Délmagyarország, 1926. február (2. évfolyam, 26-49. szám)

1926-02-05 / 28. szám

1926 február ÍO, OELMAQYARORSZAQ 7 Színházjegyek a Délmagyarország jegyirodájában! — Egy hirlapiró hosszadalmas rágalmazást pöre. A Sarkad és Vidéke cimü lapban 1922 november havában Zahár István hirlapiró egy cikket irt, amelyben súlyosan megtámadta Juhász Kálmán ottani főjegyzőt. A cikk ébredőnek és zsidógyQlölőnek állította be a főjegyzőt, aki fel­hatalmazásra üldözendő rágalmazás elmén indított eljárást a cikk írója ellen. Az első fórum felmentő és a Tábla helybenhagyó Ítélete után a Kúria megsemmisítette a felmentő ítéletet és alaki hibák miatt uj főtárgyalást rendelt el. A gyulai törvény­szék hárommillió korona pénzbirságra ítélte Zahár Istvánt s a felebbezés folytán pénteken került az ügy a szegedi Ítélőtábla elé, amely azonban az ítéletet megsemmisítette, mert bebizonyítva látta, a vádlott bizonyitó tanúit táejében jelentette be s a törvényszék azok kihallgatása nélkül hozta meg marasztaló Ítéletét. A Tábla a megsemmisít itt iiélet után uj főtárgyalásra utasította a gyulai törvény­széket. Lampel és Hegyi cégnél (Püspökbazár épü­let) harisnyák szenzációs olcsó árakon. 296 — A közönség köréből. Kaptuk a kővetkező nyilt levelet: Nagyságos Andor Zsigmond színigazgató urnák Helyben. ÁltalánoB a panasz a városban, hogy a vá­rosi színházban utóbbi időben nagyon sokan komo­lyabb természetű betegségeket stereznek. Ugyanis a jelenlegi enyhe időjárás mellett is túlságosan fűtik a színházat. A közönség a nagy melegben felhevül, meg­izzad és midőn a szinház végeztével kijön az uccára, a hirtelen és nagymérvű hőmérsékváltozás folytán megfázik, influenzát és egyéb hurutos bajokat szerez. Felkérjük az igen tisztelt színigazgató urat, figyelje meg az előadásokon a közönséget, csupa felhevü.t, kipirult és verejtékező arcot fog látni; a közönség zsebkendővel és egyéb, a kezeügyébe eső tárgyakkal legyezi magát a trópusi forróságban és panaszkodik a tűrhetetlen hőség miatt Ebben a mai keserves világban igazán kár annyi drága szenet elpazarolni a túlságos tfitésre, mely nemcsak betegségeket okoz, hanem a közönséget el is riasztja a szinházbajárástól. Kérjük színigazgató urat, hogy a túlságos fűtés mérséklése iránt intézkedni szíveskedjék. Tisztelettel: Egy szinház­tátogató. Ez a levél azért érdekes, mert eddig a fűtettensig­röl panaszkodtak a színházlátogatók. Azt hisszük, ez utóbbi panasz orvoslása az igazgató számára jóval könnyebb lesz. — H amis tanuk. A szegedi törvényszék Juhász tanácsa csütörtökön délelőtt egy mons­tre hamis tanulási pört tárgyalt. A vád szerint Szentpétert Ferenc és felesége, hamis feljelen­téssel rágalmazás címén a bíróság elé állíttat­ták Kertész Márfon szegedi kereskedőt. Szent­péteriéknek Sándor Jenő, Tóth Lívia és Áud­rosioszky Mihály vonak a tanúik. A járásbíróság azonban, a tanuknak eskü alati tett vallomása ellenére is, a rágalmazás vádja alól felmentette Kertész Márlont, At ügyészség hamis feljelen­tés és hamis tanuzás cimén indított eljárást a feljelentők és a tanuk ellen. A csütörtöki fő­tárgyalást azonban a bíróság bizonyítás kiegé­szítése cimén elnapolta és annak folytatását március 2.-ára tűzte ki. — Fájdalmak mér ismeretlenek előttem. Régeb­ben magam is gyak­ran szenvedtem mindenfajta kisebb bajban — fej - és fog­fájásban, neuralgiéban, rheu­más fájdalmakban stb. — de mai Még nyomuk se maradt! Megbecsülésre méltó taliz­mánja ennek a íéle Aspírin-tabletták. Valódi csakis a &y*-féle eredeti csomagolásban és a zöld papirszallaggaL Egyetemi hallgató, perfekt német levelező, fél napra foglalkozást keres. CINI a kiadóban. A szinház h«ti műsora: Pénteken: Annabál. Szombaton délután ifjúsági előadás: Pántlika. Szombaton este: Annabál Vasárnap délután mérsékelt helyárakkal, Déri Rózsi vendégfelléptével: Falu rossza. VaBárnap este: Annabál. Hétfőn: Farsangi lakodalom. Operabérlet 11. Szerdán: Farsangi lakodalom. Bérlet A. 12. Premier. Színházjegyét a DÉLMAGYARORSZAOjegy­irodájában telefonon is megrendelheti. (Tele­fonszám 306). * Annabál minden este. Az egész városban másról sem beszélnek, mint az .Annabal" szenzációs elő­adásairól, az állandó zsúfolt házakról, amelyek mind azt bizonyítják, hogy az idei sziniszezonnak az .Anna­bál* a legsikerültebb müsoroperettje, amely előrelátható­lag az egész szezon műsorát dominálni fogja. Csupa szin, csupa ötlet és csupa hangulat az .Annabál" min­den egyes jelenete, melyeket a főszereplők: Kolbay Ildikó. Gábor Mara, Trillap Ilonka, Herczegné, Fenyves, Sugár, Bilicsi, Herczeg és a vendég Bende Laci ked­veltettek meg a hálás közönséggel. * Ax Annabál pénteken, szombaton és vasárnap este van müsoion ezen a héten. * Szombaton délntán ifjúsági előadás: a Pántlika. Földes Imre legújabb vígjátéka, mely az idei fővárosi sziniszezonban a Belvárosi Szinház műsorát dominálta és amely vígjátéknak szegedi bemutatóját is a közön­ség és a sajtó egyhangú dicsérete követte, szombaton délután mérsékelt helyárak mellett az ifjúság számára kerül színre. A főszerepekben a délutáni előadáson is Feleki Klári, Scarry Margit. Uti Giza, Gyárfásné, Har­sányi, Herczeg, Gonda, Falus, Rogoz és Bilicsi első­rendű kabineialakitásokat nyújtanak. A szombat dél­utáni ifjúsági előadásnak némi érdekességet kölcsönöz még az is, hogy a kiváló együttes az előadás után hét órakor autóval átrándul Hódmezővásárhelyre, ahol a Feketesas nagytermében jótékonycélu előadás keretében megismétlik a Hódmezővásárhelyen minden oldalról kívánt .Pántlika* előadását. * Vasárnap délntin mérsékelt helyárakkal, Déri Róc*i vendégfelléptével: <*, faln rossza. A kiváló primadonna ezidei első vendégfelléptét óriási érdeklő­dés előzi meg, ugy hogy vasárnap délután színültig megtelt ház fogja ünnepelni az ország egyik legszere­tetre méltóbb énekesnőjét. ,A falu rossza* többi vezető­szerepeit a társulat legjelesebb erői játszák. * Farsangi lakodalom. A .Farsangi lakodalom" hétfői bemutató előadása országos kulturesemény. Poldini vigoperája internacionális értéke mellett nem­zeti büszkeségünk is, mert a magyar zenei motívumo­kat legragyogóbb feldolgozásban mutatja be a .Farsangi lakodaiom'-ban. Az opera főszerepeit Szász, Kolbay, Faith, Zitta, Herczegné, Kertész, Leopold, Fenyves, Arany, Bilicsi, Sugár és Bende játszák. Rendező Har­sányi Miklós, karmester Andor Zsigmond. Sport A SzAK szezonnyitó vacsorája. CiQtör'ök este tartotta szezonnyitó vacsoráját a SzAK a Tisza éttermében a tagok nagy részvétele rae! lett Megjelentek a társegyesülettk és a MASz képviselői fs. Elsőnek bástyái Holtzer Tivadar szólalt fel és emelkedett beszéd kíséretében osztotta ki a futballisták részére a bajnoki érceket, valamint Betek Pál, Martonossy Jó­zsef, Seltl Mihály és Vezlr Ernő részere, kik fiz éve szerepelnek a csapatban — az egyesület emléktárgyait, végül ifj. Oltovay Ká­rolynak, a vidék első aranyjelvényes atlétdjá nak az egyesület szép ezistserlegét. Ezután az atléták részéről Orbán Ferenc köszöntötte fel Oltovay Károlyt, majd dr. Kevács Béla száza­dos, a MASz képviseletében üdvözölte a SzAK-ot és Oitovayt. Wolj Miksa a Zrínyi és Korda Jenő a KAC szerencsekivánataít tolmá­csolta. Felszólallak még Grasz Lajos, Oltovay Károly és Bück Pi). A megjelentek a késő éjjeli órákig maradiak együtt. SzAK—UTC bajnoki mérkőzés lesz vasárnap. Az ősszel elmaradt SzAK-UTC bajnoki mérkőzést játsza le vasárnap a két csapat. Ez lesz a február 14-én kerdődő tavaszi bajnoki szezonnak előhír­nöke. A mérkőzésnek pontszerzés szempontiából csak az UTC-re van jelentősége, mert a SzAK oly erős e'őnyt szerzett őszkor magának, hogy a helyezésén a vasárnapi mérkőrés eredménye sem­mit nem tud változtatni. A mérkőzés jelentősége azért mégis megvan. Megvan pedig azért, mert a déli bujnok első startja az egész szegedi sport­közönség előtt eseményszámba megy. A csapat­összeállítás, a forma, egy héttel az első tavaszi összecsapás előtt érdeklődésre tarthat számot. A SzAK rói kitűnő tréninghirek vannak. A téli pihenő és a korai tréning jót tett a csapatnak. Az UTC is vett már néhány tréninget és a régi nagy lel­kesedés nagy erőt ad az újszeged! fiuknak. Min­den erejükkel küzdeni fognak, ha nem is a győ­zelemért, de a tisztességes eredményért. Nagy az érdeklődés az MLSz közgyűlés iránt. A vasárnap tartandó MLSi közgyűlés iránt min­den vonalon nagy érdeklődés mutatkozik. A köz­pont Tibor Lajost küldte ki az MLSz képviseleté­ben, de bejelentette jövetelét a Sporthirlap és a Nemzett Sport is. Több nagyon fontos kérdést fog tárgyalni a közgyűlés. Az egységesités, a futball­tilalom, a profi-amatőr kérdés stb. mindmegannyi nagyhorderejű kérdés, amelyben a kerület köz­gyűlésének állást kell foglalni. Különösen a vidékre is kiterjesztett nyárt fatballtilalom ellen kell ünne­pélyesen állást foglalni a közgyűlésnek, mert ez a rendelet a vidék életérdekét veszélyezteti. Ha nem log sikerülni rábírni a minisztert a rendelet mó­dosítására, akkor a vidék egy év alatt újra vissza fog esni oda, ahol tiz év előtt volt és a virágzó vidéki futball újra elveszti versenyképességét. Ezt pedig Délnek minden igyekezettel meg kell aka­dályoznia. A többi kérdés is fontos, de csak elvi jelentőségű, mert közvetve van csak kapcsolatban vélünk. A választások minden valószínűség szerint csendben fognak lefolyni. A legfontosabb kérdés­ben, az elnök tótd&sbenkompromlsszium jött létre a klubok közt. A megegyezés teljes. rwmmwimmmímmmMMMMMMMMM A valuta- és devizaforgalom záróárfolyamai. Iákt Angol font 346500—3«7700, cseh korona 2109.5— 2117.5, dinár 12:4-1260.5, dollár 71425-71725, francia frank 2680-2710, holland forint 286UŰ— ÍÍ8700, lei 311—316, láva 480-500, líra 2863­S880 márka 16965-17015 osztrák schilling iGü.26­ífcC.58, dán korona 17605-17655, svájci frank 13730— 13" 80, belga frank 3235-3250, norvég koioaa i45üö—14565, svéd korona t9075-19l3t>, .angyal tíoty 96 0—lQttu. íMuák i Amsterdam 28580—286*0, Belgrád 1255 ­1-60.5, Berlin 16965 -17015, Bukarest 307-312, Brüsxuel .«35 - 32:0, Kopenhága .<7605 -17655, Os!é 14! 05--1*555, London JM66».0 -347600, Mi­lánó 2863—2878, Newyork Í1255 -7.455, Piri* 2613—2688, Prága 2110 -i 117.5, Szfttia 48 J— 500, Stockholm 19075-19155, Varsc 9450-10100, Wwus áOö.28 —iŰ0.!8, Zürich 13734-13874. Zürichi tőzsde. Nyitási Pária 19.50, London 2523.50, Newyork 5:8.75, Brüsszel 23.57, Milano Í08S50, Amsterdam <fti8.20, ösrlin 123.45, Wien 3.0073.0250, Szófia 3.3750, Prága 15.3550, Varsó 72.50, Budapest MÜ72.60, Bukarest 2.2450, Belprtd 9.1450. Zárlati Páris 19.49, London 252i»j, aewycwfc 5'8.75, Brüsszel 23.^7, Milano 2b 87, Amsterdam 4)8.20, Berlin 123.50, Wien 0.0073.05, Ssólia S.63, Prága 15.3550, Varsa 72.50, Budapest 0.0072£0. Bel­grád 9.1450 Bakarest 2,245v. Terménytőzsde. Az irányzat tartott, a rozs kissé gyengébb. Hivatalos árfolyamok t Búza 76-ot tiszafidéki 40'.0­4ii7j1 felsőtissai 4025-415], fehérmegyei 3975 -4000, pestvidéki 3975-4 CC, egyéb dunántuli 4300—4025, 77-es tisza vidéki 41C0—4125, felsőiinai 4075-4100, fehérmegyei 4025- 4)50, pestvidéki 4J2í-40;0, egyéb dunántuli 4050 -4075 78-as tiszavidéki 4125-41:0, felsőiisui 4100—4*25, fehérmegyei 4050-4075, pest. vidéki 4050-407 egyéb dunánSulí 4U75-4S0U, 79-W tiszavídéü 4130-4175, felsőtisza! 4125-4150, fehér­megyei 4075 - 41Q0, pestvidéki 4075-41C0, egyéb dunántuli 4100—4125, rozs 2 350—24SÍ0, takarmany árpa ;'403-»UQ, sörárpa 3400 , zab 25DJ 2600, tengeri 1800-1825, köles 1800-1900. «prpa 17(W-|725. Irányzat. A szerdai iayha irányzat után az érték­tőzsde csütörtökön újból megszilárdult. Már nyitáskor az árfolyamok egyenlőtlenül alakultak. A báayapiac rendkívül szilárd ?ol', azonban a vaspiac gyengébben tendált. A kulisazértéuek a szerdai nívón voltak. Bécs­ből érkezett hirek után az irányzat az egész piacon megszilárdult és zárlatig állandóan élénkülő forgalom mellett mind magasabb árfolyamok kerültek felszínre. A szilárdság szerdán is elsősorban a vezetőértékekben jutott kifejezésre. A kulisszban a Salgó, Rima, Állam­vasút, Nova 2, az Osztrák Hitel 4 százalékkal javultak. A Ganz értékek lanyha nyitás után 1 -1.5 százalékos árnyereségre tettek szert. A bányapiacon az Általános kőszén és Urikányi 5, Beocsini és Kohó 2 százalékkal emelkedtek. A nagyipari értékek közül a Nasici, Magyar cukor és Ofa 250u :0í 0 koronával javultak. A Magyar Nemzeti Bank csütörtökön lsmet szilárd volt és tobb mint 25.CC0 koronával emelkedett. A Viktória-malom átmenetileg ellanyhult és 43.00) koronáig esett. Zár­latig azonban árveszteségét teljesen behozta. A fíx­kamatozásu papírok piacán az irányzat kissé gyengébb volt. A vaiuta- es devizapiacon a forgalom valamivel élénkebben alakult. A dollár további 5J ponttal szilár­dult, azonkívül a Milánó és lira tendáltak kiásé barát­ságosabban. A töbDi fizetési eszközökben inkább lanyha irenyzat jutott kifejezésre. London, Zürich, Párij és Bécs néhány pontos árlemorzsolódást szenvedtek. Fcrtnevároül eei-tésvasár. Felhajtás 2W. Árak: Könnyű 15 15.?, közép 17-17,5, nehéz 17.1-18. Az irányzat változatlan.

Next

/
Oldalképek
Tartalom