Délmagyarország, 1925. november (1. évfolyam, 132-156. szám)

1925-11-21 / 149. szám

1925 november 21. DELMAGYARORSZÁG 5 Az adófölebbezések tárgyalása. A szegedi II. sz. jövedelemadó fölszólamlási bizottság által 1925 november 23 án letárgyalandó fölebbezések jegyzéke. Oányi István hentes mészáros Katona ucca 24., özv. Zsikó Ferencné Hunyadi tér з., Horváth József Kossuth Lajos sugárut 70., Csiszér Béla Erdő u. 11., özv. Szemmári Imréné Kossuth Lajos sugárut 51., Kopasz Sándor Fecske u. 5. piaci husárusok, özv. Kiss Antalné mészáros Alföldi и. 14., Tóth István Párisi-körut 31., Kovács István Petőfi Sándor sugárut 73., Kopasz Dezső Római­körut 7., özv. Kopasz Györgvné Párisi-körut 31., Mencz Alajos Pacsirta u. 4., Oákány Mihály Hobiárt basa u. 29, Boro lózsef Tündér u. 3, Tombácz Í ózsef Hunyadi-tér 2 , Horváth János Zákány u. 53., Cirály Imre Alföldi u. 27., hentesek, Papp József sertésvágó Farkas u. 3., Fazekas János piaci hus­árus Felhő u. 11., Pesti Antal juhvágó Damjanich u. 12 , özv. Pontyik Pálné sertésvágó Délibáb u. 8., Horváth János Faragó u. 18., Csűri János Rá­kóczi u. 33., hentesek, Lelkes János sertésvágó Móra u. 40., Dobó Imre Katona u. 24, Csányi István Katona u. 24, hentesek, özv. Kovács Jó­zsef né sertésvágó Római körút 17., Móra Károly mészáros Vaspálya u. 17., Tombácz István Felső­tiszapart 32., Pogány Szilárd Szent István-tér 6 , mészégetők, Lajos András műszerész Petőfi Sándor sugárut 54., Patik Margit női kalapkészitő Arviz u. 15., Gregus Gyuláné Londoni körút 9., Sölétromos Géza Puc u. 30 , özv. Tóth Péter Istvánné Mak­koserdősor 20., női szabók. A szegedi III. adóföiszólamiási bizottság 1925. évi november 23 án a következő paprikakereskedők felebbezéseit tárgyalja: Rózsa Sándor Röszke 65, Sendásevics Pétemé Röszke 250, Csamangó István Rö zke 24., Acs Sánta József Röszke 624., Ábra­hám József né Röszke 569., özv. Szabó Tamásné Szentmihálytelek 660., vitéz Szekeres Mihály Röszke 36., lfj. Papp József Röszke 613., Kálmán János Röszke 568 , Kispéter Sándorné Szentmihálytelek 59., Vass Máté Szentmihálytelek 451, Papp Má­tyás Szentmihálytelek 77., Puskás Lukács Szent­mihálytelek 40.. Szécsi Antal Rö3zke 304., Szabó Vince Röszke 488., Rózsa Józsefné Röszke 726 , Nagy Miklós Röszke 578, Csiszár István Röszke 45., Ábrahám József Röszke 569., ilj. Papp József Röszke 613, Nyári Antal Röszke 764., Szűcs András Röszke 600., Péter István Röszke 47., Szekeres Miklós Röszke 36., Szél István Röszke 348, Kószó Julianna Röszke 117., Tombácz Lajos Röszke 368., Makra Sándor Röszke 385., Szöghy Illés Domaszék 44., Berta Vincéné Szabadsajtó u. 62., Csata Imre Szabadsajté u. 72., özv. Hullmann Vincéné Füzes u. 8., Keszék Ferencné Szántó u. 4, özv. Király Istvánná Petőfi Sándor-sugárut 50., Kispéter Jánosné Bálvány u. 16, Magda Piros Dilibáb u. 45., ifj. Lehotai Istvánné Délibáb u. 102., Nagy Lajos Délibáb u. 36., Szélpál Pálné Tompa u. 16, Ábrahám Istvánné Délibáb u. 79., Fodor Istvánné Szántó u 10, özv. Katona József né Pásztor u. 1., özv. Kovács Lajosné Alsóvárosi fi. 18., Márki Istvánné Pálfi u. 80., Kántor Miklósné Alsónyomássor 48., Korponai Sándorné Szabad­sajtó u. 69, özv. Lázár Vincéné Délibáb u. 35., Szekeres Vincéné Szécsi Közép u. 13.. Csala Illés Kisfaludy u. 11., Hajdú Balázsné Dobó u. 51., Szalma Istvánné Mátyás király tér 5., Csiszár István Földmives u. 13., özv. Ábrahám Imréné Róka u. 16., Bozóki Andrásné Pálfy u. 30., özv. Huszta Pálné Vaspálya u. 14., özv. Bálint Sán­dorné Pálfy u. 72., Szécsi István Szentháromság u. 13. Az adófölebbezésekről ez az utolsó közlés. Ez­után névre szőlő meghívókat küld ki a bizottság. Széchenyi Mozi Telelőn 16 - 3'. November 22-in, vasárnap TomMix sss&fis ÉLŐ Vadnyugati történet 7 felvonásban Jönnek a Huszárok! Amerikai burleszk 2 felvonásban. Azonkívül: Előadások vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor. Igazgatók harca az iskolai lakásért. Ahol nem lehet végrehajtani a kilakoltatási végzést. Amióta Csongrád vármegyét területileg és felügyelelileg a sz'gedi tanfelügyelőség hatás­körébe osztották be, azóta mindtöbb fegyelmi és egyéb adminisztráció furcsaságok futnak be a központba, orvoslást és elin'ézést kérve. A kir. tanfelügyelőség a régebbi ügyeket is revízió alá veszi s igy bukkant elő az akta­csomagok mélyéből az alanti flgy, amelynek részletei és kifejlődése érdekes képét adja a migyar vidék közigazgatási szervezetének. SővlayAdzi Anial csongrádi polgári iskolai igazgató mintegy öt évvel ezelőtt nyugdíjba vonult. Az iskola épületében volt (ágas igaz­gatói lakása, amelyet még az iskola felé pitéié­nél sajátítottak ki igazgatói liknak. A szokásjog és a törvények szerint az Igazgatói lakás min­dig az aktiv Igazgató tulajdona, aki mikor megválik az igazgatói állástól, átadja lakását utódjának. Csongrádon azonban nem ugy tör­tént. A régi Igazgató nem volt hajlandó kiköl­tözni a lakástól, mig az uj ragaszkodott tör­vényes jogához és követelte a lakás átadását. Az uj Igazgató végül is, hogy a lakásügyi problémát megoldja, az iskola szertárát kiürít­tette és azt átalakítva használta lakásnak. A szerlár hiányát természetesen az iskola érezte meg a legjobban, ugy hogy annak felszerelései a folyosókra és raktárba kei ültek. Az áldatlan kulturálispot re dezése Csongrád város föladata lett volna, azonban eredmény évek multán sem mutatkozott ez ügyben. A város végre hosszas lakásügyi szemlék és tárgyalások után elrendelte Sövényházi Antal ny. Iskolaigazgató ktlakoltatását, aki azonban fs'ebbezésekkel élt, a migára nézve méltatlan­nak és igazságtalannak talált hatósági rendel­kezés ellen és benmaradt továbbra is a la* kásban. A csongrádi polgári iskolában tehát öt éve nincs szertár és öt éve végeznek a növendékek a léikül, hogy egy fizikai eszközt a valóságban láttak volna. A szegedi tanfelügyelőség a két igazgató lakásügyi harcát, amelynek hátrányai legjobban az általános tanítás eredményében mutatkoznak, természetesen nem hagyja szó nélkül, hanem mindent elkövet, hogy a csongrádi lakáshivatal kilakoltatási végzése ne ciak írott betű marad­jon, hanem annak végrehajtása is megtörténjék I „A „Nikoláj" a legrosszabb magyar darab" büntetés ötmillió. I November 21., 22 én, szombaton és vasárnap i Henny Portén i.«...»b , I A hőstenor. íSi1fld,0°lsb'n­1 Pénteken délelőtt ismét a szegedi törvényszék Vi!d tanácsa elé került az a sajtóper, amelynek során Dobay Gyula és Ur György állottak egy­mással szemben és amelyet a nyilvánosság „Nl­koláj-pirneku nevezett el. Ennek a pörnek előz­ményei még két év előttre nyúlnak vissza, amikor igen heves harcok dúltak a szegedi városi szinház körül. Mint még emlékezetes, a város megfosztani készült Palágyi Lajost a szinigazgatói széktől és ekkor két igazgató jelentkezett, Anáor Zsigmond és Faragó Ödön. Heves harc indult meg a színházért, az ügybe Ur György is beleszólt és több cikket irt az egyik heti lapban. Közben szerepe támadt az igazgatók körűt dr. Dobay Gyulának is, aki egyben ügyvéd, városatya, szinügyi bizottsági tag és kurzusvezér volt ebben az ügyben. Hozzámentek a színigaz­gatók szerződés megszerkesztéséért, mire Ur György lapjában súlyosan megtámadta a kurzusujsác fő­szerkesztőjét. Nemcsak erről a szerepéről irt igen éles hangon, hanem a cikkben azt is kijelentette hogy Dobay darabja a Nikoláj, a legrosszabb magyar áarab. Dobay erre sajtópert indított Ur ellen és ez az ügy csak a mai tárgyaláson — két év után — nyert befejezési Egy izben már tartott fötárgyalást ebben az ügyben a törvényszék és egy hónapi fogházra itélte Ur Györgyöt. Fölebbezés folytán került volna az ügy a tábla elé, amely azonban alaki okokból megsemmisitette az eljárást és az Iratokat visszaküldte a törvényszékhez. A mai tárgyaláson Dobay először is kijelentette, hogy most már nem hajlanáó békés elintézésre. Ezután Ur György kijelentette, hogy az eset megtörténte óta meggyőződött arról, hogy infor­mációi valótlanok voltak és nagyon sajnálja a dolgot, ma már nem irná meg a cikket. Egyebet nem kiván előadni védelmére. Dr. Burger Bála védő erre bejelenti a bíróság­nak, hogy a vádlott már pörön kivül is hírlapi elégtételt adott Dobaynak. Dobay vádbeszédében kijelenti, hogyha ezt előbb tette volna, még akkor visszavonta volna a följelentést, de igy Ítéletet kér. TizmiUió kártérítés megítélését is kéri. Kijelenti, hogy teljesen ingyen csinálta meg a színigazgatók szerződését és csupán azért pártolta Andort, mert neki Vásárhely volt a nyári állomása. A vádlott, aki akkor Faragóért harcolt nagy lelkesedéssel — ma Anáor szekerét tolja. Ami pedig a Nikolájt Illeti, arra csak annyit jegyez meg, hogy azóta a vádlott is irt egy darabot és reméli, hogy azóta nem a Nikolájt tartja a legrosszabb magyar darabnak. ítéletet kér. Dr. Burger védő jogi szempontból tárgyalja az ügyet, a vádlott már régebben teljes elégtételt adott, ez nyomatékos enynitő körülmény. Egyéb­ként csodálja azt, hogy az az ember, aki állandóan a keresztényt szeretet röl beszél, nem tartotta szükségesnek a történtek után befejezettnek tekin­teni az ügyet. Dobay replikája után Ur György mondott még néhány szót, majd az elnök kihirdette az Ítéletet, amely szerint Ötmillió koronára itélte a vádlottat Kártérítést nem állapított meg. A törvényszék a súlyos kifejezéseket lealacsonyltónak találta és ezért meg kellett állapítani a bűnösséget. Az Ítélet jogerős. Hlinka a Felvidék autonómiáiét követeli. Kramarz visszavonul. Prága, november 20. Hlinka András képvi­selő, a tót keresztényszocialista párt vezetője, a riasztási eredményekről a kővetkező nyilatko­s.tot tette: — Azelőtt tizenegy mandátumunk volt, most huszonnégy mandátummal fogunk rendelkezni. Piogramunk továbbra is az, hogy küzdjünk a teljes autonómiáért. A tót vidék a tótságé. Tél­ies autonómiát kívánunk a közigazgatásban, as igazságszolgáltatásban és az iskolai okta­tásban. Cseh hivatalnokok helyett tót hivatal­nokokat akarunk, mert elegendő számban van­nak hivatalnokaink. Mindaddig, amig az auto­nómiát nem kapjuk meg, a csehekkel semmi­féle tárgyalásba nem bocsátkozunk é$ minden együttműködést visszautasítunk. — Adott esetben a németekkel együtt lépünk ellenzékbe. Egyébként a választás során a Fal­vidéken igen sok némei szavazott ránk, kivéve a protestánsokat. Prága, no rember 20. Kramarz, a nemzeti demokrata párt vezére, a pártnak a választáson szenvedeti vereiége miatt nyilvánosan belelenti teljes visszavonulását a politikai élettől. nmkmkkmismkmmkmnmn — —• Modern uj bérpalota ™ Ef.mA1^ /u'dA6«obá5 lakással, 5 üzlettel, most évi fo^TJít&St^ 3 v^foT,masabb eiadó. - Megvehnö szabó iroda álul Széchenyi tér 6. szám. Telefon 10-54, Telefen: Irodai 2-58. BELVÁROSI MOZI Telefon: Pénztári 5-82. Telefon lt—85. Korzó és Széchenyi Mozi Te efon •6-33. 1 isztitóintézetben Két felvonásos ameikai burleszk és a Fox Journal. ElöadásOk kezdele 5,1,9 órakor I { November 21., 22-én, szombaton és vasárnap " Az idény első nagy kalandordrámája!! S A hét tenger ördöge. • / 2 rész, 12 felvonás egyszerre. Í fc lóadások kezdete: Konó Moziban szombaton 5, 7 9, vasárnap 3. 5, 7, 9 órakor, Széchenyi Moziban szombaton 6 8 órakor. 8M I I I I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom