Délmagyarország, 1929. május (5. évfolyam, 98-120. szám)

1929-05-09 / 104. szám

1925 május 9. f)f!.VI\C\ / ". \G IV. KgŐSREMÉfim VI1ER2SÉBET K0T.36. * № KÖSSÜf K LU2. VrANDRASSV-ÜT 37. ' SZEGED: KÁRÁ^tt 6 kifüggesztik a válaszfok S városnak kell fizetni az összeírás összes költségét a főlegyzöi fiivafaüsan ieigienes névjegyekét (A Bélmagyarország munkatársától.') A központi választmány szerdán délben dr. So­mogyi Szilveszter polgármester elnökletével ülést tartott a városháza tanácstermében. Az ülésen dr. Tóth Béla főjegyző, a választmány előadója tett jelentést a választók jövő évi név­jegyzékének összeállítására vonatkozó mun­kálatokról. Bejelentette a főjegyző, hogy a választójogi törvényes rendelkezések értelmében a legf­utóbbi névjegyzékből törölni kell azokat, akik elköltöztek Szegedről és ezeket az elköltözése­ket be kell jelenteni az illetékes választókerü­letek központi választmányainak. Szegedről nyolcvanegy választó költözött el a mult év­ben, más kerületből harmincegy választó Sze­gedre költözését jelentették. Ezt a harmincegy választőt fel kell maid venni az uj névjegy, zékbe. Bejelentette a főjegyző, hogy mindazokat^ akiket valamilyen ok miatt kihagytak az idén a választók ideiglenes névjegyzékéből, de akik a korábbi névjegyzékekben szerepeltek, külön irásbelilzg értesíteni kell a kihagyás okának pontos megjelölésével. Ezeket az érte­sítéseket a főjegyzői hivatal már elküldte. A névjegyzéklervezet revideálására kiküldött osztályok befejezték munkájukat és összeállí­tották az ideiglenes névjegyzékeket, amelyek a főjegyzői hivatalban május tizen­hatodikától junius tizennegyedikéig közszemlére kerülnek. Az ideiglenes névjegyzék szerint az első vá­lasztókerületben a választók száma 20-al keve­sebb, a másodikban S-cal több és a harmadik­ban 6-tal több, mint a tervezetben volt. Mind­három kerületben együttvéve 35.371 a választók száma, \ hattal kevesebb,' mint a tervezetben volt. A választók, a kihagyottak és az újonnan föl­vettek névjegyzékét minden házban kifüggesz­tett a központi választmány, hogy azt az ér­dekeltek közvetlenül tudomásul vehessék és esetleges panaszaikat, vagy felebbezéseiket be­jelenthessék. Elmondotta ezek ulán a főjegyző, hogy a belügyminiszter rendeletére az ideiglenes név­jegyzék egy hiteles másolati példányát fel kell terjesztenie a városnak az országos bűnügyi nyilvántartóhoz, ezenkívül minden egyes vá­lasztóról külön nyilvántartási lapot kell kiállii­tani és azt is fel kell terjeszteni a bünügyi nyilvántartó munkájának megkönnyítése és meggyorsítása érdekéhen. A köllségek termé­szetesen a várost terhelik, a városnak kellett kbfiyom<ilm<i. a 3G.M0. darab 'viilvántmláji Uu pot is. A főjegyző bejelentését nagy felháborodás­sal fogadták a központi választmány tagjai. — Ez Őrüleíss munka. Hiábavaló pénz- és időpocsékolásl — mondották minden oldalon. { — Belügyminiszteri rendelet — jelentette a I főjegyző —, legkésőbb május tizennyolcadik 1 káig végre kell hajtani, a másolatot és a la­pokat fel kell terjeszteni a legszigorúbb egyezr tetés után. — Hiszen külön palotákat kell majd építeni ennek a hatalmas aktatörnegnek az elhelye­zésére —, szólt közbe méltatlankodva Bokor Adolf. A központi választmány — mit tehetett mást — tudomásul vette ezt a bejelentést is, sőt azt is, hogy a belügyminiszter értesítése sze­rint a város nem számithat a névjegyzékek összeállításával kapcsolatban felmerült dologi és személyi kiadások megtérítésére, sem. í/j Irányíban nyomodnak a sszöregi gyilkosság ügyéiben Szerdón szabadlábra ^elyezíéK Gyorgyevits Jovánt is — llf gyanuokoK merülteU tel (A Délmagyarország munkatársától.) A Délmagyarország szerdai számában részletesen beszámolt arról a rejtélyes szőregi gyilkosa ságról, amelynek áldozata Gyorgyevils Leon­tin jómódú szőregi gazdálkodó. Gyorgyevitset hétfő éjjel lakásában ismeretlen tettes az ab­lakon keresztül lelőtte. A titokzatos gyilkosság ügyében a szőregi csendőrség nagy eréllyel vezette be a nyomo­zást. A nyomozás első feltevése szerint a gyilkosságot Gyorgyevits valamelyik fivére kö­vette volna el. A gyilkosság előtti napon tár­gyalták ugyanis Gyorgyevits Leontin örökösö­dési pőrét. A nyomozó csendőrök első infor­mációja az volt, hogy a pört Gyorgyevits Leontin nyerte meg. A pört Gyorgyevits Leon­tin ugyanis három fivére ellen indította, amiér/ a fivérek között elkeseredett harc fejlődött ki. Az ellenségeskedés oka az apai juss volt. Mikor közvetlenül a szerb megszállás után a Gyorgyevits fivérek apja meghalt, a leg­idősebb fiu, a most meggyilkolt Gyorgyevils Leontin az apai jussból semmit sem kapott. Gyorgyevils Leontin azonban igényt jelentett be az örökségre és pörrel támadta meg a vég­rendeletet. A pör Leontinnak három testvére ellen folyt, Leontin a köteles részt követelte, ami 19 hold földet jelentett. A szegedi törvényszéken azonban, amint a csendőrség szerdán megállapította, a pört Gyorgyevits Leontin elvesztette. Ezzel elesett az a feltevés, hogy az áldozatot Gyorgyevils fivérei lőtték le. A csendőrség először az egyik unokatestvért Gyorgyevits Jovánt vette'gyanuba, aki régebben többek előtt lelövéssel fenyegette meg Gyorgyevits Leontint. A nyomozás azon­ban szerdán délben már kétségen kivül meg­állapította, hogy az őrizetbe vett Gyorgyevils Jován nem tehetett a gyilkos, akit azonrnd szabadlábra is helyeztek. Súlyos gyanuokok merültek fel azonban az áldozat fia ellen. A fiu, Gyorgyevits Lázár, ugyanis nem élt jó viszonyban apjával. Az örökösödési pört tulajdonképen a fiu forszí­rozta és Gyorgyevils Lázár inkább kiegyezett volna. Az elvesztett pör után az öreg Gyorgyer vits állítólag kijelentette, hogy a pör költsé­geit nem viseli, ami a fiút annyira elkeserí­tette, hogy elhatározta, apját megöli. A nyomozás most már ezirányban indult meg és értesülésünk szerint a fiu bűnössége mellett több tanúvallomást is produkált a csendőrség. A nyomozás ennek ellenére más irányban is megindult. A csendőrség reméli, hogy a leg­közelebbi időben teljes fényt dérit a titokzatos ügy részleteire. y, Női mocí ellk alapok I a legújabb színekben és formákban a legolcsóbban kaphatók Unitiéi Eoorádiaál SzécSienyffiér 2. és Kárász»«» 15. (Formóza) Panama 8 P. (Fenr éza) fékezett 10 P. Borim kalap 6 P. S AíalaklláscI-al a Jecujabb tormákra -vállalunk. 211 X

Next

/
Oldalképek
Tartalom