Délmagyarország, 1926. február (2. évfolyam, 26-49. szám)

1926-02-05 / 28. szám

261 DBLMAGYARORSZACI 1926 február 12 II /R Péntek. Róm. hat. Ágota sz. vt. Pro­•«/»»• tatám Ágota. Nap ktl 7 ára 23 tértkor, nyugtaik 17 óra 6 pertkor. Somogyi'kdnyvtAr nyitva d. e. 10—l-lg, d. n. 4 - 7-ig, Mnxetun nyitva ó. c. 10—12-ig egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d, e. 8—l-ig. d. o. 3—7-ig, A színházi előadás este fél 8 érakor kezdődik. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Uerie Jenő Klauzál tér 3 (telefon 359), Gergely Jenő Kossuth Lajos sugárut 31 (telefon 62), dr. Löbl Imre Gizella tér 5 (telefon 819). Moidvány Lajos Újszeged ftelefon 846), Nyilassy Ágoston Szilléri sugáréit 11. Nyitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor. — A mnnkáadalárdák országos dalver­senye Szegeden. A Magyar Munkás Dalkörök Országos Szövetsége beadványt intézett a város tanácsáhez és bejelentette, hogy május végén, 23-án és 24 én országos dalversenyt rendesnek Szegeden. Arra kéri a szövetség a város taná­csát, hogy terjessze fel párlolólag a kereske­delmi miniszterhez azt a kérvényt, amelyben a dalversenyben rész'vevő dalárdák tagjai szá­mára ö ven százalékos vasúti díjkedvezményt kér. A tanács örömnél fogadta a szövetség bejelentését és elha ározta, hogy a kérvényt a legmelegebb pár'olással terjeszti fel a kereske­delmi miniizterhez. A tanács értesülése szerint a dalversenyben az ország minden nagyobb munkásdalköre résztvesz, a polgári dalárdák közül azonban csak a szegedi Polgári Dalkör. — A havonta fizetett forgalmi adó befi­zetésének módosítása. Azok között az adó­könnyítések között, amelyeket fegutóbb jelenteti be Bud János pénzügyminiszter, általános meg­elégedéssel fogadiák azt az intézkedést, amely a forgalmi adó lerovására vonatkozik. Eddig ugyanis az volt a rendszer, hogy azok a ke­reskedők és iparosok, akik az általános for­galmi adót adóbevallásuk alapján készpénzben tizetlék, kötelesek voltak minden hónapban az átlagban fizetendő forgalmi adónak az illető hónapra eső részét már a hónap első felében előre befizetni, tekintet nélkül arra, hogy el­érik e azt a forgalmat, amely u án a befizetett összeg esed ebes lenne. Ennek a rendszernek megváltoztatását jelentette be a pénzügyminisz­ter és most meg is jelent a pénzügyminiszter­nek az a rendelete, amely megszünteti az úgy­nevezett kötelezettséget. A rendelet szerint január 1-iől kezdve a forgalmi adói mtaden Mnapiaa az elírt adóköteles bevitel után kell leróni is pedig mindig a következő hónap 15 lg. Ha valamtly adóköteles vállalat jelenlegi köny- 1 velési rendszere vagy üzletvitele mellett a havonkinti adókivetés oly megterhelést jelen tene, hogy amiatt a vállalatra könyvelési rend­szerét vagy üzletvitelének eddigi módját meg kellene változtatni, ugy az érdekelt adófizető február 28 ig az illetékes pénzügyigazgatóiág­tól az adókivetési időszaknak eltérő megállapí­tását kérheti, amely felett a pénzügyigazgatóság előzetes helyszíni szemle után dönt. — A Munkás-Otthonban ma, péntek este hétórai kezdettel Juhász Gyula tart előadást Ady Endréről; Harsányi Miklós és Olefnylk József pedig Ady-verseket mondanak. — 9 én, kedden este 7 órakor Pongrácz Albert mér­nök: A szén gazdaságos kihasználásáról. — 12-én, pénteken este 7 órakor pedig: Dr. Kormányos Benő ügyvéd: Dézsa György is kora. — A városi autó és két fe'sőtanyai kisgazda lovagias afférje az országúton, A csütörtöki tanácsülésen mesélte felváltva Bokor Pál poügár­raesterhclvettes és dr. Turóczy Mihály tiszti fő­ügyész : Tegnap este a város autóján jöttünk haza Felsőtanyáról, ahol a káptalani földeket néztük ki. Az autó Szatyniazot elhagyta, amikor két egymás után baktató parasztszekérrel találkozott. A szeke rek épületfával megrakodva a város felöl jöttek. A soiiőr, amikor észre/ette a szembe jövő kocsikat, már messziről tülkölt és azután lekanyarodoti az ut szélére. Az első kocsin ülő gazda ostorával alaposan végigvágott az autón ugy, hogy azt hittük, motorrobbanás történt. A néhány méterrel hátrább baktató kocsival is ugyanez történt. Erre a soiiőr visszafordította az autót és elértük a két tanyait Mindkettőt kérdőre vontuk, de mind a keüő egyöntetű hevességgel tagadta a terhére rótt gazemberséget. Az egyik nagyhangon kijelen­tette, hogy ostora sincs, tehát nem is vághatott végig az autón. A sofför azonban a saroglyában elrejtve megtalálta az ostort és mint bizonyitó bűnjellel, azonnal kiutalványozta a büntetést. Ogy végigvágott vele a tanyai atyafi kezefején, hogy csak ugy porzott bele a — háta. Ezután tovább jöttünk. Ugy látszik, a tanyai magyar még mindig nem barátkozott meg az autóval. — Gróf Teleki Pál az egységes pártban Gróf Teleki Pál, aki nálunk a fajvédőmozgalom egyik megalapítója és megindítója volt, tegnap belépett az egységes pártba. A szegedi első nem­zetgyűlési kerület képvise öje azzal indokolja meg ezt a lépését, bogy kötelességének tartja egész erejével Belhlen István mögé állani Igaz, Teleki egyúttal azt is kijelenti, hogy az emiitett köteles séget nem mtnt politikus, hanem mint magyar ember érzi és teljesiti, pedig Bethlen bizonyára a magyar Teleki politikai támogatását látná szívesen. Figyelemreméltó kijelentése még Telekinek az egységes párt elnökéhez intézett levelében, hogy a frankhamisitás elég komoly és sulyos következ­ményeiben, de az izgalom, amelyet keltett, még súlyosabb befelé és kifelé. Igaz, hogy Teleki ezt az izgalmat egyenetlenkedésnek és izgalomkeltésnek hivja és természetesen az ellenzékre gondol, amikor ezekről, a frankhamisításnál is súlyosabb követ­kezménnyel járó galádságokról beszél. Tudtuk, hogy fog jönni valaki, aki ki fogja jelenteni, hogy az ellenzék nagyobb bűnös, mint Nádosyék. Egé­szen mindegy, hogy ez a valaki Teleki. Monda­nunk se kell, hogy a szegedi képviselő megint kijelenti, hogy nem tartja magát politikusnak. — A szegedi kamara tarifaosztálya ét címtár-katalógusa. Megirtuk már, bogy a kamara még a mult év végén irodájának kere­tében kü ön tarifairodái létesi ett és cimtár­gyűjteményt állított össze az összes fontosabb államok Kereskedelmi és ipari címjegy (ékéből. } A tarifaosztály díjtalanul ad felvilágosítást akár . szóbeli, akár pedig írásbeli megkeresésekre bármely európai országba szóló vasúti díjtételek tekintetében. A tarifaosztály müiödését a kerü­let kereskedői és iparosai egyre növekvő mér­tékben veszik igénybe és hasonlóan a cim tárakat is, amelyek a hivatalos órák alatt az érdeklődőknek rendelkezésére állanak, napról­napra többen használják. — Adók. A pénzügyigazgatását felkérésére a kereskedelmi és iparkamara figyelmezteti a kötelékebe tartozó érdekeltséget, hogy az álta­lános kereseti adók, valamint a jövedelmi és vagyonadó 1926. évi kivetéséhez szükséges be­vallások február 28 ig nyújtandók be. Minden adózónak trdekéoen áll, hogy ezen bevallást a jelzett időpontig okvetlenül megtegye. A Buda pesti Kötlöny ez évi első számában közzétett rendelet szerint az alkalmazottak február 1-tő kezdődőleg tartoznak rokkantellátás! adót fizetni. Ezt az adót a munkaadók kötelesek a kerese t adóval együtt as alkalmazott heti, vagy havi illetményéből levonni és az illetményjegyzék bemufaiása mellett a városi adóhivatalnál, ille­tőleg községi elöljáróságnál befizetni. Az illet •énylegyzékben a munkaadók elkülönítve tar* t óznak a kereseti adót és a rokkantellátási adót feltűntetni. A pínzügyígazgatóság figyelmezteti a munkaadókat, hogy amennyibea a február hóra esedékes rokkantellátási adó levonásba nem hozatott, ezt as alkalmazottak kivetkező tlletmiayflutésénél feltétlenül levonásba kell hozni is be kell szállítani. — Kosztpénzekkel való szélhámosságért jogerősen negyedfél évi börtönre Ítéltek egy szegedi ügynököt. A konjunktura legtipikusabb szélhámosai közé tartozott Csillag Stern László, akinek egykoron Alsóvároson volt jolmenö ingatlan iorgalmi irodája. Csillag ügyfeleitől kisebb-nagyobb kölcsönöket vett fel, amelyekkel azonban nem számolt el. Az igy felvett kosztpénzek kamatait még csak fizette, de az első nagyobb kosztpénz­felmondásnál már képtelen volt teljesíteni kötele­zettségét. Csillag, amidőn maga is konstatálta anyagi összeomlását, önönmagát telentette fel a rendőrségen. Az ügyészség csalás, közokirathami­sitás és sikkasztás cimén indított eljárást ellene. Az első főtárgyaláson kivétel nélkül beismerte a csalásokat, azt hozva fel okul, hogy összeomlását a konjunktura megszűnése okozta. A szegedi tör­vényszék Csillag Lászlót három év és hathónapt börtönre itélte és tizenötmillió pénzbüntetésre. Az Ítéletet a Tábla után a Kúria is jóváhagyta. — Csalással vádolja sógora Molnár Viktor bárót. Nyíregyházáról jelentik: A nyíregyházai törvényszék Brenner- tanácsa tegnap kezdte meg annak a pernek a tárgyalását, amelyet Hofer Kuno csalás és sikkasztás miatt indított sógora, Molnár Viktor báró ellen. Tegnap a vádirat ismertetése után Molnár vádlott előadta, hogy agszóbanforgó bir­tokokat apósa, Dessewffy Aladár határozott kíván­ságára vette bérbe és kezelésbe és ezt az egész család is helyeselte. Elmondotta, hogy Hofer és közte régebben lovagias Ügy volt éa Hofer ellene indított hajszája innen kezdődik. A per előre­láthatólag három-négy napig fog tartani. A tör­vényszék hir szerint kihallgatja dr. Ángyán Béla miniszterelnökségi sajtófőnököt is. — Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelentése: Hazánkban az idö jobbára borult. Csapadék az utóbbi 24 órában nem esett. A hőmérséklet több­nyire 10 fok C. fölé emelkedett. Jóslat: Változé­kony idő, sok helyütt esővel és lényegtelen hő­változással. Lamptl és Metfyl cégnél (POspBkbaxár-fpil­lét) divatos kOiBU női mellényak. 295 — Halálos nyakszirtmerevedéa. Prágából Jelentik: Olmützben két nyakszirtmerevedés fordult elő, az egyik ha'álos volt. A betegség elfojtására szükséges egészségügyi intézkedé­seket megkezdték. — Halál a bál ntán. Gyümölcsoltó Boldog­asszony napján bál volt B Jáslyán. A bálon összeszólalkozott két legény, Szabó Mihály és Puskás Minály. A bál után aztán a hazafelé ballagó Puskást egy doronggal megtámadta és agyonverte Szabó. A rendőrségen beismerő vallomást leit s azt mondotta, bogy Puskáss*) már régen haragban éltek. A gyilkos legényt csütörtökön kisérték át az ügyészségre. J 1 „Utolsó férfi a földön" cimü vígjátékban hétfőn és kedden a Belvárosi Moziban. 3000 válogatott, gyönyörű szép szemet, lelket gyönyörködtető az GÖRLICE RÉSZLETFIZETÉSRE IS készpénzárban vásárolhat az előrehaladt idény folytán. Gyermekruhák .... AT 200.ooo Téli Mikádó K 500.ooo Szőrmés Mikádó . ... K 1,000.ooo Divat Ragián . ... K 700.ooo és mindenféle férfi Férfi öltönyök . ... K 500.ooo Nutria sport bunda . . K 2,OOO.ooo Velúr női kabát v. bél. . K 8OO.000 Divat boák K 200.ooo és női télikabátok. Blau Ignátz, Kelemen u. S.

Next

/
Oldalképek
Tartalom