Délmagyarország, 1929. június (5. évfolyam, 121-145. szám)

1929-06-15 / 133. szám

> * AG PARKÉIT v. PADLQBEERESZTŰ kimérve kg.-kint 80 fiüér. Hideg enyv kapható Berber Lászlé festékkereskedésében, Tisza Lajos körút 51. (Ottovay vasüzlet mellett.) 86i mehet bele a város, — feiezte be Biedl Samu a felszólalását Most ismét dr. Szekerke Lajos szólalt fel. Vé­leménye szerint a megváltás; pör igen egyszerű lenne, mert a szerződés világosan rendelkezik, de azért a legjobb esetben is eltelik másfél esztendő a jogerős itélet kimondásáig. — Én azt hiszem — szólt ismét Biedl Samu —, hogy mi ezzel a tárgyalással a gázgyár malmára hajtjuk a vizet. Ugy gondolom, ha a gyár talán pör nélkül is belemenne a gyár megváltásába, mert hiszen ebben az esetben pénzt kapna olyan valamiért, amit hat év múlva ingyen kellene át­engednie. — Szóba sem áll a várossal — mondja Wim­tner — A szegedi gyártelepnek ma a legmoder­nebb berendezése van, tehát a lehető legolcsób­ban termel, igy nyilvánvaló, hogy hatalmas ha­szonnal dolgozik. Ez a haszon évről-évre nő. A város érdeke, hogy minél előbb megváltsa ezt « jövedelmező vállaltot.. Nincs az a biró, aki ne helyezné a várost a szerződés alapján azonnal birtokba. Mindenki, aki ezt az egyszerű utat nem hajlandó megtenni — kiáltja ismét ingerülten, mire a polgármester kérlelő hangon csendre inti —, akár igazj, akár színlelt aggodalomból, azt nem tartom Szeged város barátjának. A város ezzel a pőrrel nem reszkíroz semmit sem. Na­gyon kérem a polgármester urat. szánja rá magát erre a lépésre. Pick Jenő: Én abból a feltevésből indulok ki, amikor a megváltási pör megindítását kívánom, hogy hat év múlva, amikor a szerződés értelmé­ben a városnak ingyen kellene megkapnia az egész gyárat, a jelenlegi tulajdonosok semmiesetre sem adnák azt át pör nélkül, simán. Igyis, úgyis pörre kerül a sor és ez a pör is elhuződhatik évekig. A város érdeke parancsolja tehát a pör siettetését. Még tartott egy darabig a vtta, de már rendszer nem volt benne, végül is a polgármester néhány perccel két óra előtt berekesztette az ülést Délmagyaiwsiás állandóan gyarapodó kölcsön­könyvtárában havi dij előfizetőknek I pengő» tisztviselő-előfizetőknek 80 fillér, heti előfizetőknek 16 fillér. Garami Ernő az asipol sniiiÉáspárt meghívására Londonba utazott Bécsből jelenük: Osztrák szociáldemokrata körökben sokai beszélnek arról, hogy Garami Ernő, az emigrációban élő magvar szociál­demokrata vezér az angol munkásoárt meg­hívására Londonba utazott Ooramt Ern8 évek óta él Bécsben, ahol ujsáqirással foglalkozik, kifelé azonban meglehetősen tartózkodik min­den politikai szerepléstől. Garaminak az angol munkáspárttal való kiváló összeköttetései köz« ismertek és már az első MacDonald-kormány idején is feltűnést keltettek londoni tanács« kozásaf. Megbízható forrásból származó hirek szerint Garami Ernő Londonban a MacDonatd kor­mány tagiamat folytat tárgyalásokat, amelyek informativ Jellegűek. Miss Universének Szegeden élnek rokonai (A Délmagyar ország munkatársától.) Simon Böske után most a Miss Universéröl, Lisi Goldarbeiterről is kiderült, hogy kiterjedt sze­gedi rokonsága van a »világ legszebb lányáé­nak. A rokoni nexusok alaLt nem valami tá­voli atyafiságok értendők, hanem közeli vér. ségi kötelékek. Lisi Goldarbeiternek nagy­bátyja, nagynénje, unokatestvérei élnek Sze­geden, akik a Tänzer család tagjai. örömmel beszélnek Lisi Goldarbeilerről. Először azután érdeklődünk, hogy a szép Lisi édesapja hol volt Szegeden. Elmondották, hogy a Boros Miksa cégnél állott alkalmazás­ban Miss Universe apja, ott tanulta ki a szakmát, azután kivándorolt Bécsbe, ahol ma ismert rövidárunagykereskedő. Lisi a felsőkereskedelmit végezte el, majd apja üzletében vezette a saldocontót. Szerény, finom úrilány a Lisi, akii nem akart részt­venni a szépségversenyen, de addig unszol­ták, amíg beküldte fényképét. A többi gyor­san ment. ö lett Miss Austria, most pedig a Miss Universe. Lisi Goldarbeiter nem feledkezett meg sze­gedi rokonairól. Világraszóló sikeréről min­gyárt értesítette a családot. Kedves közvetlen­séggel közli rokonaival a 19 éves Lizike, hogy valósággal megzavarta őket a nagy ünneplés. A 2000 dollárt már meg is kapta, még pedig aranyban. Egész nap szörnyű ostromnak vannak kitéve a színházak és mozik részéről. Állandóan szerződtetési ajánlatokkal halmoz­zák el, csábító meghi vasokkal kedveskednek az amerikai fürdők, arhe pl; az egész szezonra meginvitálták Míss Universel szép édesanyjá­val együtt (Goldarbeiter Lisl édesanyja a legszebb anya volt a párisi szépségkirálynő választáson. A mamaversenyen biztosan ő nyerte volna el az első dijat.) Az ajánlatok közül még nem választott, de már annyi ajándékkal halmozták el, hogy — a hírek szerint — a szállóban négy szo­bát nyitottak az ajándékok elhelyezésére. A Szegedről elszármazott Goldarbeiter Izsó hősiesen állja a bécsi riporterek ostromát. Az egyik újságíró arról beszélgetett vele, hogy micsoda fényes »business«-eket csinál majd most Lisl Amerikában, mellesleg pedig meg­kérdezte a papát, hogy van-e még több lánya. Goldarbeiter szomorúan felsóhajtott: — Sajnos nincs, pedig tudnék használni belőlük még vagy tizenkettőt... Miss Universe egyszer már volt Szegeden, de rokonai most biztosra veszik, hoyy ha havajön Amerikából. Szegedre is ellátogat. (8 a.) A nap legkedvesebb órája a kávézás ideje 842 Vidám hangulat, jó közérzet a szürke mindennaplól való felszabadulás . . . mindez a jól elké­szített kávé finom illaiával együtt el­ragadja lelkünket. Meinl Gyula Rt. Szeged, Klauzál tér 2. sz. •nasennsaanna Közp.Tejcsarnok Rt.^> és Kenyérüstem 31 fiókjaiban d. u. 3 órakor friss vafas stlíeméay és rozsfeeuyér kapható. SZÁLLÓ BUDAPEST. Újonnan berendezett szép éttermek. Kisebb-nagyobb termek. Modern berendezésű szállodai szobák. Hideg és melegvizvezeték. Telefon és rádió minden szobiban Bár. 182 Cigányzene. Motorkerékpár John Buli qummik és oifeairérzek egyedül nálam kaphatók Szántó Sándor!"** varrrtflép és rádió áruházéban Szeged. Kiss ucco 2. 545 Arukltiordéírlclklií gyári: Gróf Jeo.cS Budapest, VIII., József ucca 34. Kérjen Ai afiiniaíol ! jj G. F. B. a tökéletes Bembergselyem harisnya lerakat Pollák Testvéreknél

Next

/
Oldalképek
Tartalom