Délmagyarország, 1929. január (5. évfolyam, 1-26. szám)

1929-01-23 / 19. szám

1929 január 23. DÉL-MAGYARORSZÁG Egv 70 éves koldusasszony ^ borzalmas öngyilkossága a Kossuth Lafos-sugáruton Egy tehervonat kerekei közé vetette magát, — a kerekek darabokra tépték (A Délmagyarország munkatársától.) Az Uona.uccai villamosmegállónál az elmúlt év­ben halállal végződő vilIamoselgázoláTs tör­tént. Kedden délben ez a szerencsétlenség megismétlődött azzal a különbséggel, hogy most nem a villamos, hanem a Futár teher­mozdony gázolt. A Futár a Kókas-állomás felől közeledett u város fele. Négy vagon szenet hozott. A teherkocsikon fékezök és vörös zászlót lengető altiszt vigyázott arra, hogy a szexeivény za­vartalanul haladhasson a város felé. Az Ilona­iiccai megállónál, amely a dohánygyár mellett fekszik, a vonat előtt egy idős nénike haladt a város felé. Kis kasarat szorongatott a ke­zében cs sietve igyekezett a dohánygyár asz­faltozott gyalogjáróján. A mozdony vezetője már messziről csengetett. Amikor az első te­herkocsi a gyalogjárón haladóval egyvqnal­ba ért, az idős asszony hirtelen lefordult az aszfaltos járdáról és a teherkocsik közé vetette mayát A szerencsétlen asszonyon három teherkocsi haladt keresztül. A holttest azonban ekkor még nem volt látható. .1 holttest egyik darabja az úttest fe­lőli sinen feküdt, a kettészelt törzs alsó része a sinek közé került. A szerencsétlen asszony arca felismerhetetlen­ségig össze volt csonkítva. A sinek mentén friss vér és húsdarabok. A szerencsétlenség után a helyszíni szemle befejeztéig a villamosközlekedés szünetelt és a forgalmat később is átszállással bonyolítot­ták le. Néhány perc múlva megérkeztek a mentők. Munkájukra azonban már nem volt szükség. Helyettük a Iiullaszállitókocsi jött ki, hogy. a szerencsétlen asszony holttestét a tör­vényszék orvostani intézetébe szállítsa. A rendőri bizottság részéről dr. Deák Fe­renc rendőr fogalmazó, dr. Szűcs Andor tit­kár, a vizsgálóbíró helyettese, Rohonyi Gyula műszaki szakértő és dr. Ábrahám Gyula ke­rületi tiszti orvos szálltak ki a helvszinrcv hogy a szemlét megejtsék. A bizottság 'először a szerelvény személy­zetét hallgatta ki. Mártis Sándor mozdony­vezető, Révész János fékező, Szilágyi Mihály és ördög István vonatkísérők egyértelmüleg kijelentették, hogy az asszony öngyilkossági szándékból ugrott a második teherkocsi kerekei közé. A mozdonyvezetője állandóan csengetett és a szerencsétlenség után azonnal fékezett, amit bizonyít az is, hogy a mozdony előirás szerint állt meg. Az öngyilkosságot közelből két dohánygyári munkás is végignézte. Ezek a szemtanuk el­mondották, hogy az idős asszony, amikor az első teherkocsi odaért, lefordult a járdáról és nekiugrott a vonatna!:. A mozdony néhány pillanat múlva megállt, de ekkor már késő volt. A bizottság a dohánygyár járdáján megta­lálta az öngyilkos asszony kis kosarát, amely­ben két apró lábas volt. Az egyik lábasban zsebkendőbe kötve személyazonosságát igazoló ebédjegy, amelyből megállapították^ hogy az öngyilkost Szélpál Annának hívják, 70 éves koldusnő. Az életunt holttestét a törvényszék bonctani intézetébe szállították. A vizsgálat során min­den kétséget kizáróan megállapították, hogy a szerelvény személyzetét az öngyilkosságért fe­lelősség nem terheli. Egy ssekercéiét kereső munkás a Tisza legén Tűzoltók mentették kí a jéglábiák közfii (A Délmagyarország munkatársától.') Ked- j (len délután négy órakor jelentették a tüzör- « ségnek, hogy a közúti lúd alatt a Tisza jegén egy ember tartózkodik, aki nem mer megmoz­dulni a vékony jégen. A kivonult tüzorség létrákkal azonnal megjelent a helyszinen és hosszas munka után ki is vonszolta a partra az ismeretlen embert anélkül, hogy a jég be­szakadt volna. A furcsa helyzetbe került ember elmondatta, hogy Kiss Istvánnak hivják. A hidon dolgozott, amikor szekercéje Ieeseft a jégre. Hogy szeker­céjét megmentse, kőtélen leereszkedett a jég­re, de arra már nem volt ereje, hogy a ka­félen felhazódzkodjon. Amikor látta, hogy bajbakerült, segítségért kiáltozott. Jöttek a tüz. oltók és csak igy tudott a. jégről megszaba-, dúlni. A város nemes tanácsa vendégségbe ment ós déli tizenkét órakor bezáródtak a hivatalos szobák ajtajai (A Béimaggarország munkatársától.) Kedden dél- I gyed "gyre járt, mire a városháza hatalmas kapu­ben néhány ragyogó városi autó állt meg a város- ; ján keresztül beóvakodott. háza clött Néhány éles autókürtszó sivított bele a derült, de fagyos levegőbe, egy-két perc múlva pedig megjelent a kapuban a polgármester veze. tésévcl a város egész magisztrátusa. A szenátorok hatalmas utibundákba burkolóztak, beszálltak a csukott autókba, amelyek simán, nesztelenül neki­lendültek az útnak és csakhamar eltűntek a Széch­envi-tér egyik sarkán. Ezzel az elsuhanással azért nem szűnt meg a fárosi adminisztráció működése. A hivatalok tiszt­viselőtömegc továbbra is n városházán és a bér­házban maradt cs az ügyes-bajos emberek to­vábbra is rajzottak a kapuk körül. Messze tanyák­ról jött egyik-másik, rázós parasztszekércn tette meg a csontkeményre fagyott utat, amely hosszú órákig tartott. A hideg hajnal opálos szürkületé­ben kászolódott fól a gazda és fogta be az álmos lovakat, hogy legalább déli harangszóra beérjen a városba. Be is ért szépen, de a kocsi beállítá­sával, a lovak ellátásával cs az elgémberedett tagok fölmclcjitésével eltelt néhány perc cs ne­Mások a messzi külvárosok odúiból jöttek clö. Otthagytak tűzhelyeket, műhelyeket, siró gyereke­ket, mert a hivatalos ügyek elintézése nem tűr halasztást. Az egyik haladékot akart kérni az esedékessé vált adó befizetésére, a másiknak va­lami bizonyitvány-féle kellene sürgősen, mert hol­nap már lekéshet valamilyen szigorn terminust. A harmadik sürgős útbaigazítás után vágyik, ame­lyét csak a polgármester, vaev a helvettese adhat meg Az tón jöttek vidékről is. Kis urak és nagy urak vegyesen. A vonat csak délfelé érkezett meg, a villamos, a taxi is elvett a drága időből néhány percet. Ezek az emberek szerencsérc nem egyszerre jelentkeztek. Szórványosan, egyenkint, vagy ki­^ RUM ~ LIKŐR KONYAK sebb csoportokban tűntek föl a városháza folyo­sóin és hittek a hivatalos órák ridcgscgcbcn. Hit­tek abban, hogy tizenkét órakor nincs vége a hivatalos üdvösségnek, hogy a légmentesen záródó ajtók mögött ül a közigazgatási gondviselés meg­személyesítője és fáradhatatlanul intézi tizenket­tőtől kettőig is a hatáskörébe tartozó ügyeket, mint ahogyan nyolctól tizenkettőig intézte. Hirdet­mény nem volt arról, hogy kedden tizenkettőkor lesz a záróra, a Budapesti Közlöny sem közölte ezt a hírt a közérdekű értesítőben, plakát sem jelent meg róla, tehát nem készülhetett fal erre az eshetőségre senkisem. Szerencse, hogy az ügyes-bajosok, a deli ha­rangszó után érkező ügyes-bajosok néni egyszerre jöttek, hanem rendszertelenül egymásután, mert igy nem volt torlódás n városháza kapujában akkor sem, amikor tíz-tizenöt perc múlva egy­másután távoztak rajta, — nem alakulhatott ki valamilyen tömcgszuggeszció, amely esetleg el­olvastatta volna az összeverődőitekkel a kapu fö­lött reménytelenkedő, láthatatlan fölírást: •¡>Halandő, aki ide belépsz, hagyj föl minden reménnyel.* Az ügyes-bajosok szórványosan távozták és vit­ték magukkal ki Alsótanyára, ki Felsőtanyára, ki a külvárosokba, ki a vidékre a maga elkülór­nitettnek vélt bosszúságát, méltallankodását. Mert a pompás, a ragyogóra pucolt városi autók elvitték délben az egcsz városi magisztrátust, a város tanácsi üggosztályainak vezetőit. Elvittek minden előzetes bejelentés nélkül. A hivatalfőnö­kök szobáinak ajtajában a déli harangszó meg­fordította a kulcsokat és a kopogtató polgárok, helybeliek és vidékiek zárt ajtókra találtak. Ha a szomszéd szobákban érdeklődtek, megtudhatták, hogy a nemes tanács vendégségbe ment. Alsó­tanyára suhantak ki a városi autók, az alsótanyai plébániára, ahol Barmos György apátplébános dí­szes ebédet adott. Erre az ebédre vitték a városi autók a nemes magis/.lráltust úgyis, mint a déli harangszó után érkező vidéki és helvbelL ügyes­bajosok reménységét. íla a m. kir. államrendőrség titkos rendőrei kihallgatták volna azokat az elkeseredett kiszó­lásokat, amelyek a városházi kapuján távozó csa­lódottak ajakáról el-elröppentek, nagyon sok er­kölcsreodészeti kihágási ellj arás megindításához gyűjthettek volna anyagot. A fontos az, hogy ízletes ebed volt Alsótanyáu és hogy szabályszerű közigazgatási, avagy mütan­rendőri bejárással nyerhetett megállapítást, misze­rint az alsótanyai butéliák is rejtegetnek aromát, tüzességet és egyéb lélekemelő, testmelegitő, ke­délyszinesitö földi jókat. De azért, valahogy, mintha mégse lenne-egészen rendjén ez a dóig? Ar olvasó rovata A rokkantak adója Igen tisztelt Szerkesztő ur! A Déhnagyarorszá» a közigazgatási bizottság januári üléséről szóló tudósítása kereteben közölte dr. Kolb Árpád penz­ügyigazgató felszólalását is, amelynek lényege az volt, hogy furulyaszóval nem lehet adót behaj­tani. A péuzügyigazgató — mint emlékezetes — azujszegedi trafikos öngyilkosságával kapcsolatban tette ezt a kijelentését. Most levelet kaptunk egv shazafiasan és okosan gondolkozói hadirokkanttól, aki néhány érdekes és figyelemreméltó reflcksziót fűz a pénzűgyigazgató kijelentéséhez. — Arról akarok írni — mondja lóbbek között a levél —, hogy miért szed egyáltalában adót az állam a hadirokkan iáktól, még hu azoknak havi háromszáz pengő is a jövedelmük. Nem gondolják az adóügyek, a pénzügyek intézői és általában a magas kormány tagjai, hogy ez nem egészen méltányos eljárás. .Mert azt minden hazafiasan gondolkozó ember elismeri, hogy nem a rokkantak tartoznak az államnak, hanem az állam a rokkan­taknak. Meri kérdem, ki adná oda egyik lábát, vagy egyik szemét, vagy akármelyik testrészét nem háromszáz, de akár hatszáz pengő havi jöve­delemért. Tisztelettel: (Aláírás.) császár csókja *onrad és vaé9fiim,e csülo'r,ök,5| a Doiores Costeiió Selvárosiban 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom