Délmagyarország, 1926. április (2. évfolyam, 75-99. szám)

1926-04-30 / 99. szám

238 ÖHLMAQTARORSZAQ iBSi április 28 nem lehet leszerelni. Reiíinger Ferenc: Jönnek a diósgyőri vasgyár éheső munkásli is! Peyer Károly: Es ha van lelke a kormánynak, akkor a felvonuló munkásság mellének szegezheti a csenáörszaronyt azért, mert a munkások ezrei nem bírják nézni gyermekeik éhségét és meztelen­ségét. ( Ezután a titkos társaságokról beszélt. Nsm lehet tanácskozni olyan kormánnyal, amelynek tagjairól a nemzetgyűlés nyitt ülésén állították, hogy a titkos társaságok tagjai Felolvassa az állambiztonsági szervezet egy nyomtatványát, amely géppuskák és fegyverek nyilvántartására vonatkozik. Felkiáltások a szociáldemokrata párton: Mi ez ? Hát nemcsak a katonaságnak van fegyvere? Peyer Károly: Ez a szervezet teljesen az Ochrana mintájára működik. Néhányan összeállnak, kineve­zik egymást vezérnrtk, vezérbajtársaafe, a villamo­son kihallgatják a beszélgetéseket. Egyeseket bör­tönbe juttattak, másokat állásuktól foszlottak meg. A szabadkőműves páholy palotájit elkobozta a kormány és az állami tisztviselők betegsegélyző alapjának adta. Az elkobzással és a Jótékony céllal azonban nem tartom összeegyeztethetőnek, hogy a kormány az épületet majdnem ingyen odaadta a MOVE nak kétezer aranykorona évi bérért. A kormány terjessze be a MOVE val a szabad kőművesek elveit házára kötött bérleti szerződést a nemzetgyűlés elé. Hadd lássuk, hogy ugyan­akkor, amikor a kormány törvényjavaslatot szán ­dékozik beterjeszteni a titkos szövetségek ellen, ugyanakkor bérleti szerződésekkel támogatja azo­kat a szervezeteket, amelyek ellen iőmnyjavasla tokkal készül fellépni a külföldi közvélemény meg­tévesztésére. A frankhamisításról szólva kijelenti, bogy a kormány a kellemetlen külföldi megátlsp táso kat elhallgatja, igy elhallgatta a francia rendőrség vdlaszdt, amelyet a budapesti rendőrség azon kér­désére adott, hogy miért nem hozta a francia kormány Magyarország tudomd sdra a frankhamisításról szóló adatait, ha a bűncselekményről már évekkel ezelőtt tudott. A válasz szerint a francia rend­őrség azért nem tette ezt, mert adatai szerint a hamisítás a magyar kormány tudtával tőrtént és az adatok nullifikáld­sára azonnal akció indult meg. A külpolitikai lie'yzet Javulását csak Locarnó szellemében tudja elképzelni. Ezt azonban belső béke nélkfli nem lehet elérni, mert a kormány a gyűlő ködés politikáját követi. Gtdl Qsszton szólal lel ezután: A hírlapo­kig tartó frankvitában a baloldalnak nem az volt a főcélja, bogy az igazság kiderüljön, hanem hogy a Bsthlen-kormány megbukjon. Kapcsolatot lát abban a tényben, hogy Magyar­országon a szociáiisták erőszakolják a frank­ügyet és Franciaországban is szociáiisták igye­keznek ugyancsak napirendi kérdéssé tenni a magyarországi bűncselekményt. Megütközéssel látja a kü önben korrekt Briand nyilatkozatát, aki azt mondotta, hogyha a magyar bíróságok nem hoznának megfelelő i életet, akkor bitó­nyos lépéseket tesz a francia kormány a frank­ügy miatt. Tiltakozik az ellen, hogy a francia kormány ilyen nyilatkozatokkal még csak meg is kísérelje rászorítani a magyar kormányt a bíróságok befolyásolására, vagy, hogy a Nép­szövetség utján próbálna bármiféle üeava.ko zást a magyar birói Ítéletekre. A frankhamisí­tás ártatlan szunyogcsipés ahhoz a hamisítás­hoz képest, amely a békeszerződésekben be­következett. A költségvetés vitájának kérdésére rátérve, megálapitja, hogr a deficilmentesség nem a komday érdeme, hanem az adózó közönségé. Ezzel szemben a kormány nem sokat törődik as adózók érdekeivel, hiszen a közutak állapota nagyon rossz és egyáltalán nem lát nagyobb vonalú terveket ax utak kiépítése tekintetében. Az ország teherviselése tekintetében a mező­gazdaság az, amely kötelességének megtelel, amelynet puizíulási magával rántja az orszá­got és a kormány mégis a kereskedelmi és ipari és atját üzemeit dédelgeti. Giál Qsszton: Pazarlásnak kell minősíteni ast a veszteséget, amely a vámcsalások révén érte az államot az ellenőrzés hiánya miatt. Ugy hallotta, 500 miUiird az átlan vesztesége. Ez­után élesen birálja a fennálló adórendszert, amely aniiszcciá is és igazságtalan. — A titkos társaságok kérdése esik abban a percben váiik veszedelmessé, a Kikor esek a társaságok illetéktelen hatalmat és befolyást nyernek az állami gépezet bármely ágában. A ko-rránynsk nem szabid eltűrnie, bogy tiszt­viselői iljen társaságok, vasy alakulalo* t«|Ja! legyenek. Eiután Rapert Rezső szólal fel. Beszédében a franküggyel foglalkozott s a kormány politikát felelősségét hsngoztatta. A frank hsmisitók a há­ború veszedelmét idésték fel. Kifogásolja, hogy Windischgraetz vagyonára nem rendelték el a bűnügyi zárlatot. Indokolatlannak tartja, hogy Baross és Zadravecz ellen az eljárást megszűn­tették. Véleménye szerint hasonló flgjben Ma­gyarországnak is nemzetközi bíróságot kellene kövelelnie. (Nagy zajj As országnak nem volna szüksége kül­földi tőkére, mert belső erőink is elégségesek. 4 szanálás felesleges volt és csődöt mondott. Hiteléletünk teljesen szünetel. A bankok msora­kamslrs dolgoznak, holott a magángazdaság tilpraállitása nélkül nem lehet egészséges pénz­ügyi politikáról beszélni. A mostani kormány­zati rendszer panamázikj és kijár... Vass József: Magáévá tessi ezt a vájat? Rapert: A miniszter ur engem nem terrorizál. VJSS : Azt mondja meg, fentarlja-e est az állítását? OJ azt mondta, bogy pansmfizik a koratány. Rupert: Ne terrorizáljon, miniszter ur és nézze meg a naplóban, mit mondtam. MInd:n képviselő panamáiik, aki gazdasági vállalatnak igazgatósági tagja, mert as összeférhetttlen­ségi törvény nem a már meg öríént kijárások ellen készült, hanem ások megelőzésére. Vast: Szóval fentartja a panamára vonatkozó vádját. Rendben van, majd számon kérem. Rapert: Mivel a nemzet életben maradása és a kormány távozása kOzt jnnktimot lát, követeli a kormány távozását. Herczegh Béla ulán SzaM Imra kijelenti, aogy az adóterheket súlyosbították, anélkül, hogy a pénzügyi bajokon següetlek volna. A munktnélküliség országszerte nagy, a salgó­tarjáni etet nem marid elszigetelt jelenség. Tiltakozik ama rendelet elleti, amely április 29 tői május 2 ig minden gyűlési és felvonulást megtilt. Felolvassa a szociáldemokrata párt kiáltványát, amely azt hangoztatta, hogy minden kulturáltam megengedi május 1 Je megünnep­lését. Hangoztatja a kiáltvány a munkásság törhetetlen békevágyát, a háborús veszély egyet­len ellenszerét a békeszerződések revíziójában látja. A munkásság tántoríthatatlan híve a demokratikus halad is nak és rokonszenvét fejeii ki a reaketó alatt szenvedő országok munkásai iránt. A kiáltvány végűi felhívja az ország dolgozó népét, bogy május í jét muukaszü­nettel ünnepelje meg. Az elnök javssolta, hogy a nemzetgyűlés pinteken délelőtt folytassa a költségvetés tár­gyalását. Az ülés 10 órakor ért végei. H francia és spanyol kiküldöttek ultimátumot adtak ét a riffeknek. A riffek csak mint egyenrangú (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Páris­ból je entik: A francia, spanjol és riff delegá­ció tagjai köiölt súlyos konfliktus állt be, mert a francia kiküldöttek 48 órás ultimátumai adtak dt a riff kiküldötteknek, aztal, hogy et alatt at idő alatt el kell fegadniok a francia'spanyol békediktátumot. A rifttabilok átvették az ulti­mátumot, de nem mutatnak hajlindöságot annak elfogadására. Álláspontjuk az, hogy senki felek hajlandók tovább tárgyalni. sem győtte le őket és csak mint egyenrangú ellenfelek hajlandók folytatni a béketárgyaláso­kat. Ezzel szemben a francia és a spanyol kormány megbízottai legyőzötteknek tekintik a riffeket és ragaszkodnak ahhoz, hogy a béke­feltételeket vita nélkül fogadják el. Ilyen körül­mények közölt valószínű, bogy a harc ismét megindul. Májusbany vagy juniusban megkezdik az egyetemi építkezéseket. A kultuszminiszter levele a polgármesterhez — Rohamlépésben épiti fel a város az uj bérházat. A polgármester a csütörtöki tanácsülésen beje­lentette, bogy hosszú levelet kapott Klebelsbtrg Kunó gróf kultusz minisztertől, aki válaszol a tanács legutóbbi táviratára. A tanács ugyanis táviratilag köszönte meg a kultuszminiszternek, bogy sikerűit kieszközö.nie a pénzügyminiszter­től egymillió aranykoronát a szegedi egyetem építkezéseire és ezrei Isbetövé telte az épitke* «és azonnali megkezdését. Bsjslenteite a tanács a miniszternek azt ia, hogy a gyermek-klinika építésére kijelölt telek már rendelkezésre is áll és igy at épllketés azonnal megkezdhető. A kultuizminiszSer most a polgir mesterhez intézett levelében arról éríesiti a város hatósá­gát, hogy teljes erővel kezdi meg a kormínya szegedi egyetem klinikáinak építését és már meg is bizta Korb Fióris műépítészt a tervek és a költségvetés összeállításával. Mivel igy as egyetem számára kijelölt területekre hamarossn szűkség lesz, a miniszter eljárt a kereskedsimi miniszternél, bogy a telkekre minél hamarabb adja meg a városnak a kisijátttást fogot Re­mény van arra, hogy ezt a jogot a város egy­két héíen belül meg is kapja. A levélnek voltak más étdekesebb részletei is, de ezekről a polgármester zárt ajtók mögött, bizalmasan informálta a tanács tagjait. A nyiit tanácsülésen a polgármester a levél rö'id tartalmának ismertetése után felsiólüotta Birtenczey Domokos műszaki főtanácsosi, hogy most már rohamlépésben készíttesse elő az uj városi bérház építését. Fenyő Lajos műszaki ta­nácsos erre bejelenlette, hogy a Szentháromság uc;ában vásátoít (elekre a háromemeletes bér­hás terve már régebben elkészült és megkezd­ék a költségvetés összeállítását is, ugy hogy a versenytárgyalási felhívást a jövő he^en már köizé is teheti a város. -Az ej bérház épiiése azért van összefüggés­ben az egyetemmel, mert a polgármester iti klvinja elhelyezni azokat a lakókat, akik a Templom téri házak kisajátításával hajlékta­lanokká válnak. A polgármester a kulíuásminiazíer levelérel és as együteisi épiikezésekksl kapcsolatban ér deklődéiünkre a következőket mondotta: — Most már egészen biztos, hogy az egye­tem épiiése májusban, vagy juniusban feltét­lenül megkezdődik. Ha a kereskedelmi minisz­tertől megkapjuk a kisajátítási jogot, akkor a kisajátítási eljárást haladéktalanul meg kell in­dítanunk. A kösgyüiés által az egyetemre meg­szavazott öt és félmilliós kölcsönt azonban aem vesszük fel egyszerre, ha sem csak olyan részletekbea, hogy a szükséges összeg mindig rendelkezésünkre álljon. Hjgy honnan vesszük fel, az egyelőre bizonytalan. A belügyminisz­tertől már kértünk információkat az ujabb vá­rosi küfJldi kölcsön feltételeiről, de kénünk ajánlatot több hazai pénzintézettől is. Az egyik pénzintézet, a Földhitelintézet már tett is elég kedvezőnek látszó ajánlatot. Mivel a kölcsön­szerzés elég hosszadalmas műveletet kíván, az egietemi ép tkezésekhez szükséges városi hoz­zájáiulást egyelőre a kisvasút pénzéből elő­iegezzűk. Valószínűleg — a közgyűlési határo­zat intenciói szerint — a megszavazott városi hozzájárulásból mindig csak annyit folyósítunk, amennyit az állam ad az építkezésekhez. — A Szentháromság-uccai bérház építéséi azonban nagyon gyorsan meg kell kezdenünk, hogy a Templom-téri lakóknak megfelelő hajlé­kot adhassunk. Ez a ház körülbelül három és fél—négymillió koronába fog kerülni. A fede­zetet még nem jelöltük ki, lehel, bogy az egyetem céljaira felveendő kölcsönből épijűk fel ezt is, ha azonban a tanyai vasul pénzéből marad, azt fordítjuk a közgyűlés határozata értelmében erie a cőra. Elmondotta még a polgármester, hogy azért ragaszkodott és harcolt a Szeniháromság-uccai lelek megvásárlásáért, mert nem akarta, hogy azok a lakók, akik az egyetemi épi kezések miatt elvesztik lakásukat, esetleg olyan lakásba kerüljenek, amely távol esik a Templom tér környékétől. X A DÉLMAGYARORSZÁG többezerkötetes kölcsön könyvtárában havi dij előfizetők résiére 12 és 10, heti dij 2000 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom