Délmagyarország, 1927. június (3. évfolyam, 125-147. szám)

1927-06-19 / 139. szám

1027 junius 19. DÉLMAGYARORSZAG 3 Hogyan értelmesei dr. Erdélyi Cúsxló a nemes liberdliszmusi. (A Délmagijarország munkatársától.) Or­szágszerte élénk feltűnést keltett az a pohár­köszöntő, amelyet dr. Erdélyi László, a sze­gedi Ferenc József Tudományegyetem műve­lődéstörténeti tanszékének professzora, a mo­solygó bencés pap mondott dr. Szabó László tiszteletére rendezett vacsorán a Tisza-szálló kertjében. Erdélyi professzor arról beszélt, hogy az igazi katolicizmus és a nemes liberá­lizmus között nincsen ellentét, mert a nemes liberalizmus nem teszi közönyössé az embert valósával szemben, ugy a zsidó, . mint a keresztény vallások pedig nagy szolgálatot tesznek a társadalomnak és az emberiségnek. A katolicizmus és a liberalizmus szembeál­lítása mindig szertelenség és igazságtalanság. Beszélt Erdélyi professzor arról is, hogy min­den vallás tiszteletreméltó, mert kivétel nélkül minden vallás valami nemes tartalomra tö­rekszik és igy súlyos bűnt követ az el, aki a vallások közötti ellentéteket kiélezi. A bencés egyetemi tanár pohárköszöntöje azért keltett feltűnést, mert eddig az volt az általános vélemény Erdélyi Lászlóról, hogy nem érez valami nagy rokonszenvet a liberális gondolatok iránt. Lehet, hogy fekete papi re­verendája váltotta ki ezt a véleményt a sze­gediekből, a szerdai pohárköszöntő békességet hirdető hangja azonban eloszlatta ezt a lát­szatot, mert hiszen kiderült belőle, hogy Er délyi professzor a maga módja szerint hive a liberálizmusnak. Erdélyi László igazgatója az Újszegeden lévő Szent Imre Kollégiumnak. Előadásait az egyetemen befejezte már, kollégiumának diák­lakói nagyrészben már elutaztak haza, nyári vakációra, csak azok maradtak az intézet csen­des falai közölt, akik szigorlatra, vizsgára készülődnek, vagy akiknek nincs hova raen­niök. Itt, ebben a tiszta és csendes intézetben kerestük fel Erdélyi Lászlót, aki szintén ké­szülődik már a nyári vakációra. Szerdai po­hárköszöntőjéről beszélgettünk vele és kér­déseinkre pontosan, precízen elmondotta, hogy mi a véleménye a liberalizmusról és mit ért nemes liberálizmus alatt. — A liberálizmus az én értelmezésem sze­rint nem más — mondotta többek között —, mint szabadság a szépre, szabadság a jóra és szabadság az igazra, szabadság a jónak az érvényesítésére. Az állam keze ápolja, istá­polja a polgárokat, biztosilsa mindenki szá­mára a jó irányú érvényesülés lehetőségét. Ne állilson mesterséges akadályokat a pol­gárok boldogulása elé a kereskedelemben, az iparban, a közgazdaságban. Ne létesítsen mo­nopóliumokat, kiváltságokat, amelyek az ön­magára utalt polgárok helyzetét nehezítik csak meg. A politikában, a társadalomban a ne­mes liberálizmus szintén a szabadságot, a közszabadságokat jelenti, a jónak, a szépnek, az igaznak a szabadságát. De nem liberáliz­mus a rossznak a szabadsága, az erkölcste­lennek a szabadsága. A bencés professzor ezután a mai kormány­zatról, a mai kormányzat liberalizmusáról be­szélt. Kijelentette, hogy Bethlen István poli­tikáját helyesnek tartja. — Méltóságod azt mondotta az imént — vetettük közbe —, hogy a nemes liberálizmus nem türi meg a mesterséges akadályokat, hogy az állam keze ne akadályozza meg a polgárait a szabad érvényesülésben. Hogyan egyeztethető össze a kormányzati rendszer liberalizmusá­val a numerus claususról szóló törvény fen­tartása, hiszen ez a törvény a legjellegzetesebb akadályozója a polgárok szabad érvényesülé­sének, a tanulás szabadságának? — A kormánynak, illetve a törvényhozás­nak annak idején a törvény megalkotásával az volt a célja — válaszolta pillanatnyi gon­dolkozás után Erdélyi professzor —, hogy mesterségesen leszorítsa a diplomás állások után törekvők túlságos számát, hogy megaka­dályozza az intellektuális proletáriátus meg­növekedését. Én a magam részéről nem szí­vesen láíom az ilyen korlátozá­sokat és ezeket a magyarság lelkfllete sem kívánja, azonban a helyzet az, hogy külső viszonyok egyelőre még ránkkényszeritik a törvény fen­tartásál. Általában magam sem tarlom kí­vánatosnak, hogy a zsidó fajú, vagy felekezetű polgárok nagyon elszaporodjanak az intellektuális pályákon, bár — szerintem nem lehet általánosítani ebben az ügyben. Nagyon sok olyan gondolkozású zsidó vallású magyar polgárt ismerek, mint Biedl Samu, aki a nemzet érdekében való együttműködés szükségességét hirdeti állandóan, de azért van­nak sokan a zsidók között, akik nincsenek Biedl Samuval ebben az ügyben egy vélemé­nyen. Én azt szeretném, ha Biedl véleményé minél általánosabb lenne a magyar záidóság körében, mert akkor aggodalom nélkül lehetne tágítani a korlátokat a természetes szabadság felé. Ezután a katolicizmusról beszélt Erdélyi László és kifejtette, hogy sokan a klerikáliz­rintem mindenkinek joga van arra, hogy he­lyes gondolatait kifejtse, ezt a szabadságot a klérustól sem lehet elvitatni, mert szükség is van arra, hogy a katolikus papság olt, ahol a lelki dolgok érintkeznek a társadalmi és politikai kérdésekkel, véleményét színlén ki­fejthesse a helyes és a közjó, erkölcsi jó ér­dekében. Megkérdeztük ezután, hogy mi a véleménye a sajtószabadságról'? — A sajtószabadság a polgári szabadságjo­gok közé tartozik — mondotta —, ezen a téren is ugyanaz a véleményem, mint más téren. A sajtónak legyen szabadsága a jóra, a nemesre, a szépre, a közhasznúra, az igazra, de ne legyen szabadsága a rágalmazásra, a kárte­vésre. Visszaélések minden részen történhet­nek, még az úgynevezett keresztény sajtó ol­dalán is, mikor bennök a nem keresztéry gondolkozás érvényesül. Szükségtelennek, tar­tom, bogy itt felekezet, vagy f^jí nevezzek meg, mert általánosául ézeo a téren sem lehet. A zsidQ vallás Krisztusig ÍSÍei!i yallás. volt s ennek lényegéhez nem tartozik minu*" az, ami a zsidó liberalizmust jellemzi. Ezeket mondotta dr. Erdélyi László, aki szerdai pohárköszöntőjében lándzsát tört a muson s ezzel együtt a katolicizmuson holmi • nemes liberálizmus és a katolicizmus rokon papi prepotenciát értenek. — Én hive vagyok a szabadságoknak, sze­sága mellett. Magyar László. Az ipartestület vezetősége kétmilliárdhétszázmillió korona készpénzt kiván a várostól a széképületért. (A Délmagyarország munkatársától.) Szom­baton délelőtt nagyobb iparosküldöttség jelent meg a polgármesternél dr. Pálfy József ipar­testületi titkár, Pálfy Dániel és Iiörmendy Mátyás vezetésével az ipartestület Templom­téri székházának megváltása ügyében. Az ipartestület legutóbbi ülésén, mint ismére les, viharos jelenetek között foglalkoztak azzal a javaslattal, amelyet ebben az ügyben az elöl­járóság terjesztett a plénum elé. Kiderült, hogy az elöljáróság lényegesen kedvezőtlenebb ajánlat elfogadását hozta javaslatba, mint ami­lyent az iparosság elérhetett a városnál. A polgármester, aki szintén megjelent az ipar­testület közgyűlésén, maga jelentette be, hogy a város az épület hivatalos becsértékén kivül még nagyobb mennyiségű téglát is hajlandó adni. A közgyűlés az elöljáróság javaslatit igen nagy többséggel le is szavazta. Az ipartestület küldöttsége most azt kérte a polgármestertől, hogy a felajánlott téglát a város készpénzzel, még pedig hatszáztizen­nyolcmillió koronával váltsa meg. így az ipar­testület a széképületért és a hozzátartozó többi épületekért kereken kétmilliárdhétszázmillió koronát kapna a várostól, az épületeket ugyanis a városi mérnöki hivatal 2.082,000.000 koronára becsülte. A polgármester kijelentette a küldöttség előtt, hogy az iparosság kívánságának telje­sítése nem rajta múlik, mert ebben az ügy­ben a közgyűlésé a döntés joga. A maga ré­széről az iparosok uj kívánságát túlzottnak tartja. MMMMMMMMMMMMNMV „A magyar nyelvből és történelemből babérkoszorút érdemelne" — mondta Krausz János egyik tanára. (A Délmagyarország munkatársától.) A szegedi kegyesrendi főgimnáziumnak hét éven át rendes tanulója volt Krausz János, akit a mult tanév végén egy önképzőköri felszólalás dotta: — »Az utókor manapság már azoknak ad igazat, akik a háború alatt nem siettek a lövészárokba. Itthon, az úgynevezett »kenyér­nyomán mesterségesen szított utóhullámok fronton« dolgozók is szereztek annyi érdemet miatt az iskola további látnoíitásátAl #»1H1- a hazának, mint azok, akik künn a lövész­miatt az iskola további látogatásától eltil tottak. Az önképzőköri tanárelnök a kis diák kicsapatását hozta javaslatba. Diáktársai el­fordultak tőle, bojkottálták, ugy, hogy Krausz János azért is, hogy a további botrányokat elkerülje, elmaradt a hetedik osztály óráiról. Kimaradása után a tankerületi főigazgató meghozta Ítéletét. Krausz Jánost, a hetedikes giinnázistát »hazafiatlan viselkedése miatt« ki­zárták a kegyesrendi főgimnáziumból. A drá­kói itélet indoklása a többi között ezeket mondta: »A kicsapatásra itélt növendék ön­képzőköri felszólalásával arról tett tanúbizony­ságot, hogy lelkét megmérgezték a liberális és pacifista eszmék. Téves uton haladó ideoló­giája veszélyes lehet tanulótársaira és igy teljesen indokolt az a határozat, hogy az is­kola kötelékében való tovább-tartozása káros az iskola hazafias szellemére.« Krausz János ezzel elintéztetett. Az inté­zet házi történetében is megörökítést nyert. — Krausz János, az intézet volt hetedik osztályú tanulója, egyik önképzőköri ülésen, amely alkalommal egyik társa Gyóni Géza »Csak egy éjszakára . . .« cimü versét szavalt* el és bírálta hazafias szempontokból: Krausz János külön véleményt jelentett be és bírála­tában többek között a következőket mon­árokban meakulpáztak és elvéreztek . . — A pacifista és lelkileg megmételyezett hetedik osztályú tanuló felszólalása felett, az önképzőkör hazafias lelkületű ifjúsága mé­lyen megbotránkozott és ezért a tankerületi főigazgató kizárta az intézetből.« A kis Krausz János kicsapatása után az öngyilkosság gondolatával foglalkozott. Később azonban megbékült vigasztalannak látszó sor­sával. Elhatározta, hogy elvégzi a nyolcadik osztályt és leérettségizik. Tanult éjjelt nap­pallá téve. Nélkülözve, szegénysorsu szüleitől alig támogatva. Az elmúlt tanévben a volt állami, most reálgimnáziumba iratkozott be, mint magántanuló. A különben nem jeles bizonyitványu diáknak sorsa szinte szellemi szárnyakat adott. Mint magántanuló fényesen állta meg a helyét az osztályvizsgákon. Az érettségin pedig remekelt. Egyhangúan jeles eredménnyel maturált. A legnehezebb tétele­ket játszi könnyedséggel oldotta meg. Tanárai csodálattal emlékeznek meg teljesítményéről. Egyik tanára mondotta: — Ha a magyar nyelvből és a történelem­ből külön lehetne jutalmazni a leérettségizett diákokat, Krausz János babérkoszorút érde­melne.

Next

/
Oldalképek
Tartalom