Délmagyarország, 1929. február (5. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-14 / 37. szám

1929 február 14, nr,LMU;y<iBCqSZAG " 3 A havazás miatt kisebb-nagyobb késéssel közlekednek a szegedi vonatok (A Délmagyarország munkatársától.) A dermesztően hideg időjárásban szerdán némi enyhülés állott be. Keddről szerdára virradóra egész éjjel havazott és bár az éjszaka még meglehetős hideg volt, szerda délig igen jelen­tékeny emelkedési mutatott a hőmérő. A déli órákban a hőmérő nem mutatott többet 5—6 foknál. A havazás Szeged forgalmában nem okozott lényeges akadályt. Már a kora reggeli órákban nagyszámú munkássereg lepte cl a főbb ut­vonalakat és tisztitolta meg a behavazott uc­cákat és tereket. A vasúti forgalomban azonban éreztette ha­tását a nagy havazás. Az összes vonatok több-kevesebb késéssel futottak be Szened-ál­lomásra. A szokatlanul hosszú ideig tartó hideg egyébként alaposan igénybevette a szegedi szén- és fakereskedőkct. A szegedi kereske- • dők ugyan abban a szerencsés helyzetben vol- ! tak, hogy még a nyáron tetemes készleteket halmoztak fel, de a leggondosabb tartalékolás mellett sem számítottak ilyen szigorú időre és igy a szénkészleiek jelentékenyen megcsap­pantak. Szénhiányról természetesen nincs szó, annak dacára, hogy az ujabb szállítmánya porosz szén fuvarozása az abnormis hidegek miatt nehézségekbe ütközik és nehezebben megy a tatai szén szállítása is. A szegedi hőmérő A" szegedi egyelem földrajzi intézetének me­teorológiai obszervatóriuma jelenti, hogy szer­dán Szegeden a hőmérő legmagasabb állása —9.7 Celsius, a legalacsonyabb pedig —15.1 Celsius volt. A barométer adata 0 fokra ('s a tengerszínre redukálva 746.S mm., előző nap óta tehát 6.5 mm.-t eselt. A levegő relativ páratartalma reggel 88, délben pedig 79 szá­szalék volt. A szél iránya x-eggel északkeleti, délben északi s erőssége 1—2 volt Az istállóban m&g§alí a koldus, @oliteste csonttá fagyott Szerdán Három Hirtelen Halálesetet jelentetieK a i enáöiségneR (A Délmagijarország munkatársától.) Szerdán bárom hirtelen halálesetet jelentettek a mentők­aek. Az alsóvárosi szérűskert 44. sz. alatt Szabó Mihálvné 65 éves háztartásbeli asszony hirtelen meghált. A halálesetet azonnal jelentették a rend­5rségnek is. A helyszínre rendőri és orvosi bizott­ság szállt ki, hogy a halál pontos okát megálla­pítsa. Az orvosi vizsgálat azonban nem járt ered­ménnyel. A holttesten külsérülések nyomai nem látszottak. A hirtelen haláleset körülményei azon­ban olyan gyanúsak voltak, hogy a halál okának pontos megállapítása céljából elrendelték a holt­test felboncolását. Hajnalban a Rákóczi-ueeában az egyik istálló­ban megfagyva talállak egy ismeretlen öreg kol­dust, aki már napok óta ott húzódott meg a hideg elől. Amikor holttestét felfedezték, már tel­jesen megvolt fagyva. A megállapítások szerint az öreg koldus kedden az esti órákban szioszél­hüdésben hall meg és a nagy hidegl<xi csonttá fagyott a kihűlt test. Tragikus körülmények között halt meg Schmier István 55 éves törvényszéki szolga. Schmier a Ke­lemen-uccában házmester volt, hóseprés közben j érte utói a halál. Holttestét a törvényszék bonc­I tani intézetébe szállították. A szegedi iskolák növendékeinek husi százaléka hiányzik Bezárták a tanyai Iskolákat — A belvárosban később kezdik a tanítást beteg, de járvány nincs" .Sok a (A Délmagyarország munkatársától.) Sze­geden az illetékesek nyilatkozata szerint nin­csen influenzajárvány, de azért minden har­madik ember beteg. A hivatalokban megfo­gyatkoztak a tisztviselők, az iskolák növendé­keinek jelentékeny része hiányzik, a színház­ban kényszerű műsorváltozások történnek, mert a szereplők egymásután jelentenek be­teget, az uccák, a kávéházak tele vannak tüsszögő, köhögő, lázasra pirult arcú embe­rekkel. Járvány azért nincs, súlyosabb meg­betegedések alig fordulnak elő. Aki visszaem­lékszik az első, az 1918-as spanyoljárványra, tudhatja, hogy akkor is igy kezdődött. A be­tegséget, amely könnyű lefolyású volt, nem vette komolyan senkisem. A megdöbbenés csak akkor kezdődölt, amikor a megbetegedések száma csökkent, de a betegek közül egyre többen haltak meg és a betegségek lefolyása egyre súlyosabbá vált A főorvosi hivatal megnyugtató jelentéseket <ld ki most is. Baj nincsen, bizonyíték erre, hogy a munkásbiztosi tó pénztár, amely hiva­talos felszólítást kapott a normálisnál nagyobb arányú megbetegedések bejelentésére, eddig még nem tett semmiről sem jelentést. A kerületi orvosok sem jelentei­tek eddig súlyosabb megbeíe­. gedésekel. STE.NKA HASIN története, a A főorvosi hivatal azonban óvatos, mert meg­állapítja, hogy ez a pillanatnyilag kedvező helyzet nem jelent végleges bizonyosságot, nem jelenti azt, hogy rövidesen nem fordul súlyosabbra a helyzet. Megállapítja a főor­vosi hivatal, hogy Budapesten is iiyen enyhe keretek között kezdődött, de ma már jelenté­keny a súlyosabb esetek száma. A főorvosi hivatal tanácsot is ad a közönségnek. A' jő tanács a következő: sHa valaki beteg, az marad fon otthon né­hány napig akkor is, ha különben jól érzi is magát. <i A szegedi iskolák növendékei­nek hnsz százaléka hiányzik, egyelőre nem tudja a főorvosi hivatal, hogy a hiányzó diákok betegek-e, vagy pedig as abnormálí* v.ideg mialt nem jelennek meg az előadásokon. A szegedi iskolák bezárásáról egyelőre nincsen szó. A tanfelügyelőség jelentése szerint Csongrád­meggében és Hódmezővásárhelyen a közigaz­gatási bizottság elrendelte az iskolák bezá­rását. Ennek tulajdonképen nem a betegség, mmmism VOLGA... vukuji ban grandiózus. Az Altalános Munkás Dalkör kórusának prodakcióla, ez s»Ejj thnyem« és a »Volg»« felelthe'ei en elsőre«^") rnüátveiet. a járvány az oka, hanem a nagy hideg. A tanfelügyelő elrendelte a íanyákon lévő iskolák bezá­rását A belterületi iskolák ügyében kijelentette a tanfelügyelő, hogy nincs kifogása az ellen, ha az iskolafentartó hatóságok, a város és az egyházak is kívánatosnak tartják a tanítás megszüntetését. A tanfelügyelő a szülök kí­vánságára megengedte, hogy a belterületi isko­lákban a tanilásl nyolc nelyell féltíz órakor kezdjék és félegy órakor fejezzék be. Ez a rendelkezés a Délmagijarország tegnapi cikkének eredménye, amelyben felhívtuk ille­tékesek figyelmét a kisgyermekek szenvedé­seire. Ez a rendelkezés egyelőre hétfőig ma­rad érvényben, ha azonban nem enyhül az időjárás, a tanfelügyelő meghosszabbítja ha­tálvát. Az olvasó rovaía Éjszakai telefonálás Tisztelt Szerkesztőség! Sokszor van dolgom a főpostán. Olyan a foglalkozásom, hogy este 9 óra után is kell vidékre telefonálnom. Ilyen­kor — kevesen tudják ezt Szegeden — nagy torturán megy keresztül az ember- Fel kell meuni a II. emeletre, ahol kidugnak egy ké­szüléket az ablakon keresztül a folyosóra és ebben az átkozott hidegben olt kell fagyos­kodni, szenvedni, talán egy óra hosszáig is, amíg megkapom a vidéki kapcsolást Addigra azonban a hidegtől és a huzattól akár meg is fagyhatok, de mindenesetre belebetegszem. Ez a kíméletlenség, enyhén szólva — nagyfokú udvariatlanság. A telefont nem ingyen kap­juk, sok pénzt fizetünk használatáért a pos­tának tehát kötelessége bennünket kiszolgálni és legalább annyi kényelmet nyújtani, hogy ne kelljen állva és félig megfagyva vára­kozni a kapcsolásra. Tisztelettel: Egy kereskedő. Farsangi bál szibériai hidegben Igen tisztelt Szerkesztőség! Az egyik jóté­konysági egyesület a napokban farsangi bálát hirdetett. Menyasszonyommal együtt elmen­tünk és lefizettük az 1.50 pengő beléptidijat Bent a teremben zord hideg fogadott bennün­ket, cigányt nem láttunk, ellenben fizettünk valami levelezőlapért 20 fillért és mert ke­gyetlen hideg volt a teremben, egy liter bort hozattunk. Nem tudni miért, — két litert fizettettek velünk. Azután nem tudtunk tán­colni, mert a két cigány egy jólfütött másik szobában szórakoztatott két urat Nagy kö­nyörgésre hozzánk is átjöttek, de egy csárdás után azonnal tányéroztak. Ilyen volt a jótc. kony farsangi bál. Tisztelettel: Egy mulatni vágyó ifju. Ponioskönyvelésiazadóhivaialban Tisztelt Szerkesztőség! Január 21-én adóiu­tést kaptam postán, hogy 10 pengő gépjármű­adómat 10 fillér kamattal és 20 fillér költ­séggel fizessem meg. Pár nap múlva befi­zettem. Ennek dacára február 7-én ujabb 20 fillér kamatot és 40 fillér költséget kertek tőlem. Nem a költségek nagyságáért teszem szóvá ezt a nyilvánvaló sérelmet, de mert a közön­ség felesleges zaklatását látom benne, amit nézetem szerint inkább elkerülni kellene az adóhivatalnak. Tisztelettel: Egy régi motoros« —IKfflilW'iP' I Február 14 én | Dráma 9 felvonásban. KORZÓ MOZI Néma tanti. Csatanakor Físrerrpifi: MONTÉ BLUE, Aionkiül: jPIllanoö kapitány-i V'i«i4»é!t 7 felvonásban. F6a«repM: JOl NNIH WALKKff. í I Icwdsié 5, 7. 0. v*s*r- ¿< flnneenap 3, 5, 7, 9 íraHi J

Next

/
Oldalképek
Tartalom