Délmagyarország, 1928. május (4. évfolyam, 99-122. szám)

1928-05-19 / 113. szám

DßLMAGYARORSZAG 1928 május !fv Kern magyar, aki május 20-án offhon marad «rawgn Három napra bezárták a bukaresti tőzsdéi, mert a külföldi kölcsön miatt tomboló hossz volt (Budapesti tudósítónk telefonjele n­tése.) Bukarestből jeletítik: Ma este érkezett visz­sza Párisból a román kormány teljhatalmú meg­hízottja, Antonescu, aki a francia fővárosban a stabilizációs kölcsön ügyében tárgyalt. A külföldi kölcsön megkötésének hire óriási hosszt idézett elő a bukaresti tőzsdén. Egyes pa­pírok ltMI—300 százalékkal emelkedtek. A kormányt ez az emelkedés aggodalommal tölti el, mert véleménye szerint a hossz természet­ellenes és tisztára spekulatív jellegű. Hogy a ,to­. vábbi áremelkedésnek elejét vegyék, a tőzsdét há­rom napra bezárták. Kiutasították Angliából Carol vendéglátóját Páris, móju6 18. A lemps londoni lávlrata szerint az angol belügyminiszter kiulasitási rendeletet adott ki Barbu Jonescu, Károly herceg volt házigazdája ellen, amiéri angol területen közreműködött a herceg politikai cselszövéseiben. A londoni lap szerint Jo­nescu sem nem román állampolgár, sem nem hivják Jonescunak, hanem lengyel ember, aki a háború elején belga menekültekkel ér­kezett Angliába. Óriási érdeklődés melleit kezdték tárgyalni Moszkvában ügyét (Budapesti tudósítónk telefon jelen­té se.) Berlinből jelentik: Moszkvai jelentés sze­rint a Donec-medence megvádolt mérnökei és technikusai ügyében ma kezdték meg a tárgya­lást a nagy szakszervezeti központ nagytermé­ben. A teremben a vádlottakat katonaság őrzi. fc?en sok újságíró van a hallgatóság között, a diplomaták páholyában pedig a német és francia nagykövet kiséri figyelemmel a tárgyalást, amely­ről filmfelvételeket is készítenek. Először a vád: lottak és a tanuk névsorát olvasták fel, amely két óra hosszáig .tartott, majd az "^yész vádiratát olvasták fel. II népjóléti miniszter csütörtökön szigorú inkognitóban" Szegeden tartózkodott és megtekintette a deszki kastélyt (A Délmagyarország munkatársától.) Voss József népjóléti miniszter csütörtökön szi­gorú inkognitóban Szegeden tartózkodott. Ér­kezéséről dr. Aigner Károly főispánon kivül senki másnak nem volt tudomása és igy a miniszter fogadtatásáról szegedi párthívei nem is gondoskodhattak. Vass Józsefet az állomáson a város autó­jával csak a főispán várta és kisérte be ma­gánlakására, ahol a miniszter megebédelt. Az ebédre senki sem volt hivatalos. A miniszter délután a főispán (ársaságában kiautózott Deszkre, hogy ott megtekintse a Cerliczy-féle kastélyt, amelynek megvásárlá­sát már régen tervezi. A népjóléti miniszter a deszki kastélyból gyermeküdülőtelepet kí­ván létesíteni és ebben az irányban már ré­gebben megkezdte az uradalom intézőségé­vei a tárgyalásokat. A miniszter alaposan megszemlélte a kas télyt, amely — értesülésünk szerint — teljes mértékben megnyerte tetszését. Délután Jött vissza Szegedre és este utazott vissza Buda­pestre. A miniszter szegedi látogatásának infor­mációink szerint semmi más céllá nem volt, mint a deszki kastély megtekintése. Itt tar­tózkodása alatt a főispánon kivül senkivel sem tárgyalt és látogatásáról a szegediek csak elulazása ufán szereztek tudomást. A szegedi paprikások a minősítési rendszer azonnali eltörlését követelték (A Délmagyarország munkatársától.) A' szegedi paprikakikészitők és termelők vasár­nap délután három órakor a városháza köz­gyűlési termében népes nagygyűlést tartottak, amelyen megvitatták sérelmeibet. A mindvégig szenvedélyes és izgalomtól túlfűtött nagygyű­lést Fodor Jenő polgármesterhelyettes nyitotta meg. A gyűlésen elsőnek Ábrahám Balázs szó­lalt fel, aki a paprika minősítési rendszer ki­növéseit ismertette. A mai minősítési rendszer a paprika minőségét nem tudja javítani. A papríkalermelők inkább tömegárut akarnak termelni, mert a minősítési rendszer csak a termelést drágítja. Nem tartja kívánatosnak az állam által lervbevett paprikakisérlctezési te­lep felállítását, mert ez ismét csak a munka­bérek emelkedését vonná maga után. Nagy Lajos malombérlő a paprikaellenőrök szigorúságáról beszélt. Kószó József Fodor Kálmán volt szegedi fővégyész érdemeit méltatta, majd bírálni kezdte a jelenlegi fővégyész munkáját. Kifo­gásolta, hogy a jelenlegi minősítési illeték tulmagas. A leghelyesebb volna, ha a pap­rika minősítési rendszert csak a külföldi szál­lításnál tartanák fenn. DobÓQzky József figyelemreméltó felszóla­lásában a paprikaérdekeltségek adózási sérel­meit sorakoztatta fel. Tiltakozik az ellen, hogy a paprikánál a, bruttó jövedelem után vessék ki az adót, A kikészitési eljárás költségei ugyanis a bruttó jövedelem 80—90 százalékát emésztik fel és igy a paprikaérdekeltségek a legkétsegbeejtőbb jövő elé néznek. Csak a kőtelező vegytisztasági vizsgálatot tartja szük­ségesnek. Papp József a röszkei, Masa Miklós pedig a szentmihály teleki paprikások nevében til­takozott a mjnősités ellen. Madarász János a paprikaforgalom szabaddátételét kívánta Sza­badforgalom esetén a termelők többet, jobbat és olcsóbb paprikát tudnának produkálni A jelenlevők nagy éljenzése közben kifej teffce Ma­darász, hogy másfél évvel ezelőtt, amig Fo­dor fővégyész végezte a minősítés munkáját, senkinek s?m volt panasza a minősítés ellen. A vegyvizsgáló intézet uj rezsimje azonban a sé­relmek tömegeit hozta magávaL Ezután Huszta József előterjesztette a nagy­gyűlés határozati javaslatát. A nagygyűlés a mai minősítési rendszer azonnali eltörlését kéri, követeli a gyógynövény iroda megszün­tetését és a felsorolt panaszok és sérelmek sürgős orvoslását. A nagygyűlést Fodor Jenő helyettes polgármester zárta be. Auffenberg meghalt Bécs, május 18. Komarovi Auffenberg Móric, volt közös hadügyminiszter, gyalogsági tábornok, a háború elején volt hadseregparancsnok, a »ko­marovi győző«, ma délben meghalt. Négy nap múlva ünnepelte volna születésének 76-ik évfor­dulóját. Már régebb ideje betegeskedett. Szívbaja kínozta. Borzalmas tűzvész Oroszországban (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') Moszkvából jelentik: A Pravda többoldalas riportban számol be a mult heti szaszovi tűz­katasztrófáról, amely az utóbbi évek egyik legnagyobb iüzesete volt. A tüz hét óra hosz­szán pusztitott és a város keleti negyede tel­jesen elpusztult. Több mint 600 ház égett te és teljesen elhamvadt a város híres kábel­gyára. A katasztrófának rengeteg emberélet esett áldozatul, de ezek számét még nem le­hetett megállapítani. Kelengye raktár Női-» férfi- és gyer­mek-fehérnemüek készen és rendelésre is. Agy- és aszfalnemüek, paplanok nagy választékban. Liliom, Schroll sif­fonok és vásznak legolcsóbb árakon. Babi dolgok, kocsitakarók sfb. Pollák Testvéreknél Csekonics és Feketesas u. sarok. 823 SZOGEDI SZÍNHÁZ OYALtl MŰSORA VAX. TRAGIKOMÉDIÁK £S KOMITRAOÉDIÁK. Végtelen szellemes írások, leglöbbnylre szegedi aktualitások a szerző aláírásával és utóhangjával. Ara 4 pengő. Kapható a Délmagyarország kiadóhivatalában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom