Délmagyarország, 1928. május (4. évfolyam, 99-122. szám)

1928-05-19 / 113. szám

1928 május 17. DFXM .4 CV 4 R ORSZ AG » Megülték a gyermeket: az anya a Marosba, az apa a Tiszába ölte magát Megrendítő családi dráma (A Délmagyarország munkatársától.') Jelen­tette a Délmagyarország, hogy szerdán dél. előtt a Lippay-féle fürészgyár előtt egy isme­retlen egyén holttestét vetette ki a viz. A holt­test néhány nappal ezelőtt kerülhetett a szak­értők véleménye szerint a folyóba. Ruhájá­nak zsebeiben igazoló Írásokat nem találtak, Személyazonosságát nem tudták megállapítani. Holttestét beszállították a törvényszék bonc­tani intézetébe, ahol lefényképezték és a fényképet megküldték az összes maros- és Kszamenti községek hatóságainak. Az öngyil­kosság mögött szomorú családi tragédia rej­tőzik. A holttestnek egyetlen ismertető jele csonka balkeze volt és ez a testi fogyatékos­ság vezette nyomra a nyomozó hatóságokat Makón Czirbik Miklós-ucca 10. szám alatt látszólag békés családi boldogságban élt Barta Antal feleségével. Együtt lakott velük Barta feleségének nővére, Bíró Julianna is. Barta Antal beleszeretett sógornőjébe, aki szerelmét viszonozta. Viszonyukból gyermek is szüle­tett- Barta Antalné családja a viszony miatt a fiatalokat ki akarta tagadni az örökségből. Ebben az időben történt, hogy Biró Julianna J gyermeke titokzatos körülmények között vá­ratlanul meghalt. A haláleset után arról kezd­tek sugdolózni Makó felsővárosán, hogy a gyermeket Barta Anial 'és sógornője ölte meg. Arról is tudtak, hogy Barta Antal és sógor­nője cheztetéssel ölték meg gyermeküket. A gyanúról a rendőrség is tudomást szer­zett és nyomozás indult meg az ügy felderí­tésére. Május hetedikén történt azután, hogy a rendőrség beidézte Barta Antalt és sógor­nőjét kihallgatásra. Az idézésre azonban egyi­kük sem jelent meg, lakásukról is eltűntek. Néhány nappal ezelőtt azután Makó alatt a Maros egy ismeretlen női holttestet vetett ki. A holttesten talált függőkből és a ruhákból megállapították, hogy az öngyilkos Biró Juli­annával azonos A szegedi rendőrség jelentése alapján a makói rendőrségnek nem volt ne­héz megállapítani, hogy a Szegeden kifogott csonkakezü holttest a családi dráma másik áldozata, Barta Antal. A rendőrségnek az a feltevése, hogy mind­ketten azért követtek el öngyilkosságot, mert igy akarták gyermekük kegyetlen meggyilko­lásának bünügyi következményeit elkerülni. Lobogó és virágdíszben várja Szeged Harmsworth képviselőt (A Délmagyarország munkatársától ) Harms- j vrarth képviselő fogadtatására az egész város . lázasan készülődik. Egyik ülés a másikat kő- | veti, amelyen gondos aprólékossággal beszél- j nek meg mindent. Kész a városháza előtti : nagy virágágy, amelyben baráti szeretettel ölelkezik a virágokból kiformált angol és ma­gyar cimer. A Klauzál-téren szorgos kezek ácsolják a díszsátort, amelyben Harmsworth helyet foglal. Az üzletek kirakataiban angol zászlók, Rothermere és Harmsworth képei. Az uccákon határozottan élénkebb, színesebb a forgalom. Az ünnepség programszerint fog lebonyo­lódni, csak az nem bizonyos még, hogy re­pülőgépen, vagy autón érkezik-e Harmsworth képviselő. A rendező bizottság ülésén arra kérték az újságírókat, írják meg: legfontosabb a rend és fegyelem megőrzése — Mindenki öt lépésről láthatja majd Harmsworthot, — mondta a polgármester — csak rendben csatlakozni kell a menethez és akkor közvetlen előtte vonulhat el az egész közönség. örömet keltett az a bejelentés, hogy sok vi­déki leventecsapat saját zenekarával vonul fel a nagygyűlésre. Legalább 40.000 ember fog vasárnap Trianon ellen tiltakozni Szege­den Harmsworth előtt. Amíg a Széchenyi- és Klauzál-téren tart az ünnepség, a villamosforgalmat is két részben fogják lebonyolítani. A fővonal első részén a Szeged-állomástól a Royal-szállóig, a másik részen a Rókus-állomástól az ártézi kutig. A nagygyűlés előkészítő bizottsága közli, hogy Esmond Harmsworth vasárnap délelőtt 11 órakor érkezik, valószínűleg autón, te­hát a Kossuth Lajos-sugáruk» keresztül, kisérve a Délmagyarországi Automobil Klub számos gépkocsijától. A Tisza-szállóhoz haj­tat. Az előkészítő bizottság megállapította a fel­vonulás végleges sorrendjét Az élen halad a lovasrendőrcsapat, utána a lovasleventék és a lovasbandériumok, aztán cserkészzenekar, cser­készcsapatok, középiskolások, leventezenekar, leventecsapatok, kerékpárosok, egyetemi hall­gatók, sportegyesületek, vitézek^ vasutas zene, vidéki küldöttségek, egyesületek, végül a kö­zönség. A menet a Dugonics-térig vonul, ahol a rendőrség trtmutatása szerint oszlik fel a kü­lönböző uccákban. A nagygyűlés előtt a téren gyülekező közön­séget toronyzene szórakoztatja. Abban a pil­lanatban, amikor E. Harmsworth a Tisza­szálló előtt autóba száll, hogy a városházára hajtasson, a toronyzene rázendít az angol himnuszra, amelyet addig játszik, amig a ven­dégek a városházára érnek. A Széchenyi-téren elhelyezett közönséget fél 11 órától kezdve Harmsworth utjának minden szakaszáról, fő­ként a Szegedre érkezés pillanatáról mega­fonok utján pontosan tájékoztatja a rende­Vasárnap csak az élelmiszerüzle­tek tarthatják nyílva üzleteiket Több kereskedelmi alkalmazott és kereskedő aláírással a Délmagyarország csütörtöki szá­mában megjelent levélre a szegedi revíziós nagygyűlést előkészítő bizottság közli, hogy 20-án csakis a kifejezetten élelmiszerárusok, tehát: hentesek, pékek és csemegeüzletek tart­hatják nyitva üzleteiket. Ezeknek az üzletek­nek a nyitvatartása azonban igen kívánatos, mert a nagyszámban Szegedre érkező vidékiek élelmezési szükségleteit a vendéglők aligha tudják kielégíteni és igy gondoskodni kell ar­ról, hogy a vidékről jövők legalább hideg éte­lekhez jussanak. E helyen is felhívja a bizottság ugy a ven­déglők mint a fenti üzletiek tulajdonosait, hogy a várható szükségletnek megfelelő mennyiségű ételekről és italokról már előre gondoskodja­nak. A vendéglősök helyiségeiket diszitsék fel, hogy ezzel is hozzájáruljanak az ünnepies ér­zés fokozásához. » A polgármester felhívása Felbivás Szeged közőnségéhezt A vasárnapi tüntető nagygyűlésnek méltóságteljesen, a leg­nagyobb rendben és fegyelmezettségben kell lefolynia. Felkérem Szeged város minden pol­gárát elégedjék meg azzal a hellyel, amelyet a Széchenyi-térep a nagygyűlés alkalmával kap. Ha nem is lát mindenki, a megáfon beren­dezés folytán mindenki valamennyi szónokot tisztán és érthetően hallhatja. A nagygyűlés után pedig csatlakozzék a nagyközönség is a tüa­tetó'menethez, igy a Klauzál-téren mindenki közvetlen közelből láthatja Lord Rothermere fiát. Dr. Somogyi Szilveszter polgármester, Harmsworth és kísérete Harmsworth kíséretében egyébként vasár­nap Szegedre érkeznek: Mr. Sommerset Max­well képviselő (lord Farnhamm fia), Mr. George Ward-Prioe, a Daily Mail főigazgatója, Sir Parcival Philips, a Daily Mail igazgatója, Mr. Sanger, Harmsworth személyi titkára, Vioont Console művészeti igazgató, Mr. J. H. Grant szerkesztő, Mr. Banister szerkesztő és három fotoriporter: How, Turner és Griffin. A magyar kíséretben résztvesznek: Gróf Teleki Pál, Vermes Béla, Nagy Emil, gróf Teleki Gyula, Ferenczy Sándor, Vermes Gyula, Eck­hardt Tibor, tubán Tibor, Lányi Márton, Fali Endre, Eöttevényi Olivér, Kirchknopf Ernő, Szögyén György, Jász Géza, Oc&kay Sándor, Tértiért Gyula, Csánk Béla. A polgármester felhívása a leventékhez Somogyi polgármester felhívja AZ ÖSSKS munkaadókat, kereskedőket, iparosokat, vál­lalatokat (kivéve a borbélyokat), hogy a 20-ára engedélyezett üzletek nyitvatarthatása nem jogcím arra, hogy leventéiket az ünnepélyes kivonulástól távoltartsák, miért is nyomaté­kosan kéri, hogy leventéiket pont 10 órára a nekik kijelölt gyülekező helyre engedjék, »kü­lönben kénytelen lenne a törvény teljes szi­gorát alkalmazni«. Felhívás a ház- és üzlettulajdo­nosokhoz A revíziós nagygyűlést előkészitő bizottság ismételten kéri különösen a bevonulási útvo­nalon (eddigi megállapodás szerint: a Kossuth Lajos-sugáruton, de esetleg a Kálvária-uccán, vagy a Vaspálya-ucea, Szentháromság-ucca, Gizella-tér, Feketesas-ucca) és a Széchenyi­és Klauzál-téri, valamint a Kárász-uccai ház- és üzlettulajdonosokat arra, hogy házai« kat, ablakaikat, kirakataikat minél dúsabban diszitsék fel lobogókkal, szőnyegekkel, zász­lócskákkal, virágokkal, megcsonkitottságunkat, ebbe való soha meg nem nyugvásunkat, jobb jövőbe vetett erős hitünket, lord Rothermere és fia iránt érzett mélységes hálánkat feltün­tető feliratokkal és ábrázolatokkal. Л Szegedi Kereskedők Szövet­sége az adókivetések ellen (A Délmagyarország munkatársától.) W Szegedi Kereskedők Szövetségének nagytaná­csa Varga Mihály elnöklete alatt megtartott ülésén foglalkozott az adókivetések körül ппь­tatkozó sérelmekkel. Dr. Kertész Béla, a szö­vetség ügyésze az adókivetésekkel foglalkoz­ván, rámutatott дата, hogy minden kálönö sebb indok nélkül igen erős sérelmek érték ia kereskedőket a kereseti adókivetések körül. Fenyő Mátyás javaslatára többek hozzászólása után a nagytanács ugy határozott, hogy sür­gősen kiir a szövetség szakosztályaihoz abból a célból, hogy a szakosztályok gyűjtsék össze sürgősen az adókivetés során tagjaikat ért sérelmes adatokat és azt záros határidőn belül juttassák el a főtitkári hivatalhoz, melynek megtörténte után a szövetség elnöksége hatá­rozni fog a további teendők dolgában. A nagytanács dr. Landesberg Jenő főtitkár előterjesztése alapján ezután foglalkozott a magántisztviselők panaszával, amely odairá­nyul, hegy vannak egyes irodák, melyekben az irodai alkalmazottakat időn tul foglalkoz­tatják, anélkül, hegy tisztviselőik eziért külön javadalmazásban részesülnének. A nagytanács. Vértes Miksa ügyvezető-elnök indítványára ugy határozott, hogy felhívja az irodai alkal­mazottakat foglalkoztató kereskedőket, hogy alkalmazottaikat időn tul ne foglalkoztassák, de amennyiben ez szükségesnek mutatkozik, L Vfijj a túlórákat [i:&ssék meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom