Délmagyarország, 1927. június (3. évfolyam, 125-147. szám)

1927-06-26 / 145. szám

DEL MAGYARORSZÁG SZEGED : Szerkesztőség : Deák Ferenc ucca 2. Telefon: 13—33. Kiadóhivatal, külcsönkönyvlár és Jegyiroda: Aradit ucca S. Teleion : 300. - Nyomda : Löw Llpól ucca 1®. Teleion: 16-34.« » « » « » VASÁRNAP 1927 JUNIUS 26 ©OS III. ÉVFOLYAM, 145. SZÁM MAKÓ : Szerkesztőség és kiadóhivatal: Url ucca 6. Teleion: 131. szám.« » « » « » HÓDMEZŐVÁSÁRHELY: Szerkesztőség és kiadóhivatal: Andrássy ucca 23. Telelőn: 49. szám. « » « » « » « » « » Előfizetési ára havonta 3-20, vidéken és a fővárosban 3-60, kUlfOldtfn 6-40 pengő. Egyes szám 1©, vasár- és Ünnepnap 24 flUér. wmmmmmmmmmmmmmmmamMmmammarmmmmmmm:•w^rnsm^mmmmmm^ma^^mmmtmmmmmmmm^ma^mt Szeged — egyiptomi sötétségben. Szembalról vasárnapra virradóra minden villanyozol­gáltalás megszakad!. A lapok csak redukált terjedelem­ben Jelenhetnek meg. (Aüélmagyarország munkatársától) Szombaton este kevéssel háromnegyed 10 óra után sápadni kezdtek a villanykörték, majd hirtelen a legteljesebb sötétség borult Szeged legnagyobb ré­szére. Az első percekben nyugodt türelemmel vá­rakozott mindenki, majd a percek órákká, egész ^szakává nőttek. Szeged városára szombatról va­sárnapra virradóra a legteljesebb sötétség borult. Megálltak a gépek az éjszaka dolgozó hirlap­uyomdákhan, elaludtak a lámpák a kávéházakban és sötétség borult arra a bankettre, amelyen a kul­tuszminiszter is részlvelt. Percenkint jelentkezett a villanytelep, illetve a gázgyár, de semmiféle fel­világosítást nem tudott adni. A munkások azonnal kiszaladtak a vonalra a hibát megkeresni. Azon­nal látszott, hogy súlyos események történtek. A közénség körében éjfél felé már a leghango­sabb kifakadások hallatszottak. A gázgyárai okol­ták mindenütt, leheletlen állapotnak tartották, hogy Szeged egy egész éjszaka villany nélkül maradt, hogy egy egész éjszakán át nem tudták megtalálni a hibát, nem tudták üzembe helyezni az áramszol­gáltatást. A kifakadások egyre élesebbek lettek. Mindenki érthetetlenül állott szemben az esemé­nyekkel. A gázgyár mégis csinált valamit: felgyulladtak u lámpák a kultuszminisztert banketten és igy a beszédeket már világosban mondhatták el. Szeged többi részére továbbra is a legtökéletesebb sötét­ség borult. Hajnali kellőkor a gázgyár még mindig nem tu­dott felvilágosítást adni, arról sem nyilatkozott, hogy tulajdonképen mi történi A munkások a Bel­városban dolgoznak és keresik a hibát. A Kárász­ucca és Klauzál-tér közelében gondolják a hibák főfészkét. A hajnali órákban az a hir terjedi el. hogy kábelégés történt. Az egyiptomi sötétség miatt a legsúlyosabb hely­zet elé kerültek a napilapok. A Gázgyár nem tett senunit arra, hogy a lap-nyomdák negyedében ál­lítsa be először az áramszolgáltatást. A Délmagyarország szedő- és nyomógépei kénytelenek voltak megállani, mivel mindegyikhez a technika legmodernebb vívmánya adja az ener­giát: a villany. Pislákoló gyerlyák fényénél kellett folytatni a megkezdett szedést, de a nyomógépe­ket nem lehetett gyertyafénnyel elindítani. A tör­ténlek miatt az összes szegedi napilapok esak lé­nyegcsen redukált terjedelemben tudlak megjelen­ni. A Délmagyar ország is kényleien volt va­sárnapi számából kidobni az anyag jórészét és csak a napi események vázlatát lehetett elhelyezni. Nincs felelet rá: Szeged városára egy teljes éj­szakán ál egyiptomi sötétség borult. mw wi iwwwwwiiimwii^iimw Grosavescunét felmentették. Az esküdlek megállapllollák, hogy pillanatnyi elme­zavarban követte el tettét. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.') Bécsből jelenlik: A Grosavescu-pör mai fö­Iárnyalásán a szakértők vélemnyének meg­hallgatása után befejezték a bizonyítási eljá­rás!. A szakértők véleménye megegyezik ab­ban, hogy a vádlott nem szenvedett olyan mér­tékű féltékenységben, ami elmebajnak mond­ható. < ! Az ügyész kijelentette, hogy a vád gyilkos­ságról szólt, mégis emberölés cimén emelt vádat, miután a vádlott vallomása szerint bi­zonyos előfeltételek forognak fenn. A törvény­szék ezután határozathozatalra vonult vissza és a tárgyalás folytatását délutánra tűzte ki. A Grosavescu-pör délutáni tárgyalásán a pörbe, szédekel mondották el. azután a törvényszék meg­állapította az esküdlekhez intézendő kérdések szö­vegét. majd az esküdtek visszavonultak. A túlzsúfolt terem közönsége órákon át hihetet­len izgalomban várta a rettentő hőségben az es­küdtek verdiktjét. | Fél 10 órakor vonullak vissza az esküdlek. 11 1 érakor vonultak be a terembe; mindenki ítéletet 1 várt. Az esküdlek vezetője azonban felvilágosítá­sokat kéri az elnöktől a beszámithatóság kérdé­séhen, majd ujra visszavonultak. Éjfélkor isméi kinyíltak az ajtók és az esküdtek vezetője kihirdette a verdiklet: Arra a kérdésre, hogy Grosaveseimé előre meg­fontolt szándékkal cselekedelt-e, az esküdtek nem niel felellek egyhangúlag. i Egyhangúlag igennel feleltek arra a kérdés­re, hogy Grosaveseimé szándékosan ölte-e meg flérjét. Nyolcan négy ellen ugy szavaztak, hogy Grosavescuné pillanatnyi el­mezavarában cselekedett. Amikor idáig ért a verdikt kihirdetés, izgalom, zugás fulotl végig a teremben. Mindenki tisz­tában volt, hogy ez ulán mi következik. Egynegyed 1 órakor hirdette ki ezután a tör­vényszék elnöke a verdikt alapján a bíróság Íté­letét a teljesen apatikus vádlott előtt: Grosavescunét felmentették. A gyilkos asszony mellett édesapja állott, nki a felmentés hallalára sirva bor iit a leányára. A kö­zönség jóval egy óra után oszlott széjjel. JFasisszta alakulatot sszerveszneK Sxegeden és „öalállégióba" alcarfáR tömöríteni asz elsxántaKat. í/gynökök Oázalják végig a Házakat, előre elkészített névfegy­zék alapján — a „Magyar Hadviselteit és Hadirokkantait "Pártja" nevében. (A Délmagyarország munkatársától) Alább teljesen megbízható tudósítás következik ar­ról. hogy budapesti kezdeményezésre és irányítás­ra megkezdték és ecldig is meglehetősen szép ered­ménnyel folytatták Szegeden a fasiszta párt szer. vezését. Sajnos, nem adnak minden tekintetben »iszta képet, de azok tüzetes átvizsgálása és ineg­birálása után nem juthattunk más elhatározásra, •ímt arra, hogy immár kötelességünk ejt az ügyet a nyilvánosság elé vinni. A fasiszta párt szegedi szervezéséről teljesen hiteles adatok alapján az alábbi tudósításban megírjuk, hogy a szerzők gróf Bethlen István miniszterelnök nevével agitálnak és dolgoznak. Véleményünk szerint ez visszaélés lehet és a miniszterelnök tudta nélkül történik. Gróf Bethlen István legnagyobb érdemének párt­ja is. meg a pártjába be nem lépett hívei is azt tartják, hogy ő teremtette meg a konszolidációt. A haladás ezen a téren elvitathatatlan. Elképzel­hetetlen tehát, hogy egy olyan komoly, alapos és következetes politikus, mint aminő a miniszterel­nök, hozzájárult volna ahhoz, hogy nevének fel­használásával agitáljanak annak a politikai párt­nak a megszervezésével, amelynek gondolata, Ma­gyarországra való átültetése, fenállása és rendszere nem szolgálná a — konszolidációt. Szükségesnek tartottuk ezeket előrebocsájtani, amikor a követ­kezőkben nyilvánosságra hozzuk a hozzánk jutta­tott és hosszú munkával kinyomozott itt következő adatokat: Az országgyűlési választások lezajlása után országszerte egy titkos politikai szervezkedés indult meg, amelynek terjeszkedése és tag­toborzása elé nem gördítettek akadályt, hi­szen jogosultnak, sőt rokonszenvesnek lát­szott. Az uj politikai alakulat a „Magyar Hadviseltek és Hadi­rokkantak Országos Pártjainak nevét vette fel és eltérőleg a többi politikai párttól, az uj alakulat beiratási dijakat szed és negyed­évenkint egy pengő tagsági dij lefizetésére kötelezi tagjait. A párt vezetősége Budapes­ten székel, ltl ringatták a párt bölcsőjét, itt alakitották meg a tettrekész vezetőséget és innen indult meg az országos szervezkedés is, amely a tervek szerint olyan politikai pár­tot akar összekovácsolni, hogy óriási erővel vehesse fel a kUzdelmet az uj választásokon... A hadviseltek és hadirokkantak pártjának cégére mögött azonban tulajdonképen ébredő• frakciók húzódnak meg. Az ÉME működésével elégedetle­nek bontották ki a párt zászlóját és kiválva az ÉME-bőI, „megtisztulva" az oda nem való káros elemektől, uj párt szervezé­sén fáradoznak, amely párt valóságban nem más, mint a magyar fasiszta párt. Az uj politikai párt Budapesten állítólag tekintélyes taglétszámmal dicsekedhetik már is. Alig néhány hete, hogy a párt Szegeden megkezdte szervezkedését. A szegedi munká­val a központ egy magasrangu nyugdíjas katonatisztet bízott meg, akinek munkáját, a taggyüjtést politikailag rutinirozott ügynökökön kívül állami szolgálatban levő főtisztviselők, ügyvédek és a szegedi politikai közélet ismét porondra kívánkozó elnémultjai támogatják. A párt ügynökei budapesti illetőségűek és munkájukat az országgyűlési választások al­kalmával készített névjegyzékek alapján vég­zik. Az ügynökök megbízatásuk szerint első­sorban az egységes párt ajánlóívét aláirt 12 ezer ajánlót keresik fel és minden egyes aláírót külön megdolgozás alá vesznek, hogy rávegyék őket a pártba való belépésre. A három hét óta folyó szervezkedés munkája Szegeden állítólag sikerrel járt. Eddig 3—4 ezer szegedi tagja van a magyar fasiszta pártnak. A taggyüjtő ügynökök munkájukat hangza­tos jelszavak ismételgetésével végzik és különösen a tisztviselő osztály körében köny­velhetnek el sikereket. A jól öltözött és biz­tos fellépésű propagandista a miniszterelnök nevének említésével lép be a fasiszta-jelölt lakásába. Hogy munkáját megkönnyítse, a miniszterelnök fényképét teszi ki az asztalra Bemutatkozik, majd üdvözletét tolmácsolja annak a „legnagyobb" politikai pártnak, amelynek megbízásából megjelent. — A párt — mondja egy lélekzetre az ügynök — a Magyar Hadviseltek és Hadi­rokkantak Országos Pártjának nevét viseli. A magyar jövő pártja . .. Minden politikai pár­tot magában foglal... Egy párt lesz és egy vezér. Mint Olaszországban . .. Mussolini...

Next

/
Oldalképek
Tartalom