiszpozíciónak volt az eredménye. Nehéz lesz a Hungária elleni küzde­lem, mert a Hungáriának is nagy érdekei fűződ­nek a győzelemhez, hiszen az ő helyzete is hasonló a Bástyáéhoz. Itt azonban már egy na­gyon óvatos Bástya megy a küzdelembe. A csapat este a gyorsvonattal utazik Stein Sán­dor főtitkár és Beck tréner kíséretében. Itt jegyezzük meg, hogy a tervezett különvo­nat nem indul, mert megfelelő számú résztvevő nem jelentkezett A klub vezetősége és a druk­kerek a reggeli vonattal utaznak. A Boeskaynak eddig nem volt szerencséje a ka­pusokkal. Most uj kapus után néz és hír szerint Birit akarja leszerződtetni, még pedig ugy, hogy már holnap a Nemzeti ellen ő fogja védeni a debreceniek kapuját A 33-as Ticska helyére a Vasas Himmerjét szer­ződtette. ^ Csabán holnap lesz a n«gy derby, a CsAK és a kitűnő eredményeket elért Bohngyár SC között A favorit a Bohngyár. A mérkőzést fővárosi biró fogja vezetni. A KEAC-nak holnap lesz az első mérkőzése. Ellenfele lesz a jó formában levő Zrinyi-KAC. Zürichi deviza zárlat: Páris 20.31, London 25.15 ötnyolcad, Newyork 519.05, Brüsszel 72.10, Milánó 27.14.5, Madrid 76.55, Amsterdam 208.10, Berlin 123.56, Bécs 73.05, Szófia 3.75.5, Prága 15.36, Varsó 58.20, Budapest 90.555, Belgrád 9.12.75, Buka­rest 3.08. Budapesti valuta zárlat: Angol font 27.68—27.83, Belga frank 79.40—79.80, Cseh korona 16.87—16.97, Dán korona 152.20-152.80, Dinár 9.97—1005, Dol­lár 570.90-572.90, Francia frank 22.25-22.55, Hol­landi forint 229.15—230.15, Lengyel zloty 64.05— 64.35, Leu 3.36—340, Léva 4.11—4.15, Líra 29.85— 30.15, Német márka 136.10—136.70, Norvég korona 152.20—152.80, Osztrák schilling 80.35—80.75, Spa­nyol pezeta 84.15—84.85, Svájci frank 110.10—110.60, Svéd korona 153.10—153.70 Irányzat: A mai értéktőzsde irányzata ismét gyenge volt. A rendezési nap eladásai, a berlini gyengébb irányzat és az eladási megbízások nagy­ban gyengítették a piacot. A bányapiacon a Bauxit ma ismét több mint 5 százalékkal esett vissza s a többi vezető érték is jelentős árveszteséget szen­vedett. Gyengült még a Fegyver és a Salgó is. A többi értékek árvesztesége, az 1 százalék körül mozog. A forgalom ma élénkebb volt. A fixpapirok piaca üzlettelen, a dollár a valuta- és devizapiacon ujabb 45 pontos árjavulást ért el. Határidős terményíőzsde zárlat: Magyar buza okt köt. 21.87, 21.86, 21.90, 21.76, 21.80, 21.78, zárlat 21.77—21.78, márc. köt 24.40, 24.43. 24.28, zárlat 24.28—24.29, máj. köt. 25.00, 24.95, zárlat 2493— 24.95. Rozs okt. köt. 16.86, 16 74, 16.78, zárlat 16.76 —16.78, márc. köt. 19.24, 19.00. zárlat 19.00—19.02. máj. köt. 18.08, 18.05, 18.10, 17.96, 18.00, zárlat i8.C0—18.02. Irányzat gyengébb, a forgalom élénk. Budapesti terménytőzsde zárlal: Buza 77-es ti­szavidéki 22.20—22.35, 78-as tiszavidéki 22.35—22.55, 79-es tiszavidéki 22.60—22.80, 80-as tiszavidéki 22.80 —23.00. Rozs 15.80—15.90. Köles 12.00—12.50. Zab II. 15.50-16.00, egyéb 13.60-14.10. Tengeri 20.00­20.50. Irányzat lanyha, a forgalom élénk. Csikágói terménytőzsde zárlat: Buza csendes. Szept. 129 egynegyed, dec. 137 egynegyed—137, márc. 143 egynegyed. Tengeri csendes. Szept 101 ötnyolcad, dec. 98, márc. 102 egynegyed. Zab csen­des. Szept. 50 háromnyolcad, dec. 53\ háromnyol­cad, márc. 56 egynegyed. Rozs alig tartott. Szept 101 egynegyed, dec. 108 egynegyed, márc. 114. Menyasszonyi és egyéb készítését, régi paplanok ujjákészltését a legolcsóbban vAHai'a — hozoll anyagból is — „BOKOR" Paplanipar Polgár uccn 12. szám. 170 <%.>V Hlvösrn lakján felkeresem. Szeged város bajnokságáért 1929. s^eptemher tS-ési az I., III., IV., V. sfb. helyezést és az Országos levsniebajnokság vidéki I. helyezését VElL'VA.MT^gépeiiL értele el. t' Syedüli képviselő Bí "B" 6r7, dTfe "0" ¿¡¡- -W.7" íta m* utóda műszerész V94 í-i**frod és vidéke részéra: *- *•-» 3 •«- «2* ^ ÜL Ja. Csekonics UCCÜ 5. Szőnyegcsomózásban gyakorlott lányok azonnalra felvétetnek­Somop yí-, Klebelsfter»j- és >]ígner-/elepi munkásnők előnyben részesülnek. 326 •p Kórász ucca 8. sz. L110IEH Csoheládégyár mely 1928 Parisban legmagasabb kitüntetésben részesült, megnyitotta fióküzletét Dugonics tér 12. szám alatt. — 325 Csokolédéáru, ostyaóru. Bonbonjai legfinomabb minőségben és feltűnő olcsó árban. Színházi vegyes dcssert bonbon zacskók 50 fillértől kezdve. Neeonta friss színházi fánk lO fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom