Délmagyarország, 1929. február (5. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-07 / 31. szám

1920 február 7. iJELMAliYARtíRSZAfi 3 Szekér és villamos szerencsés összeütközése (A Délmagyarország munkatársától.) Szerdán délelőtt a Petőfi Sándor-sugárut elején szerencsés kimenetelű karambol történt egy villamoskocsi és egy fásszekér között Az 5. számú villamoskocsi a Dugonics-tér felől igyekezett a vágóhid felé. A Föidváry-uccából a Winkler-fatelep fával meg­rakott kocsija jött ki a sugárutra. A fáskocsi a sineken akart átmenni. A lovak még átvergődtek a sineken, amikor a lefékezett villamos belcsza­ladt a fával megrakott kocsiba. Az összeütközés következtében n fnrsl felborult. A kocsis széles ivben vágódoü i< z ülésről, de szerencsésen egy hórakásra esett és igy komolyabb baja nem tőrtént. Az összeütközés után a villamoskocsit bevontat­ták a remisbe, majd megindult a rendőri nyo­j mozás annak megállapítására, hogy a karambol­| ért tcrhel-c valakit felelősség. Félepyházán leszúrtak egy fiatalembert, gyalog akjfatak Szegedre menekülni (A Délmaggarország munkatársától.) Kedden je­lentették a szegedi katonai ügyészségnek, hogy Félegyházán két szegcdi honvéd megtámadta és összeszurkálta Iványi János 20 éves félegyházi fi­atalembert. Iványi János életveszélyes sérülése­ket szenvedett és másnap a kórházban meghalt A szerencsétlen fiatalembert a kórházban sike­rült kihallgatni, amikor elmondotta, hogy a vég­zetes nap estéj éu hazafelé igyekezett. Útközben két dülöngélő honvéd jött vele szembe, akik bele­kötölték. A fiatalember hátrafordult és elakart menni.- A honvédek ezt provokációnak vették, utána rohantak és rátámadtak. Iványi több bajo­nettszurástól vérezve összeesett. A honvédek ezután elmenekültek. A rendőrség még este széleskörű razziát tartott a városban. A x-azzia azonban nem végződött eredménnyel. A gyilkos honvédeket csak másnap fogták el, ami­kor is azok gyalog akartak Szegedre jönni. A letartóztatott honvédeket a szegedi katonai ügyész­ség fogházába kisérték be és ellenük szándékos emberölés cimén indul meg az eljárás. Kerékváros — a Tisza jegén i"A Délmagyar ország munkatársától.) A tükör­simára fagyott Tisza félméteres vastagságú jegén a kemény hidegek óta valóságos ggalogősvéngek keletkeztek. A kora reggeli órákban az Újsze­gedre igyekvő munkások a hid helyett a Tisza jegén keresztül közlekednek, ösvény, ösvény mel­lett húzódik és a hóval fedett jég hátán olyan erős a forgalom, mint egy-egy szegedi uccán. A »népszerűt közlekedési uton szerdán délután végigfutott az első kerékpáros is. A kerékpáros először bátortalanul kerekezett végig a jégen,majd amikor látta, hogy a jég fel se veszi utasát, bát­ran vágott neki a jégmezőnek. > A Tisza partján haladó járókelők természetesen megcsodálták a vakmerő úttörőt akit nemsokára egész gyereksereg követett A jégen gubbaszkodó vadkacsák ijedten rebbentek fel a kerékpáros előtt, aki nagy bravúrral száguldozott végig a Tisza jegén. A polgármester ma sem tartja aktuálisnak a kisvasúti hozzájárulást A kisvasul jövedelméből ful valamennyi a Speyer-kölcsön törlesztésére is (A Délmagyarország munkatársától.') A ja­nuári közgyűlésen, mint ismeretes, dr Fajka Lajos indítványára a tanács a közgyűlés elé terjesztette a belügyminiszternek a várcs va­gyonkezelésére vonatkozó terjedelmes leiratát, amelyben a miniszter számos változtatási sür­get a városi adminisztráció terén. A leirat­nak talán az a legfontosabb része, amely­ben a miniszter a kisvasat deficitjéről emlé­kezik meg és sürgeti a vasutmenti földek tu­lajdonosainak értékemelkedés cimén való meg­adóztatását. A kisvasúti hozzájárulás ügyében a tanács nem tett eddig semmiféle intézkedést, a Fajka­féle indítvánnyal kapcsolatban előterjesztett jelentésében sem emlékezett meg róla, pedig a belügyminiszter tűrhetetlennek mondotta leiratában, hogy a város többszázezer pen­gőt fizet rá évente a kisvasul főntariására és beruházásainak törlesztésére. Annakidején, amikor a közgyűlés elhatá­rozta, hogy felépiti az alsótanyai gazdasági vasutat és a vasútépítés költségeinek fedezé­kére fölveszi az első Speyer-kölcsönt, a tanács javaslatára elhatározta azt is, hogy ai épí­tendő vasútvonal mentén lévő örökföldek tu­lajdonosaira vasúti hozzájámlás címén kivet bizonyos összegeket, amelyek fizetési idejét huszonöt esztendőben állapította meg. A köz­gyűlés ezt a tanácsi javaslatot nagy többcég­gel szavazta meg, a közgyűlés határozatát azonban az érdekelt gazdák megfelebbezték, sőt monstre depulációkkal, beadványokkal kö­zölték a város tanácsával, polgármesterével, sőt a belügyminiszterrel ts, hogy abban az cselben, ha a város ragaszkodik a hozzájáru­láshoz. inkább nem kell a vasút. A város hatósága azonban ragaszkodott a kisvasúti hozzájárulás bevezetéséhez, mert arra az ál­i láspontra helyezkedett, hogy a vasút növeli a vasutmenti földek értékét, tehát méltányos, hogy ebből az értéknövekedésből az érdekelt gazdák visszaadjanak valamennyit a vasut­épilő városnak. Közbejöttek azonban a kép­viselőválasztások-, a hozzájárulás kérdése párt­politikai jelszó lett és bár később a belügy­miniszter jóváhagyta a közgyűlés megfeleb­bezett határozalát, annak végrehajtására máig sem került sor. Most, hogy a belügyminiszter leirata ismét, aktuálissá tette ezt a kérdést, a Délmagyar­ország munkatársa megkérdezte dr. Somogyi­Sziiveszter polgármestertől, hogy a várcs ha­tósága életbelépteti-e a jóváhagyóit szabály­rendeletet? A polgármester válaszában kijelentette, hoffy a vasúti hozzájárulás behajtását még mindig nem tartja aktuálisnak, mert a kisvasút de­ficitje tulajdonképen nem is deficit, sőt a vasul jövedelméből a vasúti kölcsön törlesz­tésére is jut valamennyi, a város rendes jö­vedelmeiből csak a fenmaradó összegeket kell fedezni örömmel állapította meg a polgár­mester, hogy a kisvasutat nagyon megszeret­ték, sől már nélkülözhetetlennek tartják a gazdák és ugyanazok, akik valamikor a vasút legelkeseredettebb ellenségeinek mondották magukat, ma már a vonalak meghosszabbí­tását sürgetik és uj állomásokat, megállóhe­lyeket kérnek. Azt azonban, hogy mikor kerül sor a vasúti hozzájárulás behajtására, nem mondotta meg a polgármester. Megliatá, Megrendftő, SztvhemarkoU az orosz Főidösfíufék drámá|a péntektől a Korzóban. Hainlss professzor előadása az „egyetlen" gyermekről (A Délmaggarország munkatársától.) Dr. Hainiss Elemér egyetemi tanár, a szegedi gyermekklinika igazgatója szerdán délután a katolikus nővédő­ben »Az egyetlen gyermeke cimen igen érdekes előadást tartott. Nagy figyelemmel kisért előadá­sában többek között a kővetkezőket mondotta: — A gyermekorvos nemcsak a szervezet egészsé­gének őre, gondozója, de a nevelést irányító is kell, hogy legyen. A célszerűen kiválasztott neve­lési irányok, a kellő vizsgálatra alapozott taná­csok sok oly betegséget akadályozhatnak meg, amelyek keletkezésével sem születési hibák, sem a szervezet gyengesége, sem a szociális helyzet mostohasága nem hozhatók okozati összefüggés­be. Legfeljebb a gyermek egyéniségének nem meg­felelő nevelési módszer, vagy a szülők szerte­lensége és elvakultsága folytán helytelenül ki­alakúit környezeti befolyás. — Az elsődleges miliőből, amelybe a gyermek születésével kerül, nyeri első benyomásait A csa­ládi környezet bármily irányú gazdasági, szociá­lis, psychikus, vagy morális változása képezi a környezeti jelleg másodlagos vonatkozásait Az egyetlen gyermek minden családnál ugy testileg, mint lelkileg elkényeztetett. E megállapítás álta­lános értékű és ez alól úgyszólván nincs kivétel. Esetenként különbséget csak az elkényeztetés, vagy az elnevelés mérve, formája, illetve a gyermek hajlékonysága mntat. A gyermek karakter-tengelye, tehát az alapvonások összetétele általános, nem individualizált. A gyermek vaskos materialismusa, nem palástolt önzése, az egymással kergetve vál­takozó ragaszkodás és visszavonulás, a mást kö- , vetés, de & tőrfekvés magának az elöljárói há­ti icm alól való kivonására, mindmegannyi a gyer­meki- lélek ismerten kedves általánosságai. S ha mindezek mintegy sablonos tengelyét képezik is a gyermekpsychének, egyik, vagy másik tulaj­donság erősebb kibontakozása, vagy ellaposodás:! adja a különböző individuumokat A karakternek ez általános jellegzetességek alkotta tengelye nagv ruganyosságot mutat: az egyéni kibontakozásnak épp ugy enged, mint amily kevéssé áll ellent a környezet elsősorban a szülők befolyásának. Ez a fogékonyság a magyarázó oka akár a megnevelés lehetőségének, akár az elnevelés észrevétlenül is könnyen kialakuló következményeinek. A továbbiakban részletesen foglalkozott a pro­fesszor az egyetlen gyermek helyzetével a csa­ládi körben. Rámutatott az egyetlenség alkotta helyzet nevelést károsiló befolyására és részle­tesen kitért a módokra, amelyekkel ezeket kikü­szöbölni lehet. Hainiss professzort előadása végén sokáig tapsolták. 443 influenzás beteget vettek fel a budapesti kórházba Budapest, február 6. Csordás Elemér budapesti tiszti főorvos ma délelőtt a következő hivatalos jelentést adta ki az influenzamegbetegedésekről: — A Szent László kórházba február 5-én a székesfőváros területéről és a vidékről influenza miatt 10t beteget szállítottak be, akik közül egy­nek volt tüdőgyulladása. Halálozás a kórházban Influenza miatt tegnap nem volt. A Szent László kórházban mai napig H3 influenzás beteget vet­tek fel összesen. A kerületi tisztiorvosok jelentése szerint tegnap magánlakásban influenzában halá­lozás nem volt A jelentés kiegészitéseképen dr. Csordás a követ­kezőket jelentette ki: — Ma délelőtt végigjártam az összes kórháza­kat és alaposan megvizsgáltam a helyzetet. Nyu­godt lelkiismerettel kijelenthetem, hogy komoly veszedelemtől tartani nem kell. Hangoztatom, hogy nálunk nincs spangolfárváng. 1™"" Esőernyők kizárólag üzleteink részére készültek 129 g y ár1 árakon Pollák Testvéreiméi Cickonlcs ncca e* Széchenyi tér

Next

/
Oldalképek
Tartalom