Délmagyarország, 1927. szeptember (3. évfolyam, 199-223. szám)

1927-09-27 / 220. szám

1 D£lM AG Y AKOESZ ÁG 1027 S?C; lenül az Eisack folyő medre mellett haladt és egyik mellékfolyóját keresztezi, a vasúti hid a segély vonat alatt leszakadt. 'A' mozdonyvezető­nek sikerült idejekorán leugrani a mozdony­ról. 'A kocsiban tartózkodó valamennyi mun­kás a vonattal együtt elmerült a vízben.. 'A' halottak számát 16—27-re becsülik. Az innsbrucki vasutigazgatóság közli, hogy Brenneren át teljesen megszűnt ugy a sze­mély-, mint a teheráruforgalom. Egy óra alait — 453 kilométer. Velemcében uf hídropláM^világrekordot állltolí fel egy angol pilóta. (Budapesti tudósítónk telefonjele n­tése.) Velencéből jelentik: A Schneider-serlegért folyő hidroplánversenyt Wetter angol pilóta nyerte meg Supermaríne gépével világrekord alatt. A 350 kilométeres távot 46 perc 30 mp. alatt tette meg, ami 453:422 klioméieres óránkénti sebességnek felel meg. A teljesítmény óriási. Második az angol Worstlay lett 439:172-ős nagyszerű átlaggal. £inúberg§ minden sxava uíún negyven dollár Qonorúríumoí Rap. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) j lénetét. Amerikai statisztikusok már megál­Newyorkból jelentik: Lindbergh ezredes két- lapították, hogy Lindbergh minden egyes sza~ millió dollár honoráriumot kap könyvéért, amelyben leirja oceánrepülésének egész tör­vára i-0 dollár esik. minden tüntetés Inká&b árt, minisem hasasnál", — lr|a Budapest, szeptember 2w. Gyöag\ üsapáiiróiy ahol gróf AppOayi Albert tartózkodik, lévé] érkezett Kipka Fereuc főpolgármesteroek, a levél a követ­kező: Méltóságos Főpolgármester Ur! Meghatottsággal értesültem táviratából a székesfőváros közönsé­gének arról az óhajtásáról, hogy engem genfi működésem alkalmából ünnepélyes fogadtatásban kíván részesíteni. Ez a megtiszteltetés, amely érde­memet messze túlhaladja, rendkívüli erkölcsi ér­tékkel bírna rám nézve, de mégis kénytelen vagyok a mélyen tisztelt közönséget arra kérni, hogy ke­gyeskedjék attól eltekinteni. Az én meggyőződésem, amely az ügyek alapos ismeretéből fakadt, az, hogy ma miaden tüntetés inkább árt, mintsem használ; az ügy kezdődő fej­lődésének. E kérésre igen komoly okaim vannak. Legyenek meggyőződve, hogy ugyanazor; hálával fogadom a bejelentést, mint annak legfényesebb keresztülvitelét. Fogadja méltóságod tiszteletem nyilvánítását: gróf Apponyi' Albert. Gépfilmies fasiltása áijialan SZÁNTÓ SÁNDOR gépáruházában SzegődKissu.2 Női kalapujdonságok a legjulánvosabb árbsn kefiiatók 781 Bokor Antalné kalapüzlefeben, Károlyi ucca 1 miiijiWi )l*/ÍnÁnAlf ujjak és használtak részlet' MM fjZe!ésre Is beszerezhetők« Nagy favitómüSely és kellékraktári Különleges gépátütő papírok raktára. 866 KELLER írógép R. T. Szeged, Széchenyi iér 8 Teigfon 3—63, Mérey. ucca 6. sz. 878 Zománcedények, háztartási cikkek, alpacc^ evőeszközök, darábk, rézmozserak és szén« vasaló óriási választékban legolcsóbb érbon GYŰJTSÖN gyógynövényekei: ItöiiÄi-s SLÍ, ezüsthársat, papsajtlevelet, H20 áivacs olánvirág ol. pipacsvirágot, Kék. búzavirágot. csalánlevelet, tehérmaiyvalevelet, ezerjótuveí éa mindenféle egyéb gyógy növények i készletéi ajanjiia fel a Száraz el. •M Magyar Nád, Gyékény és GyésynEvény rt.-nak Budapest, VI., Király ucca 12. 17 gyersneUpiirali&is-megbetege&és Debrecenben» (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') Debrecenből jelentik: A gyermekparalizis megbetegedések még mindig nem szűntek meg. A klinikán 17 beteget ápolnak ezidőszerint. A gyermekparalizisben megbetegedettek közül eddig hetén hallak meg. Tiz olyan van, akik már átestek a krízisen, de végtagjaik, főként karjuk megbénult. Ma meghalt Rostás Elemér, mérnök fiatal felesége a gyermekparalizis tü­netei kőzött. Menyhárt Gáspár dékán különös nyilatkozata Kratisz János egyeíeim kizárása ügyéről. A miliői- az Ady-raJon§ó diák íanűijmeirfessége? k ap, — de „az egyelem fel sem veííe íaalSgaiói ESzé..." (A 1) é ! v.\ ú'^'y a r o r s zá g m u n k a t á r s á t ó 1.) A Déhnagyarország vasárnapi számában beszámolt arról a kálvária-állomásról, amely elé érkezett el az Ady-rajongó tizennyolc éves diák: Krausz Jánqs. A szegedi egyetem jogi kara kizárta az egyetemről — a gimnáziumbán másfél év előtt el­mondott Adyt védelmező beszéde miatt. E meg­döbbentő tényről beszámoló cikkünk mindenütt nagy megdöbbenést keltelt. Dr. Menyhárt Gáspár, a jogi kar dékánja ebben a hihetetlenül kényes ügyben ma nyilatkozott az egyik budapesti, a kormánypárthoz közel álló lapban. A dékán a következőket mondja: — A fakultásnak mintegy 80 zsidó vallású jelentkező közül kellett kiválasztania azt a 12 hallgatót, akit a most kezdődő tanévre fel­vehet. A jelentkezők között volt Krausz János is, akinek felvétele ellen a kari ülésen aggály merült fel, mert Krauszt a piarista gimná­ziumból egy önképzőköri recenzió során tar­tott és hazafiasság szempontjából súlyos ki­fogás alá eső beszéde miatt kizárták. E'bizo­[nyitott tény miatt a fakultás már az egyetem presztízse és nyugalma érdekében is eltekintett ¡Krausz János lel vételétől és helyette egy má­sik zsidó vallású hallgatót vett fel. Vele tehát 1semmivel sem esett nagyobb sérelem, mint a itöbbi 68 ifjúval, akiket a törvény rendelkezése ¡következtében nem lehetett az egyetem hall­gatói közé felvenni. ) — A Werbőczy;bajtársi szövetség leíjelen­JtSséről nem tudok, dc erre szükség sem' volt, gnerí hiszen a kar természetesen elsősorban azok közül választ, akik ellen semmiféle ag­gály nem merülhet fel és nem bocsát az egye­temre olyan jelentkezőt, aki azzal tette is­mertté a nevét, hogy kizárták a középisko­lából. J. — Krausz Jánost egyébként nem zárta ki a szegedi egyetem, hiszen fel sem vette és igy, ki sem zárhatta. Magam egyszerűen közöltem vele, hogy a kar nem vette i'el, ami sok más jelentkezővel is megtörtént. Az elutasítás azonban nem zárja ki, hogy másutt felvételre folyamodjék és fel is vegyék Krausz Jánost. A dékán nyilatkozata kissé furcsa és érthetetlen. Menyhárt Gáspár prófesszor "ur elfelejtkezik arról, hogy Krausz János kezében van a jogi kar pecsé­tes végzése, amelyben a felvétel tényét közlik és felszólítják, hogy a megszabott határidőn belül iratkozzon be. így tehát a jogi kar mégis csak felvette hallgatói sorába Krausz Jánost, De Menyhárt Gáspár mai nyilatkozata alapján elfelejtkezik másról is, Krausz János tandíjmen­tességet kapott, tehát a karnak előzőleg fel kel­. lett vennie az egyetemi hallgatók sorába. Vagy tandíjmentességet ad az egyetem olyanoknak is, akiknek semmi- közük sincs a szegedi egyetem­hez? • A dékán nyilatkozata kissé furcsa és érihetetlen. írások,, aláírásod, pecsétek és jegyzőkönyvek tahu-. sitják, hogy Kj-ausz Jánost tiszta jeles érettségi bizonyítvány alapján a szegedi egyetem ipfii kara felvette a hallgatók közé ,,, ' / a. Oszi divatujdonságok férfi-, fiu- és gyermekruhák. Raglánok, téli kabátok, bőrkabátok, iskola öltö­nyök nagy választékban érkeztek és olcsón beszerezhetők Vajda és Fodor cégnél Szeged, Károlyi ucca 1. sas. un szaSséság. 594 Telefon 18-24. f esi Ugyanott fehérnemű és kézimunka készitéiéí" előrajzolását is vállaljuk. 661 Szalbaäaiatn 1 Kérjen leírás*. SzabaSsIgm! Szegeden foiyá h'> <1- én, kedd .n delu'án, í34 Szentesi Kiállításon oklóber l— 5 ig CséplöaMió cséplés Körűen lesás feenauíaíva i A c-cpiőauió olyan Cjcplő^ekreny, me.y ön»agát hajija és vaníaija. Nem kell tio/zá kazán, sem traktor, sem nagyjzij. Minzien cséplősaselarény áíalateií§aíó, mikor is a feleslegessé váll kazán és nagyizij el* adásával pénz is mared. Homoktalajon könnyüsé­génél fogva mint magánjáró cséplőgép esak egye­dül lőhet számításba. El ne mulassza megtekinteni Uugyi Mi§üly . vasöníőúe és gépgyár Szsgeá Szaäatisiom! Teleion: 7—69. Szabadalom! — Színházjegyet a Dálma&v.v. ország jegylrudá­jábaa telefonon is lehet rendelni. A jegyeket kí­vánságra házhoz küldjük. A-^Mare^MPiwg^^ wrmrwmff-famwwi * ; , A' Déloiagyarorsz^Ml, Szegeti egyetlen liberá­lis. i>9E>ilapiái lániogatju, aki nyumfafváuysíübségr" leiíi. a Uéluiagj'alforsiág-riy'ocitíabaa (Lpiv Lipól­ucca 19J4 szerzi Ue. Talpfor" *fi— 21-

Next

/
Oldalképek
Tartalom