Délmagyarország, 1928. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1928-03-01 / 50. szám

dékos vétség miatt szabadságvesztés büntetésre jog­wősen el voltak ítélve. Kelt Budapesten, 1928. évi március 1-én. Dr. Pwtty Pál 9. k. Horthy s. k.< BfiLMAGVARORSZAO Kormányzói kézirat van a bonvédblráskodés alá tartózó ©gyének amnesztiájáról is. 28 március f. Tomboló jelenetek, vari verekedések véghimerSlésis a szkupstina eisi ülésén M«gf$8№entö totojrteíések a belgrádi rendőrség bclrányairól — Radicso! й'*?от napra kizárták a paraneatbtt (budapesti tudósítónk telefonjelenlése.) Belgrádból jelentik: A szkupstina az uj Vukicsevics-kormán.v megalakulása óta ma ült Mie először és az ülés máris viharos bot­rányba fulladt. Az ülésen Koszanovits Száva független demokratapárli képviselő a paraszt­demokrata koalíció nevében indítványt ter­jesztett a b dgrádí rendőrségnél uralkodó bot­rányos á/fapótok kivizsgálására. KoKMndVite kép^selő rámutatott arra, hogy ezek az állapotok naponta foglalkoztatják a sajtót és ismertette a Vidordau több cikkét, amely s/erint s rendőrségi fogdákban szörnyű állapotok uralkodnak Egy zentai tanítónőt hat hónapig tartottal'c egy cellában anélkül, hogy a rendes bírósághoz utalták volna át, miközben a rendőrök és rendőrtisztek állan­dóan szerelmi ajánlatokkal üldözték. Egy 16 í éves leányt '22 hónapig tartottak fogva, akit a Göndörök és rendőrtisztvíselők aljas vá­gyaik kielégítésére használtak Ezután mdics István szólalt, fel. Beszéde közben éles szóváltás támadt a radikális és parasztpárti képviselők között, akik foszto­gatóknak és haramiáknak nevezték a kor­jnánypárti képviselőket. Erre nagy vihar kerekedett és tumultuózus jelenelek játszóltak le. A képviselők egymásnak estek, ütötték, verték egy­mást és Radiosot is több ütés érte. Az elnök felfüggesztette az ülést, de még szünet alatt is folyt a vad verekadéa, mind addig, amig a képviselők ki nem fáradtak. Amikor az elnök ismét megnyitotta az ülést, Korosco belügyminiszter elismerte, hogy a belgrádi rendőreégi fogda лет felel meg a kö­vetelményeknek, azonban ígéretet tett arra, hogy rövidesen modern fogházat fognak épí­teni. Bejelentette, hogy a felhozott konkrét esetekre a legszigorúbb vizsgálatot rendeli el. A képviselőház azután az elnök indítvá­nyára Mdics Istvánt három ülésrőí kizárta, mert beszédében megsértette a ki­rályt Az ellenzék óriási zajjal fogadta az elnök indítványát, azonban a többség megszavazta. „Salvus con&uctus nem léíessih, a i$a&atérö £ovú&s&ytól mégis hallgatást Követeli a kormány" Gál Jenő Interpellációja a volt miniszter özvegyének nyugdijáról Budapest, február 29. A képviselőház a numerus dausus utáü az állategészségügyi javaslat tárgya­lását kezdte, meg. MalasHs Géza és Frühwirih Mátyás szólaltak fel, de az ülés! fel kelleti függesz­teni, mert a terembe« mindössze tizenöt-húsz kép­viselő tartózkodott. Hosszú szünet után Rofsehl Richárd birálta a javaslatot, majd rövidebb napi­rendi vita után Gál Jenő mondotta el interpel­lációját Lovászy Márton volt miniszter özvegyé­nek nyugdija ügyében. Részleteden vázolta Lovászy Iiivatalcokoskodását. Károly Király nevezte ki kul­tuszminiszternek. Amikor állásától megvált, nyug­diját folyósították. 1919-ben külügyminiszter lett. — £n uem értettem egyet Lovászy politikájával, •itt azonban arról vau szó, hogy egy magyar köz­hivatalnok özvegye éhezik. K«bák Lajos Az egységes pártban is van né­hány ilyen forradalmár. Gál Jenő: A kormány hozzájárult, hogy Lovászy külföldről hazajöhessen. A magyar jog nem ismeri a salvus oonductust, Lovászylól mégis azt köve­telte a kormány, hogy adjon reverzáltet, hogy néni él közéleti életet sem szóval, sem irásban. ¡"in-egyének minden kétséget kizárólag jár a nyug­díj. Nemcsak a részvét diktáija <i}t, a magyar jog is követeli. Erre vonatkozólag felolvassa a köz­igazgatási bn-óság ítéleté L Azt kérdi, hogy ebben az országban lehetnek-e nyugodtak a köztisztviselők feleségei ilyen események után. Waikó Lajos külügyminiszter válaszolt az in­terpellációra. Azt mondja, hogy 1920. végéig Lo­vászy megkapta a nyugdiját, anit azután beszün­tettek j»írt, mert külföldre utíoett. Amikor haza­jött kérte nyugdíjának kiutalását, az eljárás közben azonban meghalt, özvegyének csak akkor járna nyugdíj, ha Lovászy nyugdíjas állapotban halt volna meg. Gál Jenő ujabb felszólalásában azt mondja, hogy éppen az ellenkezője áll annak, amit a külügymi­niszter mondott. A közigazgatási biróság Ítélete szerint az emigrálás dacára sem szűnt meg a nyugdíjigény. Nem veszi tudomásul a miniszter válaszát és az özvegy kénytelen lesz biróság elé vinni az ügyet, feltéve, ha megéri a döntést. Lelke j rajta annak, aki egy szegény nyomorult özvegyet i ilyen helyzetbe juttatott. A Ház többsége természetesen tudomásul vette I a miniszteri választ, mire az ülés fél 3-kor végétért. Schodl*p№ • TörtliiManitt oMtt Budapest, íebruár 29. Emlékezetes még az a rendkívül izgalmas és különös eseményekkel teli tárgyalás, amely még 1925-ben folyt le a budapesti törvényszéken a Schadl-tanács előtL A tanács Boros László szerkesztő ügyét tár­gyalta, alíi az azóta megbukott Szózatot gyil­kosok lapjának nevezte. A Schadl-tanács nem rmdelte el a bizonyítást ós erre az amúgy j . izgatott hangulatban megtörtént az a jele­net, amelynek Rupert Rezső volt nemzetgyű­lési képviselő volt a szenvedő szereplője. Rupert megjegyzést lelt szomszédjának Schadl elnök eljárásáról. Az elnök meghallotta a megjegyzést és Rui>ertet izgalmas szóváltás után letartóztatta és nyolcnapi rendbírsággal sújtotta. Rupert tiltakozott az elnök eljárása eíten és küefcmtette. hogy » Sehatfl-iartífcs nem ismeri a törvényt, a forradalmi törvényszék előtt kényelmesebben érezte magát. Rupert elfogultsági kifogást jelentett be és más biró­ság kiküldését kérte. Az ügyészség a Schadl­tanács megrágalmazása cimén vádat emelt Rupert ellen. Ma tartott ebben az ügyben tár­gyalást a büntetőtörvényszék Töreky-tanácsa * — Ugy történt a dolog — mondótta Rupert —, hogy Boros Lászlót a Schadl-tanács a törvény világos rendelkezései ellenére elzárta a bizonyítástól. Majd az utolsó szó jogán be­szélő hírlapírót többször félbeszakították be­szédében. Halkan megjegyeztem, hogy a bün­tető perrendtartás mást mond. Schadl meg­kérdezte, ki szólt közbe. Jelentkeztem, mire az elnök letartóztatott és nyolcnapi elzárásra I itélt. Majd megkérdezte, hogy mertem közbe­szólni. Kijelentettem: nem tudtam magamat türtőztetni, amikor láttam a perrendtarláa megsértéséi. — A Boros-ügy után — folytatja Rupert — az én ügyem tárgyalása következett. Elmond­tam, högv miért nem fcizom a tanács elfogu ktlaaíígábán, de kijelentéseim nem ugy ke­rültek ü jegyzőkönyvbe, mint ahogy tényleg elhangzottak. A jegvzőkönyv hamis. Schadl Ernőt hallgatta ki ezután Tőreky elnök. — A jegyzőkönyv iliven tűnteti fel a ki­jelentéseket. A jegyzőkönyv pontos elkészíté­sére külön felhívtam a jegyzőkönyvvezetőt, aki átnézte az összes tapolcat és igy pontosan és híven rekonstruálhatta az eseményeket. -r A tanti ur azt mondotta az előbb — for­dult Töroky felé Rupert —, hogy az újságok­ból készítette a jegyzőkönyvet. Már pedig tudvalevő, hogy különböző pártállásu uisá gok... Rupert nem folytathatja, mert Töreky az az asztalra csap: — Ön mindig ferdít. A tanácselnök ur nem mondotta, hogy ujságpéldányokból ké­szítette a jegyzőkönyvet, hanem csak azt, hogy az ujságpéldányokat is megnézte. A Schadl-tanács egyik szavazőbirája, Eigen Kálmán kihallgatása következik: — Állitom, hogy a jegyzőkönyv a valóságot fedi. — Kimondották a böjtöt — mondja Ru­pert —, később pedig ezt visszavonták. Miért nem került ez h a jegyzőkönyvbe9 De egyéb­ként is hova lett a jegyzőkönyv impurumat Mert a jegyzőkönyvvezető a meníelmí bizott­ság előtt azt vallotta, hogy elkallódott annak a jegyzőkönyvnek az impuruma., amelynek alapján itt vádat emelnek ellenem. Rupert Rezső védője a jegyzőkönyv való­— Tessék megkérdezni a jegyzőkönyvvé tetőtől disága tekintetében el lenbizony itást indítvá­nyozott. Rövid tanácskozás után a biróság ujabb tanuk kihallgatását rendelte el. Pétválasifás ku SíügefrároR Kaposvár, február 29. A szigetvári választág állása este 0 órakor: Nádossy Elek 5258, Ni­csovics Vazul 2912, Kelemen István 2391, Fe­kete Vendel 1041. Az eredményt holnap hir­detik ki. Előreláthatólag Nádossy és Nicso vics közt pótválasztás lesz. fi MMt izpBmas iiidíizés köz* (Budapesti tudósítónk telefonjelentésc.) Ma délután a Zsigmond-ucca 23. számú ház­han tetbeu értek egy embert, aki betört a házmester fülkéjébe. A betörőt rendőrnek ad­ták át, aki a kerületi rendőrkapitányságra akarta kisérni. Amikor a Lajos-ucca 33. szám alatt épülő uj házhoz értek, a betörő kiszakí­totta magát a rendőr kezeiből és felszaladt a negyedik emeletre. A rendőr utána rohant a betörőnek, aki látva, hogy a rendőr már a harmadik eme­letre ér, lekiáltott hozzá, hogy hagyja falni, különben öngyilkos lesz. A rendőr azonban tovább ment a negyedik emeletre, de a be­törőt nem tudta elfogni, mert az látva, hogy nincs menekülés, ledobta magát a kövezetre, ahol Ixdálra zúzta magát. Személyazonosságát nem lehetett megállapítani. PEST, vsai., §*6köczi ut 63. Л üe'eti-náltaudíarióí 200 lépésnyire. Estéakint 10 órai kezdettol kitűnő

Next

/
Oldalképek
Tartalom