Délmagyarország, 1928. június (4. évfolyam, 123-146. szám)

1928-06-05 / 126. szám

DÉLMAGYAROftSZÁG JJJU1 • • I J 1928 június Я. Kingsbayból jelentik: A Braganza oethalász­hajó hétfőn reggel elérte Moffenbayt. A hajó átkutatta a Spitzbergák északi partvidékeit egészen a írieslandi fokig, nem talált azonban semmi nyomot, amelyből az Itália eltűnt uta­sainak hollétére lehetett volna következtetni. Tokióból táviratozzák hojjv Sapporo dróUalan szikraállomása nehfzen kibetűzhető ieleket ka­pott, amelyekből biztosan sak az S 0 8. és az északsarki olasz erpedició jelzését tudták kivenni A jeladás nagyon gyönge volt és ebből a szakértők azt következtetik, hogy az Itália a tartalék-rádiókészülékkel próbált a világnak életjelt adni magáról, miután a messzehordó Marconi-készülék hasznavehetetlen lett. A sap­porói japán szikratáviróállomás a jeleket No­bile tábornoknak tulajdonítja­Kinr/sbay, junius 4. A Braganza gőzös Fer­legen-Heokba érkezett és partra tette Sora kapitányt három alpesi vadásszal, akik át­kutatják a félszigetet és keleti irányban ha­ladnak előre. Minthogy a Hinloepn-szorosban a jég elolvadt, el lehet érni az északkeleti vi­dékekre is. A Hobby megérkezett Kingsbayba. A Citta di Milano kapitánya a Hobby fedél­zetére ment. II kultuszminiszter eg? évre felfüggeszti az egyetemi tanárok nyugdijazhatatlanságáról szóló törvényt? UuiiapeM. junius 4. Ma délelőtt a kultuszminisz­tériumban több egyetemi professzor kihallgatást kért Klebelsberg kultuszminisztertől, hogy az egye­temek autonómiájának vélt sérelmeiről jelentést tegyen. Klebelsberg nem jelent mr-g a hivatalában, így nem is fngidhalla az egyetemi jnárokal. Legilletékesebb helyen kijelentették hogy az egyetepii taoárok memoranduma már megérkezett a kultuszminisztériumba, Klebelsberg azonban nem kívánt személyesen fo3l»lkn*ai az iiggvel, hanem a memorandumot kiadta az illetékes ügy­osztálynak. A kultuszminiszter legbenső környezetében ki­jelentették, hogy a kultuszminiszter egyáltalán nem tulajdonit nagy fontosságot a tanárok mozgalmá­nak, mert arra az álláspontra helyezkedik, hogy a miniszter, mint a közoktatás legtöbb őre, nem törődhet egyesek magánvéleményével, mert fe. talősséggel nem ő tartozik a professzoroknak, ha­nem « professzorok a miniszternek. — Különben is — mondják beavatott helyen — a pécsi, szegedi és debreceni professzorok, léhát az összes vidéki egyetemek tanárai kivétel nélkül a kultuszminiszter álláspontiára helyezkedtek. II- ' letékesek ezt azzal magyarázzák, hogy a vidéki eg> elemeken minden tekintetben megfelelő ovta'ás folyik. — A kultuszminiszternek küldött memorandum az autonómia megvédéséről beszél, viszont a mi­niszter álláspontja az. hogy itt nincs szó az önkormányzat megsértéséről. Éppen ezért a kul­tuszminiszter tovább halad az általa kijelölt uton és ha békés uton nem tudna rendet teremteni, beváltja a képviselőházban már kilátásba helye­zett retorziót. Ebben az esetben egy rövid, egyszakaszos tör­vényjavaslattal lép a képviselőház elé és bizonyos időre, fél vagy egy esztendőre felfüggeszti az egyetemi tanárok nyugdijazhatailanságáról szóló törvényt. Bombamerényletei követlek el Csang~Cso~LIn tábornok páncélvonata ellen 4 tábornok sértetlen maradi — A Japánokat gyanúsítják a merénylet elkövetésével (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') Londonból jelentik: Tiencsinből érkező jelen­tések szerint Szun-Csuan-Jang a Csang-Cso­Lin tátxmnaggyal szövetséges Szantung tarto­mány kormányzója lemondott és egyidejűleg visszavonta csapatait Tiencsinből Tokiói jelentésiek szeriül Csang-Cso-Lin meg­erkewtt Mukdenbe, ahol a hangulat rend­kívül elkeseredett. A lakosság a japánokat okolja a tábornagy ellen elkövetett merényié­iért. Sokan azt állítják, hogy a merényletet írásuk a japánok készítették elő, hogy el le^yék láb alól Csang-Gso-Lint, akinek jelen­létét Mttkdenben nem tartják kívánatosnak. A 'íombamemívlet közvetlen Mukden előtt tör­tént azon a ponton, ahol a japán hatóságok kötelesek a rendet fentartani. A merénulök több bombái dobtok а vonalra, mine-Casng-Cso-Lin testőrsége minden irány­ban tüzelni kezdett A vasútvonal őrzésére kirendelt lapdn katonák viszonozták а tüzelési, mire 40 percig tartó közelharc letiodött kl, amig sikerült tisztázni a félreértést Attól tar­tanak, hogy a japánellenes hangulat Mukden­ben kirobbanásra fog vezetni. A kultuszminiszter utasította a várost, hogy sürgősen létesítsen gyermekjátszóteret (A Délmagyarország munkatársától) \ szegedi szülők évtizedek óta harcolnak egész­séges gyermekjátszóterek létesítéséért, mert a meg­lévő parkok és terek gyönyörűségül, de nem szol­gálják azt a célt, amit szolgálniok kellene: a gyermekek testi fejlődését. A szegedi sétányokat és a [»árkokat a sétálgató felnőttek foglalták le. A gyerekeket éppen ugy kézenfogva, szépen és illedel­mesen kell vezetni, mint most az ebzárlat idejében pórázon a kutyákat. Az apró gyermeklábacskák csak az utak csikorgó kavicsait taposhatják, a tűről, a nagy szabad területekről, amelyeknek bár­sonyán a penészes lakásokban elgyötört kis testük felüdülhetne, száműzve vannak. Isten irgalmazzon annak a kis szegedi polgárnak, aki a fűre mer lépni. Jön * • jéMavV«. «*) oem a gyerekekre j vigyáz, hanem a fűszálakra és irgalmatlan szigorral leparancsolja a tilos helyekről. Hiába ankéleztek, írtak panaszkodtak ez ellen. Nem tudni milyen szabályrendeletre hivatkoznak a város urai, amikor ezeket a humanizmussal is ellenkező állapotokat fentartják. Minden eddigi akció, amely gyermekjátszóterek, parkok létesítését sürgette, süket fülekre talált. Most azonban ugy látszik, hogy a városnak mégis csak kell valamit tennie ezen a téren. Nem kivülről jött az ordré, hanem felsőbb helyről, a kultuszminisztériumból parancsolnak rá a város­ra, hogy legyen löbbet a gyermekekért, mert ez kötelessége minden városnak. Az igaz . kedvéért meg kell jegyezni, hogy a kultuszminisztert le­irat valamennyi városnak szól, & nem adresszál­ták volna jobb helyre, mint Szegedre. Ez a miniszteri leírat szinte szórói-szóra magá­ban foglalja azokat a sérelmeket és kívánalmakat, amelyek a Délmagyarország hasábjain már több­ször napvilágot láttak. Azt mondja ebben i le iratában többek között a miniszter, hogy a gyer­mekek egészséges fejlődésének első feltétele a ren­des táplálkozás mellett, a levegőn való szabad mozgás, ezt elősegíteni pedig a hatóságok köte­lessége. Rámutat a kultuszminiszter arra, hogy a külföldön beépített terek, sétányok és ljgeLek, köz­terek a gyermekifjuság céljait szolgálják, de saj­nálattal tapasztalja, hogy nálunk a külföld jó példája kevés utánzásra talál. Ezután erősen ostorozza a miniszter azt at uzust, hogy nálunk a városi sétányokat és parko­kat egyenesen elzárják a rossz lakásban élő gyer­mekek elől, mert a szabad és egészséges mozgás­tói a '»tilos« táblák egész sora tiltja el őket. Ezért tehát a hatóságoknak gyermekvédelmi kő­telezettségük alapján gondoskodniuk kell a gyer­mekek szabad mozgásának elősegítéséről és a gyermekvédelem magasztos céljait ugy látja meg­valósitandónak a miniszter, ha a gyermekjátszó­terek intézményes megszervezését a városok pol­gármesterei vállalják. Felszólítja leiratában a miniszter a polgármes­tert, hogy amennyiben a város még ezideig a gyermeklétszámnak megfelelő játszóterekkel nem rendelkezik, ilyenek létesítése iránt haladéktalanul intézkedjen. A leirat még különböző rendelkezéseket tartal­maz arról, hogy a meglevő parkokon, ligeteken, vagy sétatereken kell elkülöníteni ezeket a gyer­mekjátszótereket. Ezzel a rendelkezésével nyilván arra céloz a kultuszminiszter, hogy nem szabad ezentúl eltiltani a gyerekeket attól, hogy a füra lépjenek, a gyeppázsitokon szaladgáljanak és ott erősödjenek. Kötelezi végül a leirat a várost arra is, hogy, a 12 éven alóli gyermekek létszámának feltünte­tése mellett a már rendelkezésre bocsájtott játszón terekről és azok felszereléseiről mielőbb tájékoz­tassa a minisztert, aki kilátásba helyezi azt is* hogy a városnak ezekre a játszóterekre megf«4elő játékszereket bocsájt rendelkezésére. Olimpiai futballeredmények Amsterdam, junius 4. Az előszór döntetlenül zelme lett. Olaszország—Spanyolország 7:1 (4:0), Egyiptom—Portugália 2:1 (10). 8-án Argentinia— Egyiptom, 7-én Uruguay—Olaszország mérkőzik, meg újra. Az eredmény Olaszország szenzációs győ­végződőtt olasz—spanyol mérkőzést ma játszották A pénzügyminiszter nyíltan és bátran" támogatja a szövetkezeteket 99 Budapest, junius 4. Hétfőn délután folyt te aa uj városháza nagytermében az Országos Központi Hitelszövetkezet által rendezett országos hitelszö­vetkezeti kongresszus abból az alkalomból, hogy az OKH ma ünnepelte fennállásának 30 esztendős jubileumát. Több felszólalás után a kongresszus este 8 óra­kor végződött. Utána több, mint 1000 teritékes bankett volt a Gellért-szállóban. Az első felköszöntőt a kor­mányzóra Szabóky Alajos mondta. Ezután Sehondl Károly köszöntötte fel Bud János pénz­ügyminisztert. Bud miniszter az üdvözlésre vála­szolva, hangsúlyozta, hogy a szövetkezet a mai gazdasági életnek nélkülözhetetlen szerve. Én amig ezen a helyen vagyok — mondta a miniszter —, amelyen vagyok, nyíltan és bátran fogom támo­gntni a szOvetfeezetekel. Színházjegyet Délmagprország jegyirodája elővételi dij nélkül árusít. *

Next

/
Oldalképek
Tartalom