Délmagyarország, 1929. május (5. évfolyam, 98-120. szám)

1929-05-11 / 105. szám

DÉLMA«";YA R^rszaö a kenőolaj. A repülőnek etlől kezdve rettenetes küzdelme volt. Szemüvegét le kellett vennie, mert a jég teljesen beborította, szeme majdnem hr­fagyott, tagjaiban fájdalmat érzett és csak a leg­nagyobb erőfeszítéssel végezhette el a szükséges mozdulatokat. — Nem való emberi szervezetnek ez a magasság j .1929 május 11. — mondotta a világrekorder —, mert 30.100 láb­nál már tompa kábulatba esik az ember. A le­ereszkedcsnél egyszerre 2000 lábbal zuhantam, fülem rettenetesen zúgott, míg végre lassan ma­gamhoz kezdtem térni és leereszkedtem a földre. Soueek mindössze 43 percig volt a levegőben. A ÍO.000 láb mintegy 12 kilóméternek felel meg. Letartóztatták Waldemaras merénylőjét, akinek kofferében felrobbant egy bomba (Budapesti tudósilónk telefon jeleníé&a.) Kovnóból jelentik: Waldemaras miniszterelnök egyik merénylőjét ma letartóztatták Jcwie ál­lomáson. Azzal vonta magára a figyelmet, hogy poggyászában felrobbant egy bomba, amely jobb kezefejének három ujját letépte. Woziíiusnak hivják és a rendőrség megálla­pította róla, hogy egy kovnói titkos szervezet tagja. Romániaellenes tüntető felvonulást rendezett a budapesti egyetemi ifjúság CBudapesti tudósilónk tclcfonjelentése.) Az egyetemi ifjúság pénteken este a Gólyavár­ban rögtönzött gyűlést tartott, amelyen a ro­mán egyesitési ünneppel kapcsolatban tünte­tett ds tiltakozott Trianon ellen. A gyűlés után mintegy százfőnyi tömeg vonult végig a kör­úton Romániát abcugolva, miután azonban nem volt engedélyük a felvonulásra, a Ki­rály-ucea sarkán a rendőrség feloszlatta, a tüntetőket, akik az első felszólításra szétszéled­tek. A Lakószövetség feljelentést tesz a bérsrofoló háztulajdonosok ellen Bródy Ernő a parlamentben interpellál Budapest, május 10. Mióta az uj lakásren­delet megjelent, azóta a lakók körében riadal­mat okozott az, hogy a háztulajdonosok egy része levelet küld lakóinak, amelyben fel­szólít ják őket, hogy magasabb bért fizessenek, inert ellenkező esetben felmondanak nekikj a 411—1929. ME. sz. rendelet 6. szakasza alapján, amely módot nyújt a háztulajdonos­nak arra, hogy negyedévenként egy lakónak indokoló" nélkül felmondhasson, ha megfelelő elhelyezkedési biztosit lakójának. Sok háztu­lajdonos mingyárt felmondási joggal él, amit természetesen nyomban visszavon, mihelyt a bérlő hajlandó magasabb lakbért fizetni. A Lakók Szövetségének igazgatósága tegnap foglalkozott az uj lakásrendelettel, megállapí­tották. hogy a rendelet 6—7. §-át sok háztulaj­donos arra használja fel, hogy házának összes lakóit felmondással való fenyegetéssel bér­emelés elfogadására bírja. Elhatározták, hogy a háztulajílonosok ellen az ügyészségnél felje­lentést tesznek és Bródy Ernő országgyűlési képviselő, elnök, interpellálni fog ebben az j ügyben: felhívja a népjóléti miniszter figyel­J mét az ac^náliákra és kérni fogja a 6. §. I eltörlését. A tanács kijelölte a gyermekjátszótereket (A Délmaggarorszúg munkatársától.) A közok­tatásügyi miniszter a városi gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődése érdekében leiratban hívta fel a város halóságának figyelmét játszóterek létesítésére, illetve ezek intézményes megszerve­zésére. Kérte egyben a város tanácsának jelen­tését a 12 éven aluli gyermekek létszámának fel­tüntetésével. A város tanácsa a főkertész jelentése után a következő tereket jelölte ki gyennekjálszó­helyül: Alsóvároson a Szabadság- és Vadkerti-tereket, Mórában a Kolozsvári- és Kálvária-tereket, Rókason az Uj- és Lechncr-tcrcket, Fclsővároson a Szentgyörgy- és Csillag-terckel, belvárosban a Rákóczi-teret cs a Stcfánia-sé­lángnak gyermekjátszótér céljaira kijelölt részéi, továbbá Újszegeden a Toronlál-lcret és a nagy gyermekjátszóteret­A felsorolt terek cgyrésze ecldig is, mint játszó­tér volt használatban, másrészük gyéptükrei el­lenlen ujonnan történt gyepesítésük miatt el voltak zárva. Minthogy a fökertész jelentése szerint e tereknek gyepes részei, a Rákóczi-teret kivéve, annyira megerősödtek, hogy rálépés tilalma alól feloldhatók, ennélfogva a tereket — a Rákóczi-tér kivételévél — szabad gyermekjátszóterekké nyil­vánítja a tanács. A tanács egyben utasította a városi főkertészt, hogy a város költségvetésében gyermekjátszóterek létesítésére évenkint clöíráüiiündó összeg kere­| tében hozza egy-egy térnek a célnak megfelelő | reudezését javaslatba, elsősorban a külvárosi gyer­j mekeknek érdekeit szemelőtt tartva. A főkertész javaslata alapján rendezés alá kerülő tereket ter­mészetesen a gyeptükrök füvének megerősödéséig esetről-esetre elzárnák. Nehogy pedig a terek fü­termésének a bérlői a gyermekeket a gyepek taposásától eltiltsák, kimondta a tanács, hogy a fent felsorolt terek fütérmését a jövőben nem értékesíti. fikadémia uj másodelnöke: Herczeg Ferenc Budapest, május 10. Az Akadémia pénteken délután tartotta tagválasztó ülését, amelyen Szenlpétery István szegedi eoyetemi tanárt le­velezö taggá választót ki. Az elhunyt Varga Gyula helyébe másodelnökké Herczeg Feren­cet választotta. Szemüvegek legmegbizbatúbbak 274 Sandberg Henrlhitál. Nyári szivatar A szegedi egyetem földrajzi intézetének meteoro­lógiai obszervatóriuma jelenti, hogy pénteken Sze­geden a hőmérő legmagasabb állása 27.2 fok Cel­sius, legalacsonyabb 13.0 fok Celsius volt. A baro­méter adata 0 fokra és tengerszinre redukálva reggel 759.8 mm., este 760.3 mm. A levegő relatív páratartalma reggel 82.5 százalék, délben 58.5 szá­zalék, este 56 százalék. A szél iránya reggel (W), erőssége 2, délben (NW) északnyugat, erőssége 2, este (\V), nyugati 3. Este 11 órakor nyári zivatar vonult el Szeged fölött. Sürü villámcsapások tarkították az eget, az eső sürü patakokban ömlött. A zivat'ir negyedóra ínulva elhúzódott és valamivel lehűtötte a levegőt. Hösülyedés várható? A Meteorológiai Intézet jelentése este 10 órakor: Az idő a kontinensen változékony, felhős és túlnyo­móan száraz. A hőmérséklet nyugat felől vala­melyest sülyedt. Hazánkban az idő tulnyonóan derült és meleg. Jóslat: Átmenetileg felhősebb, egyébként túlnyomóan száraz idő várható némi hősülyedéssel. Olcsóbbodott a kenyér — Budapesten Budapest, május 10. A budapesti kenyérgyárak a napokban elhatározták, hogy a kenyér árát 4 fillérrel leszállítják. Ezzel a kérdéssel kapcsolat­ban a budapesti székesfővárosi sütőiparosok' azt a határozatot hozták, hogy a sütőiparosok is 4 fillérrel olcsóbban adják a kenyeret. Ezen a gyűlésen az ipartestületi elnök azt a kijelentést lette, hogy a kenyérogfyasztás a tavalyi álla­pothoz képest 30—40 százalék csökkenést mutat, mert a mai súlyos gazdasági viszonyok között a kenyérre sem telik a budapesti lakosságnak. Ezt a nyilatkozatot most megcáfolja a MTlt Ksiock~auí — halállal (Budapesti tudósítónk telefonjclentése-) Bécsből jelentik: A rendőrség már hosszabb idő óta nem engedélyezett boxmeccseket, míg azután most a Soíiensaalban sor kerülhetett egy mérkőzés ren­dezésére. Ez a meccs azonban tragikus véget ért, mert Andersitz rendörőrmester oly szerencsét­lenül knőck-autolta Hudra Kálmán magyar baj­nokot, hogy mire a mentők kiértek, meghalt. ávia—Románia 3:2 (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bukarestből, jelentik: Pénteken játszották le Románia és Jugoszlávia vá'ogato'.t Fut' *;'m:-cs­csét Sándor jugoszláv király aranyserlegéért. .4 mérkőzést 3:2 arányban Jugoszlávi i nyerte. A félidőben még Románia vezetett. 2:l-re, amelynek legénysége, a temesvári Kíníz-i cs a Bánátul játékosaiból állott. Színházjegyek a üélmagyarország jegyirodájá­ban elővételi mi nélkül válthatók i szegediek találkozó helye Budapest legebörenüö, modern családi szállója az 14«! IstyánKirály-szálloda VI., Podmanlczky ucca 8. Mérsékelt árak, figyelmes kiszolgálás, modern berendezés, központi fBtis, melegvtzszolgáltatás, lift. A. szállóban teávé&áz, cukrászda és fodrászíerem. A nyugati pályaudvar közelében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom