Délmagyarország, 1929. február (5. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-14 / 37. szám

1929 február 14. A budapesti eayeíem sziporu határozata a vizsgaprotekcfők ellen Budapest, február 13. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi és államtudo­mányi kara legutóbb tartott ülésén egy konk­rét eset alkalmából, de a protekciók körül ál­talában szerzett tapasztalatokra is támasz­kodva, nagy jelentőségű határozatot hozott, melynek az a helyes célja, hogy intézménye­sen is biztosítsa az egyetemi tanároknak azt a törekvését, hogy a vizsgák minden külső befolyástól, a túr,árok pedig a zaklatástól men­*enitt essenek. Az egyhangúan hozott általános érvényű kari határozat értelmében az egyetemi ta ár a fúggrllen bírákra fennálló s-.ahály mintájára a vl siázó jelöltre nézve senkitől semmiféle információt, illetve ajánlást el nem fogadhat. E sz'goruan tiltó rendelkezés folytán meg kell, hogy szűnjön az informálásnak, illetve ajánlásnak minden néven nevezendő mórija, mert a tanárok nemcsak, fogy érdemben nem vehetik figyelem'e az ajánlásokat, hanem azokat egyáltalán el sem fogadhatják, meg sem hallgathatják. Ha az ilyen közbenjárás kísérlete ezek után mégis megtörténnék, azt merőben zaklatásnak tekinthetnék és ennek megfelelő elbánásban részesiltetnének. A községi adófegyző, aki nem számolt ©I a befizetett összegekkel CA Délmagyarotszág munkatársától.) A Délmagyarország beszámolt arról, hogy a sze­gedi pénzügyigazgatóság Fábiánsebestyén köz­ség adópénztárában váratlan pénztúrvizsgá­Jatot tartott, amelynek során megállapították, hogy Giliőze Lajos adóügyi jegyző .5—6 ezer pengővel károsította meg a kincstárt. A pénzügyigazgatóság felfedezése után a további vizsgálatot a vármegyei számvevőség vezette le. A vizsgálat során megállapították, hogy Gilicze 1013 óta folytatta üzelmeit anél­kül, hogy az évek során a legkisebb gyanú merült volna fel ellene. A megtévedt adóügyi jegyző néha ho«zu jdőn keresztül egy fillért sem szállított be az adóhivatalhoz és a tőr­vény által előirt havi elszámolásokat sem küldte el. Az adóhivatalnak azonban nem tűnt fel Gilicze szabálytalan pénz tárkezelési me­tódusa. A számvevőség jelentése szerint a rovan­csolásl rendkívül megnehezíti, hogy Gilicze a kezelésére bizolt eredeti okmányokat egy­szerűen elsikkasztotta. Ilyen lelkiismeretlen pénztárkezelés mellett nagvobb összegekre azért nem növekedett a sikkasztás, mert a község állatforgalma aránylag csekély volt. Értesülésünk szerint a vármegyei vizsgálat be­fejezése után Gilicze Lajos ügye bűnügyi útra terelődik. í t>»0» etlralcfól*. n 5» szigete" „ Korzóban. • ' kiöl i A szegedi rásüékfálliiás műsora (A Délmagyarország munkatársától.) A Délma­gyarországi Rádió Club kiállítására még most is küldenek készülékeket, a dijak is megszaporod­tak. már mintegy huszonöt dijat tud kiosztani a zsűri, A kiállítás leadóállomásának mai műsora a kö­vetkező Fél 8—8-ig: Hirek, gr;<mofonzene. 11—12: Bcrnárd Ernő kir. fővegyész előadása a Mezőgazdasági vegykisérleti állomások feladatai és jelentőségéről, utána grümofonzene. Fél 5—5: Jung Péter főiskolai tanár előadása a rövidhulláma adásról és vételről, utána magyar dalok zongorahangversenye. 6 órakor: A Szegedi Dalárda hangversenye. 7 órakor: Ocskagné énekhangversenye. Fél 8 Órakor: Dr. Baranyl János zöngorahang­vérsenve Roham, renűőraflalí — a budapesti füigyenszéD kiosztásánál Budapest, február 13. A budapesti északi teher­pályaudvaron ma kezdték meg annak az ezer mé­termázsa szénnek a kiosztását, melyet egy magát megnevezni nem akaró ember juttatott a főváros szegényeinek. A kiosztásra körülbelül ötezer em­ber jelent meg. A rendőrség iparkodott fentartani a rendet, de az ilyen tömeggel szemben nem sike­rült, mert a nagy tömegnek minden tagja szenet akart kapni és betörte a pályaudvar kerítését. A Mosonyi-uccai rendőrlaktanyáböl kellett igénvbe­venni egy teherautó rendőrt, akik visszaszorítot­ták a közönséget, de még így sem sikerült a szén­kiosztást megkezdeni, mire még egy szakasz rend­őrt kirendeltek. így erős rendőri asszisztencia mel­lett kezdték meg az ingyenszén kiosztását Egy öreg házaspár fagyhalála a bódéban ti emljerev** áprliisbao Kutyákkal aludtak együtt, hogy melegedjenek Buíiapi>M, február 18. Peidl Antal 79 éves szőlő­tő unkis és neje, Relszlcr Anna &S éves asszony i Fillér-ucca 72. számú telken egy fabódéban élt már 51 éve. A bódéban 2 ágyon kivül egyéb bútordarab alig volt. A hideg ellen ugy védekez­tek, hogy négy harapós kutyájukkal aludtak ogyü:t. Ma reggel a házaspár nem jött ki bódéjából, majd később a fabódéból kiáltozás hallatszott. A kutyák miatt senki sem mert bemenni, de noíve) az öreg embert a főidőn fekve látták, kihívták a mentőket és értesítették a rendőrséget. A kutyákat ezután a mentők kolbászdarabbal Kicsalták s akkor behatolva a bódéba, n földön fekve holtan találták Peidl Antalt megfagyva. Az asszonyban még volt élet. Reiszlér Annát beszállí­tották a Szent Jáiios-hÓThátba, a csonttá fagyott hullát pedig a tőrvénrsffift bonctani intézitéba A rendőrség megállapította, hogy a házaspár már uapok óta ním Jutott eledelhez. Az asztilon volt egy kiló kenyér, de kővé fagyva s a két öregnek különbrn »em volt annyi ereje, hogy az ágyból leszálljon. Amikor Peidl szerdán reggel mégis meg­kísérelte a felkelést, összeesett és meghalt Erre kezdett kiabálni az asszony, akinek sikoltozására lettek figyelmessé az emberek. A törvényhatósági „reform" és a ­»«magasabb állami szempontok S^akaszról-szakaszra sorvad a törvényhatóságok autonómiája Budapest, február 13. A képviselőház köz­igazgatási bizottsága mai délutáni ülésin foly­tatta a tőrvényh a lóságok »reformjáról« szóló javaslat tárgyalását. Csák Károly előadó módosítási indítványt tett, mely szerint az összeférhetetlenségi bi­zottság 40 tagból alakul, akiket ugyanaz a kijelölő bizottság jelöl ki, amely az örökös tagok kiválasztását végzi. Fábián Béla intézkedést kér, hogy az össze­férhetetlenségi zsűri határozata ellen panaszt lehessen tenni a közigazgatási bírósághoz. Scitovszky belügyminiszter nem tartja he­lyesnek, hogy a közigazgatási bírósághoz pa­nasszal lehessen fordulni a zsűri határozata" ellen. Itt arról van szó, hogy valamely ügyet etikai szempontból bíráljanak el és nem ar­ról, hogy valami paragrafusnak szerezzenek érvényt A bizottság a szakaszt az előadó módosítá­sával fogadta el. Ezután Csák előadó ismertette a 22. sza­kaszt, amely szerint mindaz, ami a hatás­köri felsorolásban nincs benne, a kisgyűlés hatáskörébe tartozik. A belügyminiszter hozzájárul ahoz, hogy a kisgyűlés 10.000 pengőig diszponáljon. Az elnőklésre vonatkozó szakasznál llegg­megi Kiss Pál kéri, hogy a tiszti főügyésznek ne adják meg az elnöklés jogát. A belügyminiszter hozzájárult Hegymegi Kiss Pál indítványához. A bizottság ebben az értelemben határozott. Sillágyi Lajos helyesnek tartaná, ha a közgyű­lés tárgysorozatát a főispán állapítja meg. A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy az auto­nomía nem öncél és feltétlenül szükséges, hogy az autonomía magasabb állítni szempontok alá vesse magát. A főispán bsleöyulásl joga a tárgy­sorozatba, kizárólag magasabb állami szempontok figyelembevételére vonatkozik. A vitát csütörtökön folytatják. Kassáról jelentik: Körülbelül esztendeje múlt, hogy a megszállott Felvidéken példátlanul borzal­mas bűntények sorozata pattant ki egy lókupec cigány letartóztatásával. A cigány, mikor csendőr­kézre került, nagy félelmében bevallotta nemcsak azt a bűntettet, amivel gyanúsították, hanem több­rendbeli rablógyilkosságot, sőt azon tul még arról is vallott, hogy az ő törzse a meggyilkolt, kifosz­tott embereket megette. Azonnal valóságos bajtó­vadászat indult meg a karaván menekülő ember­bestiáinak kézrekeritésére. Csakb mar valamennyit el is fogták és azóta a kassai ügyészség töm'.őcé­ben ülnek. A bűnügyi vizsgálat a borzalmas; kannibalizmus ügyében hónapokig tartott, míg főtárgyalásra érett Világszerte nagy érdeklődés előzi meg a szepsii emberevő cigányok bünpörének főtárgyalását. Az ügyészség vádirata több, mint száz nyomtatott oldal és tizenhétrendbeli gyilkossággal, emberevés­scl, valamint egész sereg más kisebb-nagyobb bűncselekményekkel vádolja a cigányokat. A vád­lottak közül többen megháltak a hosszú ideig tartó vizsgálati fogságban. Ám még igy is huszonnyolc kerül bírál elé. A tárgyalásra tőbbszáz tanút idézlek. Ilyen hatal­mas pór még sohasem volt Kassán. A törvényszék nagy esküdtszéki terme nem elegendő a sok ér­deklődő befogadására, de azonkívül a rengeteg tanút sem tudnák ott elhelyezni. Éppen ezért a kassai törvényszék elnöke ugy intézkedett, hogy a fötárgyalást nem a törvényszék épületében, hanem a fíákóczi-uti lovarda arénájálxm tarifák meg. Erre annál is inkább szükség van, mert már eddig is tőbbezer jegykérési kérelem érkezett a törvénvszékhez. Elsősorban azonban a sajtónak akarnák helyet biztosítani, de ez sem lesz valami nagyon könnyű munka, mert a példátlan bűn­ügy főtárgvaíására a világ minden részéből be­jelentették már érkezésüket különböző lapok tu^V sitói. A fotóriporterekkel, a rajzolókkal és a tör­vényszéki tudósítókkal együtt körülbelül ötszáz idegen vendége less a pörnek. A főtárgyalás a tavaszi esküdtszéki ciklusban, áprilisban kezdődik és előreláthatóan több hóna­pig fog tartani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom