Délmagyarország, 1926. június (2. évfolyam, 125-148. szám)

1926-06-20 / 141. szám

BHlMAdY ARr< I m junius 20. £ R rTT NYtfG ATINDIAI HAKAN i' A LtríjJD'Bfl: TAPLiAltK W­— Felhívás a vitézekhez. Csongrád vármegye Vitézi Széke felhívja a szegedi és Szeged környéki tiszti és legénységi vitézeket, hogy 20 án délelőtt, amikor a Kormányzó uraz arra érdemeseket vitézzé avatja, fél 10 őrskor a székkapitányságnál teljes számban jelenjenek meg, ahonnim együttesen szentmisére vonulunk. Mise után a Hági- étterem külön helyiségében összejövetelt tartunk. x Orvosi hir. Dr. Nagyfalusi Andor orvosi rendelőjét Takaréktár ucc< 6. sz. alatt (telefon 4-42.) megnyitotta. Rendel d. e. 9—10, d. u. 2—5. (Lakás Bocskai ucca 9, telefon 9 45. — Honvédek árváinak intézete. A Józsel­Huárvahí?ban 1926-27. tanévben a volt honvéd­ség kötelékébe tartozott egyének árvái vagy fél­árvái neveltetésére létesített alapítványi helyek közül egyet betöltenek. A kibocsájtott pályázati hirdetmény a Hivatalos Lapban található. A kije­lölés joga illetőségre való tekintet nélkül József fő­herceget illeti meg. x. Tűzifa felvágva tiz mázsa vételnél 47.000 korona. Rekordnál, Szilágyi ncca 2 sz. x Stefánie étterem és aöröző konyhája közismert. Menti rendszer, napi és havi aho­noma méltányos árban, cs'társulata jön a Belvárosiba. Junius 22-én kedden nyílik meg Kárász ucca 10 alatt a Leszámitolóbank volí helyi­ségében remekül berendezve és felszerelve a BELVÁROSI ILLATSZERTÁR ff EB FOÜZLETE. Raktáron csak a legjobb minőségű áru bámulatos olcsó áron. Szappanok, fogkefék, Cotty, Houbigant, D'Orsay-parfümök és púderek, arc- és kézápoló szerek, fésűk és kefék, Ízléses manikűr-, fésű- és toalettkészletek stb, stb. A mélyen tisztel! kSiönsé* kitüntető bizalmát és támogatását továbbra is kéri alázatos tisztelettel MttLLER Égezés pöző és ernyőgyárunk ideiglenesen Klauzál téren, Wagnerrel 8zbe™; KÁLDOR J ÉS TSA. 741 ••flftflcftf'i Pirisiéswienifilcgirdrdi, 6UCII nagy filc( lósiör és pa­nama modell 610 kalapu jdosiságok megérkeztek. g(pr Szívbetegek és érelmeszesedésben szen­vedők a természetes .Ferenc József" keserűvíz haszoá'a'a által könnyű és pontos bélmüködést érnek el. Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy n Ferenc József viz különösen a gutaütésre hajlamos idősebb embereknek kitűnő szolgá­latot tesz. Kapható gyógyszertárakban, drogériák­ban és füszerüzlefekben. FTC—Borunsia 3:1. (Budapesti tudósítónk telefonfelentése.) Ber­linben szombaton játszotta az újdonsült magyar bajnokcsapat túrájának elfő mérkőzését a Borusstá-val. Az FTC szép stílusban kisebb küzdelem után 3:1 arányban legyőzte a berlini jéképességű csapatot. — Tizenöt éves fiu, aki öt éve klorofor­mos rablásokból él. Nagyváradról jelentik: A gyorsvonaton a deteklivek elfogtak egy 15 eves fiút, aki gyanúsan viselkedett. A vonat Szentanna állomáshoz közel teljes menetsebes­séggel robogott, amikor a fiu az a|íóho* ro­hant és azt felrántotta, hogy klugorfék. A de­tektív a kabátja szárnyát tudta elkapni. Meg­motozták és egy remekművű arany cigaretta­tárcát találtak nála. Vallatóra fogták, mire be­ismerte, hogy a marosvásárhelyi vonalon az összes kloroformos rablásokat ő kivette el. Már tiz éves kora óta rablásból élt, az apja Buda­pesten cigányprímás volt és már mint apró gyermek, belekerült egy józsefvárosi betörő, bandába. A vonaton történt rablásoknál hasz­nált kloroformot is gyógyszertárakba való be­tirés ulfán szerezte. Egyizben már bezárták a fiatalkorúik börtönébe, azonban kibontotta an­nak falát és megszökött. x Csütörtöktől—szombatig látja vendégül a Betvátosi Moziban Sseged közönsége as or­szág legnívósabb vigjlték szinhizit, » buda­pesti Terézköruti Szinpadot egész társulatával. Ki ne ismerné e társulatot, melynél as űrök derű, a nagyi? erű huaor, a csapongó jókedv hono'. Salamon Béla az igazgatójuk, a társulat lelke, a fermészeies humor legközvetlenebb mes­tere ha megjelelik a színpadon, minden tenyér tapsra verődik. 0 a humor koronázatlan királya, ő a mi Chaplinünk, a természetes humor isten­áldotta képviselője. Társulatánik erősségei: Keglevich Mirietta, Cuppon Sári és Zahler Erzii a nők közül, mig Kőváry Qyula A vadvirág cupringere, Hcrcie* Jenő egy személyben ren­dező is és Fenyő Árpád rendkívül gazdag mű­sorral kedveskednek a közönségnek, tiz darab egyfelvonásos vígjátékkal lépnek elénk. Teljes háromórás műsoruk lesz, mely verni foigja az egész vonalon az eddigi vendégszerepléseket. Jegyek már válthatók a Belvárosi Mozi elővételi pénztáránál. x Krlener Jjnöní női divatterme Somogyi ucca 7. Ehöreadü kivitel. Jutányos árak. — Líütöits a kompköt el. Szombaton dél­u'án öl órakor a tápíi kompnál Retek István révészt o komp hajíkileíe leütötte. A mentők súlyos sérüléseivel a köikórházba szállították. z Leinyglmnásluml e ökéazltö magán elemi is­kola. Szegeden mint ismeretes leánygimnáziumi előké­szítő elemi iskola nincsen. Az intelligens családok kéré­sére Jírkovszkyné vezetése alatt 5 év Gta városszerte elis­merten magas nivón működő nyilvános magánelemi iskolánkat most ugy szerveztük be, hogy a gyermekek a nálunk nyert tudásuk alapján folytatólagosan minden nehézség nélkül kapcsolódhatnak be a gimnáziális tanulmányokba Ezenkívül a következőket kivánjuk a t. szülők tudomására hozni. Beiratkozások junius 25 én kezdődnek. Egy osztályba t5 gyermeknél többet nem veszünk fel Egy tanitó két osztályt vezet. Külön mér­sékelt tisztviselői tandíj van. A jó ianulók egész, va^y fél tandíjmentességet kapnak. Az iskolahelyiség egész­séges, pormentes, világos. Előadások délelőtt 9—1 óráig. Évzáró vizsga junius 21-én délelőtt lesz, melyre a t. szülőket és érdeklődőket szívesen lát az iskola vezetősége Jirkovszkyné Thomai Minka tanárnő, özv. Ludwigné Soltész Mária tanítónő. x Egy éa kétajtós jégszekrények I-rendü kivitel ­ben legolcsóbkan Feketén ál, Kossuth L. sug. 25. Tel. 10-72 junius 24—26-ig Sa amon Bélával a Belvárosiban. f IA budapesti Terézköruti színpad j vennégjátéka a Belvárosiban. I Nemzetközi Mintavásár Pn7CnfHrhíJfl Augusztus 22—Szeptember 2 ru^uiiyudll Legjobb alkalom nemzetközi üzleti összeköttetések létesítésére. Felvilágosítások, menetjegykedvezmények a tiszteletbeli képviseletnél UNGÁR BENŐ 783 szállítócégnél, Oroszlán ucca 7 szám, telefon 34. A A világ legszebb asszonya: A tGLORiA SWANSONJ • mint „Szökimondú asszonyság* VICTORIEN W SARDOU regényében a Belvárosiban. f legslosdbb beszerzési forrása RÉSZLETRE IS Kelemen MártomáJ Szeged, Kirísz uooa és Dugonics tér sarok Telefonszám 13—22 Eredeti Dunoop gumik kaphatók. Nagy mechanikai javító műhely. írógép jókarbantartftsi vállalata. 599 Elsőrendű kárpitos-munkákat vállal könnyű fizetési feltételekkel is Winter, Osztrovszky ucca 3. sz. Telefonhlvó 7 — 39. Tapétázást méltányos árban vállal. 413 Szánt hó? Sándor kerékpár, varrógép áruháza Kiss u. 2. (Kiss D. palota.) Levelezésben és könyvelésben jártas fiatal irodakis^ss^üiifti perfekt gyorsírót, szép kézírással felvesz azonnalra Bruckner papírkereskedés Feketesas ucca 22. — Jelentkezni vasárnap délelőtt 10 és 12 óra között kézzel irt ajánlattal. Liptói juhturó t-a gyenge áru, 5 kilós bödönökben 140.000 korona franko bármely postaállomásra utánvéttel vagy a pénz előzetes be­küldése mellett. Káserei Arnold Weisz, Veiké Sarluhy (Siovensko). ÜgynSkOk keresletnek ! 1(4 Betársulnék 69* 2oo—2-o millió korona tökével ipari műszaki vagy kereskedelmi rentábilis vállalathoz mint közreműködő tára. Leveleket .Jövedelmező" jeligére a kiadóba kérek,­Világhír!) amerikai gyártmányú ROYAX PILASZTER legújabb modellü irógép 3j IkedvezO I részletre ­beszerezhető Kárász u. Dugonics tér sarok. Telefon I3-2Z. B erlini Stock-motorok. Német Baden nöi és férII kerék­párok luxus kivitelben, nagy választékban varrógépek, sportkocsik 587 U7n|{ Diia, Szeged, Hid u J. üummik ** remi alkatrészek nagybani áron Tiszteletlel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy lakatos-műhelyemet Szentháromság ucca 46. szám, saját házamba helyeztem át. Készítek és rakláron tartok mindenféle akalosmunkát, nagyobb urasági, szállodai és vendéglői, valamint kisebb és nagyobb háztartási törv. véd. Vulkán takaréktUzhelyeket minden alakban és kivitelben jutányos árakért, teljes szavatosság mellett. A nagyérdemű közönség pártfogáséi kérve, maradtam leijei Isztelettel Fejős Ferenc lakatosmester. 457 PATZAUER MIKSA szeszesitalok, ki­csinyben! eladása és HÁZ­TARTÁSI ECETGYÁR RT. : átmenetileg a Klauzál téri barakban

Next

/
Oldalképek
Tartalom