Szeged, 1925. március (6. évfolyam, 49-73. szám)

1925-03-27 / 70. szám

4 SZEGED 1925 március 25. ífireJc • 11 /07 Péntek. Rom *ai. a wrotutaBS Dam. • ••/a5f» Ján. ff Oör. kat. Benedek. Nap nl 5 tra 50 perckor, nyögtük 6 ára 22 perckor. Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. n. 4—7-ig. Mnzeum nyitva d. e. 10—l-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem I. emelet) nyitva délelőtt 8-tól 1-ig és délután 3-tól 8 óráig. a színházi előadás este fél 8 órakor kezdődik. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak: Frankó Andor Kálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger S rula széchenyi-tér (telefon 352), Mocsáry S. Kállay bert-utca (Hid-utca) (telefon 391), Nindl János Petőfi­Sándor-sugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Új­szeged (telefon 846), Török Márton CsongTádi-sugárut 'telefon 364). — Riasztó hir Apponyiról. Budapestről jelentik: Apponyi Albert grófról két nappal ezelőtt riasztó hir terjed el Budapesten. Appo­nyiról, aki most tudvalevően Olaszországban idő­zik, azt mondotta a lelkiismeretlenül terjeszteti hir, hogy nagybeteg, sót meg is halt. Ez a hir szerencséie egy betűjében sem felel meg a valóságnak. Az álhirt valószínűleg az Apponyi­osalád egyik rokonának halála okozta. Március 20-án meghalt Olaszországban Fúrni Pál gróf, volt főudvarmester, aki Apponyi Alice grófnő férje volt. Lehetséges, hogy ebből kelt szárnyra a rémhir. Szerdán maga Apponyi Albert gróf táviratozta Szterényi Jó sef bárónak, hogy áp­rilis ő-én, vagy 6-án érkezik haza Budapestre. — A Rajnavidék történeti ünnepe. Ber­linből jelentik: Az egész Rijnavidék nagyban készülődik annak a történelmi ténynek nagy­szabású megünneplésére, bogy 925 óta, vagjis ezer éve, hogy a Rajnavidék külön áll Francia­országtól és gazdasági és kulturális tekintetben, valamint politikailag is a német történelemhez tartozik. Az ünnepségek május 16 án kezdőd­nek a kölni nagy kultúrpolitikai kiállítással. — Revixló alá veszik az átalányozott for­galmi adót. A szegedi ipartestület közbenjárá­sára a pénzügyminiszter most rendeletet kül­dött a szegedi pénzügyigazgatósághoz, amely szerint a pénzügy igazgatóság uj egyezséget köthet azokkal az adózókkal, akik az eddigi forgalmi adóátalányozásukat sérelmesnek tart­ják. Számos panasz metült föl ugyanis egyes szakmák körébJl, hogy a mult évben megálla­pított átalányösszegek az idei redukálódott for­galom nagyságának már nem felelnek meg. — Hol épüljön föl a tzegedl egyetem? A mérnökegyesület helyi csoportja kedden dél­után hat órakor közgyűlést tart a városháza bizottsági termében. A közgyűlésen Berzenczey Domokos műszaki főtanácsos, a város mérnöki hiva'alának vezetője előadást tan az egyetem elhelyezésének problémájáról. Foglalkozik az elhelyezés minden lehetőségével, felsorolja a különböző megoldások minden előnyé, és hát­rányát. Az előadás után a mérnökegyesület tag­jai vitát rendeznek a kérdésről. — Bettauer Hugó meghalt. Bécsből jelen­tik: Bettaaer Hugó iró, akit Rothstock Ottó fogtechnikus két héttel ezelőtt súlyosan meg­sebesített, ma hajnalban meghall. Az utolsó napokban a kezelőorvosok mar bíztak felgyó­gyulásában, mert a belső vérzések megszűntek, pár nappal ezelőtt azonban tüdőgyulladás lépett fel, amely végzett az íróval. Bettauer mint újságíró kezdte működését s mint a Neue Freie Presse munkatársa nagyon jó nevet szerzett magának szel emes cikkeivel és színházi be­számolóival. A háború u án indi'otta meg Ich und Du cimü erotikus folyóiratát, amellyel egy­szerre magára irányította a figyelmet A lapot rövidesen betiltották, de Bettauers Wochen&hrifi címmel hamarosan újra megjelentette. Leg­ismertebb regényei Die Stadt ohne fűden és a Freudenlose Gasse. — Kényszeregyezség. Csütörtök délelőtt ismét szaporodott azoknak a cégekn k a száma, amelyek az általános gazdasági krízisben kény­telenek ctődönkivüli kényszeregyezséget kérni. Ez alkalommal a Szegedi Ipari és Kereskedelmi R.-k jelentett be fizetésképtelenséget. A tör vényszék dr. Wlnkler E emért rendelte ki vagyon fölügyelöQl. Bijegyzér. Schönbrunn László Miskolcról eljegyezte Papper Szerénkét Szeged. (Minden külön éresités helyeit.) — Legközelebb dönt az ügyészség, hogy eljárást indítsanak-e Haller István ellen. Budapestről jelentik: Ismeretes, hogy misfél esztendővel ezelőtt a hitelezők egéiz tömege bűnvádi feljelentést tett a knriui által alapított Tani ói Bank rt. vezetői ellen, akiket annak idején a rendőrség előzetes letartóztatásba he­lyeselt. Időközben valamennyien nagyobb ösz­szegü óvadék melleit szabadlábra kerüllek, azonban a bűnvádi eljárás tovább folyt a ve­zetők ellen. Az ügyészség a Tanítói Bank vi­I amennyi Igazgatója és elnöke ellen kívánta a bűnvádi eljárást lefolytatását és iiditványa sze­rint a jelen'eg Amerikában tartozkodó Haller István volt miniszter is felelősségre lenne vo­nandó. Lengyel Ernő bűntetőtörvényszéki vizs­gálóbíró most befejezte ebben az ügyben a vizsgálatot és ac összes iratokat a királyi ügyészséghez tette át érdemleges indítványtétel vegett. Makkal Jenő ügyészségi alelnök az ira­tok áttanulmányozása után dónt abban a kér­désben, hogy a vizsgálat anyaga elég bizonyí­tékot produkált-e Haller István ellen. Ha a vádhatóság u?y találja, hogy Haller ellen az eljirás fo'ytatandó, akkor megkeresést intéznek a nemzetgyűléshez mentelmi jogának felfüg­gesztése végett, ba pedig nem, akkor a többi verető ellen készit az ügyészség vádiratot. A Stefánia Szövetség vezetősége tudatja, hagy a színházi zenekar elfoglaltsága miatt a mai hangverseny nem 9 órakor, ha­nem 6 órakor lesz a Tisza- szálló díszter­mében; az előre váltott jegyek dtcserélendők a Belvárosi Mozi pénztáránál, vagy az esti hang­versenypénztárnál. IA mai hangverseny EL\4E3& l lesz és délután 6 órakor kezdődik. Ingyért kapja a Szegedet április 1-éig minden uj előfizető. — Szabó Károly színházi titkár meghalt. A szegedi színháznak gyásza van, egy heti be­tegség után csütörtökön délután 61 éves korá­ban meghalt Szabó Károly titkár. Voltaképen régóta betegeskedett, az ereje lassankint el­hagyta, öt magát felőrölte a pályán töltött 42 esztendő. Az idők folyamán szegedi polgárrá lett, mert váltakozhattak a színigazgatók, atár­su atok, Szabó Károly Makó Lajos óta mindig titkára maradt az elkövetkeiett rezsimnek. Ő volt a kalauz, a benfentes, a személyi ügvek ismerője, a precedensek nyilvántartója, ő tudta, hogy a bérletnél melyik páholyt kinek lehet adni, miből származnak lélek veszedelmek. Volta­képen precíz hivatalnok-lélek lakott benne, olyan pontos és kimért, amilyen a megfontolt, lassú járása volt, jóllehet ezzel a járással testi erejének csökkenését igyekezett leplezni. Szí­nészi pályáján azok közé a használható, ritka értékes kardalosok közé tartozott, akiket nem tud a véletlen kieiceloí a sorból, pedig tanu­lással és egy kis szerencsével ők is eljuthatná­nak a diadalok útjára. Szép meleg tenorja azért mindig kicsendült a karból. Talán két éve, hogy visszavonult a szerepléstől s többé nem lépett föl, azóta csak titkár volt és a hivatalos adminisztráló intézője. A város képéhei tar­tozó érdekei alak mult el vele. özvegyén ki­vül három gyermeke, két veje gyászolják. — Istentisztelet a zsinagógában pénteken elte 6 órakor. — Köszönetnyilvánítás. A csecsemő védelmet szol­gáló Stefánia-Szövetség részére a március hó 27-én délután 6 órakor rendezendő hangversenv alkalmából az alábbi nemes adományok érkeztek: Oltovay Károly 3oo.ooo, dr. Vidakovits Kamilló 3oo.ooo, dr. Jancsó Miklós 2oo.ooo, dr. Pogány István lo.ooo, dr. Tokay László 4o.ooo, sebészeti klinika So.ooo, dr Gerle Jenő 3o.ooo, Pongrácz Albert ' oo.ooo, Wimmer Fülöp 4o.ooo, Domán Mátyás So.ooo, Mülhoffer 80.000, Popper So.ooo korona, mely adományokért ezúton is hálás köszönetét nyilvánítja a Stefánia-Szövetség nevében dr. Kubinyi Pál elnök. Fé fl feh rneműek a legegyszerűbb minő­ségtől a legfinomabb ízlést kieiégi ö kivitelig, el smert szolid árakon Lampel és Hegyi cégnél. — Adófelebbezéack. Az adófelszólamlási bizottság­ban a következők felebbezéseit tárgyalják: Károly Péter borbély Széchenyi tér 8. Ftirst Rózsi borbély Fekete­sas utca 22. Lengyel Lajos bútorgyáros Klauzál-tér 8. Vetzl Ádám borbély Jókai-utca 12. Palkovics Károly borbély Kelemen utca 12. Braun Mihályné női szabó Kelemen utca 9. Braun Mihály bútorgyáros Kelemen­utca 3. Gárgyán Béla borbély Árpád-utca 13. Sulyok Pál borbély Somogyi-utca 22. Wiesner Salamon bútor­kereskedő Tömörkény-utca 3. Kónya Sándor borbély Oroszlán-utca 2. Sztojkoneszku Demeter borbély Orosz­lán-utca 5. Stetzler Jakab borbély Iskola utca <7. Schmidt Antal borbély Petőti-utca 8. Sári István borbély Bástya, utca 7. Riedl Ferenc borbély Bethlen-utca 2. Becker Jenő borbély Vedres-utca t/b. Magyar Ferenc borbély Csanádi-atca 6. Lorch Péter borbély Róna-utca 34. Ifj. Lucz Mihály Bárka utca 7. Kertész Sándor bútorkeres­kedő Szent György-utca 14. Mossong Miklós borbély Dugonics-utca <9. Herni Antal borbély Takaréktár-utca 8. Freyburger Lajos borbély Fodor-utca 32. Pósa Dezső borbély Fodor-u. 36. Nagy Vince bo bély Lengyel-u. 6. Engel Sándor borbély Szücs-utca 14. Varga Antal bor­bély Szilágyi-utca 6. Dudás Sándor borbély Tisza Lajos-körut 19. Mertes György borbély Tisza Lajos­körut 23. Groczki József borbély Kálvin tér 2. Krier Péter borbély Tisza Lajos körút 72. Popper Lajosné hajkészitő Mérei-utca 14. Széchenyi Ferenc borbély Mikszáth Kálmán-utca 24-26. Gémes Anna fésülónő Attila-utca 13. Horovitz Regina fésiilőnő Kálvária-utca 4. Jegreski Sándor borbély Kálvária-utca 7. Steiner Klári körömápoló Margit-utca 14. Bsrniczki borbély Margit-utca 18. Özv. Sjmogyi Ferencné borbély Polgár ­ulca 20. Rumbach Jakab borbély Polgár-utca 2£». Schmeter József borbély Kálvária-utca 2. Hegyes István borbély Kálvária-utca 26. Hoffmann Hugóné borbély Béke utca ^/a. Vilof Ferenc borbély Béke-utca 3. FJeicher Mariska féaülőnő Török-utca 8. Bilety Miklós borbély Margit-utca 31. Josefert Sándorné borbély Báró Jósika utca 24. Gottschal Jakab borbély Báró Jósika utca 24. Talpai Mihály borbély Dugonics-tér 7. Lipter Lidia fésülönö Petőfi Sándor-sugárut 38 Bu­garszki Elemér borbély Petőfi Sándor-sugárut 42. Szántai Kiss Jenő borbély Dugonics-tér 11. Markovits Zsigmond borbély Vitéz-utca 1. Éberhardi Imre borbély Kelemen utca 3. Pollák Paula fodrásznő Zászló-utca 5. Helm János borbély Földvári-utca 6. Zobay Miklósné borbély Boldogasszony-sugárut 31. 6 órakor délután a Tiszában lesz a mai jó­tékony hangverseny. Kevés jegy Harmóniánál. Még toha nem tapasz alt rendkivül olcsó árakon óriási mennyiségű női és férfi tavaszi keztyüt bocsájtunk eladásra. Lampel és Hegyi Püspökbazár-épület. 229 — Orvosi szakGlés. A m. kir. Ferenc József ­tudományegyetem Barátai Egyesületének orvosi szakosztálya és a vele egyesült Szegedi Orvos­Egylet folyó hó 28 án a természettudományi épü­let tantermében orvosi azakülést tart. Elnököl dr. Lőte József. Az ülés tárgysorozata a következő: 1. Dr. Deutsch: Fehérjekezelés kapcsán fellépett akut uraemia. 2. Dr. Szentkirályi Zs.: Moulageok bemutatása. 3. Dr. Farkas Bela: A distomum hepaticum fejlődése és az ellene való védekezés (mozgófényképek bemutatásával). Figyelmeztetés. Tekintettel a mozgófényképek bemuiatására, a szakülést kivételesen az egyetemi természettudo­mányi épület kémiai tantermeben (Tisza Lajos-körut 6. szám, II. emelet) tartják meg. Szaküles kezdete délután iél 6 óra. Dr. Jancsó Miklós elnök. A föpostával szemben levő dohánytőzsde árubódéoan forgalmi, okmány, törvénykezési bélyeg kapható. 215 — Hivatalvesztéssel büntetett orvos. Székesfehérvárról jelenik: Még az elmúlt év folyamán Etyek község 17 lakosa súlyos váda­kat emelt Nemecsek Gyula községi körorvos ellen. A lefolytatott vizsgálat teljesen igazolta a panaszokat, megá lapították többek közt azt, hogy az orvos jogtalan díjazást követelt és a szegényeket azzal utasította el, hogy „dögölje­nek meg". A vizsgálat számtalan eset megálla­pítása után arra a következtetésre jutott, hogy Nemecsek Gyula orvosi működése veszedelmes a reá szorulókra. Mindezek alapján a tiszti főorvos szakvéleményére és a tiszti főügyész indítványára Fehérvármegye alispánja Ne mecse­ket állásának betömésére képtelennek minősítette és hivatalvesztéssel büntette. Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Rózsa-utca 3. sz. alatt fakereskedést nyitottam, melyhez a nagyérdemű közönség szíves párt­fogását kérem. Balogh György ni. — Szabó Dezsó au ogramot ad. Szabó Dezső szombaton délelölt 11-tői 12-ig a Színházi Újság boltjában <[Széchenyi-tir 11. Bérhái) autogramot ad. Akinek Szabó Dezső aláírására szüksége van, az szombaton délelőtt keresse fel, mert Szabó Dezső Szegeden dol­gozni akar és nem szereti, ha lakásán zavarják. Ha olcsó éa szép cipőt akar Lányi cukrászda mel­ett, Engelsmannál vásároljon, Széchenyi-tér 6. st Egyesült Borplncik, Jókai-utca I. Ki­tűnő DOTOC nagyban és kicsinyben. 104 ! A mai hangverseny E^'.TÖE; lesz és délután 6 órakor kezdődik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom