Délmagyarország, 1926. május (2. évfolyam, 100-124. szám)

1926-05-09 / 106. szám

s BELMAO!ARORSZAflH 192S májas 9 Vasárnap délelőtt határosnak a kereskedők a hatórai záróra ügyében. Nyilatkozatok ax alkalmazottak asociátis igényeiről. A Dllmagyarország már több alkalommal foglalkozott ax flsietek és irodák esti zárórájá­nak kérdésével. A kereskedők és alkalmazottak körében egyre nagyobb érdeklődéssel tárgyalják a xáróra ügyét, amely vasárnap délelőtt érdem­leges tárgyalás alá kerül. A kereskedők szövet­sége ugyanis ebben a táriyban nagytanácsi ölési tart és ezen határosnak a szegedi záróra sorsáról. A kereskedők körében egyre energi­kusabb hangok hallatszanak a bxtdrai záróráról és szombatig mintegy hétszázhat mintán itták alá ati az ivet, amelyben a határai záróra egységes bevezetésé itdiiványatzák. A vasárnapi ütésen — annak ellenére, hogy bizonyos körök­ben éles ellenztki hingok hallatszanak — remélhető, hogy a kereskedők mérlegelni fogják az aikalmazotlak szociális és kulturális igényeit és kérelmeit. A záróra kérdéséről egyébként bástyái Holtzer Tivadar, a kereskedők szövetségének elnöke a követ­kezőket mondotta: — Vasárnap délelőtt a szövetség foglalkozik ezxel ax Oggyel és igy döntés várható. Én mindenesetre a határai záróra melleit vagyak. Véleményem szerint honorálni kell az alkalma­zottak jogos igényeit, hiszen szórakozásra, kul­turális mozgalmakra szükségük van az alkal­mazottaknak is. Szerintem a hatórai zátórg nem is ütközik akadályba. Tudom, hogy van ennek a gondolatnak ellentábora, amely a súlyos gaidasági helyzetre hivatkozik, de véle­ményem szerint ex nem helytálló, mert a vevő­közönség este hatig is kielégítheti vételkedvét. — Aiok a kombinációk, amelyek a délután 3-től 7 ig tarló munkaidőről szólnak, nem vihetők kereiz ül. Ha ax irodákról van sxó, sxerintem ott csak o helytelen adminisztráció miatt húzódik ax üxleti óra a késői órákba. ValószinQ, hogy abbén a kérdésben tárgyalásra ülünk össze a magánalkalmazottak szövetségé­vel ás ha a tárgyalások megfelelő modorban zárórát, tekintettel az alkalmaxoffak helyzetére és igényére. Vértes Miksa, a kereskedők szövetsége ügyvezető elnöke az alábbi álláspontot foglalta at: — 0 ülni kell, ha munka van a mai válsá­gos időkben és éppen ezért nem lehet korláto­kat szabni a munkaidő körül. Egyébként va­sárnap majd határozunk ebben az ügyben, vé­leményem szerint törvinyee rendelet sxabályoxza a szegedi zárórát is. i&gsstsmsaaittttttK! Újra megalakult a Városi Párt. Nyolcvan városatyát hívnak meg a pártba, de hogy dokumentálják az alakuláa komolyságát, Bdogh Lajosnak nem küldenek meghívót. A külvárosrészek képviselőtestületi tagjainak általános mozgalma után as 1914 ben meg­szánt Városi Párt is életjelt adott magáról és szombalon este a régi párttagok megjelenésé­vel ismét felvette és megkezdte régi műkö­dését. A pártértekezletet dr. Jedllcska Béla, a régi elnök nyitotta meg, aki kijelentette, hogy 1911­ben még 120 tagja volt a pártnak s ez a szám a mai napig az elhalálozásokkal és el­költözésekkel 40 re redukálódott. Kimondotta ezután az értekezlet a Várast PArt újbóli működééit és Jedlicska Béla elnök indítványára elhatározták, hogy a pírt lecsök­keni létstámái kiegiszlttk, hogy az egykori hqtalmas párt komoly tényezőként szerepelhes sen a városi közgyűléseken. A megalakított előkészítő bizottság tagjai dr. Jedlicska Béla. dr. Tóth Imre, Hoffer Jenő, Hauser R. Sándor, Körmendy Mátyás, Kenet Lajos, Ottovay Ká­roly, Stabó Sándor, Nydiy György, Kinya János, Franki Antal, Lantos Béla, Pap Róbert és Bakar Adolf, akik között kiosztották mind­azon törvényhatósági bizottsági tagokat, akikre a Városi Párt számit és meghívja tagjai közé. Az előkiszitö bizottság a törvényhatósági bi­zottsági tagok közül mintegy 80 uj tagot hiv meg. A meghívandó tagok névsoránál egyedül Balogh Lajos nevénél állt meg egy pillanatra a bizottság és elhatározták, hogy Balogh Lajost nem hívják meg a párt tagfai közé, hogy ezzel is dokumentálják a Városi Párt új­bóli megalakulásának komolyságát. Az újonnan megalakult Városi Párt egyéb­bé at május 21 én tisztújító közgyűlést tart, amelyen megválasztják a párt u] tisztikarát. Az ériekezlet végén valaki megkérdezte Jedlicska Bélát, hogy mi less a Városi Párt programja ? — A programunk nagyon ferméize'es és na­gyon egyszerű program, — mondotta Jedlicska — a pirtpolitikat, a társadalmi és a felekezeti szempontok tökéletes kikapcsolásával dolgozni a város jövőjéért is a polgárság boldogutdsiirt. MMMMMMMMMMMAWM^^ annak ellenére, hogy a fóvá osból csak kevés ló érkezeit, igen szép és izgalmas küzdelmek voltak. A totalizatőröknél, de különösen a book­iosketeknél igen élénk forgalom volt, de ax utolsó verseny után a bookmakerek csalódottan tértek a városba a „Ring" ból. Megsmmisltet­. „,.M - , ték ugyanis azt a versenyt, amelyei az a ló ^ nyeri meg, amire egyetlen iitei sem tettek... lehet felséges, meri a. Jóakarat megvan a | 'Á falában a favorit-győzelmek jegyében indult A favoritok győztek a szegedi lóverseny első napján. A hűvös idő miatt csak kis sxámu köxöniég Jelent meg a szegedi meeting megnyitóján, de kereskedőkben, akik mérlegelik ax alkalmazottak j szociális szempontjait is. Ottovay Károly, a kamara osstályelnöke ezeket mondotta: — Feltétlenül az üxletek balórai zárórája mel'ett vagyok, amelyből csak ax élelmiszer­üxletek indokolt hétórai zárórája kivétel. Az irodáknál csak a rossz beosztás okozza a tul­hossxu munkaidőt. Az én szakmámban egyéb­ként már évek óta keresxtül is vittük a halórai a imeetinf, a legnagyobb meglepetést persze ismét — ahogy as szokásos — a legénységi vadász verseny hozta, ahol a legnagyobo ods-ot is fizetett a pénztár, hatszoros pínxt adva a kevés szerencsés nyerőnek. Részletes eredmény: Gazdasági Egyesület akadályversenye: 1. Alte Katz (Selmeczy), 2. Czimer (Appán), 3. Sehogy (Stépán). Tot.: 20:22. Legénységi vadászverseny: 1. Eszemadta (Herbst János), 2.. Apostol, S. Érsek. A győztes annak ellenére, el a reá* hogy a vizesárokba esett, könnyen hagyta favorit Fényest. Tot.: 23:124. Szegedi gátverseny: I, Jumper (Selmeczy), 2. Rugós (Stépán), 3. Robin. Tot.: 20 : 24. Gyalogos tisztek sikversenye: 1. Ármány (Deák), 2* Árnyék, 3. Álnok. Tot.: 20:33. Félvérek sikversenye: 1. Pazarló (Selmeczy), 2. Gomb­ház, 3. Mariska II. Tot.: 23:28. A Robin tikverseny, a befejező futam ered­ményét a ssüri megsemmisítette, mivel hosszú kisérletezés ulán igen rossz startot vettek a lo­vak, a riás favorit Feledékeny (lovag Braun) egyszerűen a zászlónál maradt, mig Appin igen ügyesen elugrott Sleppír-rel Is végig ve­zetve könnyen győzött Pusxtalegény előtt. A booktnskerek igen örüllek a futamnak, ax óutseider Slepperre senki sem játsxott, mig a favoritra milliós téfek nehezedtek. Verseny utin derült ki, hogy a futamot 30 perccel korábban indították el, mire lovsg Braun óvására meg­semmisítették és vasárnap délután 2 55-kor foly­tatják újra. A téteket persze vissza fogják fizetni. Cirkusz. Irta: Móra Ferenc. Egy régi magyar politikussal találkoztam a héten Pesten, aki hires ember volt valamikor, nagy köz­életi harcok részese, szóval, tolla*, karddal egy­formán jól bánó. Egyszer aztán, még jóval a háború előtt, elveszett szem elői, se olvasni, se hallani nem lehetett felőle, nekem magamnak se jutott eszembe soha, pedig én nagyon jói ismertem valaha, sőt egyszer a vállamon is hordoztam. Ez nem volna olyan nevezetes dolog, mert sok embert hordoztam már én a vállamon s azok utoljára mind megrugdostak engem, — hanem ez az egy, ez arról emlékezetes nekem, hogy nem én lettem az ő áldozata, hanem ő az enyém. O képviselő volt akkor, én egyetemi hallgató s együtt tűntettünk a Lloyd dőlt, gondolom, Bánffy Dezsőékre vertük rá az ablakoi hazafias felbuzdu­lásból. Ax ostromot ö dirigálta szsmárhátról, már mint az enyémről, meg egy másik zöldfülűéről, — azonban jöttek a lovasrendörök, akik abban az időben nagyon goromba emberek voitak s mivel a hazafias felbuzdulás még nem volt mentőkörül­ménynek elismerve, nem igen törődtek vele, hogy puhába szalad e a kardjuk, vagy csontot tör. Ahogy közénk ugrattak, szétrebbent az egész ifjú nemzet, mint a meghajilott verebek, mi is ketten háromfelé szaladtunk a lovagunk alól, aki ugy leesett, hogy szinte nyekkent. Másnap olvastam az újságban, hogy kiiicamitotta a bokáját. Ez mind eszembe jutóit most, ahogy a Pannónia éttermében megláttam az öreg urat, aki nem sokat változott azóta, csak éppen hogy megkopaszodott és meghasbavállasodott. Mondtam is neki, hogy most nem volna olyan könnyű emelgetni, mint huszonöt évvel ezelőtt. — Huszonhéttel — igaziiott ki —, az ám; | csakugyan, huszonhét. Lám, most már negyvenéves 1 jubileumot ülhetne, ha olyan korán ott nem hagyta volna a közélet porondját. — Éppen a porond miatt vonultam vissza, — mosolyodott el. — Nagyon utáltam már a cirkuszt. Kurjongató cirkuszpiakátot lobozott a szél az ablakkal szemben a hirdetőoszlopon. Az öreg ur rámutatott a villájával. — Tudja-e. hogy én valamikor igazi cirkuszban is birkóztam? Vidékről szakadt jogászgyerek vol­tam, szegény, mint a templom egere. A pajtásom is az volt, akivel egy májuseste kint csavarogtam a Városligetben. 0 még kutyábbul volt, mint én, mert én csak reggel óta nem ettem semmit, de ő már előttevaló este óta. Hát felejtkeztünk, ahogy ieheiett. Valami bécsi cirkusz sátorozott a ligetben, azt is körülácsorogtuk. Hát ahogy ott tátogunk, egyszer csak elejbünk áll egy cilinderes ur, azt kérdezi tőlem, volna-e kedvem kiállni birokra Basileoval, de most mindjárt. Ez a Basileo volt a cirkusz dijbirkozója, a cilin­deres meg a cirkusz igazgatója. Egy kicsit meghökkentett ax ajánlat. Elég jó­kötésű legény voltam ugyan, afféle vasi fiu, de a birkózást nem igen uzováltam kölyökkorom óta. — Természetesn megkapja az illő honoráriumot, — kapacitált a német — Aztán ne féljen, nem na­gyon keli megerőltetni magát, mert nem arról van szó, hogy maga vágja földhöz a Basileot, hanem hogy engedje magát földhöz vágatni a Basileotól. — összenéztünk s barátommal. Láttam, hogy ö is azt sundo'ja, amit én. Nagyszerű üzlet lenne ez, ha jóllakhatnánk belőle egy hétre. Hogy Justinianus mit szól ehhez a dísztelen mesterséghez? holott itva vagyon, hogy .Justinianus dat honores." Hja, Justinianusnas ebhez semmi köze. 0 csak a guta­ütésas ügyvédek patrónusa, azoknak adogatja a kövér méltóságokat, hát az éhes jogászgyerekektői | ne várjon respektust. — Egyszóval kezet adtam a cilinderesnek, aki ve­zetett is mindjárt nagy őrömmel az öltözőbe, ahol nekivetkőztem és beleöltöztem egy bojtos vörös fezbe. Mert a porondon ugy szerepeltem, mint Ali Musztafa D/selaleddin, a detronizált georgiai császár veje, többszörösen kitüntetett világbajnok, hires elefántvadász és cserkeszfőnök stb. A bemu­tatás hosszabb volt, mint a szereplés. Részben elmeim suiya alatt, részben kötelességérzetből, de leginkább azért, hogy mielőbb vacsorához jus3ak, már az ötperc letelte előtt ugy elterültem, mint a béka. Signor Basileo ugy lihegett fölöttem, mint a fujtató, adta a kimerültet, hogy nagyobb legyen a dicsősége. — A közönség kacagott és tapsolt, a signor haj­longott, én pedig kotródtam az öltözőbe. Ahogy a ruháim magamra kapkodom, a direktor a mar­komba nyom egy lezárt borítékot. Ereztem a fo­gásáról, hogy több bankó is van benne és szalad­tam vele a Damjanich uccai kis csapszékbe, ame­lyiknek a kapujában már ott várt a barátom. Ött felbontjuk a borítékot, — hát van benne tiz darab tiszteletjegy a másnapesti előadásra. — No német, ezért megfizetsz, — fogadkoztam magamban. Másnap kiosztogattam a jegyeket az egyetemen s tizedmagammal mentem este a cir­kuszba. Megbeszéltük, hogy skandalumot csiná­lunk és kifütyüpk a nemes Basileot. — De hát nem leit belőle semmi. A cirkusznak hűlt helyét találtuk, még hajnalban elhurcolkodott az egész trupp. — Látja, kérem — kacsintott kedves gonosz­sággal az öreg ur,— tulajdonkép itt kezdődölt az én politikai pályám, meri ez volt az első mübirkó­zásom. De aztán idejében abbahagytam, mert be­láttam, hogy a politikában éa sokasa bírnám cirkuszigazgatóságig vinni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom