Délmagyarország, 1927. június (3. évfolyam, 125-147. szám)

1927-06-26 / 145. szám

26 DÉLMAGYARORSZ.4G 1927 junius. 20, Á párt programja is ugyanaz, mint Mussolinié. Magyarországon eddig hárommillió tag van... De lesz öt, lesz hatmillió ... Ili a párt prog­ramja ... A fasiszta-jelölt elkábulva a szóáradattól, megittasodva olvassa a párt programját ... — A belépés nem kötelező — mondja az­után az ügynök —. Tessék itt egy aláírási iv. A Kossuth Lajos-sugáruton például ma délelőtt a következők irtak alá ... III felsorol egy tömeg ismeri sugáruti la­kót. Amikor azután a propagandista látja, hogy a jelölt már „készen uanhalkan a követ­kezőket mondja: — A párl óriási apparátussal dolgozik. Milliárdokkal... A cél nagy .., Belépési dij egy pengő ... — Én azonban pénzt nem veszek fel... Én önzetlenül dolgozom. Ha a jelölt aláirta a nevét az ivre, a pro­pagandista titokzatosan zsebére mutat: — Hí vannak nálam a „halál­légió" aláírási ivei. Ezek min­denre elszánt emberek lesznek. Olyanok, mint én ... Mert én is tagja vagyok a légiónak. Az aláiró megborzadva néz a propagan­distára, aki sietve csomagolja össze aktáit és fasiszta üdvözléssel gyorsan távozik. Az illetékes szegedi halóságoknak, értesü­lésünk szerint, hivatalos tudomásuk nincs a fasiszta szervezkedésről. Magánúton azonban a rendőrségen is tudomást szereztek róla és az a vélemény alakult ki, hogy a párl iránya hazafias jellegű és igy a szervezkedés a közre nem veszélyes. Ceon Daudet megszöktették a börtönből Egy royalista a belügyminiszternek adta ki magát és 1jamis paranccsal megszöktette Daudet-t. — Cinkosok a minisztérium­ban és a telefonközpontban ? (Budapesti tudósítónk telefonjelentése Parisból jelentik: Szinte példátlanul álló szenzációja van a francia fővárosnak. A nagv botrányok közepette letartóztatott Leon Dan­áéi főszerkesztőt, Detast. a kiadóhivatal igaz­gatóját, továbbá Semardol, a kommunista párt egyik vezérét, ma délben hamis parancs alap­ján kiszabadították a fogságból. Egy ismeretlen egyén telefonált a fogházba és a belügyminiszternek adva ki magát, uta­sította ii l'ogházigazgatót a foglyok szabadon­bocsájlására. Az igazgató kételkedett a pa­rancsban és telefonált a belügyminisztérium­ba írásos parancsért. A telefonhoz véletlenül egy exponált royalista főtisztviselő ment, aki előbb meghökkent, amikor hallotta, hogy mi­ről van szó, azután közölte, hogy a parancs­ról tudomása van. A foglyokat erre azután az igazgató szabadon boesájtotta. A fogolyszöktetés hirc percek alatt elterjedt a fővárosban és mindenütt kínos feltűnést kel­tett. Este rendkívüli minisztertanács foglalko­zott a botrányos esettel. A délutáni órákban kiderült, hogy a belügy­minisztérium bűnügyi osztályának vezetője, nem is royalista és nem is volt a hivatalban, amikor a fogházigazgató telefonált. Ugy lát­szik, hogy valaki elbújt az üres szobában, vagy pedig a telefonközpontban volt bűntársa a szöklelőnek. Mindenesetre alaposan el volt ké­szítve minden, a fogház mögött még autó is várta a foglyokat, amely ismeretlen helyre szállilotla Leon Daudet-ékat. Vilúgitásnélkuli bankett a kultuszminiszter részvételével. Gróf Klebelsberg szombaton Szegedre érkezett. (A Délmagyarország munkatársától) Gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter szomba­ton délután 2 óra előtt autón érkezeti meg Szeged­re. A miniszter a püspöki rezidenciában szállt meg, ahol ¡i polgármester üdvözölte. A püspök diszebé­del adott, amelyen a város és az egyelem meghí­vóit vendégein kívül, a diákkongresszus vezetői jelenlek meg. Az ebéd után gróf Teleki Pál magá­hoz hivatta a diákság vezetőit, akikkel hosszabb időn át elbeszélgetett. Délután a miniszter és kí­sérete megtekintette a fogadalmi templomot és az egyetem építkezéseit. Este !l órakor a Tisza nagytermében a város a nemzetközi diákkongresszus alkalmából 11K) terí­tékes bankettet adott. A közben bekövetkezel! vil­Junyzárliil következtében mintegy líd percig gyer­tyafény mellett folyt a vacsora. 1 A vacsora végeztével és a villany felgyujtával ! (A Délmagyarország munkatártától.) A szegedi szinház újságokban, plakátokon napok őta hirdeti, hogy kél napig Szegeden vendégszerepei a budapesti Operaház együt­tese és ilt két Mozarl-operát ad elő, kedden a Figaró házasságá t, csütörtökön pedig a Don Juan-t. Az előadásokat Fleischer Antal, az Operaház karnagya vezényli a plakátok szerint és a rendező dr. Dalnoki Viktor. A szegedi házikezelésü szinház vezetősége ez­zel a két operaelőadással akarta lezárni az idei szezonl, hogy a közönség kellemes em­lékekkel várja az uj kapunyitást. Most azonban az operaelőadások megtar­tása elé nagyon súlyos és nehezen áthidal­ható akadályok gördültek. Az operákat ugyanis, mint mindig, most is a filharmonikusokkal kiegészített katonazenekar játszotta volna, A szinház vezetőségének legnagyobb meglepe­először dr. Aigner Károly főispán a kormánvzó­üritette poharát. Fedák Ágola angol nyelven üdvözölte a vendége­ket. Somogyi Szilveszter polgármester a kongresz­szus tagjait üdvözölte. Gróf Klebelsberg Kunó német és francia nyel­ven mondott felköszöntőt. Dr. Tóth Károly egye­temi tanár beszédében kifejtette, hogy a kultusz­miniszter kuli űrprogramjában a sajátos magyar ér­tékeket akarja felszínre hozni. — Ez a város — mondotta Tóth Károly dr. —, sohasem lelt volna nagy város, ha Klebelsberg a a kolozsvári egyetemet nem liozta volna Szegedre. Gróf Teleki Pál angol. Gulyás Béla francia és német felköszöntőí után 11. Geossler angol nyelven 1 mondott felköszön tőjében a magyar jövőre üri­| ra ürítette poharát. tésére azonban a katonaság értesitetle az igazgatóságot, hogy azokon a napokon, ame­lyeken az Operaház együttese vendégszere­pel a szegedi színpadon, a katonazenekar fele nem állhat a szegedi szinház rendelke­zésére, mert a katonai , halóságok szolgálali érdekből elvezényelték Örkénybe. Ez az értesilés természetesen nagy konster­nációt keltett a színházban, mert a katona­zenekar egy részének elvezénylése lehelet­lenné teszi az operaelőadások megtartását. Fleischer karnagynak komoly kifogása volt a szinház jelenlegi zenekara ellen is és csak erős kapacilálások ulán vállalkozott *arra, hogy dirigálja ezzel a kis zenekarral az elő' adásokat. Most azonban, hogy a katonazene­kar felét elvezényelték, semmi esetre sem fog vállalkozni a dirigálásra. Fodor Jenő lanácsnok, a szinház adminisz trativ vezetője szombaton délelőtt referált a polgármesternek a történtekről. A polgármes­ter azonnal táviratozott a honvédelmi minisz­ternek és kérte a zenekar visszavezénylésé­nek elrendelését. Hogy lesz-e eredménye ennek a táviratnak, az egyelőre egészen bi­zonytalan, annyi azonban bizonyos, hogy mindaddig, amíg a város hatósága nem sza­kit indokolatlan jóindulatával és nem szer­vezi meg a városi zenekari, Szegeden komoly zenei kulluráról szó sem lehet, mert a leg­szebb törekvéseket is lehetetlenné (eszik az ilyen elháríthatatlan incidensek, amelyek fel­merülhetnek és felmerülnek az intézkedésre jogositott hatóság minden jóindulata elle­nére is. Az esti órákban az a hír lerjedl el, hogy a pol­gármester táviratára a honvédelmi miniszter táv­iratilag intézkedett a katonazenészek yisszavezény­léséről. Az operai előadásokat igy az utolsó pillanatban lelt intézkedésre mégis meglarlják. ROYAL NAGYSZÁLLODA BUDAPEST, VII., Erzsébet körút 45-47. * 613 Szegediek kedvenc találkozó helye. Magyarország legnagyobb szállodája. Szobák a legolcsóbbtól luxusszobákig. Szegedleknek különös kedvezmények! E. Schatz Magda fiizőszalonjában legolcsóbban készülnek hastüzők, melltartók slb. Szeged, Somogyi ucca 15. 72 Telefon 14-30. W oio amafir csak C3 /^ayÁitÁatíUaflasmd^ Az uj gáz- és napfény Agfa papírok megérkeztek. Cemezek, filmek, vegyszerek, Königen anyagok és fényképező­gépek állandó nagy raktára. SJlN&nEUG Szeged, Széchenyi tér 16. sz. Telefon 12-04. "Díjmentes sötétkamra Qasználat. I . 930 |!j Korzó fetterem I és Sörcsarnok 1 Széchenyi Szécheny| |éf f. 4>ó 26-án, vasárnap megnyílik! Kitűnő ételek és elsőrendű borok. A Kő bányai Serfőző Szt. István sörkülönleges­sége állandóan frisscsapolásban. Jutányos árak! Áll ndó étkezés előjegyezhető. I Síives párl- DeuiscD Lajos logast ker volt Próféta" vendéglős. A katonazenekar egyrészének elvezénylése miatt nem adhatja elő a szinház a szezonzáró operákat. A honvédelmi miniszter távirati intézkedésére az utolsó pillanatban visszaren­delték a zenészeket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom