Délmagyarország, 1926. február (2. évfolyam, 26-49. szám)

1926-02-02 / 26. szám

Hlm 3HÖ© is®!*©na. DtLMAtiYARORSZÁG f.*«rt!«sst5ségi Dták ferenc-o, 2. Telefon 13-83. Kiadúbivatsl, MMakMr^b *» Imrndu Dagoafct-tfr II. Telefon 208. ta wtóti Stndoi-ngárat I. szám Telefonszám 19-M Szeged, 1926 február 2, KEDD Előfizet isi Arak: Egy hónapra helyben 40.000 kor., Budapesten is vidéken 45.000 kor. Egyes szám ára hitkOznap 2000 kor. vasár- ás ftnnepnap 3000 korona. II. évfolyam, 26. szán Csendes likvidálás. Végre a mociárbüzben egy szippantás tiszta levegő. A frankingováoyban egy tilpalattayi száraz. Az elborult égen egy sugárvillanás. A homoksivatagban egy tenyérnyi oázis. A cikó­riás löttyben egy szem babkávé. Még száz ilyen válogatott szép kapcsolatot lehetne egy­más mellé ragasziani s az mind nem fejezné ki elég szemléltetően, milyen nagy örömet jelent az országnak az az uj találmány, amit ugy hivnak, hogy csendes Ukvtddids. Akárki találta ki, nagyember az és méltó a nemzet bálájára, amelynek legnagyobb bajábin sietett segítségére. A legnagyobb baj — nem ke'l hirtelen véle­ményt mondani — világért se a frankhamisítás volt. Hitzen az, tetszik tudni, égésién közön­séges bűnügy, de olyan nagyon közönséges, bogy semmiben se különbözi* attól, mikor a jíszladányi csizmadia hamis négykrajcárosokat veretett ezzel a körirattal: I. Stsnls András csizmakészitö Jdsziadányban. A különbség leg feljebb az, hogy Sismis Andrást nem vezete olyan szent cél, mint a herceget, az országos főkapitányt és a püspököt, akik, mint a ma közzétett vidiratból is kitetszik, mind a haza­szeretet vezércsiHagára függesztették az ihlet tűiében égő szeműket Igaz, hogy a miniszter­elnök fogalmazása szerint a más aranyláncát tenni a haza oltárára, nem tartozik a legtündök­lőbb hazafias erények közé, de hát ez egyéni felfogás és nem változtat azon, hogy a frank Ogy közönséges bünögy, amelynek, a vak Is láthatja, semmiféle politikai vonatkozása nincs. Épp azért lett volna fe háborító dolog, ha a desiruktiv jóslatok beváltak volna és poli ikai konzekvenciák származtak volna a közönséges és politikamentes bűnügyből. Minden jó ma­gyar embetben megdermedt a vér arra a gon­dolatra, hogy ebbe a buta frankűgybe esetleg a kurzus is belebukik, bololt az nyilvánvalóan ártatlan benne és semmi vonatkozása sircs azokhoz az urakhoz, akiket a vádirat részben tetteseknek, részben bűnsegéd! bűnrészeseknek, résiben bűnpártolóknak címez és öt évtől tíz évig terjedbelő fegyházra taksál. Mi köze hoz­zájuk a kurzusnak? Windischgraetz heiceg szabadkőműves volt, nohi a bolcseségben n-m ért el sionbegyi magaslatokat éi a nagy­páholy titkos orgiáin tanulta a bankócsinálást. Nádosy tói ország-világ tudja, bogy »ilágéetében mindig kommunista volt, állandó összeköttetést tartott fenn a moszkvai szövettel Is Kun Béla utasítására sanyargatta olyan kegyetlenül azo­kat a konstruktív hazafiakat, akik nyomdák szétrombolásával és kaszinók felrobbantásával áldoztak a msgyarok iitenének. £s talán Zad­ravecz püspökről is útban van mára leleplezés, bogy kikeresztelkedett zsdó volt és cionista­puccsot akart előkészíteni. Hát hogy lehetne ezekért a notórius des ruktivekért felelőssé tenni a kurzust, amelynek mentalitása mindg merő­ben ellentétes volt az tvékével s arelyben nemcsak hogy szerepet nem vittek, de titokban mindig ásuióduk ellene... Szerencsére ma már tisztán lát az ország és ha egy két napig a tájékozatlanabb laikusok azt hitték is, hogy a kurzuson csattan az ostor vége, ma már senki se űl fel az ilyen rém­híreknek. Alep'alan rágalom volt és n inden ellenkező hiieszteiés dacára az is marad, mintha bal felé való eltolódásrúl volna szó és mintha a ku'zus kriptáján meg kellene fordítani a címert, ame'y hamis frank vitézt ábrázol fehér mezőben, szájéban ingyen részvényt tarva. Szó tincs róla. Egyelőre marad minden a régi­ben, legfeljebb a kurzus csendes likvidálasáról lehet szó, amint „illetékes heyiöl* jelent k. Szépen, lassan, csendesen, hogy ész e se lehessen venni legalábi ötven évig, hogy it valami változott... Ngv megnyugvás ez mind­nyájunknak, akik minden aegrázked a ástól féltjük ezt a szegény kis crsz*go'. A fu'dokló embernk rettemtes megrázk<5datás volna, ha egyszerre húznak ki a vizből és a< égő házba szorult embernek is végié esen tregártana, ha hebehurgyán egyszerre kirántanák a lángok közül. Szépen, lassan, cse desen kell likvidálni a; vizbefuiót és a tüzbenégőt, külön-külön min­den hsja zálat, mert inkább fuladjon meg és égjen tnmuvá, minthogy valami megrázkód­atás érje. Az ellenzék politikai szempontból nem tartja a vádiratot irányadónak. , v A kérdések tisztázását a pótnyomoz** tói várják. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése ) A frmk­bamuitási ügyben kiadott fi» yiszsigi vádirat politikai kérőiben igen uegy feltűnési keltet*. Amig a frankügyben szereplő vádlottak szerepé­vel nagy általánosságban tisztában voltak, senki sem gondolt arra, hogy Zadravecz István és Baross Gábor olyan mértékben voltak a frankhamisitási ügyben érdekelve, ahogy azt az ügyészi vádirat beállítja. A vádiratot természetesen eisöioiban a po­litikusok tárgyalták igen nagy érkeklödrsiel é» szinte általános az a vélemény, hogy a vád­irat nem felel mrg mirden lekín'etben azok­nak a követelményeknek, amelyiknek részben ben etö szempontbúi, részben pedig poli ikai szempontból foz'ek. Ai e leméi *eiető politi­kusai az ei'sz nap folyt mán megbesiéleieket tartottak <s rámutattak arra, fcogy az ellenzék politikai szempontból a vádiratot egyáltalán nem tekinti irányadónak. igen sok kérdést hagy nyiita. Nincs megálla­pi va, hogy mi volt az akció célja. Az ellenzék szerint a vádirat helytelenül, oly­kor pedig fogyatékosan Ismerteti a fiankhami sitás körül történteket. A váditat kűlö ben is Ki, vagy kik voltak annak értelmt szerzőt Éppen ezért ezeknek a kérdéseknek a tisztázását a pótnyomozástól várják. A vádiratttal a parlamenti bizottság szerdai ülése foglalkozik, amelyen rgyidejöleg meg hallgatják Vass József népjóléti miniszteri is, aki Bethlen István gróf miniaiterelnök genfi ulja alalt december 1-től— 17-ig Bethlen István miniszterelnököt hehettrsltetté ét fgy fel'ételez­tniő, hogy Prónay György mini z'erelnökségt éltamhtkar a helyettes miniszterelatkit Is Infor­málta az ügyről. Nádosy Imre kihallgatásával igyekezik tisztázni ízt a kérdés*, hogy miért nem hajtotta végre Bethlen utasitJsalt és ezekre oz utasításokra vonatkozólag mliyin jelentést lett feleltes hatóságának. A fz"ciali*ta párt résvéröl megállapítottál, hogy a< űgyt'z égi vádirat ismer etéatben a kormány felelőiSégének a kérdése kétségtelenül megerősödött. A nemzetgyűlés szerdai illése foglalkozik a frankhamisítással. A frankhamisítással a nemzetgyűlés szerda! ülése is foglalkozni fog, a legitimisták részéről Rakovszky István készül nagy beszédre, mely­ben személyekre vah tekintet nélkül fei'árni igye szik a frankhamisítás politikai hátterét. Sztrache főügyész kijelentette, hogy a Jankovich-napló szereplői elleni eljárás inditása nem tartozik az ő hatáskörébe. az (Budapesti tudósttönk teli fon jelentése) Ma délután Sztiache főügyész magához kérette Buday Kálmánt, a rotteidami koriul szeméin titkárát és átadta neki a btfgti jegyzökönyvet lefordítás végett. A főügyész Eosstn vjságuó, a Maiin kiküldőit tudósító át is fegadta, akw inforn ált a frankügy kérdésétől. A főügyész a magysr újságíróknak e'mordtü, hegy a lendőtség'e átküldte a pó nycmozásis vonatkozó határozatot, amelyben ié zietesen meglelölte azokat a körülményeket, amelyekre a pó nyomozás kiterjesztendő. Az újságíróknak arra a ké désérr, hogy az egtrs pelitikii lapokban roegjel nt Jmkovlch­naplóban sienptö személyek ellen indult-e el­fúrás?, » főrg ész kilelentette, hogy ez nem az ö hatáskőiébe tertoztk. A rendőrség sóját hatáskörében korlátlanul foganatosíthatja a szükségessé váló követe'méryektt és a tovább nyomotali cselekményeket. Még nem kezdődött meg a pótnyomozás. Megfigyelés alatt iamcrtisn szarnék tk — A nyomozta kedden kezdődik. (Budapesti tudósítónk tele/onjelentése.) A rendőrségen a tervbe vett pótnyomozás ma még nem kezdődőit el, de több olyan memen tum me ült fel, a * i azt lá>szik igazolni, hogy a nvomozás holnapi megkezdésire min­den inéikedést megtett a redőrség. Hetek óta déulán már csak az inspekció* detektívek tartózkodnak a főkapitányságon, ma azonban a frankügy ben az e'őző e járás során közreműködött Schnett csopo'iot berendelték és megfelelő wa­sltásokkal tolták el. Az étszaka folyamán több det ktiv ment kl a fővárosba megfigyelni egyes 0tyan sieméiykft, a<lk vagy tanuként, vagy vyanusttei a kéat at Qgtbe bekntlto". A tit­kolódzás, amely a fökapi'ányságon fo )ik, mu a'ja azt, bogy nem midean pi szemeiyemőt van szó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom