Délmagyarország, 1929. február (5. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-14 / 37. szám

1929 február 14. magáévá tette a ma nyilvánosságra került sajtójavaslat rendelkezéseit. Grói Jlndrdssy Gyula -aeket mondotta: — Olyan országban, ahol szabadság nin­csen, ahol a biró állása nincs szerve/.elileg megvédve, csak a biró jelleme állal van füg­getlenség, — ahol választási szabadságról be­szélni nevetséges dolog, ahol minden ember függ a kormánytól, otl még Jöbhan megszi­gorítani a sajtót, abszolút érthetetlen és min­den tekintetben a legszigorúbban elítélendő. Remélem, hogy mindazok, akik az alkotmá­nyos életre még súlyt helyeznek, együttesen és erélyesen fognak fellépni a kormányjavaslat­tal szemben. Hegymegl Kiss Pál is igen élesen elitéli a javaslatot és azt mondta, hogy azok a rendelkezések, amelyek a foko­zatos felelö-s'g elvét véglegesen megszüntetni kívánják, olyan intézkedések, amelyek lehe­tetlenné teszik a sajtóttabadságdí és meg­némítják a sajtó mvtnMfdt. £i5xár Miklós így nyilatkozott: — Ez a javaslat a gondolat Önkormányzata ellen intézett brutális, cinikus, elbizakodott támadás és ha mégis törvény lész ebből az Idétlen tervezetből, a nemzeti közvélemény még jobban meg fogja becsülni azokat, akik­nek az újságírás nem mesterségük, hanem hivatásuk, nemcsak kenyerük, de becsüle­tük is. A cpyorsvonaí belerohant az expressbe Negyvenkét selesaíí az otrlbergl express katasztrófájánál (Budapesti tudósítónk telejon jelentése.") Bécsből jelenük: A bécs—piiss&u—amster­dami gyorsvonat, amely szerdán reggel Ő óra­kor indult el a bécsi pályaudvarról, Tultnet• állomáson beterelni ott veszteglő arl­beryl expressbs, •moly azért állt meg ezen az állomáson, mert motdónya elromlott. Szerencsére az amszter­dami gyorsvonat mozdonyvezetőjének volt annyi lélekjelenlét», hogy az utobó pHatiat­ban lefékezte a $0 kilométeres tebteséffffél tv­hanó (fuorsvonaföt, úgyhogy a sebesség az összeütközés pillanatában W kilométerre csök­kent és ennek köszönhető, hogv & katasztrófa aránylag szerencsés kimenetelű volt. Még Így is négy sulyo« és 58 könnyű se­besttiife van az összeütközésnek, az anyagi kár is igen nágv. Estig a pályatestet Szabaddá tet­ték és a forgalom újból megindult asz állam vernelc le jQ aíőtrvon alán rjS pápa enclkllkdt ad ki a m&gcgyeaésröl (Budapesti tudósilónk telefonjelentése) riómából jelentik: Az egyház és az állam kö­zölt létrejön szerződések értelmében a ter­mészetben "is meg fogják állapítani a vati­káni állam uj halárait és ezeket határkövek felállításával is jelezni fogják. A határőrség szolgálatát a svájci testőrgárda fogja ellátni. A ratifikális okmányok kicserélési után XI. Pius pápa etlcikliában fogja közölni a kato­likus világgal a megegyezés részleteit. A pápa ebből az alkalomból a Szent Péter btfciliUfihntt ünnepi istentiszteletet mond, amelynek está­jéu a bazilika kupoláját ki fogdák 'világítani. A fagyhullám • az Atlanti Cc©ári3ioz érk®i@t® Havazás és fogy a Wvlérán — A hófúvások súlyos xavaroííaí Idéznek elő egész Európában A Meteorológiai Intézet este tO órakor a kővetkező jelentést adta ki: Hazánkban a ha­vazás egész napon át tartóit és este is havazik. NyugntmaP!' .Írországon viharos északnyugati szél­lel hófúvás van. Á fagy kelet felől léuyegssen gyengült, a nyurrati vármegyékben ¡»ionban a hő­mérő még —15 fok Celsiu* alatt van. Prognózis: Ejjvlőre im#9 tovább! havazás vér­ható, m ^n' ülfi szrlnkkKl és kelet felül tovább terMff faif«yal, később ismét hffsülyedés való­szlaü. A párisi z6?onh6x&k visszaadják a fflkarókaí Párls, február 13. Az Entransig^snt jelenti, hogy Maze, a városi zálogházak Igazgatója elhafc'rftíla, hogy a nagy híd?.«?« való tekintettel a városi xálogliátakban rlhrlvezdt takaródat, sálak t és váfl[irndfil№t visszaadják a bötevüku«k. A tárgya­kat kizárólag csak a betevőknek szolgáltatják ki, nehogy egyesek ezt a humánus intézkedést nye­részkedésre használhassák fel i MQkOtiésben a® 0««zes hóekék és hókoírók BurtapíStrfll jelentik: A Máv. Igazgatóságától ka­póit értesülés szerint a havazások és szélviharok következtében több vonalon l:isebb-ne«yobb hé­akndálye'^ kt'l?thr«5ek, amelyek a vonatforgalom lébonvólüását hátráltntták és nagyobb Vftrmtkísé­sekét okoztak. A vonalakon kelötfcegrtt akadályok áttörése (üéljdból az »snzts hóekék ffirinf'nbn SHtak. Ezenkívül hókotró mozdonyokkal tisztították, a pályát. A hóakadályok miatt beszüntették a mai nup folyamán a forgalmat Bicské^SZÍkesíehérvSr, Adóflypusfctaszabolcs—Paks és ' Sárvár—Zfdabér közt. A nehéz forgalmi viszonyok dacára az ál­lamvasutak igazgatósága mln'lf'rt intézkedést ínég­tett, hogy a Budapest ellátására rendélt síért, tűzifa- és élclmikzemállltmány, mindén egyéb kül­demény rovására elsősorban szállitiassék él és a pályaudvarokról, elszállítható légyen. Kedden Balesten ¡Kilencen hallak mm ínPaenzában Budapest, február 13. Az Itlflueiizamegbetegedések egyre Súlyosabb lefólvdsuakká válnak. Tctjnnp ki­lencen holtak meg influenza következtében. A tiszlifőorvós mii ielentése a kővetkezőké­pen szól: — Február 12-én a székesfőváros területéről és a vidékről influenza miatt 15S beteget szállítot­tak be a Szent László-kórházba. Ezek közül ttldő­gyulladása van tizenötnek- A kórházban ftzidőszé­rínt 759 influenza miatt felvett beleset'ápolnak. A kórházban influenza következtében hátoman haltak meg. A kerületi tisztiorvosok jelentése szerint az otthon ápolt influenzás betegek közül hatan haltak meg. (Budapesti tudósítónk telefon jelen­tése.) Parisból jelentik: A szibériai fagy szer­dán az Atlanti Oetúu és a Földközi ten^r part­vaiéki-íre terjedt át. M«rgelll;'sben szerdán 23 fok hitig volt és Nizzában 2 fokos hideg mellett sű­rűn havazod. Néhány nappal ezelőtt Nizzában még a tengerben rürödtek. Prágából Jelentik: Csehországban a hideg szér­dán kistó enyhült, de Budweísban még mindig 32 fokot mutatott a hőmérő. Prágában 27 fok volt a hideg. A vasúti forgalom csaknem teljesen. mígbénQlt. 24 gyorsvonatot npm IrhelHt «Hódítani, a sze­mélyvonatok legn:ig.v«ib része sem közlekedik. Csak a nimzetközi gyorsvonatok befutását teszik lehetővé. Nagy nehézségekbe ütközik a telefon- és a táviróforgalotá lebonyolítása. Egy Budweis mel­letti községben egy férfi a szobájában az aSzltil mellett Ülve fagyott meg. Berlinből Jelentik: A tartós hideg sulyos ««varokat okoiotC a főváros ¿lí>lmt«B»rPlldtálában. A kereskedők bur­gonyakészleteí elfagytak, a vidékről élelmiszereié! n?m Indítanak, nincsen gyümölcs és nincsen fő­zelék és nagy hiány van tojásban. Belgrádból Jelentik: A kafasztrólálís szénhiány folytán a jugo­szláv államvasutak nagyarányú forgalmi korlá­tozásokra kényszerűitek. A legtöbb személyvona­tot beszüntetik, csak a gyorsvonatok járnak, oir.?­lyeh minden állomáson mrgállanak. Az igv fél­szabadult mozdonyokat a szénbányákban tároló szén elszállitáftára használják fél. 1 Duna osstrák szakasza a mai Jelentések szerint ««»észen Altcnwörtig be­fagyott, csupán a bécsi Beischbrükkénél van egy kis sznbad víztükör. A Duna középfolyása Ilyen­formán Mohácstól Mt nwörtl?!. kftrülb lül 530 kiló­méter hosszában bpfagyott. Nussdorfnál a hat», ság tilalma ellenére is átjárnak az emberek a befagyott folyamon. Zwenténdorf a Duna 500 mé­ter hosszú vonalán jégmentes maradt. BécsbiMR 'délben két órakor a belvárosban a fagypont alatt t!t fokot mutatott a hőmérő. A könnyű havazás kisebb megpzakitásokkal folytatódik. A városi víz­müvek közlése szerint Bécs vízellátása ma nem rosszabbodott. A takarékossági rendszabályok foly­tán a vizkészláték ném apadtak tovább. A víz­vezetéki és csőrepedések szaporodnak. Reményieden prognózis A Meteorológiai Intéze." jelentése: A havazás kiterjedt az egész országra. A csapadék mennyisége egyes helyeken a 10 mm-t meghaladta. A Dunúntulon a hóréteg vastagsága 30—10 cm. A hőmérséklet a keleti részeken 4, sőt 8 fokkal is emelkedett. Budapesten délben a hőmérséklet —12 fok Celsius volt. Jóslat: Egye­lőre még havazás várható, különösen keleted a fagy gyengülésével és íőleg nyugaton erőse¡jb sze­lekkel. hófúvással. 50® ImM számláSé egyesület 6 szobából ál!ó 4—5 814 klubhelyiióaet keres a Klauzál, Széchenyi téren, vagy a Kárász ucc*n és közeli környékén. Ajánlatokat „Klubhelység" fentjére a Dél­magyarország kladóftivalalába kérünk. |M E G J B t, E N T ! ver monm kön?ve: aCSQK MÖGÖTT Harminc napig msgAnzérkában. Egy Ulsöglró naplófegyxetei a Marhó uccal lon&dxban. | Ifapha'ó a Q&magyarors?ág hladóhivaialában. Ara: 4 pengő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom