Délmagyarország, 1926. március (2. évfolyam, 50-74. szám)

1926-03-21 / 67. szám

2 DELMAGYARORSZAQ 1926 március 21. II német nemzetiek és kommunisták bizalmatlansági indítványa a porosz nemzet­gyűlés Genf-vitáján. (Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) Berlin­ből jelen tik: A porost nemzetgyűlés szombati ülésén a német nemzetiek és a kommunisták vitát provokáltak a Népszövetség genfi ülésé­nek tárgyában és külön-külön bizalmatlansági indítványt adtak be a kormány elten. Winkler képviselő nyilatkozatot olvasott föl, amelyben megrójja a porosz kormányt, bogy nem vetette latba teljes befolyását a birodalmi kormánynál, hog? visszavonják Németország fölvételi kér­vényét. A koalíciós pártok, továbbá a szociál­demokraták és a német néppárt a legélesebben állást foglal az indítvánnyal szemben és igy annak előreláthatólag nem lesz sikere. Braun miniszterelnök csak a birodalmi gyűlés keddi ülése ufán válaszol az inditványra. Omrosszakértők a „Csak valószínűség, hogy (Budapesti tudósítónktelefon/eleatése.) Rómá­ból jelentik: Szombatona Matteotti-btinpör tár­gyalásán az utolsó tanukat hallgatták ki, kö­zöttük egy szociáldemokrata munkást, aki a szociáldemokraták magánnyomozásáról számolt be és aki elmondotta, hogy ezt a nyomozást áUandósn névtelen levelekkel zaviríák. Azután a biréság az esküdtekkel és as újságírókkal le­ment a törvényszék épületének udvarára, ahol megszemlélték azi az autót, amelyben Matteottil 9Hatteotti-p5v»ben. a késszurások ölték mvg.* elhurcolták. Az autóbSr és szövstburkolata le van szaggatva, hogy ne lássanak meg rajta a vérnyomok és késszurások nyomai. Azután visszamentek a terembe, ahol s biróság a többi bűnjeleket matatta msg. Végül fölol­vasták az orvosi szakvéleményt, amely nem mondja msg határozottsággal a halál okát, csak mint valészlnüsigei jelzi, hogy a Matteottt holttestén talált tömeges késszurások következ­tében beállott elvirzis állhatott be. Gaál Endre a Képzőművészeti Társulatról, a mfivésztelepekről és a városi műtermekről. A Képzőművészeti Társulat újjáélesztéséért folytatott sajtómunkánk során érdekesnek, sőt szükségesnek tartottak megkérdezni dr. Gaál Endrét, aki több évtizedes szenátori hivatalos­kodása alatt igen sok tapssztalatot szerezhetett, közben sok lángoló fölbuzdulásnsk és talán ugyanannyi keserves lelohadásntk lehetett a tanúja. Azonkívül benne élt a Képzőművészeti Társulat múltjában, tudta és tud|a, mit jelen­tett annak működése a művészeknek, mit je­lentett a városnak. Mindiárt arra az első kérdésünkre, hogy megalakitandónak tarfjs-e újból a Képiőmüvé­szeti Társulatot, átfutotta szavait a lelkesedés. Kedvenc témája ez — mondta —, hiszen ebben az ügyben annyi tervvel, eszmével foglalkozott már és legtöbbször cssk egr hajszál választotta ei a dolog megvalósulásától. A siker sem ma­radt volna el, ha cz a hajszál történetessn nem lett volna mindannyiszor hiúságból, érdekből nőtt durva választófal. Pedig a Képzőművészeti Társulatra nagy szűkség van, okvetlenül meg kell alakítani, mert a művészetnek is és a vá­rosnak is nagy szüksége van rá. És ekkor, beszédje közben felszakadtak Qaál Endre em­lékezetében régtöriént esetek. Megtudtuk tőle, hogy annsk idején Szegeá volt a kezdeményezője a művészeti élet vidéki megszervezésének. Innen indult ki a müvlsz­ielepsk, müviszházak építésinek gondolata és ezen a réven született meg a nagybányai, szol­noki és később a kecskeméti művésztelep gon­dolata. Néhai Stelczel Frigyes, aki mint elnök annakidején mindent elköveteti, bogy a szegedi társulst nagy, befolyásos, irányító,, segi|ő és gondozó fára na legyén a műrészeinek, kiesz­közölte Wltssics Qyula akkori kultus írni risz­teméi, hogy szubvencióval segitse Szegedet egy művészház és művésztelep fölépítésében. A szubvenció elvben meg is aditolt, a munka megkezdődhetett volna egyidőben Nagybányá­val, Szolnokkal, de akkor váratlanul előlépett Erdilyi Bíla neves műépítész, a Társulat igaz­gatója és főlháborodással tiltakozott az akció ellen <s mert nem avatták bs, lemondott. Nagy szél kerekedett az egyesületben, mint minden ilyen esetben szokás. Stelczel levonta a kon­zekvenciát, szintén távozott és a művészház Legrégibb barátom. Irta: Móra Ferenc. A tavasz ugyan csak holnap veszi át az impé­rfumot a téltől, de én azért már vagy másfél hét óta"mindennap megnézem egy kicsit a forsythiát a Széchenyi tér posta felől való oldalán. Néha, mikor nagyon csaholnak a sarkamban a köteles­ségek, csak futtomban kívánok neki jóreggelt a szememmel. A villanyosról is szoktam rá moso­lyogni, ma reggel szégyellem is magam a kalauz előtt, aki biztos, hogy vén szégyentelennek tartott, mert azt hitte, a művésznő bűvölt el, aki a park­tükör korlátján igazgatta cipellője oldott csokrát. Pedig csak a bokrot néztem, hogy rűgyszeméből megy e már ki a téli álom. Valaki tán kinevet most ezért a romantikus pőzért, hogy egy virágos bokorral vagyok meleg barátságban, ami illendő a kecskéhez, vagy más herbivorához, de nem való az emberi társadalom­nak egy józan tagjához, akinek reggeli héttől éjfél után kettőig kronométer ketyeg a szive helyén s aki késedelmi kamatokkal bár, de még eddig mindig árverés nélkül fizette meg az adóját. Ds kérlek szépen, kedves Valaki, meg tudnád te azt mondani, hogy miért természetesebb és emberhez illőbb az adófizetés, mint az elandalodás egy fű­szálon, amely a nap felé ágaskodik, vagy a suhanó fecske röptén, amelynek szárnya megütötte válladat nyilalló vágy gyanánt? Ám ez csak halk ellenvetés volt, amit vissza is vonhatok, ha kortársaim véleménye inkább szegő­dik az adófizetés mellé, — de a forsythiával azért tovább is tartom a barátságot, mig mind a ketten ki nem korhadunk, vagy fejszét „nem fognak ránk. Mert ő az én legrégibb barátom ebben a város­ban, amelynek mindaketten alázatos jöitmentjei vagyunk. Huszonsokéve már annak, mikor én először jöttem ide Szegedre, kócosan, kolduskásan. Ast nem mondom, hogy éhesen, mert volt a zsebem­ben egy karaj juh-sajt (szégyellem a vonaton megenni), — hanem igen-igen szomjasan egy meleg szempárra a vadidegen városban, hogy a lélek bátorodását ihatnám belőle. Senkit se ismer­tem itt, a bronzból való öreg Dugonicsot igen, de az is ugy nézett rám, mintha a fejemhez akarná vágni az érc-bibliát, — pedig még akkor igazán nem csináltam semmi rosszat, csak lehajtott fejjel kerestem, hogy az Isten hova tette le az én kenye­remet és mindenütt hiába kerestem. 0, es nagy keserűség volt, sohse felejtem el és azt is tudom, hogy nagyon mérges vers sustorgott akkor a lel­kemben. Wiassics Gyulának akartam adresszálni, aki nem akart ide segédtanárnak kinevezni, az Isten áldja meg érte, mert nem volt magamnál egyéb protektorom. Már csak ugy homályosan rémlik, milyen jó érzés is az tulajdonképpen, mikor az ember haragszik s a haragos vers refrénje („Van e még eladó kegyelem?") olykor ma is meg­üti még a szivem oldalát, — de persze már nincs érce a hasadt harangnak. Nem tudom, hány strófa lett volna a vers, de húszon alul nem igen adtam volna, ahogy husz éves magamra emlékszem. Szerencsére idejében ideértem a tetthelyre, a posta elé és lobbot vetett bennem az öröm: — Nini, forsythia! Azt hiszem, ez volt az egyetlen hangos magán­beszédem az életben és talán ezért is szégyenieni illenék magamat. Olyan együgyűeknek kellene len­netek, felebarátaim, mint én voltam akkor, hogy megérthetnétek szivem akkori örömét, ahogy meg­láttam a kis sárga japán bokrot, amelynek mását előtte való nap még a pesti füvészkertben simo­gattam, diákéveim egyetlen örömtermő szigetén. — Hát itt vagy, te is itt vagy? — mondogat­tam neki boldog megbékéitséggel és nem voltam többé idegen az idegen városban. Nagy sokada­lom nyüzsgött körülöttem (hetivásáros szombati nap dele volt) és szerettem volna elkurjongatni ügye i két viszálykod* tábor közölt elmerült. Azóta mindenütt kivirágzott ez az eszme, de Szeged lemaradt. Dr. Lázár Qyörgy még tehe­tett volna valamit, még megmenthette volna a kidolgozott kész terveket, de látta, bog? Nagy­bányán sok a baj, tehát nem törődött tovább a dologgal. Holott, ba a művésztelepet és mü­«éssházat megvalósítja, maradandóbban meg­örökíthette volna a ne rét, mint aszal a néhány szoborral, amelyek között nem egynek igen kicúay művészi értéke van. Az érdekes és mint látható, nem eléggé ter­mékeny múltnál azonban fonfosabb a jelen, amikor talán mindazt, amit kicsinyesség el­mulasztott, egy jobb belátás még helyrehoz­hatja. Qaál Endre örömmel áll az eszme ren­delkezésére. Érdekes azonban, amit itt mindjárt elöljáró­jában mond. Meglepetéssel olvasta, bogy készülőben van valami akció, amelyre nem kapoli meghívást, holott sok mindenben kezére játszhatna a társulatnak. A legfőbb teendő ter­mészetesen, véleménye szerint, az volna, hogy a művészek munkáját értékesítsék, hogy ne kelljen nekik ügynökök uzsorájában megrövi­dülniük ; ezért a legfontosabb az állandó ki­állítást terem megszerzése. Qaál terve szerint a Stefánia sétány gyerek­játszóterén lehetne építeni a művészilázat, ki­állítási csarnokkal és műtermekkel, anélkül, hogy a park képe megváltozna. Ez körülbelül olyan megoldás lenne, mint aminő Bécsben van a Síadt-parkban. Mindeneseire nagyon szép terv és talán Qaál Endre is ugy gon­dolta, hogy a ház a városé lenne, de gondo­zását, vezetését a társulatnak kellene átvenni. Átmenetileg különféle építési terveket ajánl. A Jókai uccában kiépül a belvárosi elemi. A tornatermet az uccáig ki lehetne hozni és ugy megépíteni, hogy az egyszersmint kiállításokra ts alkalmas legyen. Arra a kérdésre, hogy nem lehetne-e az épülő uj városi bérpalota tetején kiállítási helyi­ségei építeni, hiszen csak valamivel kellene fölmagasitani a házat és g^rsabb eljárással segiteae a kiállítási terem és esetleg a mű­termek kérdését). Qaál kijelentette, hogy ez nem ütközik nehéisigbe. Ezzel a város a maga részéről is szeretettel nyújtaná karjait az első gyereklépésekben bukdácsoló egyesületnek, ahogy a múltban is tette, Lengyel Vilma. Legújabb ö87 női szalmakalapok megérkeztek, 8O.000 koronától kaphatók. Átalakításokat a legújabb formákban gyorsan készítek. ROZICSKH, Iskolai ucca 31. sz. magam, hogy hej, ti emberek, tiközűletek egy se tudja a nevét ennek a virágnak, de én tudom l Most már, ahogy meggázoltan és kicsépelten heverek az alázatosság szérűjén, magam is bo­londnak tartom egy kicsit azt a fiatalt, aki büszke volt rá, hogy tud egy virágnevet, amit nem tud­nak körülötte a vásározó csizmadiák, fésűsök, ka­laposok, nem tudnak a ievélhordók és a végre­hajtók, sőt egész bizonyosan nem tud a tankerü leti főigazgató se. De akkor milyen erőt adott ez nekem! Nem szégyeitem megenni a sajtot az ucca közepén és nem szégyeitem bekopogtatni a Bástya uccsí műhelybe, ahol Békefí Antal, az ezüsthajú öreg mester komoran szabta az újságot, szét­porciózván a munkát legényeinek és inasainak. — Mit tud ? — tolta föl a homlokára a pápa­szemet, hogy jobban lásson. — Mit látott meg először Szegeden? — A... a forsythiát, — dadogtam elvörösödve. — Ki az ördög az ? — Az a sárgái virágú bokor a posta előtt. — Hát akkor irja mag azt. Hát megírtam azt. Danaé cimet adtam neki, mert igen fiatal voltam és ilyennek képzeltem Danaé aranyé sőjét. A szerkesz őnek tetszett a dolgozat Csak a elmével nem volt kibékülve. — Danaé ? Ez nem cim, barátom. Tanulja meg, hogy a címnek mindig érdekesnek kell lenni Olyannak, ami megfogja az olvasót, mint méz a legyet. I j t csak: Nagy forsythia virágzás váro­sunkban. ... Persze, többet nem lesz nagy forsythia­virágzás városunkban. Te is megöregedtél, drága bokrom, én belőlem is kiszikkadt a lira. (No hi­szen a sajt i3 elfogyott.) Maholnap minden el­változik körülöttünk s megint idegenek leszünk mindaketten az uj világban. D: legalább mi ket­ters ^sszeíaríuak, mig vagyunk 3 elsurranván íiiellett^d, minden reggel b2nyújtom hozzád a ke­zemet t megsimogatom ringó gallyadat

Next

/
Oldalképek
Tartalom