Délmagyarország, 1928. október (4. évfolyam, 222-247. szám)

1928-10-07 / 227. szám

Vasárnap, 1928 október 7 €><&S SZEGED: Szerkesztőség: Somogyi ucca 22. t. t-m Telefon: 13—33.^Klndőhlvntol, kHIcsünkijnyvtár <6s Jegyiroda : Aradi ncco 8. Telefon: 306. - Nyomda : löw iipót ucca t9. Teicion • 16-34. «»«»«» FV. évfolyam 22 t . SZaM »••iw^g^sa&íi^^ WM'I .mii iinmim n Előfizetési Ära havonta 3-20 vidéken és a lOvAroiban 3-ÖO. HUUKIdtSo 0-40 pengd, bgyes szam 11». vasár- es ünnepnap 24 tltlér. MAKÓ: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Ur! ucca ö. Telefon: 131. szám.« »«>>«» HÓDMEZŐVÁSÁRHELY : Szerkesztőség és kiadóhivatal: Andrássy ucca 23. Telefon: 49 szám. « *> « » « » « » « » «3 Egy világnak kelleit összeomlani, hogy magyar ember ugy írja le, vagy ugy olvassa el ezi a szói, mint egy másik városnak a nevét, amelyiknek a sorsához az emberi szo­lidaritáson kivül semmi közünk nincs. Ha a háború előtt leit volna olyan megkavarodoit világ a Habsburgok városában, mint mos! van, szivből kívántuk volna, hogy kő kövön ne maradjon belőle. Nem lett volna nagyon emberséges kivánság, de nagyon érthető lett volna, — a gazda miatt szokás haragudni a házra is s a káröröm a legőszintébb őröm. A háború után kiderült, hogy tulajdonképp nem is Béccsel volt nekünk bajunk, csak a Burgcral Mikor ugy látszott, hogy teljesedik a AEIOU próféciája s Ausztria csakugyan olyan utolsó lesz a világtörténelem ország­útién, mint dülöngő csavargó az árokparton, akkor még szántuk is vol! házastársunkat, ékítő! a világ l*>gdrágábh válópöre szabadított meg bennünket. Igaz, hogy még búcsúzóba Is meglopott bennünket, elgombolván tőlünk Burgenlandot, de ezt is megbocsáloltuk neki, mikor azt hittük, hogy a halálos ágyon fek­szik. Házsártos volt, rosszlelkü volt, kegyetlen volt, mosdatlan szá|u volt, enyves kezű volt, de mégis csak élettársunk volt évszázadok 6ta, — megbékülve és elérzékenyedve kíván­tunk neki csöndes kimúlást és porai fölött lengő békét. A sajnálkozás azonban elsietett volt, mert i Bécs összeszedte magát, hamarább, mint mink, amihen nagyrésze volt ez úgynevezett müveit világ részvétének, amelyből Bécsnek mindig több Jutott, mini nekünk. Egy kicsit az a gyanúnk is támadt és nem egészen indokolatlanul, hogy Bécs többet nyögött és jaiveszékelt, mint amennyire fájt neki és be­tegségét olyan nagyszerűen adminisztrálta, hogy azt mi sohase fogjuk megtanulni. Akár­hogy csinálta, bizonyos, hogy talpraállt és elkezdte régi kunsztjait csinálni. Csakhogy most nem volt neki Magyarországa, kénytelen volt önmagával villongani. Először Bécs és a rajta kívül levő Ausztria néztek farkasszemet egymással, a szocialista Bécs és a konzer­vatív Ausztria, aztán Bécs maga szakadt két részre és ez a két rész a mult nyáron már kosfejet is ütött egymással. A vörös Bécs a sárga-fekete Béccsel, a kommunizmus a na­cionalizmussal Most is ennek a két szélső­ségnek a kötélhúzásáról van szó, amely tulajdonképpen egy: ugyanannak a tengely­nek a két pólusa. Az egyenlítő a mérsékelt szocializmus, amely nem kell se a kommu­nistáknak, se a fajvédőknek s voltaképpen ezt akarják kibillenteni a helyéből a pólusok, mikor egymásnak mennek, vagy legalább ugy tesznek, mintha mingyárf egymás torkának esnének. Lesz-e égszakadás, földindulás okfóber 7-én, senki nem tudhatja még előttevaló nap se, mert a polilikei meteorológia még bizonyta­lanabbul tapogatódzik, mint a másik, amely olyan megbízható anyaggal dolgozik, mint a szelek és a felhők. Száraz idő várható helyi csapadékokkal, a meteorológiai időjelzések óva­tos szövegezésében. Telán lesznek orrvérzé­sek és fejbeverések, talán a fenséges népha­rag néhány ablakot is bever, de ¿Halában mégis csak n magyar példabeszéd igazolására van legtöbb kilátás, amely szerint nem harap az a kulya, amelyik naavon ugat. Soon'án indulatkitörések máskor is voltak már a Habsburgok városában, Ferenc József kocsiját is előkészület nélkül hajigálták meg König­gralz után a mindig dédelgetett, mindig ke­délyes és mindig hálátlan bécsiek, de a bejelentett forradalmak megvalósulása elég ritkaság a történelemben. Fogjatok meg, hogy forradalmat ne csináljak 1 — kiabálják hetek óta a kommunisták is, meg a fajvédők is s a kormányhatalom nyilván nagyobb nehéz­ség nélkül megfogja mind a két dudásnak a megfogatásra hajlamot eláruló karfát. Nem lehetne mondani, hogy a bccsi izga­lom lázban tartaná ez egész világot s hogy valahol a világ végét várnák október 7-re. Mi magyarok azt is tudnánk, hogy hogyan lehetne odaát rendet csinálni. — a boldogult monarchia receptje szerint. Nem lehet olyan polgárháborút elképzelni Ausztriában, amelyik­nek abban a pillanatban vége ne szakadna, amelyben Magyarország beleszólna az osztrák dolgokba. A Habsburgok éppen azzal tudták összetartani a sok darabból összetákolt Auszt­riát, hogy közös gyűlöletet ápoltak benne mi irániunk. Ez a mult tanulsága amit nem volna szabad elfelejtenünk. ORtóber 7. előtt Mintha háborús állapot volna A határon minden csendes Bécs, október 6. A bécsi rendőrség készen áll minden eshetőségre. A Marokkanergasse­ban lévő rendőrségi kaszárnyából teherautó­kon ezrével szállították a Schottenringen lévő rendörigazgatóság palotájába a Mannlicher­puskákat és a muníciót. Ma délután kiosztották a fegyvereket a rend­őrlegénység között és hétfő reggelig az egész bécsi rendőrség készenlétben áll. Bécsben is lovas és gyalogos rendőrőrjáratok cirkálnak, hogy az esetleges zavargásokat azonnal el­nyomhassák. A külvárosokban még szigorúbb a rendőri szolgálat, a középületek előtt őr­szemek állanak. A szövetségi haderőnek majd­nem a harmada Bécsújhelyen és a környékbeli ipari helységekben van összpontosítva. Schu­ber tábornok a főparancsnok, ki már ma Bécsújhelyen van és az egykori katonai aka­démia vivóiskolájában tartja főhadiszállását. Az uccákon acélsisakos csendőrök feltűzött szuronnyal, élesre töltött revolveres rendö'ök kettesével, sőt négyesével járkálnak, a köz­épületeket csendőri őrszemek védik, a fő­posta előtt gépfegyver van felállítva. A híressé vált demarkációs vonalon, a bécs­újhelyi főtéren katonai tábor tanyázik. IIt áll az automobilos tarackágyú és minden straté­giailag fontos ponton géppuskák: mintha há­borús állapot volna• Aki végignézte ezt a nagy harci felkészültséget, olyan érzése támadt, hogy mindez csak megfélcmlitésra való, mert ha nagy is az élénkség a városban, a han­gulat feltétlenül békés. Hatezer főnyi köztársasági Schutzbund-csa­paL érkezeit az éjjel Bécsújhelyre és a mun­kásotthonban talált elhelyezést. Minden há­zon vörös zászló leng. Eddig több mint. 3000 katona van Bécsújhelyen és az ország minden részéből csendőrséget vezényeltek ide. Bécsből jelentik: Az egyik esti lap jelentése szerint a bécsi pályaudvarokat rendőrség szállta meg ós a Bécsújhelyre induló vonato. kon a gyűlésre utazó szocialistákat megmo­tozzák és az azoknál talált fegyvereket clko. bozzák. A lap értesülése szerint vasárnapra Bécsben szesztilalmat rendeltek cl. 4000 katona, 2,30® csendőr Sopronból jelentik: A szociáldemokraták va­sárnapi bécsújhelyi gyűlésére a rend fentar­tására Bécsből 4000 katonát és 2500 csendőrt vezényeltek ki. A Kismartonban levő autóbusz, vállalat, mely 17 vonalat tart fenn, vasárnap po'gári utast nem szál it és autóbuszait a nagy­gyűlésre felvonuló szocialisták számára bo­csájtja rendelkezésre. Sopronból jelentik: Az osztrák-magyar ha­táron teljes a nyugalom, a határon eddig sem­miféle incidens nem történi, csupán az osztrák vámőrséget erősítették meg. Burgenland köz. ségeiben lakók általában tartózkodó magatar­tást tanúsítanak. Az Ausztriából érkező vo­natok mind késéssel érkeznek. Sopronból jelentik: Négy cseh katonai re­pülőgép végigrepült az osztrák-magyar határ felett, nyilvánvalóan azért, hogy a határon észlelhető iclenséaeket meafiniieliék. »J1 pManiu egyetlen hogy a felgyülemlett (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Bukarestből jelentik: Az Adeverul ma nyilat­kozatot kőzöl Vajda-Vojvoda Sándortól, aki kijelentette, hogy Romániában a belpolitikai helyzet az utolsó időben még jobban súlyosbo­dott és a feszültség ismét nagy. Vajda szerint a háború és béke kérdése egyedül Maniu Gyu­lától fiias. nHnek egyetlen szava elég lenne, szava elég lenne, a ' hogy a felgyülemlett elkeseredést kirobbantsa. Ha Maniu visszavonulna, ugy a népakarat ön­magától fog kirobbanni. A nemzeti parasztpárt egyébként vasárnap számos városban ülést tart, hogy megállapítsák a kormány ellen indítandó ujabb harc rész­leteit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom