Délmagyarország, 1929. február (5. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-13 / 36. szám

UÉLMAGYARORSZAG közleményt egyenesen a kiadó utasítása alapfán tették közzé; ilyen esetben a szerzővel együtt a kiadó felei. A szerző felelősségre nem vonható, ha őt a közlemény büntetőtörvénybe ütköző tartalmának megírására egyenesen a felelős szerkesztő uta­sította. Ha a felelős szerkesztő, vagy az, aki a közle­mény közzétételéért felelős, szerzőként nem a va­lódi szerzőt nevezi meg, vagy ha szerzőként nem a valódi szerző jelentkezik, ez a cselekmény — akár előzetes megegyezés alapján, akár anélkül követték el — bűnpártolásként esik büntetés alá ős Btk. 374. g-ában meghatározott büntetéssel bün­tetendő. 7. §. Ha az időszaki lap közleményében fog­lalt bűncselekmény miatt az 5. §. alapján a felelős szerkesztő helyén senki felelősségre nem vonható, a felelős szerkesztő helyén (5. §. első bekezdése) a kiadó felel. Az Időszaki lap hirdetéseiért és nyílt­téri közleményeiért a szerzővel együtt a felelős szerkesztő helyén (5. §. első bekezdése) a kiadó felel. 9. §. Ha a sajtóterméken o 3—S. §-okban meg­jelölt valamely felelős személy feltüntetve nincs és ennek folytán felelősségre más nem vonható, a nyomda vagy más többszörösltő vállalat tulaj­donosa felel, ugyanő felel abban az esetben is, ha a feltüntetett felelős személyek közül felelős­ségre senki sem vonható. 10. g. Aki oly sajtóterméket terjeszt, amely bűncselekmény tényálladékát foglalja magában, az általános büntetőtörvények rendelkezései értelmé­ben felel, ha cselekménye egyenesen a sajtóter­mék büntetőtörvénybe ütköző tartalmának terjesz­tésére irányult. 11. §. Amennyiben a cselekmény súlyosabb bün­íetőrendelkezés alá nem esik, vétséget követ el és pénzbüntetéssel büntetendő, aki sajtó utján oly közleményt tesz közzé, amely az országgyűlésnek, bizottságának, hatóságnak, vagy a törvény által alkotott testületnek nyilvános tárgyalását akár szándékosan, akár gondatlanul nem hiv szellem­ben és nem igazán közli, ha a közlés ennek foly­tán akár az országgyűlésnek, bizottságának, ható­ságnak, testületnek akár magánszemélynek jóhbr­nevét rontja. 13. §. Sajtó utján elkövetett olyan rágalma­zás, becsületsértés, hitelrontás és a 11. §-ban ütköző olyan vétség esetében, amely magán­inditványra üldözendő, a magáninditványra jogosultnak jogában áll magáninditvámjában kérelmét arra korlátozni, hogy a bíróság a bűncselekmény és a sajtójogi felelősség meg­állapításán felül büntetés kiszabásának mel­lőzésével csupán kárának vagyoni és nem vagyoni (erkölcsi) kárának vagy közülük bár­melyiknek — megtérítésére kötelezze a kárért felelős személyeket. Ily kérelem esetében a kártérítésért mind­azok, akik a bűncselekmény mialt a sajtójog szerint büntetőjogilag felelősek, tekintet nél. kül sajtójogi felelősségük sorrendjére és fel­tételeire a sértett irányában egyetemlegesen felelnek. 'A valóság bizonyításának minden esetben helye van — erkölcsi kárért pénzbeli elégtétel minden esetben kö­vetelhető. 15. Sajtóügyben az eljárást soronkivül kell folytatni és a lehelő legrövidebb idő alatt kell befejezni. 16. §. Sajtóügyben folytatott bűnvádi el­járásban a vádtanács nem jár el; mindazt a jogkört, amelyet a törvény a vádtanács elnö­kére, vagy a vádtauácsra ruház, sajtóügyben a főtárgyalás megtartására hivatott bíróság elnöke, illetve maga a bíróság gyakorolja. 'A vádló a vádiratot a főtárgyalás megtartá­sára hivatott biróság elnökénél nyújtja be, aki a vádiratot a főtárgyalás napjának kitű­zésével egyidejűleg közli a terhelttel. Sajtó­ügyben a vádirat ellen kifogásnak nincs helye. 18. §. Ha az időszaki lap kiadójának, az ügyvitelre jogositott egyének (St. 17. §.) vagy a felelős szerkesztőnek ügykörében oly egyén jár el, vagy követ el mulasztást, aki a tör­vényhozó testületnek tagja, 6 ebben az ügykörben nem áll a mentelmi jog védelme alatt, akár be volt jelentve a St. rendelkezései sze­rint kiadóként, ügyvitelre jogosított egyén­ként vagy felelős szerkesztőként, akár nem. 1920 február 13. aasnana EnyhUlés a fagyfromtom (Budapesti tudósítónk telefonjelen­tése.) Berlinből jelentik: A fagyhullám okozta helyzet egyre súlyosabbá válik. A rengeteg «in­tőbe« rendkívül megnehezíti a forgalmat. Egyébként a hideg egész Németországban enyhült, a keddi minimum —19 fok volt. A Keleti tenge­ren most már több, mint 140 gőzös fagyott be. Dániában is teljesen szünetel a hajózás. A ható­ságok a fenyegető szénhiány miatt óvintézkedé­seket foganatosítanak. Prágából jelentik: A meteorologiai intézet je­lentése szerint a fagyhullámban lényeg?s enyhülés várható. Prágában a hőmérséklet este —12 fok volt. A fővárosban és több nagy városban egyre fokozódik a szén­hiány. Zürichből jelentik: Svájcban a fagyhullám mindenütt 20—30 fokos hideget ho­zott. A zürichi tó teljesen befagyott, a tó jegén motorkerékpárok száguldanak. A Meioorologlal Intézet jelentése: Hazánkban a rendkívüli hideg az éjjel beállott borulás következtében kevéssel csökk.-nt. Éjjel ugyanis a hőmérséklet 10 tokkal is emel­kedett az előző éjjeli hőmérséklethez képest. Leg­alacsonyabb volt a minimum Kecskeméten, —25 fok. A nappali maximum egyes helyeken —17 és —18 fok volt. Délnyugat felől gyenge havazás terjeszkedett az éj folyamán az országra. Buda­pesten délben a hőmérséklet —15 fok volt Jós­lat: Havazásra hajló Idő várható a fagy további lassú gyengülésével. Kályhák a párisi uccákoa Párisból jelentik, hogy a városi tanács a rendkívüli nagy hidegre való tekintettel a főbb. utvonalakon kályhákat helyeztetett el. Három hónapi Máz, üierS m országul ufasf revolverrel kényszeritetté az Internacionálé etetésére (A Délmagyarorszdg munkatársától.) A szegedi törvényszék Gömőrl-lanácsa kedden délelőtt tár­gyalta Bánszky András és Nagy Lajos medgyes­egyházi lakosok bűnügyét akik ellen az ügyészség az állam és. társadalmi rend elleni vétség cimén emelt vádat A vádirat szerint.a vádlottak Mező­hegyes határában november 4-én az országúton » haladó Molnár Jánost megállították és őt az Inter­í nacionálé eléneklésére kényszeritették. Molnár János megtagadta a kívánság teljesítését amire Bánszky Molnárt revolverével háromszor fejbe ütötte. Az országúton később összetalálkoztak vitéz Nagy Imrével Is, aki feleségével és annak roko­naival kocsin ült A virtuskodók a kocsi utasai előtt Kun Bélát éltették, majd kijelentették, hogy Magyarországon csak akkor lehet majd boldogan élni, ha Kun Béla uralma visszatér. A keddi főtárgyaláson Bánszky András tagadta a vádat Nagy Lajos ellenben mindent beismert és védekezésére azt hozta fel, hogy az emlékezetes nap délelőttjén egy liter rumot ivott meg. A törvényszék a kihallgatott tanuk vallomásával beigazoltnak vette a vádat és ezért Bánszky And­rást háromhavi, mig a többszörösen büntetett • előéletű Nagy Lajost ngolchónapi fogházra ilélte. I Az Ítélet jogerős. . UJ léstersiafe előtt áll Euréjsa I Dr. Schaífer Ferenc bécsi egyelem! ianár cSfeüie a SagyfeuUántról Bécs, február 12. A példátlan és tartós hideg a napokban arra indította az egyik berlini lapot, hogy felvesse a kérdést, vájjon nem következik-e uj jégkorszak Európára? Ezt a feltevést, már minthogy Európa uj jég­korszak előtt áll, alaptalannak tartam. Ilyesmiről nem lehet komolyan beszélni. A Föld történelmé­ben a modern kutatások szerint bizonyos periódu­sok vannak, amelyekben vagy az óceáni, vagy a kontinentális klíma uralkodik. Óceáni klimn alatt a nem túlságosan hideg, csapadékos lelet és a hűvös, nedves nyarat értjük. A kontinentális klima viszont a hideg, havas tél és a meleg nyár. Ezeket a periódusokat egyes tudósok 11, mások 35 évvel számítják. Amennyire a Föld vég­telen történelmében évszámokkal dolgozni lehet, megállapítható, hogy a Föld klímája az utolsó 69—73 esztendő ben inkább az óceáni periódus felé hajlik. A glecserképződésck a sarki jégvidékeken lénye­ges visszafejlődésen mentek át, a jégtömegek visz­szahuzódtak és ugy az északi sarkon, tnint a déli sarkon a jégtenger és a jégkoptinens nagy területei szabaddá vállak. így például az osztrák—magyar sarki expedíció idején a Spítzbergák és főként a Ferenc József­föld a nagy jégtömegek folytán szinte megköze­Iithetetlenek voltak. Ma a Spitzbergákra luxus­gőzösök közlekednek. Ujzélandnál és Patagóniánál Is visszafejlődtek a glecserek. Svájcban is olyan hegycsúcsokon, ame­lyek néhány évtized előtt a giccserek miatt ne­hezen voltak megközelíthetők, a jégtömegek visz­szafejlődése következtében luxus-szállodák épültek. Tény, hogy olyan szigorú tél, mint ez idei, már év­tizedek óta nem fordult elő. Az utolsó esztendőkben a Föld klímája fokozato­san kontinentálissá válik és az északi és déli poláris vidékeken a jégterületek újból növekednek. Ez leginkább Északkelelázsíában észlelhető, ahol az Alaska félsziget jégterülele újból lényegesen megnövekedett dél felé. A Föld tehát — ugylát­szifc — ismét a kontinentális klima periódusába kerül U] {¿¿korszakról beszélni azonban botorsán. A periódusváltozások okai még nincsenek tisz­tázva. Egyesek a hideg időjárást uj napfoltok keletkezésével hozzák összefüggésbe. Az uj nap­foltok ugyanis csökkentik a Nap hőkisugárzását A geológusok azonban ezt a kérdést még nem tisztázták és különböző elméletek állanak egy­mással szemben. Két órái késel! a kedd esti budapesti gyorsvonat (A Délmagyarország munkatársától'A' Máv. rendelkezése folytán szerdától kezdve idő­legesen beszüntetik az esti budapesti gyors­vonatot. A kedd esti vonatnak, amelynek fél 10-kor kellett volna megérkeznie Szegedre, kétórás késése volt, a hófúvás miatt éjfél­tájban ért be a szegedi állomásra. Budapest, február 12. Tegnap a főváros területéről, a környékről és a vidékről 110 beteget vittek a Szent László-kórházba. Nyolc betegnek tüdőgyulladása van. A kórházban, ahol jelenleg 701 beteget ápolnak, influenzá­ban meghalt egy 59 éves nő és egy egyéves gyermek. Az otthon ápolt betegek közül bá­rom halt meg. A járvány erősen megbénítja a gazdasági életet. A gyárakban, közüzemekben, az állami, városi és magánhivatalokban emelkedett az influenzás betegek száma és nagy számban betegedtek meg maguk az orvosok is. Szakadó csőben óriási tömegek ünnepelték a pápát. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ró­mából jelenük: XI. Píus pápa az ünnepi mise után megjelent a Szent Péter bazilika külső er­kélyén és pápai áldásban részesítette a patakokban ömlő csőben várakozó óriási tömeget, amely uagy lelkesedéssel köszöntötte a Szent Atyát Este a királyi palota és a Palazzo Chigi előtt a király és Mussolini mellett is tüntettek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom