Délmagyarország, 1925. november (1. évfolyam, 132-156. szám)

1925-11-21 / 149. szám

J-L DELMAQYARORSZAO I92S november 21. y I /A| Szombat. Rám. kai és protestáns B­Assz. bem. QOr. kat. Mihály, f. Nap kel 7 óra 13 perckor, uyuguik 4 óra 18 pertkor. Somogyi-könyvtár nyitva d. «. 10—1-ig, d. u. 4-7-ig. Muumm nyitva d, e. lü—12-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva d. e. 8—l-ig, d. n. 3—7-ig. A színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Franki Antal Szent György tér (telefon Í18), Zakár Sán­dor Valéria tér (telefon 695), Temesváry József Dugonics tér (telefon 793), Salgó Péter Mátyás tér (telefon 296), Moldvány Lajos Újszeged (telefon 846). Nvitás reggel fél 8, zárás este fél 7 órakor. — December 6-tg megjelenik a vasutasok st átuazrendezéséról szőlő rendelet. Budipest­ről jelentik: A vasutasok stdtaszreadeziséről szóló rendeletet legkésőbb december 6 tg Jelente­tik meg. A mai minisztertanács még nem fog­lalkozhatik a dologgal, a legközelebb azonban már a minisztertanácson is átmegy a kérdés. Egyes (ecbnikii akadályok miatt nem lebetelt már a közeli napokban kiadni a rendeletet, de legkésőbb december 6 tg megtörténik a rendel­kezés. A rendeletet különben, épp ugy, mint a legutóbb meglelent és as állami alkalmazottak státuizrendezéséről szóló miniszteri rendeletet is, visszaható erővel léptetik életbe. így tehát a vasutasok is visszamenőleg kapják meg a régi illetmények és a rendeletben megjelenő felemelt uj illetmények között való különbözetet. A má­sik, a városi alkalmazottak státuazrendezésére vonatkoió intézkedés már szintén készül és rövidesen életbelép. — Meghalt az angol anyakirálynő. (Buda­pesti tudósítónk teletonjelentése.) Londonból je­lentik: Alexandra anyakirálynö ma délután hat órakor meghalt. Alexandra VII. Edward király özvegye volt, IX. Keresztély dán király­nak a leánya. 1844-ben született Kopcn­hágában és 1863-ban lett hitvese Edwzrd walesi hercegnek. — Lueger-emlék — szocialista támogatás­sal. Bécsből jelentik: A bécsi községi tanács ma a Lueger- emlékmű alapjára 25.000 shillin­get szavazott meg. Ilyenformán a községi tanács szociáldemokrata többségének támogatásával válik a Lueger-emlék felállításának hét éve függő kérdése aktuálissá. — Mezei Mór meghalt. Budapestről jelen­tik: Mezei Mór ügyvéd, publicista 89 éves korában pénteken meghalt. Annak idején hosz­izabb ideig országgyűlési képviselő volt s egyik vezére s zaidó recepció mozgalomnak. Igen értékei publicisztikai munkásságot fejtett ki. — Ludandorf Hindenburg ellen. Berlinből leientik: Ludendorf a Völkischer Kurírban éle­sen támadja Hindenburg birodalmi elnököt és kijelenti, bogy a vezértábornagy kockára teizi hírnevét, ha hozzájárul a locarnoi okmányhoz. — A mérleg valódiság helyreállításáról tart előadást dr. Bodroghy József az Omke főtitkára ma este 6 órakor a kamara székházában. Az előadáson megjelenhet bárki, aki e kérdés iránt érdeklődik. Bodroghy előadása felöleli az eddigi rendelkezéseket, de ugyancsak érinteni fogja az ezeket érintő tervezett módosításokat is. — Bay Bartalan tb. csongrádmegyei fő­ügyész. Mint illetékes helyről értesülünk, Csongrád vármegye főispánja ludányi Bay Bertalan szegedi ügyvéd, ny. kir. járásbirót Csongrád vármegye tisztele,béli főügyészévé nevezte ki. BalAxa Árpád magyar nólaestje a leg­CSoií"0"" J®* Pull-Over angol bebujós mellény hölgyek, urak. gyermekek részére Bm VARGA Budapest, Kossuth Lajos u. 11 is Koronaherceg u, 6, — Küzdelem az egyke ellen. Országos ér­dekű mozgalom indult meg Somogy vármegyé­ben. A Dunánlul készül ott zászlót bontani a nemzetvédelem nevében az egygyermek-rendszer, a magyarságot pusztító egyke elleni küzdelemre. Az első ilyen irányú propaganda november 22 én, vasárnap lesz Kaposvárott, a Magyar Társadalomtudományi Társulat ottani szervező­gyűlésének keretében. A helyi előkelőségek ré­széről maga a vármegye lelkes alispánja, Talltán Andor áll a mozgalom élén. A társulat vezető­sége részéről Hornydnszky Qyula egyetemi tanár, a társulat elnöke fog bevezető előadást tartani. Az ülésen a budapesti közponli ható­ságok is képviseltetik magukat. — Tífuszjárvány Miakolc környékén. Mis­kolcról jelentik: Beérkezett jelentések szerint Óncd, Mezönyék és Ládháza községekben ve­szeáetmes tijuszjárvány pusziit. A járási fő­szolgab ró és a kiszállót! orvosi bizottság min­den intézkedést megtett a járvány lokalizá­lására. -— A legvitézebb német aviatikus sírjára koszorút tettek a volt ellenségei. Berlinből jelentik: Richthojernek, a háborús német avia­tika legnagyobb hősének sírjára a tegnapi nap folyamán letelt koszorúk között egy nagyobb koszorú van, amelynek gyászszslagján az egyik oldalon a köveikezö felírás olvasható: British and American Officers In Berlin. A gyászszalag másik oldalán a kővetkező szavak vannak: Richthefea Manfrédnak, ellenfelünknek, de épp ugy bajtársunknak ts. A többi között a berlini cseh követ is koszorút tett a sirra. Singer varrógépek a legjobbak, részletfizetésre ismét kaphatók kizárólag a Singer varrógép részv. társ. újonnan megnyílt fióküzletében Szeged, Kárász u. 1. sz. Holnap lesz a hindu hercegek hang­versenye a Kaas nagytermében. Ma, szom­baton este lázban lesz Budipest hangverseny­közönsége. Mustero khánés Moheboobknán hindu hercegek a Zeneakadémia nagytermében bemutat­ják a főváros közönségének a buja és misztikus in­dus muzsikát, amely a Oanges partján kél éleire a hinduk egyszerű hangszerén és exkluzív üte­mével, valamint különleges melódiájával a hin­duk érzelmeinek sajátos kifejezője. Ez a zene még idegen az európai fűlnek, bár őserő rejlik benne és megtalálhatók mindazok a szépségek a muzsikában, amik a zenét örökéletflvé teszik. A fővárosi lapok, úgymint a Világ, Pesti Napló, Pesti Hirlap, Magyarság, hasábos cikkekben hajtották meg az elismerés zászlaját a hindu muzsikát interpretáló hercegek előtt. És akik tegnap még a Zeneakadémia hozzáértő közön­sége előtt hajiongtak a tapsokra, holnap Szege­den, a Kass kávéház nagytermében ismétlik meg mütészi nivóju hangversenyüket. Jegyek 80 szertől 20 e<er koronás árbtn már csak korlátolt számban kaphatók Pető Ernőnél és a Kass-szálloda portásánál. — A burgonya téli elraktározásáról, a virágok áttelelteté8éról ír a Növényvédelem most megjelent no­vemberi száma. Ismerteti érdekes képekkel illusztrálva a szölótetü (filokszera) életét és kártevését, a fürkésző dirazsak jelentőségét a mezőgazdaságban, a vértetü irtását, a gyümölcsfák hirtelen elhalásanak okait, a drótféreg elleni védekezést. Kioktat arra, hogyan kell a gyümölcsfák téli permetezését végrehajtani, folytatja a verébkérdés körül felmerült vitát, ismerteti a növény­károsító gombák fejlődését, szaporodását sfb. A dúsan illusztrált, rendkívül ízléses és páratlanul olcsó folyóirat novemberi számát a kiadóhivatal (Budapest, VII., Rá­kóczi ut 5'. IV. 5.) kívánatra díjtalanul megküldi mu­tatványszámul. — Minden héten aoraoláat rendez az Ujaág- He­tenként kedves meglepetésben és egyben kellemes szórakozásban részesiti olvasóit és előfizetőit az Újság. A lap előfizetői épp ugy, mint a példányszámonként vásárlók résztvehetnek az Újság sorsjátékában, ha a lap vasárnapi számának, a címlap jobboldali felső sarkán lévő sorsolási szelvényt levágják, a nevet és lakcímet ráírjak, e azt rgy levelezőlapra felragasztva az Ujsag V., Vilmos császár uti főkiadóhivatalába be­küldik, ugy hogy az legkésőbb izerda délig oda beér­kezzen. Az Ujsáe> minden héten szerdán este a beér­kezett szelvények közül kisorsol több hasznos nyere­ményt, igy hol 40 q elsőrendű felsőszlléziai szenet, hol egy pompás bundát, egy pár elegins cipőt, téli kabátot, női kosztümöt stb. slb. A sorsolásban min­denki részivehet minden héten. Tehát az is, aki már egyszer nyert. Egy cirmos macakát Liszkayné, Kölcsey uccai taöigyfodrász üsiete elöl egy fiu elvitt. Aki visszaviszi az üzletbe, illő jutalomban részest)! Varrógépek javítása lelkiismeretesen és leg­olcsóbban Singer Co. Varrógép R.-T.-nál, Szeged, Kárász ucca 1. sz. F élre minden utánzattal! ;Gyors és biztos hatást csak az eredeti A s p i r i n tablettákkal érhetünk el. Qgyeljank a zöld papir.zallagral — Breitbart özvegye nyomorog. Berlinből jelentik: A legnagyobb szegénységben hagyta hátra a szerencsétlen végű Breitbart, a világhírű artista az özvegyét, holott rengeteg vagyont keresett, igy például Bécsben három hónap alatt 2 milliárd osztrák koronát szerzett, de el is osztogatta jó­tékony célokra. Fanatikusan jótékony ember volt és zsidó létére minden felekezeti jótékony intéz­ményt busásan istápolt. Az özvegy most a bécsi artista egyesülethez fordult segítségért és kapott is 57 birodalmi márkát. — „A munkásokra lőni nem szabad..." Budapestről jelentik: Nagy litván napszámos izgstási bűntettét tárgyalták, mert a mult év nyarán aratásra indulva, a dévaványai vasút­állomáson Méhész József főtűzérrel és több honvéddel vitatkozás közben a következő kije­lentést tette: A munkás emberre nektek lőni nem szabad, hanem azokat kell fejbelőnt, akiknek parancsolják, de még azokat is, akik a paran­csolóknak parancsolnak. A biróság bűnösnek mondotta ki izgatás vétségében Nagy Istvánt és ezért egyhónapi fogházbüntetésre és három évi hivatalvesztésre ítélte el. Megjelenik a Művészeti Lexikon. Megrendel­hető a Délmagyarország kiadóhivatalában (Dugonics tér 11. Telefon 306). Hitelképes egyének részletfizetésre Is megkaphatják, ter­mészetesen az eredeti árban. I DÉLMAGYARORSZÁG 1 KÖLCSÖNKÖNYVTÁRA í h Most jelent meg és kölcsönvehetti : Z Guido Da Verona: Ivelise. Í Dóczy Jenő és Földessy Gyula: Ady-muzeum. r# (II. kötet.) £ jj Mindakettö Athenaeum-kiadás. — Modern uj alakban, régi eszméihez híven jele­nik meg a Magyarság cimü, dr. Milotay István kttünö tollával szerkesztett napilap. Az uj alakot szükségessé tette a lap olvasótáborának hatalmas növekedése. Az uj rotációsgépek kétszer oly gyorsan állítják elő tet­szetős, Ízléses, tartalmas kivitelben a közkedvelt napi­lapot. A lap nagyobb alakja, bővebb terjedelme da­cára is a régi előfizetési árban rendelhető meg a kiadóhivatalánál Budapest, VII., Miksa ucca 8. — 420 milliós ékazerlopás egy grófi kas­télyban. Eperjesről jelenlik: Az Eperjes köze­lében lévő Sebes községben van a Brandis grófi család kastélya, ahol mintegy négy hó­nappal ezelőtt rejtélyes betörés történt, amelyet azonban csak most fedeztek föl. A bezárt Weriheim-szekrényböl titokzatos körülmények közt eltűnt 200.000 cseh korona (420 millió magyar korona) értékű ékszer. Miután a Wert­heim-szekrényen semmiféle sérülések nyoma nem látszott, a betörésről a grófi család csak most vett tudomást, bogy néhány nap előtt kinyitották a szekrényt és az ékszereknek csak hült helyét találták. Abból a föltevés­ből ki ndulva, hogy a tettes csak a helyi viszonyokkal ismerős egyén lehet, előbb házi nyomozást folytattak és csak mikor ez nem járt erednénnyel, tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen az eperjesi ügyészségen. RÉvSz*BÉLA^ándskoíája^ TISZH-SZALDÓ, S. cmclci. / ^ Magánórák egyeseknek £ / és csoportoknak az összes f A modern táncokból. Tanfolyamok f \ diákoknak és felnőtteknek. ( J Tanítás egész nap. j £ Jelentkezés délutén6 órától. £ 1925 november 21. RatUi ROVATVEZETŐI SZÖLLÓS KÁI A nagyobb leadóálloi mai műsora. November 21, szombat. (A városnév utáni szán i buIM Bécs 530. Délután 4.10 órakor: Hai órakor: Jean Paul-ünnepély. Este 8 ón •A hollandi menyecske*, operett 3 fel Víg zen j. Berlin 505 és 576. Délután 4.30 ón seny. Este 8.30 órakor: Koncert, ll Tánczene. Boroszló 418 Délután 12.30 órakoi Este 8.3w órakor: Vig zenekari hangvei Dortmund 283. Este 7.30 órakor: Hai órakor: Kleist: „Káttchen von Heilbron nelmi lovagjáték 5 felv. Majna-Frankfurt 470. Délután 4.30 verseny. Este 8.33-9.30 óráig: Freunc dalestje. 10 — 11 óráig: Hangverseny. M KOnigsberg 463. Délután 5 órakor Este 8.10 órakor: Jelenetek a „Peer C Henrik nagy drámai költeményéből, kísérőzenéjével. Lipcse 452. Délután 4 órakor: Rádi 8.15 órakor: A müncheni opera vei Pischer Erich zenei komédiái. I. ,Das T Haydntól. 2. .Doktor ur*, Biedjrmeier-v Schuberttől. 3. .A borpróba*, zenéje H lü-11.30 óráig: Tánczene. München 485. Délután 4 órakor: Kami órakor: Hárfa és harmóniumzenekar. Es Qrüabiger-Abend 10—11.30 órakor: Tán Münster 410. Délután 5 órakor: Víg : órakor: Kleist: .Káttchen von Heilbronn Barcelona 3 '-5. Este 10 órakor: Opera Páris 458. Este >0 órakor: Hangversei Prága '46. Délután 5 órakor: Hangvei órakor: Víg est. Róma 425. Délután 5.10 órakor: H órakor: Jazz-band. 8.40 órakor: Hangi órakor: Jazz band. Toulouse 441. Este 10-12 óráig: Zene seny, jizz-band. Zürich 5i5. Dilután 6.15 órakor: Hi Este 8.30 órakor: Régi énekek, szavak London 365. és Daventry 1600. Délutál Ballada-est. 9 érakor: Vig est. Daventry, óráig: A rádió-kvartelt hangversenye. RADIO készülékek, a antenna, sz Villamossági szerelések, izzók Szöllős Belvárosban Itiagai közvetlen a Tiaza Lajoa körút melU fürdőszobás azonnali lakással, nagy t nélkül) 27 i millióéit megvehe QnAL irodától, Kígyó ucca 7. sz. T< „Alföldi" Szálloda és E Szeged, Kossuth Lajos sugáru Tulajdonos: QfimDI BÉG Tiszfa szobák, magyar konyha, szege mérgest pecsenyeborok. Naponta cigányzene. Kocsi beá Jlízoff sertést v< állandóan legmagasabb napi ár WCRTtlCIMER, Dugonics ucca 27. Férfiruh mértík llcgolcsób VAJDA FARKAS-nó Szeged, Károlyi ucca 8. (Városi bérhát) Telefon I képes egyéneknek kedvező fizeiési feltételek. Bunford Piroska kc Dugonics tér 12, vállal mindennemű köt lései, javítását. Harisnyalejelés 23 ezer ko HÖLGYEK FIQYELMÉBE I G0TTSCHALL JÁNOS megnagyobbitott H ÖLŰ YFO D R A SZ A T I Sí | MANIKÜH] | HOlpy fodrA«»at| | H^Jfesléi | Koimellka | elkülönített fülkékben. Postiche (hajmunka) • oubifrimráll párisi 6. bécsi mintára. Elsőrendű munk »ra>. Előfizetőknek (ahonoma) nagy árkedvezmény ÖVEQEZÉST Tóth Öveges pom Valéria tér 14. szí (Sebők vaskeres ke

Next

/
Oldalképek
Tartalom