Délmagyarország, 1925. május (1. évfolyam, 1-13. szám)

1925-05-19 / 2. szám

2 DÉLMAGYARORSZÁO 1924 aUJos 19. Monstre iparos-küldöttség kéri a polgármestert, hogy szüntesse meg a hatósági húsüzemet is. Mint ismeretes, a belügyminiszter már rendelet el megszűntdte a ható­sági pékűiemd. Ez ügybea hétfJn délután a szegcdi sütő-, hentes és mészárosiparcsok Ölést tartottak az Ipartestületben. Az egyes szakmák először Kiss Géza, illetve ScUUz István elnöklésé­vd külön-külön Ql'seztek, majd s mgyf eremben kOsOs Ölésre jöttek össze. A szakmák elnökei üd.özölék először egymást abból az alkalomból, hogy «tartó munkával végre eredményt tud­tak elérni s hatósági ű:.emek ügyében. Dr. Cserty Mihály tiikár ezután Is­mertette azokit az előzményeket, ame­lyeknek fo'yomlnya most s pékOzem megszüntetéséről szóló miniizteri r n­delet. A kimerítő jelentés után föl­tették a kérdést, át akar ¡a-e venni következett alapén ezeket az üzemekei az Iparosság? A gyűlésen megjelen min'egy három­száz főnyi iparosság hangosan tiltako­zott minden ilyen irányú terv dien, majd egyhangúlag kimondták, hogy semmi Űyeefék ügyben nem vészük riszt is kérik a polgármestert, hogy most már a miniszter rendelete után rövidesen szüntesse ke a kasüzemet Is és igy támogassa a msgas adókat fizető szegedi iparosokat. Az ipa'osok több fölszólalás után elhatározták, hogy kedden délelőtt fjtQ&stft ktUdűjdful o ter elé, amely kérni fogja a hasütem megszüntetését It. Amennyiben a pol­gármester erre nem hajlandó, hanem csak vtísrofejlesztésre gondo', az ipa rosok arra kérik a polgármestert, hogy engedje meg, hogy az Ipi'osak be­tektntienek az Özem valődi kereteibe, lisz án lá.sák, hogy milyen arányok­ban dolgozik. Az ipirosok azt kérik ezután, hogy egy hónap matva már a mai kereteknek negyedére csökkentsék a hatósági hasüumet, ami után a teljes megszüntetés körelkezzék. Kötélhalálra és rangfoaztáara ¡«élték Lédarart. Az itélot jogerős. Budapest, május 18. A hoivédlör­« k ma délelőtt hirdette ki i éleiét Ousziév elölt zsúfolásig mrg­tslt lárgydóleremben, ss u'cln is sza­zakra menő közönség várta itgstoamsl az slsö hirekd az Ítéletről. Poatbsn 10 érakor vonullak be a bonvédtOr vény sitt tagjai Soltész ezredes vezetés irel Apálhy ezredes-hidbiró döször figyelmezteti a hsilgitóaácot, hogy mindenféle tatszéi­nyilvánitástéi tartózkodjék, sujd igy siói: .A magyar állam nevében.. A hadbíróság tagjai erre helyet fog­lalnak, ctak Láderer Oosztáv marad álhra a két csendőr kőzött. - A budapesti honvédtörvény szik, mint tíiiőbúóság — hangzik tavibb Apáthy sssvs — a következőképen itél: Bűnösnek mondj t ki Léderer Qautáv próba szolgálatra bocsátott tartalékos fő­nidnsgyot csalás bünlettihen, amelyet ss által követett el, hogy 1924 decem­ber havának második ftlábcn szisl s ravaszság {«I, higy tetemes Oiszeget fog nyeml egy itt időző angol család­nak villavásáriát céljára siflkséges dol­lárbsváltásáná), Kodelka Ferencet téve­disbe ejtette, tevékenyen közreműködött nelének azon törbeejtésénél, hogy Ko­delka Ferenc ss állítólagos doilárbevál tásioz szűkséfei 0 szegd dőtereafse, art átadja és ezekre Kodelks Ferencd rábírta. Bűnösnek mondja ki a bonvidlör­vénjsték Léderer Gusztávot orgyilkos­ság bünlettihen, meri Léderer Gusztáv, hogy Kodelka fíerenc pénzét ne kelben visszaadni, 1925 jsnoár 7 érői 8 árs rirradó é||el a vendégségben ott tartott Koddka Ferencet álmábin, tehát álnok módon szolgálati fegyverével közvetlen közelről fejbelőtte. Bűnösnek mondja kl a bonrédtör­vénysiék Léderer Ousstávot lopás bűn­tettében, mert a megölt és fcldsrsbolt Kodelka Ferenc két brillánsgyürüjét, mlaezüst zsebóráját és arany óraláncát, valamint bőr sztvartárcájdl, 14,484000 korona akkori értékben, Kodelka örökö­seinek beleegyezése nélkül eltulajdoní­totta. A honvédtörvényszék ezért Léderer Gusztávot a magyar királyi csendőrség kötelékéből való kksapásra, főhadnagyi tisztségétői való megfosztásra, az első osztálya vitézségi érem, a bronz érem, a Károly csjpatkereszt és a sebesülést érem elveszítse mellett köiiláltalt halál­büntetésre ttiil. Léderer Gusztáv arca iz ilélet hal­latára elsáppid', de azért nyugodtsá­got színlel, szeme meg se rebb n. Az indokolásban részletesen kifejti a bíróság a tényállást a tárgyJás ada • tai dapján. Léderer Qjíztav ezalatt viaszkszerfl arccal, lehunyt szemekkel s teljesei apatikusan ül he'yén. Sulyosbi.ó körülménynek vetle a honvédtörvényszék, hogy a vádlott cse­lekedetét előre megfejteit számlikkal követte el, hogy a holttestet bes iális midőn feldarabolta, továbbá a halma­zatot és végűi, hogy a vádlott csend 5r­Hszt volt Enyhítő körülménynek vette a törvényszék a vádlott fedbdetlendő­ttdát és ad a körülményt, hogy tetté­nek elkövetésében a felesége hatása alatt állott, valamint a beszámítást kl asm záró degenerált voltát, negyvenkét havi frantsiolgálalát és kitűatetésdt. 4 honvéd örvényszék u*y talalta, hoay a súlyosbító körülmények felülmúlják az enyhítő körülményeket és eszerint itélt. — Vádlott, megértet e »z ¡lédet ? — kérdi e u«án a tárgydásvezetö. — Megértettem — vál szólj« Lé­derer erős hangon. — Jdent be perorvoslatot? — for­dul most a tárgyalásvezető Lédererhez. — Nem, — fdeli Léderer szin e kiabálva. - Tehát ia most Ítéletben? 1 válaszol, be. védője, Kngei a vádlott nem • halálos ilélet ellen.' - Megnyugszik tehát as Ítéletben? - sz'H újra a tárgyaláivezető. - Igent — feleli L*der r erös hangon. - Az ítélet Jogerős — jelenti U a tárgyalás vezető. — A bonvéd'örvény­szék mod kegyelmi tankcsá alakulat. A kegyelni tanács határozata termé­szdesei titkos és as hivata bil fel­kerül a kormányzíi kabinetirodába. Mikor onnan az iratok a kormányzó döntésévd visszaérkeznek, az ítéletet legrövidebb idöu belül végrehajtják. Léderert felesége bünpöre előtt is kivégezhetik. Budapest, m«jus 18. Figyelemmel arra, hogy Léderer Ousztáv b.lálos ti lé ét a katonai törvényszék jogerősnek mondta U és csak hivatalból terjeszti fel, esd­leg kegye mi eljárás végett felsőbb hdrre sz űgyd, illetékes belyen érdek« lödtünk as iránt, ho;y Léderer Gusz­ávnak feltétlenül meg kell jelennie a testvére és fdesége bűnűgyi tárgyalá­sán. Azt a felvi'ágodtást kaptuk, hogy Léderer Gusz év vallomására az asszon/ bűnpörében okvetlenül szűkség van, de ez nem jelenti azt, hogy a polgári bűatetőtörvényszék előtt való kihall­gatás céljából a mai naplói kihirdetett balálos ítéletet d kdljen halasztani. Az esetben, ha a halálos ítélet végrehajtását korábbi időre tűzik )d, mint ahogy az asszony bon ügy ének tárgyalását meg­Urtsa a törvényszék, a bíróság módot találhat arra, hogy Léderer Quazt Ívnak a hadbiróságou és a vizsgálóbíró dőtt felvdi vallomását te jes terjedelmében felolvastassa, mert esek a vdomások ugy tekinthetők, mintha azokat élő­szóval moidta volna d Léderer Gusztáv. Papir- és irószerkereakedők gyűlése Szegeden. A Magyar Papír- és Irószerkereske­dök Országos Szövetsége vasárnap déi­dött tartó ta első vándorgyűlését Sze­geden a kereskedelmi és iparkimara üléstermében Szénásy Béla elnöklete •latt. Az ország különböző részdbM megje'ent vendégekd a kamara nevé­ben Wlmmer Fülöp elnök, a szegedi kartáruk nevében Bartes Lipót atelnök üdvözöl e. A tárgysorozat egyes pont­jdt Tauber Oyu a, Hofjman L«jos és dr. Dénes Jlisef is r ertetlék Különö­sen erősen foglalkozott a vándorgyűlés ai iskolákban folyó papír és irószer­árasltás kérdésével, valamint a házalás­nak az ügyével, atrely már annyira dfajult, hogy a nagy üde i rezsivel dolgozó, adót és egyéb köderbeket vi­selő legális kereskedelemnek az éld­érdekeit veszétyez'eti. Síénlsy B Ma dnök jav illatára a vándorgyűlés kimond itta, h jgy ebben az ügyben távirati felterjesztéssel fordul a kereskeddeműgyi él közoktatásügyi mlnluterhez, dr. Tonetli Slndor fötlkár pedig bejelentette, bogy eze>n:k az anomáliáknak megszüntetése érdekében a kamsra is meg fog;a tenni a szük­séges lépésetel. • A vándorgyűlés megbízta ai elnök­séget, hogy fogl 1kőzzék eevBud pjs­fen létesítendő szakiránya fimnrfilrti és ezzel kapcsolatos Internátusnok az ügyével. Meg fogja keresni azonkívül ss elnök lég s felsőkereskedelmi isko­lák igazga óságait, hogy a papír- «1 irószerkercskeddmi szak nára, smdy aránylag magas kvalitású munkát idván, hivjik fel a végzett növendékek figyd­mét. A szegedi vándorgyülis sikere alapján hit&rouiba ment, h gy esetet a vándirgyüléseket, mdyek egjutal propagandisztikus célt is szolgálnak, néhány hónapos i(tökösökben ai ország más városaiban is megismétlik. A ke­közelebbi vlndjrgyűies megtartására Miskolcot vet ék kombinációba. MwwMweMMeMMMMfM^fMMN h bolgár katooMáf többletét május vígéig cl kell bocsájtani Belgrád, májúi 18. A jugoszláv kor­mány hivatalos értedtést kapott Szófiá­ból, mely szerint sz ottani nemzdkOd eüeaörzö bizottság figyelmezd^ a b)lgár kormányt arra, nogy a lom­dalom leverésére az engedélyezett 10 ezer főnyi katoiaság elbocsátásának legkésőbbi határideje május 31. Az eüeaörzö bizottság kifejezte abbeli re­ményét, hogy a kontingens leszerelése a jelzett batáridőig minden fog történni. JMagytata. Az utolsó bölcs, a szép élet nagymes tere, kihűlő testtel pihen a Teleki-utcai régi családi házban, amely látta gyermek­korát, legénnyé serdülését, férfiúi értékél, sok erényét, sok bohtoágái. Eltávozik immár ő Í3 a házból, amely Idő előtt bo­csátotta útjára a .Kisebbik* d s már csak egy fehérhajú jóságos asszony ma­iad benne, — özvegy Wagnerné, az mellen Taschler-leány, a fiával. Wagner Gyula magában álló ivadéka a nagy fa­míliának, amely számla'an évtizeden át szolgálta a várost, a közügyet s a leg­jobbak között is első helven dl*. Nagytata ajkára odafagyott a mosoly, amely az ö bölcs megértését, mindeneken felOleme'kedését jelentette egész életében, ad a nyugalmat, amelyhez csakis az övéhez hasonló nagy szdlemi és lelki kulturival jut d valaki. — Mulattam, most (izetek, mondja ez a mosoly s szinte dmaradhatatlan az el képzeiésböl jellegzetes kézlegyintése, — mintha mondani, hogy a világon semmit se szabad komolyabban venni, csak amennyit az megérdemel. Az emberek szeretnek komédiázni, hát játszák meg magukat, majd beleunnak. Voltak itt már kisebb-nagyobb viharok, felfordulások, nagyon erős oszlopok is elvesztették lábuk alól a talajt, egyedül Nagytatát nem tudták magukkal ragadni az események. — Ki kell várni a végét, akárcsak a íesőnek. íálogták, hogy cinikus, nincs előtte semmi szent. De kik mondták? Akik pillanatok hatása alatt tudtak és tudnak elérzékenyedni, hogy aztán más hatásra (majd azt mondtuk: konjunktúrára) nyom­ban az ellenktzö végletbe csapnak, azért jéges Rá lelkesednek, annak az dőnyeit keresik. Nagytata iiju korikan kapta ezt a meg­tisztelő nevd, igy hívták a vde egy­korúak is, akik sdvesen fordultak életük komay pillanatában az Ő színtiszta judl­clumához, megbíztak véleményének kor­rektségében, a tisztességről, a becsületről való felfogásában. Néhányad nagyon­kevés magával ó volt az a fórum, amely uegapellálhatatlannak találtatott, ha olyan dolgokról esett a szó, amelyek nem fog­Idhatók paragrafusokba, mert disztingvált érzések szőtték tulUnomra. Fórumnak sem önmaga nevezte ki magát, a kényesek, a biztonságot keresők törekedtek hozzá, a nagyúri finomságú egyéniségéhez, amely minden körülmények között gyöngéd és tapintatos tudott maradni. Csak annyiban volt cinikus Nagytala, hogy nem vette fel az örök-farsangol járók álorcáját, farizeuskod ni soha nem tudott, nagyképűségekbe nem elegyedett s magát egyedüljiró agglegényéletre kir­hoztatva kereste a kedélyes emberek tár­saságát, élte művészien szép, egyenletes, nyugalmas, semmitől és senkitől meg nem háborítható életét. Ezért hárította d ma­gitól a megtiszteltetést i., mikor a város első polgárának méltóságára kérték. Nagy­tata akkor is mosolygott s Idta d lét kézzel az embereket, hegy ugyan micsoda tiétaer? — En mir nem tudok változtatni as életmódomon a ha ahhoz van kedvem, akkor megjátszom magam. Mint polgár­mester nem tehetem ed, mir pedig meg­éri az életrendem megváltoztatását akár­milyen állás? Cinizmus volt Idán ez is? Ad hisz­szük, s legnagyobb emberi bölcsesség, amdy nem eagedi magát kizökkenteni abból a keretből, amelyet jóoak amely kielégíti az Igénydt. (Paradoxon­nak fog tetszeni, de valóban szép Is volt az élete. Szerette, szerethette. Ehhez, hogy utánozni lehessen, a n>ódon felül is kell vdami.) Hír, dicsőség ? Szép do>gok, de az utánuk való vergődés, a bennük vdó élés, olyan keserves, annyira átiormdja az ember lényegét, hogy nem marad meg belőle semmi as eredetiből. Akkor már nem a maga ura többé, hanem viazi, marcangolja a Köz, amdy prédát kér testéből-lelkéből, a tulajdonának képzdi, mindenesetre azonban megzavarta, lei­zaklatta, kiforgatta, természetes vonásaitól megfosztotta. Nagy tata sokkal különb egyéniség ma­radt igy. Talán nem bántjuk meg az em­léket,Tia ad mondjuk, hogy markáns egyéniségében, amdy kívülről a magyar táblabírót, belülről az általános tudisu, a tudomány, művészet sok ágában ottho­nos, nagyműveltségű europeert egyénítette meg, — valami közelebbről etemezhetellen báj volt. Előkdó nagyúr, aki itju az ifjak közt. megbecsült tudós a tapasztalt öregek sorában, aki nem hivalkodik as ismeretd­vd, de mikor hazamegy a .fölfekszik az ágyára", a Lémet, az angol, a francia irodalom legújabb termékeit eredetiben olvassa, sokszor hajnalig. Mindent tisztán lát és tud, hajszálftnomak s distinkciói. Sose vagy benne biztos, hogy fisom mo­solya elismerés- e, vagy faméazatea fölény, de egyenes, megalkuvásra képtelen, ki­békítő, megbékéltető s nyugtalanul hiborgó lélek, örvendező kedély egyaránt vonzódik a társasága után. Mert ahogy az ö állító­lagos cinizmusa képes viaszaadni a lel­keknek a nyugodtságukd, épp ugy tud örülni, ha együtt leheti valakivel, akit szeret Szeretni mindenki szereti, ö pedig sok jó emberét engedi magához közel, habár nem is nyltik meg a kibe derűre­borura akárki dőtt. A ritka egyédaégek különös tünete az. A felületes szemlélő azt hiszi, hogy nyitott könyv, f»^ ol­vashat benne, Ságokon tul 1 geralatti búvá. tddt gyöngyszemet Teljesen Idán csak a családja körtbea nyilatkozott meg. Ott .kisfia* maradt * néhány év dón meghalt nagyasszony­édesanyjának, annak a szemrehányó, nésu tekintetétől megreszketett az öreg fia. A .kisebbik*, a fekdaetetleo Józsii Jobban sietett, már magukra maradtak a fehér­hajú hugávd a mindenről lemondott, családalapításról, érdekről, csakhona .gyerek* folytassa nyugodtan ad azdetet, amit ők kezdettek valamikor. Az unoka­öccse, akit a fiaként szereteti A nagyvilág egy aranykedélyü, örökké lf)u Nagytatát látott, aki tréfára veszi az delet és lurge mókus", ha elvégezte a komoly dolgát, de szűkebb környezete ismerte meg, amikor néha sokái érkezett levS a harctérről. — Csak nincs a gyereknek bajai Nagytata olyankor megtört, mélázó lett, szivarokat pazar bőkezűen elfelejtett togatni, — egészen a megjött - Hála Istennek, ét! Ilyenkor vo t igad Nagytata, nagyapó, aki az utinakövetkező genaádó b!K­sigiban találja megaa örömét. Mindent, mindent annak, hkaen a ml időnkből mir kevés van hátra. ... Nagyon üres fes nélküle ez a vá­meg, de örök emlékben azok közé álGt­Ják, akiket aohaaem tehet elfelejteni. Bob. híradásig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom