Délmagyarország, 1926. március (2. évfolyam, 50-74. szám)

1926-03-25 / 70. szám

19X6 március 25 DELMAGYARORSZAQ 5 Szavazzatok mindannyian a saját egyesületeitek által összeállilott közös, kékszínű listával, nevek törlése nélkül. Érdekeiteknek védelme eddig is reánk volt bizva és mi a jövőben is tudni fogjuk kötelességünket. Szegedi Kereskedők Szövetsége. Baross Szövetség szegedi fiókja. Szegedi Lloyd-Társulat. Kultuszpali. KuUmbandit mindnyájan ismerjük és szeretjük Szegeden. De most kultuszpaliról van szó, akit a kutya se ismer és szeret Kultuszpali néhány nap cta tünt föl városunkban, abból az atka­lomból, hogy a kultuszminiszter látogatásával tüntette ki a magyar Moszkvát, vagy, hogy az ö magas terminológiájával éljünk, a magyar Wiitenbergát. Esetleg a magyar Weinberget. Kultuszpali azóta, mint az árnyék Schlemilt, ugy követi nyomról-nyomra, körbe körbe, állo­másról áldomásra Klebelsberget. Szerzett magá­nak erre a célra egy testhezálló aktatáskát, egy keretes pápaszemet és ha a magyar kultura minisztere valamelyik torony vagy tető tövében felbukkan. iltuszpaHnk. azonnal ott terem és legatdbb kőháfiíüsnyira követi lépteit és utánozza mozdulatait. Időnkint véletlenül elhalad a minisz­ter előtt, mélyen megemeli kalapját és lámpa­láztól remegő hangon rebegi: — Legalázatosabb szolgája, kegyelmes uram! A miniszter kísérete (mindegyiknek hasonló­képpen aktatáska a kezében) összenéz: — Ejnye, de ismerős ez az ur, hol is talál­koztunk utoljára vele? A tizedik köszönésnél a kiséret egyik tagja már nyájasan integet neki és a kegyelmes ur is megenyhülten és biztatóan mosolyog feléje. Kultuszpali kezdi lassan, de biztosan kinőni magát és egyszer csak kapja, hirtelen, egy iramodással a bizottság oldalán terem. Neki egészen eredeti eszméje van az egyetemi klinikai épületek elhelyezése körül, ő egyenesen a repülő­térre kontemplálja őnet, mivel a repülőtér a legmagasabban fekvő terület az Alföldön és vidékén, amit nem csupán az az örvendetes és fölemelő körülmény bizonyít, hogy a Maros és a Tisza is messzire elkerüli, hanem az is, hogy ott lehet repülni a magasba és egyáltalában. Kultuszpali részletesen és körülményesen kifejti programját, érveket és ellenérveket sorakoztat föl, hazafias aggodalmait is előhozza és végül az egész dolgot a kegyelmes ur bölcs belátá­sára bizza. Kultuszpali ő reftelmessége természetesen a banketten is a jelenvoltak közé tartozott és még természetesebb, hogy a jölköszöntők során ő is mondott egyet, mint a szegedi egyetem távoli rokona Teleki Pál és a mosszulí térképészeti intézet között fönnálló egyetértésre és jó viszonyra ürítette poharát és a vacsora végén a fölálló és távozó kultuszminiszter előtt ruganyos lép­tekkel és csillogó szemekkel elhaladva, immáron egészen elfogulatlanul és kifogástalanul hebegte el a boldogító üdvözletet: — Szervusz, kedves kegyelmes uram! És fesztelenül elbeszélgetett egyik kiváló ma­gántudósunkkal a fajvédő vak rák és a keserű­vízi hidrák mentalitásáról, valamint a bolhák és svábok ckcL képességéről. Most pedig várja, hogy melyik miniszter ő kegyelme szerencsélteti legközelebb látogatásával szerény városunkat. Az aktatáskát egyelőre visszaadja jogos tulajdonosának, de kiszedi belőle a saját elidegeníthetetlen birtokát képező iratokat. Ezek pedig a következők: villamos szakaszjegy, ingyen színlap, idézés bünügyben, recept, adointés, ujraoltási bizonyítvány, báli meghívó, sorsjegy, utalvány, árjegyzék, számoló­cédula, hamis frankklisé. Ez ut'bbi kü.önben igazán hamisítvány. Valódi álkltsé. Kultuszpali pedig meglehetősen pali. Neki többe került ez az ártatlan mulatság, mint a valódi szakértőknek. Q ^ Koreck Ágoston férfidivat, fehérnemű, kalapraktára, 742 tava»%i uJdons&gOK bearkeetek SZCQCD, SZÉCHENYI TÉR 2. A nemzetgyűlés nem kezdhette meg húsvéti szünetét* h pártközi akció a titkos szervezitek ellen. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Az ellentéknek a Pallavicíni György mentelmi jogi­nak fölfüggesztése tárgyában megindult vitával sikerQlt elérni azt a taktikai eredményt, hogy a nemzetgyűlés ma nem kezdhette meg húsvéti szünetét. Politikai körökben nagy érdeklödísl váltott ki a miniszterelnöknek az a terve, hogy a titkos szervezetek elleni akciibm pártközi konferenciái jog összehívni. Értesülésünk szerint minden ellentétes híreszteléssel szemben a ! szélsőbe leidal Is hajlandó egy ilyen konferen­cián résztvenni és megbeszélni a miniszter­elnökkel ezokat a tárgyi garanciákat, amelye­ket az ellenzék ennek a deklarációnak a ki­bocsátásával egyidejűleg a kormánytól köve­telni fog. Matteotti gyilkosait Ítélkezéssel szabadlábra helyezték. [Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Rómá­ból jelentik: Az esküdtbíróság különös fascisla­iféletet hozott Matteotti gyilkosainak bünpöré­ben. Az esküdtbíróság 12—12 évi fegyházra itéüe — tekintettel az enyhítő körülményekre — Duminl, Volpi és Povereao elsőrendű vádlói­takat és kimondta Vívta és MAapia részessé­géi. A biróság különféle enyhítő körülmények cimén 7, majd 5 évre, végre 1 évre, 11 hó­napra és 20 napra itélfe. Ennyit töltöttek ki vizsgálati fogságban. Ennélfogva — szabad­lábra helyezték őket. Ujabb Leirer Amália-eset. Meggyilkoltak és kiraboltak tgy volt artistanőt. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Leirer Amália tragédiájához hasonló titokzatos gyil­kosság történt Budapesten, a Kertész-uccai Cyklop-garázs egyik szegényes tatásában. A lakás albérlője Köhler Oitóné szükteii Roscher Z uzsama németországi származású artistanő volt. A Kertész ucca 26. számú ház házmeste­rének szerdán reggel feliünt, hogy a 35 eves asszony, aki az éjszakákat rendszerint nem otthon töltötte és csak hajnal !e!é tért mindig haza egyre váltakozó férfi vendégelve', három nap óta sehol sem látható. Fölment a harmadik emeleti lakás bezárt aj'ajához, zörgetett, de amikor nem kapott választ, rosszat sejtve, rendőrért fatolt. A rendőr álkulccsal fölnyitotta az ajtót. A szobiból penetráns hullaszag áradt kl és az ágyon, betakarvi, párnákba bugyolált lejjel, fölpuffadt, fekete testtel holtan feküdt Roscher Zzuzsanna. A rendőr értesítette a kapitányságot, csakhamar rendőri bizottság szállt ki a hely­izinre, megérkezett as orvosszakértő és a vizs­gálóbíró ü. A nyomozta aionnal megindult, kihallgatták a há*b liekst, akik nagyon keveset iudtik » szerencsétlen éjjeli pi langó életéről. Elmondották azonban, bogy szombat éjj* 1 egy alacsony, szőkebnjmzu firfivü vaznkedelí né­metül a kapu előli és azzal a firfivel meni tel később a lakásába. Azóta nem látták. A nyomozás során kiderült, hogy az artista­nőt a gyilkos előbb etil-klórral kábította ei is aztán kötéllel megfojtotta. A gyilkos a szeren­csétlen asszony értéktárgyait elrabolta. Eddig lemmí pozitív nyom nincs még a rendőrség biríokában, mindössze egy ujjlenyomat, amelyei a petróleumlámpa üvegén találtat. Az eiősen oszlásnak indult hd testet a dél­utáni órákban beszállították « bonctani intézetbe, a lakást lepecsételték és 30 detektiv nyomoz most a titokzatos gyilkos u án, aki nem hagyott hátra semmiféle útbaigazító bűnjelet. A rendőrség a házkutatás során lalált egy könyvet, melynek pénztári napló felírása volt. Ezt a naplót Köhlernfi német pontossággal vezette. A legszegényebb munkásasszony kosztján élt. Jellemző, hogy mig saját kosztjára alig költött, addig nMédi" nevü macskájának élelmezésére naponta 7500 koronát fordított. Szerepel egy német folyóirat vásárlása 15 000 koronával, újság színién előfordult 2000 koronával. Egy napon, amikor saját k adásaként csak nyolc zsemlye ára szerepel, ugyanakkor a Médi macs­kájára 4000 koronát költött. Nagyritkán ta­lálható kávéhizi kiadás a rovatodban a akkor is csak egy-egy kávé szerepel. Talál ak ezen­kívül egf jegyzéket, amelyben fölsorolja azo­kat az értéktárgyakat és ruhanemüeket, ame­lyeket zálogházakban helyezett el. Ausztria visszautasítja Benes terveit. Az ositrák koalíciós kormány két pártja egymás ellen. (A Délmegyarország bécsi iudótitőjdlól.) Be­számoltunk már arról, ??ogy Bents csehszlovák külügyminiszter és Ramek osztrák kancellár között bizalmas tárgyasok folynak Csehszlo­vákia és Ausztria s taros politikai és gazdasági együitmüködéstrőí. Becsnek sikerült Ramek kancellárt megnyernie tervének, amely egyrészt arra irányul, hagy a s?é!e»ő kiiáritánt iieyelt politikai és gazdasági blokk létesüljön a status qao fönntartására Csehszlovákia, Ausztria, Jugoszlávia R < ánia és Lengyelotsaág részvé­teiével, mátf«é»it azonban Magyarország elnsi^etelisét tűzte kl célja gyanánt. Benes és Rmek közölt a Mrgyaláso* szaka­datlanul tovább folynak és az osztrák kancel­lár barltüi utazását fölhasználja arra, hogy már­cius 30 á visszatérőben Prágtban megszakítsa u j b rv *»* n<pot (öltsön a cseh fő­városban. Rarntk magatartásából tehát arra lehet következtetni, hogy a koalíciós kormány­öan résztvevő kerentényuociálista párt, amely sohasem nézte jóizemmel a Németországhoz való csatlakozási mozgalmat és mindig kacér­kodott a dunai konföderáció eszméjével, magáévá tette Benes tersét az utódállamok blokkjáról, ameíy nsgrjábin nem sokban különbözik a konföderációs koncepciótól. Eizel szemben a koaliciás kormány máiik pártja, a nagynémet néppirt nyíltan hadai üzen Benes törekvtstinek. A nagynémetek napilapja, a Neueste Wiener Nachrichten vezércikkoen ismerteti Bsnes törekvéseit és a következőket irji: — Ezek a tervek bizonyos hasonlatosságot mu­tatnak avval a tervvel, amelyet évek előtt du­nai konföderáció cimén bocsátottak világgá és érdekes, hogy a mos ani terv is Prágából in­AZ ÜLDÖZÖTT LEÁNY, KS Star First National attrakció a Korzó Moziban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom