Délmagyarország, 1926. június (2. évfolyam, 125-148. szám)

1926-06-20 / 141. szám

1926 junius 20. DCLMAQYARORSZ A'Q 1 A sztaház háti műsora: Vasárnap este: Mágnás Miska. Bérlet A. 18. Hétfőn: A Kitly és Kati előkészületei miatt szünet. Kedden: Lili bárónő. Bérlet A. 19. Premier. Szerdám Lili bárónő. Bérlet B. 19. Csütörtökön: Kitly és Kati. Bérlet B. 2?. Premier Pénteken: Kitly és Kati. Bérlet A. 20. Szombaton: Kitly és Kati. Bérletszünet. Vasárnap: Kitty és Kati. Bérletszünet. Színházjegyét a DÉLMAGYAKORSIAQ jegy­íredájábss teletoaoa is megreadslkeíi. (?«!«• Iciiszáai SOS). * Mágnás Miska. A hallott sok kencefice, meg miegymás alalt ás a mai limonádélében lebegő operettek összehasonlítása közben rá­jöttünk valamire; hogy a Mágnás Miska, dacára annak a nagy sikernek, amely hotszu ideig műsoron tartotta, mégis csak lű operett volt. A humora elevenen hatő, a zenéje jókedvű és nem hiába szerette a közönség, eredetiségnek kellett benne lenni, ha egyes komoly mértékű kritikusok hosszú lépésben megvetéssel át is léptek rajta. A nézőtér ma is csak épp ugy kacagott a mókákon, mint az első előadások idején, amelyeknek szintén igy a nyár elejére, szezon végére kellett esni, mint most, hogy a feknöből, vödrökből kisserelmeikedő vízsugarak nátházó hatását baj nélkül megússza a Miska, meg a Marcsa, as operett szenvedő, de aranyos kedélyű alarayti. Az előadást természetesen Gábor Mara és Delly vilték sikerre. A hatás nagyszerű volt, hangos bahotától zengett a nézőtér, ez padig a mi szomorú életűnkben valóságos jótétemény. A Mágnás Miskát való­ban évek múlva is meg lehet nézni, anélkül, hogy fogvicsorogva iessűk az ismert és unott vicceket. * Még két hét csak a szinházi szezon. * Mágnás Miska. Ma este a tegnap nagy si­kerrel feiUjitott „Mágná3 Miska" ss^repel a szin­ház műsorán. A színtársulat parádés szereposztás­ban mutatja be ezt a rcadsivüt mulatságos és fülbemászó muisikáju operettet, meiynek összes melódiái már benne é'«ek a köztudatban. Gábor Mara, Trillap Ilonka, Delly, Fenyves és Herczeg mindannyian e.sőrgntíu kabineta'akitásokat nyúj­tanék. * Hétfőn a „Kitty és Kati" előkészületei miatt a színház netn tart előadást. * Lili bárónő. A szezon utolsóelőtti hetében igen értékes repriüzel és még egy opereítberauta­tővel lepi meg a közönséget a szinház vezetősége. Kedden és szerdán eleveníti fel Martos—Huszka nagysikerű operettjét, a „Lili bárónőt", mely éve­ken keresstüi egyik legkedvesebb darabja voit az operett-repertoirnak. A „Lili bárónő" cimsserepét Koibay Ildikó alakiija, mig a többi főszerepet Gá­bor Mara, Trillap Ilonka, Fenyves, Delly, Herczeg és Bilicsi játszák. Az értékes repris iránt máris rendkívüli érdeklődés mutatkozik. * Lili bárónő kedden és szerdán a városi színházban. * A szezon utolsó operettbemutatója csü­törtökön este: Kitty és Kati. A Király Szinház nemrégiben mutatta oe Martos és dr. Rényi leg­újabb operettjét, melyet a sajtó épp ugy, mint s közönség minden rétege a legmelegebben foga­dott A szegedi nagysikerű szezon befejezéséhez közeledve természetesen siet megragadni as alkal­mat, hogy Szegeden is bemulathassa a „Kitty és Katit, melynek anyaga csak most készült el és igy Budapest után legelőször Szegeden kerül szinre. Kitty és Kati csütörtöktől kezdve minden este a Városi Színházban. * Még két hét csak a szinházi szezon. * A Nemzeti Szinház művészeinek előadásá­ban a „Passiojátékok" junius 28, 29-én délután és 29-én este kerülnek szinre. * A passiojátékok alkalmával a helyárak 50 százalékkal emeltetnek fel, csupán a délutáni elő­adás helyárai mérsékeltek. * Llnetzky Birnát, a csodás hangú világ* hirü budapesti főkántor Tosca, Zsidónő, Anyegin gyönyörű áriái mellett liturgisi és irredenta i dalokat fog énekelni, az 1926 julius 1-én jő idő esetén a Korzó Moii nyári helyiségében, kedvezőtlen idő esetén a Belvárosi Mozi nagy­termében megtartandó hangversenyén. Jegyek a Belvárosi Mozi elővételi pénztárinál kaphatók. Ifírelc ifi IOfl Vasárnap. ha*. C 4 Szilvér p. w'/fiWi Protestáns C 3 Rafael. Nap 4*1 4 éra 2 «»'C tar, nyugszik 20 ára 0 vertkor Somogyi-könyvtár zárva. Muzenm nyitva délelőtt 10-l-ig. Egyetemi könyvtár vasár- és ünnepnap zárva van. A szinházi eiöadás este 3 Arakor kezdődik. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Qsrle Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő Kossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre Qixella tér 5 (telefon 819), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846), Nyilassy Ágoston Szilién sugárut 11. Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor. A Délmagyarország bécsi szerkesztősége: Wien, II., Taborstrasse 7. (Wr. Auslandskorrespondenz). Telefon: 40—3—22. Bécsi kiadóhivatal, olvasóterem és hirdetési képviselet Ausztria részére : Wien, I., Wildpretmtrkt 1. (österr. Anzeigen A.G) Telefon: serié 62-5—95. Eltüriik egy ház. — Parobek Alafosnak. — Eltűnik egy ház. Alacsony tetővel Nem ostromolta gőggel az eget, Mig állt, nem tűnt fel senkinek e tájorr. Öreg anyó volt, élt már eleget. De nékem a szivembe vág a csákány Mely falait lebontja, mert nekem E ház volt gyermekségem, ifjúságom, E szürke ház volt szindús életem. H Ez alacsony tetők alatt magasba Ó hányszor lendült homlokom, dalom, Hány álom ringatott alvón, imetten És háború zúgott s forradalom, itt éltem én, a gyermek, ki öreg volt És aki mindig nagy gyermek maradt, Itt sírtam én, mint ifja, ki sosem volt Fiatal s várt egy végső diadalt. És innen néztem a szabad jövőbe Mint férfi, mikor nő, sors elhagyott S a boldogtalan tegnapért cserébe Köszöntöttem a szabad holnapot. Itt virrasztottam álmaim fölött én, Mint kapitány a süllyedő hajón, A földet kémlelőn, mely ott dereng már Egy uj hajnalban És majd hallgatom, Hogy cseng a csákány, görnyed a gerenda, Hogy dolgozik, ront. bont a faltörő. Hogy épül álmom, harcon és kudarcon Egy élet romjain túl a jövőt JUHÁSZ GYULA. — A Luther-Társaság űonspsige. Szomba­ton délután a gyorsvonattal érkezett Siegedre dr. Raffay László püspök, hogy réntvegyen a szegedi evangelikus egyház által rendezett ün­nepélyen. A püspököt az állomáson az egyház nevében Kiss Ferenc, a presbitérium elnöke fogadta. Innen egyenesen a városházára hajtot­tak, ahol megkezdődött az ünnepség. A meg­nyitó beszédet Pékár Gyula helyett dr. Raffay Sándor lartotta. A nagy tetszéssel fogadott meg­nyitó beszéd után előadást tartottak Pröhle a vallás és emberségről, dr. Kovács Sándor pedig Szegedi Kiss Istvánról, Ezután zeneszámok és ezavalatok következtek é8 a jól sikerflit ünnep­ség kilenc óra után ért véget. — A Sótékony Magyar Asitiltírasság kullureatélye. A Jótékony Migyar Asztaltársa­ság szombat este rendezte a Rotfat-n ndíglő­ben nagysikert! társasösszejövetelét, amelyen az asztaltársaság tagjain kívül nsgyszámban jelen­tek meg a város társadalmából sokan, akik a jótékony asztaltársaság munkáját eddig ig figye­lemmel kiiéríék. A jótékony asztaltársaság fenn­állása óta tevékenyszergpst játszik a város jóté­konysági életében, amit bizonyít az a körül­mény is, hogy az évenkiai többször lebonyolí­tott jótékonysági akcióknál a város szegényei­nek nagy tömegét juttatta űnnepntphoz. A szombat esti tombolával és tánccal egybekötött társasvicsorát Sőreghy Mátyás üdvözlő szsvai nyitották meg, aki felszólalásában a társadalom ezerféle bajait tária fel, amelyek mind orvos­lásra sárnak. A mindvégig kedélyes hangulata vacsorái számtalan felszóialis tarkította, ami ulán tárgysorsjáték és záráráig tartó tánc kö­vetkezett. x Eljegyzés. Erber Simon, a Hungária Ált. Biztosító rt. főfelügyelőjének leányát, Kornéliát eljegyezte Tandari józsef. — Rttjzkiállitás a reáliskolában. Vasárnap déleiőit 11 órakor nyílik meg a reáiskola rajz­kiállítási, valamint kiállítják itt az amatőr­tanfolyam résztvevőinek munkáit is. A meg­nyitás alkslmávzl P/eifer Elek előadási tart a mfivésaeti neveléstől. A kiállítás 27-ig mir&d nyitva. x Ügyvédi hír. Dr. Végrnan Béla ügyvédi irodáját Szeged, Horváth Mihály ucca 5. sz. a, megnyitotta. x Bárhol bármit vásárol, kérje a Dél­magyarország ingyenhirdetési szelvényét. Veltfon i irodai 2-5S. Teletcn Pénziári 5-81. Junius ÍOán, vasárnsp Hagy vígjáték esték!!! Három szoknya meg egy nadrág. fSáíSS?61 Főszereplő: REQ||}3tD DEDD7. Azonkívül: SZEREiEM BETEGE. 2 felvonásos amerikai burleszk. Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 1 órakor, vasárnap: 3, 5, 7 és 9 órakor. Jó Idd eset&n az esti 9 órai előadást a Horváth IM>ály uooai nyíri helyiségben tartjuk meg 1 I I I I 1 Telefon; irodai 2-58. BELVÁROSI MIOZI Teleion: pénztári 5—82 . Junius 21 én és 22-én, hétfőn és kedden: 5. lv@nue modelljei. Romantikus szerelmi történet 7 felvonásban. Főszereplők: Normann Kerry & iarie Phiibin Brownie mint inas 2 felvonásos amerikai burleszk. Bolondnak bolond a szerencséje 2 felvonásos amerikai burleszk. ElöadAsó* kezdete 5, 7 és 9 Arakor Jó idő esetén az esti 9 órai előadást a Horváth Mihály uccai nyári helyiségünkben tartjuk falaton »— 88. Telefon 11—85. Junius 2C-án, vasárnap Hz őserdők lánya. dzsungeldráma gorillák oroszlánok, elefántok, majmok, krokodilok és exolikus madarak. Izgalmas, hátborzongató m«,« | Azonkívül: Az elcserélt csecsemő és az Angol Híradó. 2 felvonásos amerikai burleszk. Előadások kezdete köznapokon 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor, Jé Idő esetén az esti 9 6val előadást a nyári helyiségben tartjuk. »«ws«» mtm» mmmm ® '&msm« I I Telefon 11-85. KORZÓ MOZI Telefon 11—85. Junius 21-én és 22-én, hétfőn és kedden: Drám 7 felvonásban. Főszereplő: CHARLES RAY. — Azonkívül: 8 Hogyan Isesa^k msÉáaann^s? Viaí UAI' R fa1irnn<iaKati F/toTaronlX • VCAIs CTM M ea. i VígjítíV 6 felvonásban. Főszereolö: Viola Farina. Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor Jó idö esetén az esti 9 órai előadást a nyári helyiségben tartjuk. im t I I ! I

Next

/
Oldalképek
Tartalom