Délmagyarország, 1926. február (2. évfolyam, 26-49. szám)

1926-02-02 / 26. szám

2 ÖELMAGYARORSZAO 1926 febrnár 2 Zadraveciel felmentették tábori püspökség vezetése alól. Utóda Árvái Nagy Bálint ezredes lelkész. (Budapesti tudósítónk telejoajelentése) A frankhamisítás ügyében a királyt ügyészség által benyújtott vádirattal kap-jsolatosan Illetékes helyen annak a közlésére hatalmazták tel a fővárost lapokat, hogy p. Zadravecz Istvánt ügyosztályának vezetése és a római katolikus tábori püspökséggel kapcsolatos teendők ellátása alól már Január 14 ik napján felmentették. Ezzel természetesen nincs érintve p. Zadravecz héttel ezelőtt, tehát egyidejűleg az ügyészségen tör ént kihallg Kásával mentették fel állásától. A külföldi sajtó részére ez ügyben kiadott információ Január 27-én Jelent meg a londoni lapokban. Zadravecz István tábari püspök helyettesíté­sével Árvát Nagy Bálint ezredes lelkészt bízták meg, aki eddig a parancsnokság lelkészi hiva­talának volt a vezeője. Zadravecz Is'.ván Pasaréti uti lakásán majd­P István egyházi jariszdikciója, amelyben kizáró , , tag a szentszék illetékes intézkedni. • nem teljes visszavonultan él, látogatói közül Zadravecz tábori püspököt körülbelül három i csak legbizalmasabb israeríseit fogadja. MMAMMMMMMM «flft> Megjelent a Népszövetségi főbiztos XX. Jelentése. As eredmény rendkivül kielégítő, dt veszedelmes volna nagyobb költekezésbe boesátkosni. Budapest, február 1. Nyilvánosságra került Smith Jeremiás népszövetségi főbiztos XX. |e­jemése, mely az 1925. évi december elsejétől 31-ig terjedő időszakról számol be. A jelentés bevezetésében megemlékezik a főbiztos a genfi tanácsülésről s leszegezi, hogy a Népszövetség Tanácsa hitározntában megelégedésének adott kifejezési afelett a haladás felett, mely az újjá­építési terv teljes keresztülvitele terén eléretett. Az összes állami bevételek decemberben a tavalyival szemben 10 % emelkedési ériek ol A folyó költségvetési év első öt hónspji folyamán a valóságos bevételek a költségvetési előirányza­tokat minden egyes bevételi forrásnál meg­haladták. A folyó költségvetési év első hat hl­napjának ideiglenes eredményét tekintve, meg­állapítja a főbiztos, hogy mig a nyers kiadások 3002 millió aranykoronát tettek ki, a bevételek 357.6 millió aranykoronára rúgtak. Ez az eredmény rendkivül kielégítő. Élő­vigyázatlanság lenne azonban túlságosan optt­miszttkns következtetéseket vonni ezekből a számadatokból és több okból rendkivül vesze­delmes lenne az 1925—26 i költségvetési év első hat hónapjának eredményeiből kiindulva, nagyobb költekezésbe btcsáfikoznl. A szegedi cipészek a kamarai választásról és a munkásbiztositó autonómiájának helyreállításáról tárgyaltak. HMföa este érdekes szakosztályi filést tartottak a szegedi cipésziparosok Berg János alelnök elnökletével. Marosán Milán is Kovács élesen kikeltek a Baross-Szövetség ellen, amelynek tagjaiból delegáltatott szakértőkűl iparosokat a forgalmi adó felebbezéseknél.] Elég volt a kur­zusból, kiáltottak többen. Erután a kereskedelmi és iparkamarai vá­lasztásokról volt szó. Berg alelnök kijelentése szerint megállapították, hogy a szavazási lajst­romból 70 cipésziparost hagytak ki, köitük 20—30 éve dolgozó iparosokat. A gyűlés ha­tározatot fogadott el, hogy az elnökség korri­gáltassa ezt a lehetetlen hibát. Marosán Milán azt indítványoz!*, hogy a szakosztály legyen várakozó állásponton tizedikéig, amikor majd talán az elöljáróság foglalkozik a kamarai vá­lasztások ügyével. Mindenesetre nagygyűlés volna szükséges. Egyébként az iparosság tudja, kikre fog szavazni. A gyűlés hosszasan és lelkesen éljenezte Wimmer Fülöp kamarai elnököt, amikor a szónok még egyik lapnak ellene való támadását tette szóvá. Végűi több felszólalás után kimondták, hogy a szakosztály rendületlenül követeli a munkás­biztositó autonómiájának visszaállítását. Három hónapon bellii meglesz a döntés a gázgyár ügyében. Uj szerződés, vagy közős részvénytársaság? — Dorozsma kérelme a köz­világításáért A közgyűlés — mint ismeretes — egymil­liárd koronát Illesztett a tanács javaslatára az idei költségvetésbe a sokat kifogásolt közvilá­gítás kitérj esztése érdekében. A tanács már ré­gebben megbízta a mérnöki hivatalt, hogy ké­szitae el a közgyűlési határozat végrehsj ásá­oak terveze'ét. A mérnöki hivatal most jelen­tést terjesztett ebben az ügyben a tanács elé, amellyel a tanács a hétfői ülésen foglalkozott. A mérnöki javaslat előterjesztése előtt Bokor Pál polgármesterhelyeltes bejelentelte, hogy a közgyűlés több olyan indítvánnyal foglalkozott, amely egyik-másik külső városrész számára kért a várostól közvilágítást. Ezeket as indítványo­kat a közgyűlés kiadta a tanácsnak azzal, hogy majd a közvilágítás ügyének általános rende­zése alkalmával az indítványokba foglalt kíván­ságok kielégítéséről is gondoskodjon. A tanács a polgármesterhelyettes jnditványira kimon­dó ta, hogy az indítványokban foglalt kívánsá­gokkal majd akkor foglalkozik, hogy ha a köz­világítás kiterjesztésének részletes tervs elkészül. A mérnöki hivatal előterjesztésében hivatko­z k azokra a tárgyalásokra, amelyeket a tanács megbízásából dr. Stmkó főügyész folytat a gázgyár képviselőivel. Esek a tárgyalátok — mint ismeretes — azt a cél! szolgálják, hogy , a vároa egyezzen ki békésen a gázgyárral ugy, hogy vagy uj szerződést kössön vele a koncesszió meghosszabbítására, vagy pedig alapítson vele közös réazvénytársaságot. A mérnöki hivatal szerint, bár a békés meg­egyezéssel a közvilágítás kilsrjssztésének a problémája automatikusan megoldódik, mégis szükséges, hogy a város már a nyár folyamán megkezdje a világítás kiterjesztésére vonatkozó technikai munkálatokat. Dr. Turóczy Miaály tiszti főügyész ezzel kap­csolatban azt javasolta, hogy várja meg a vá­ros a tárgyalások befejezését, mert ssetinte azok már olyan stádiumban vannak, hogy há­rom hónapon belül föltétlenül megtörténhetik a döntés. — De hálha nem sikerűi az egyezség ? — veteite közbs Tóth Béla tőjegyző. — A tárgyalásokkal párhuzamosan kellene előkészíteni a kérdést — vélte Rack Lipót pénz­ügyi tanácsnok. A polgármester kijelentette, hogy a pénz­ügyi tanácsnok véleményét teszi magáévá, mert könnyen megesik, hogy a közgyűlés, amelyben igen nagy ellenzéke van a kiegyezésnek, nem megy bele az egyezségbe, hanem megvárja a gázgyár Ingyenes áthiram• j polgármester szerint, hogy a város gondoskod­lásának az idejét. Éppen ezért szükséges a I Jon a közvilágítás kiterjesztéséről. A polgár­mester azt javasolta, hogy a tanács utasítsa a mérnöki hivatalt a világítási tervezet elkészíté­sére még pedig ugy, hogy a három külső vá­rosrészre vonatkozó tervet készítse el, Rókus-, Alsó- és Felsöváros tervéi. A tanácsülésen felmerült az a kérdés is, hogy abban az esetben, ha a város olyan ve­zetékeket fektet le, amelyekről magánfogyasz­tásra is elvezetheti a gázgyár a villanyt, amely lényegesen drágább, mintha csak a közvilágí­tást látnák el róla árammal, kivánhat-e a vá­ros a gázgyártól, vagy az érdekelt magáno­soktól megfelelő hozzájárulást. A tanács ugy határozott, hogy megbízta a tiszti főügyészt a gázgyárigazgatósággal folytatandó tárgyalá­sokkal. Ezzel kapcsolatban dr. Szendrey Jenő tanács­nok bejelentette, hogy Dorozsma község ismét kért köztérhasználati engedélyt a várostói ahhoz a vezetékhez, amely a szegedi légszeszgyár telepéről vezetné ki a faluba az áramot. Az engedélyt a tanács egyszer már megtagadta, mert a gázgyár tulszigoruan ragaszkodott a döntőbizottság határozatában f Jgialt jogaihoz és hallani sem akart több uzcalámpa felgyúj­tásától. — Adfuk meg oz engedélyt — mondotta most a polgármester —, mert hát egy tizen­nyolcezer lakosú községet mfgsem lehet bün­tetni a gázgyár miitt. A tanács ugy határozott, hogy megadja az engedélyt, de csak akkor, ha a gázgyár fel­szereli és felgyújtja a meglévő uccai gáz­lámpákat. A tárgyalással a tanács szintén a főügyészt bizta meg. Megjelent I Megjelent! könyvpiac szenzációs újdonsága MŰVÉSZETI LEXIKON Építészet Szobrászat Festészet Iparművészet Hatalmas , kötetezernél több képpel. Művészi dlszkötésben Ára 375.ooo K = 30 pengő Hitelképes egyének az eredeti irban részletfizetésre is megkapják a DÉLMAGYARORSZÁG kiadóhivatalában minden minőségben, a* összes létező színekben valódi „TR sMELLA* selyembarisnyák Pollák Testvéreknél Csekonics ucca és Széchenyi tér. 176 Ujbói MEGJELENT a hires HEGYESI-FÉLE HÁZI CUKRÁSZAT a régi kiváló cukrászmester kipróbált receptjei Az egyetlen igazi szakember által irt könyv, mely az egyszerű, sütemények csakúgy, mint a legfinomabb édességek készítésének megbíz­ható leírását adja. * ** Háziasszonyok számára nélkülözhetetlen KAPHATÓ So.Ooo KORONÁS ÁRBAN A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓHIVATALÁBAN Föld és házbirtokok! A város körüli fekete fülelek 1—5 holdas darabokban, kisebb-nagyobb tanyás birtokok, szatymazi azfilOk, nagyobb vidéki bérletek, magán és bérházak * város minden részében, 40 miL-tói feljebb, Urutelkek, üzletik. Pafrik Antal "yufi állpt tanácsos ingatlanfor. Irodája reiriK Alliai Szeleden,Attilau.7.Telefon5-flBés 13-34'

Next

/
Oldalképek
Tartalom