Délmagyarország, 1929. május (5. évfolyam, 98-120. szám)

1929-05-09 / 104. szám

n££,>rVf.YARORSZAC5 1929 május 5. a*» motoros két gép kög$íe Vagy az amerikai Villanyvilágítással, sobességmérővol, elektromos kürttel 500 cm3 2200 P, 750 cm3 2500 P Raktáron a minden typusu 1929-es modelek. * i 1 vezérelt gép Vagy az angol S* Központi olajzással, cserélhető kerekekkel, luxus fölül­. . . . 500 cm3 2150 P A ölvatalos eladási statisztika szerint e gépekből többet adtak el, mint a Pucfi-gépeU levonásával ax összes többi gyártmányokból eladottak 45 -a. Kerületi kép-viselet: Vezérképviselet: MarkOVICS mérnök Szeged Ma}láíh M. Tisza Lajos hörut 44. sz. Teleion: 20-20. 243b Budapest, Gr. Zichy Jenő ucca. Lezuhant és összetörött Békéscsabán a reklám-repülögéD (A Dclmagijarország munlaa'ársától.) Nem Sterült eddig nyilvánosságra annak a szercn­csetienségnck híre, amely kedden hajnalban történt Békéscsabán. Jól emlékeznek még Sze­igeden arra a repülőgépre, amely az alkonyat leszálltával napokig a város fölött röpködött és az egyik cipőpasztagyár árujára hívta fel a figyelmet hatásos fényreklámjával. A gép majd kt'ihetes szegedi szolgálat után Békéscsabára távozott és azóta ott i^-ringett fényreklámja^ val. Hétfőn valami kisebb baja támadhatott a j repülőgépnek, mert a pilóta valamivel ha­marabb volt kénytelen leszállani és mint lelki­ismeretes vezető, azonnal hozzálátott a hiba kijavításához. Aznap — késő is volt már — munkájával nem készülhetett el és kedden reggel folytatta a javítást. Amikor munkáját elvégezte, felült a gépre, hogy kipróbálja. A start sikerült, a gép a levegőbe emelkedett és baj nélkül röpködött a reggeli napsütésben. Ezután történt a szerencsétlenség. A gép a levegőben hirtelen megbillent, majd nagy gyorsasággal zuhanni kezdett. A földre érve a gép összevissza törölt és a romok alól holtra vált arccal mászolt elő a pilóta sértetlenüli aki a csodával határos módon szabadult meg a biztos katasztrófától. Megalakul „a május 7«iki bajtársak sz&vetsége" (A Délmagyarország munkatársától.) Május | hetedikén tiz éve mull annak, hogy 74 szegedi • tartalékos tiszt életének kockáztatásával elfog­lalta a Mars-téri kaszárnyát, amelyet akkor kommunista katonák tartottak megszállva. A ¡szegedi ellenforradalom tulajdonképen ezzel a nappal kezdődött meg. A 7-J, tartalékos tiszt felekezeti különbség nélkül állolt az ellenforra­dalom ügyének szolgálatába és életük kockáz­tatásával, de szerencsére vér nélkül vívták meg Szeged történetének egyik legjelentősebb tényét. A kommunisták lefegyverzésében résztvett keresztény és zsidó vallású tisztek ezzel az eseménnyel beírták nevüket a város történeté­ibe. A város polgársága hálával gondolhat az 1919 május 7-iki maroknyi gárdára, amelynek tagjai liz év után kedden este összejöttek és a bajtársak együttes elhatározásával meg­•ütakitották a május 7-iki bajtársak szövetségétc Az évfordulón megjelent volt tisztek elhatáí­roztákv hogy juniiiü 7-én nagy ünnepség ke­retében ünneplik meg a tizéves évforduló em­lékét, majd ¡i következő szövegű táviratol küld­ték eí a kormányzónak; — A szegedi vörös katonák lefegyverzésének mai 10 éves évfordulója alkalmával hódolattal köszönti Főméi lóságodat a lefegyverzésnél köz­reműködő tartalékos tisztek most megalakult május 7-iki bajtársi szövetsége. Az egykorú feljegyzések szerint a lefegyver­zés tényét a következő tartalékos tisztek haj­tották végre: Dr. Biedl Jenő főhadnagy, Bergcr Imre főhad­nagy, Bach Artúr főhadnagy, Bárkányi Ferenc hadnagy Bach Ferenc hadnagy, Barta Ferenc had­nagy, Bruuner Gyula hadnagy, Bogyó József al­hadnagy, Bach László alhadnagy, Bencsik Endre alhadnagy, Bunford József főhadnagy, Borza Pál főhadnagy, Balogh Ferenc hadnagy, Bakos Kál­mán alhadnagy, Böck János Máv. ellenőr, Bedő­házi Sándor hadnagy, Czimermann Vilmos alhad­nagy, Csórja Zsigmond szakaszvezető, Csenderits ímre hadnagy, Dobó József százados, dr. Dobó József főhadnagy, Erdélyi György alhadnagy, dr. Fischer Marcell főhadnagy, Gárgyán Imre had­nagy, Gábor György hadnagy, Havas Árpád had­nagy, Higer László hadapród, Hrabák Zoltán ön­kénles, Hunyadi János önkénles, Ivánkovics Ferenc főhadnagy, Kővári Ottó főhadnagy, Kovács György főhadnagy, Ivriegner Emil alhadnagy, Kovács Jó­zsef alhadnagy, Kószó György alhadnagy, Kar­dos György főhadnagy. KŰvinyi Károly önkéntes, lindenfeld Lajos alhadnagy, dr. Mihályfy István százados, dr. Molnár Miklós főhadnagy, Máthé Gyula hadnagy, dr. Márkv György alhadnagy, Miksa Jenő alhadnagy, Mecher Antal alliadnagv, dr. Nekich Richárd főhadnagy, Nabóczky Béla hadnagy, Nagy Sáudor hadnagy, öri Gyula had­nagy, dr. ördögh Lajos főhadnagy, Papp János hadnagy, Rudnai Lajos alhadnagy, Schatz György hadnagy, Simíts Ferenc hadapród, Szabó Béla alhadnagy, Szombathelyi Béla hadapród, Szántó Benő hadnagy, Széli Ákos Máv. titkár, Tábils Jenő főhadnagy, Trebits Gyula hadnagy, dr. Tóth Imre százados, Végmann Jenő főhadnagy, Vigh Pál alhadnagy. Vass Miklós önkéntes, Veress Mik­lós postaellenőr, Váradi Pál hadapród, Wéber Oszkár alhadnagy, Rosa Lajos hadnagy, Tóth Gyula hadnagy, Végmann Béla főhadnagy, Czeit­ler Alber tszakaszvezclő, Zeisler János főhadnagy Zés lvlement Antal főhadnagy. Az Iparospárt a Nemzell Blokk ellen (A Délmagyarország munkatársától.') Az Iparospárt vezetősége szerdán este foglalkozott a társadalombiztositói választások ügyével. Gombos István elnök bejelentette^ hogy az úgynevezett Nemzeti Blokk részéről felkérték, hogy vállaljon szerepet a kisiparosság kép­viseletében. Gombos kijelentette, hogy ennek a jelszólilásnak nem tehet eleget, mert továbbra is meg kiván maradni a demokratikus haladás utján és továbbra is az iparosság érdekeiért »akar dolgozni. A Nemzeti Blokkot pedig nem tartja alkalmasnak, hogy a társadalombizto­silói választások során mellé álljon. Az Iparospárt ezután elhatározta, hogy nem támogatja a Nemzeti Blokkot és az adóit helyzetben passzivitásban marad, de továbbra is harcol a munkáspénztár teljes autonómiájá­nak visszaállításáért. nmiHHBannMnMMHHioMMHMHMn SZEGEDI SAKKÉLET. Ma délután 3 órakor a Szegcdi Sakk-Kör klub­helyiségében játékosértekezletet tart. Kérik a já­tékosokat minél nagyobb számban megjelenni. Békéscsaba—Vásárhely Pálfy-kupa mérkőzés 7:5 arányban Csaba javára dőlt el. Ezzel a győzelem­mel Csaba megnyerte a Pálfy-kupa ezévi körmér­kőzését. A kupát ünnepies keretek között junius elsején adja át a Szegedi Sakk-Kör vezetősége Csabán. — A tiidövész elten küzdő szegcdi egyesülel mai küldöttségileg jelent meg Glattfelder Gyula püspöknél, A i g u e r Károly főispánnál és Somo­gyi Szilveszter polgármesternél, akiknek támoga­tását kérte az egyesület működéséhez. A küldött­ség tagjai voltak.- dr. Kószó István, dr. Som o­gyi Szilveszlcrné, begavárj Back Bernátné, Da­rányi Gyula és dr. Kovács Ferenc. és a M^kir. atl. Vas-, Acél- és Gépfjtörak által gyártott l^m^mmüh anlMiiszoii ©s wiiiiom autón vezeritcpviseletc « fc.adást kózponlja: MERCEDES-BENZ AtTOfóOBIL R.-T. H.9 ¡'vr-áiwiest. ÍV., Vác! ucca 34.

Next

/
Oldalképek
Tartalom