Szeged, 1925. március (6. évfolyam, 49-73. szám)

1925-03-27 / 70. szám

926 március 27 SZEGED április hó l-én ADY-ról, 4 én PETÖFI-ról, 7-én JÓKAI-ról tart előadást a Tisza-szálló Az előadások összefoglaló cime és programja a következő HÁROM ARC II. PETŐFI SÁNDOR. I. ADY ENDRE. a) 1. Ady Endre istenkeresése. 2. Ady morálja 3. Ady és a magyarság: a) Ostor és jeremiád, b) Konstruktív vagy destruktív? «) t. Van-e Petőfi probléma? 2. A zseni lényege és társadalmi f unkoiója. 3. A tömeg Petőfi — a gyermek Petöii. 4 Petőfi irodalmi megjelenése 5 A népdal Petőfi költészetében. b) 1. A műfajok jelentősége és a 1 ír'. 2. A művészi alkotás pszichológiája. 3. Petőfi fejlődése. 4. Petőfi jelentősége: 1. Helye az irodalomban. 2. Petőfi mint pszichológiai erőforrás. lll. JÓKAI MOR. 1. A magyar kritika eddigi álláspontja Jókaival szebben. 2 A regény fogalma. 3. Regény és pszichológiája. 4 Az egyetlen arc. 5. A morális dualizmus. b) h> , , . 1. Az emberi megváltás Jókai világában. 1. A műfajok jelentősége és a lír • 2 A szerelem romantikus felfogása. 1 Az érthetetlen Ady 2. A művészi alkotás pszichológiája. 3 iókai ís a régi Magyarország. 2. Ady szimbolizmusa. fettge: * fe 3. Ady és a népköltészet 1. Helye az irodalomban. a) Saiát korában. 4. Összefoglalás: Ady jelentősége. 2. Petőfi mint pszichológiai erőforrás. b) A jövőben. Helyárak egy előadásra: Páholy 150, ülőhely 50, 4\ 30, 20, állóhely 10 ezer K. Helyárak három előadásra: Páholy 400, ülőhely 120, 100, 7", 50, állóhely 30 ezer K. Mindhárom előadás este 8 órakor kezdődik. Jegyek a „SZEGED" jegyirodájában kaphatók. Dugonics-tér 11. szám. Telefon 306. szám­Telefonon megrendelt jegyeket a jegyiroda, a megrendelő kívánságára, házhoz küldi. — A felsővárosi egyházközség beadványa. A felsővárosi katolikus egyházközség vezetősége beadványt intézett a polgármesterhez. Bejelenti, hogy az egyházközség a vonatkozó miniszteri rendelet alapján és püspöki jóváhagyással 1921 augusztus 6 án alakult meg. Mivel alapszabályai jogot adnak arra, hogy a tagokat egyházi adóval terheljék meg, kéri a város hatóságát, hogy az adóhivatalt a szabványos illeték ellenében utasítsa a kivetett adók behajtására. A polgármester a be­advány tartalmát tudomásul vette és az iratot levél­tárba helyeztette. Síjtóbemutatő a „Tízparancsolat" cimű filmről a Belvárosi Moziban. Ma délelőtt fél tizenegy órai kezdettel sajtóbemutató keretében mutatja be a Belvárosi Mozi az amerikai Para­mount-filmgyár remekművét, a „Tízparancsolat" cimű 14 felvonásos mestermflvet. A bemutatón jelen lesznek az összes hatóságok, a sajtó, a papság, a notabilitások és sz iskolák vezető személyiségei. A bemutatón természetesen csak meghívottak vehetnek részt, miután ai zárt­körű lesz. —- Április közepén veazi át a város a miskolci vaautasayagot. A város — mint is­meretes — elég előnyös feltételek mellett meg­vásárolt a miskolc—borsodi bányavállalat kis­vasút anyagából közel husz kilométernyi sin­anyagot. A bánya most értesítette a várost, bogy a megvásárolt sinek április közepén át­vehetők és ajánlatot tett a használható vasúti vál­tók megvételére is. A tanács elhatározta, hogy a használható váltókat megvásárolja a tanyai vasút céljaira és az anyag átvételével Mihályfy mérnököt bízza meg, aki április közepén uta­zik Miskolcra. — Baby-csatt és baby-harisnyakötő. And­rássy István olyan csattokat tud készíteni kis­gyermekek alsóruhájának összetartására, amely csöppet sem szőrit, vagy nyom, de az alsónadrá­got, vagy alsószoknyát szilárdan fenntartja. Ugyan­ilyen a baby-harisnyakötő is. Felnőtteknek is tud Andrássy ilyen egészségre előnvös csattokat és harisnyakötőket késziteni. Cime: Somogyi-utca 13. A mai hangverseny "i^SS1 lesz és délután 6 Arakor kezdődik. Férfi és nöi divatcikkek gazdag raktára Pollák Testvéreknél Széchenyl-tér 17. m Csekonics-utca 6. Amerikai útleveleket hamisítottak. (Budapesti tudósítónk telefonjelentise.) Szendrő kötségben Szabó Qyula földmives fe­lesége részére Amerikába szóló útlevelet akart szerezni. Az ottani jegyző az útlevelet ki is állította. A hatóságoknak az flgy nagyon gyanús volt és erről az amerikai követség is tudomást szerzett. Házi vizsgálatot tartó tak és megállapították, hogy az ottani adójegyző több embernek olyan blankettát állított ki, aminek alapján azok amerikai utlevilhez is vízumhoz jutottak. A vizsgálatot Szllass Dezső jegyző ellen megindították, de az uilevélhami­sitási ügyben a nyomozást az égisz orsiágra kiterjesztik. — Globetrotterek, Ugy látszik, a háború egyik következménye, hogy a külföldi emberek kíváncsiak lettek a világra és elindulnak szétnézni erre is, arra is. A módosabbja luxusvonaton utazik s bennünket, ter­mészetesen, elkerül. Ide csak a gyalogoló apostolok jutnak, akiknek még a mi pénztetenségünk is jó. A rendszer az, hogy turistaruhás ifjak megjelennek a kávéházban, arcképes levelezőlapot osztogatnak s tisz­teletdíjat fogadnak el. Egyre sűrűbben jönnek, jut belő­lük mindé hétre. Nem igen tudunk róla, hogy magyarok is járják-e igy a külföldet, de alig hisszük. Mi nem tudnók megfizetni a vízumokat, de meg a koldulást is aligha engednék meg a velünk szemben barátságtalan államok. Magyar export csau milliárdosokban, sikkasz­tókban és gyilkosokban van jóllehet meg mindig nem teljes —, munka nélkül tengődőink is itthon kénytelenek sétálni, mert a külföld fázik tőlük, a saját munkanélküliéinek érdekében. Ne vegyék el azoktól a falat kenyeret! Mostanában megint két erőteljes ifjú látogatta a kávéhézakat, arcképes levelezőlapjuk szövege szószerint a következő: .Ez a két Holdijai glob troter, az ő sandékuk hogy mikor, haza menek, most utaznak, körül az egész világot. Mindent, amit látnak elfognak meselni. Azért kérnek aki mit bir addni nekik hogy tugyanak haza utazni." Alatta precíz szerb nyelven meg van ismételve ugyanez s voltaképen abból olvassuk ki a rébuszt, hogy holland utazókról van szó, ámbár Tóni pincér az első tekintetre hollandiainak olvasta a holdijait s igy a talányok megfejtésében ó a járatosabb, nem mi. Mi szívesen segítünk minden hozzánkfordulón (azért bolond náció a magyar), csak a renoménk miatt döbbe nünk meg egy kissé. Elragadtatásunk, mit tagadjuk, egyáltalában nem élénk, amiért nyomtatványgyüjtemé­nyükben a magyart és a szerbet egyesitik a derék giobetrotterek, mert ez azt jelenti, hogy valahogyan balkánnak néznek bennünket a szomszédság révén. Ebben pedig — dacára a sok dacárának — egy szem igazság sincs és egyáltalán nem kérünk a hasonló megtiszteltetésből. Vlzveze ék javítások és átalakítások Feketé­nél. Kossuth Lajos-sugárut 25. Tel. 10—72.738 Clmtáblák Jónásnál Polgár u. 8. Tel. 17 02. Április l-én megnyílik a Szeged kölcsönkönyvtára. Mintakötetek a könyvtár gazdag anyagából: Kardos László: A huszonötéves Ady Endre. Hevesy Jván: Az impresszionizmus művészete. Anthologia Cso"onai Vitéz Mihály költeményeiből. Balzac: Jézus Kris tus Flandriában. Edg. Allan Poe: Az wckép — A fekete macska. Kalidásza vígjátéka: A király és a bajadér. Apuleius: Ámor és Psyche. Tolsztoj: A két zarándok. Stifter Adalbert: A puszta falu. Milton: Kisebb költemények. Sámuel Taylor Coleridge: Ének a vén tengerészről. Hartmann von Aue: A szegény Henrik bélpoklos megpróbáltatásáról. Niccolo Machiavelli: Mandragóra. Samosatai Lukianos: Igaz história. „ „Az hires neves varázsló és garaboncás dr. Faustus fános históriája. Benőit: Az áruló. Dickens: Niekleby Miklós L, II. Dumas: Bragelonne Vicomte /., //, III. Farrére: Az igazság ku ja. Francé Anatol: I. France-Brevaryum. „ „ II. Beszélgetései. „ „ III. A holnap. „ IV. Arcképek. " Gogoly: Bulyba Túrán. Gobinau: Parasztlázadás. Heimburg: Szivek harca. Ingó talajon Kellermann: Schwedenkleé szerelme. Courths Mahler: Kata házassága. „ t „ Férfi sorsa no. „ „A végrendelet. „ „ Rang és szerelem. Mereskovszkij : I. Sándor „ Istenek születése. Leonardo de Vinci: Kelet titka „ „ „ Vele vagy ellene n „ Nagy Péter „ „ „ Téli szivárvány. „„„ A hattyuölő. Renan: Ifjúságom. Romáin Rolland : Anette és Silvia. A nyár. „ „ Haendel „ „ Zenei miniatűrök „ „ Mahátma Gandhi. Sand (Geo'ge) : Mauprat Turgenyev: Napkelte előtt. Jegyét cserélje át a Harmónia (Belvárosi Mozi) pénztaránál, mert a mai hangverseny nem a Mozi­ban, hanem a Tiszában lesz és nem 9 órakor, hanem 6 órakor. — A Szinházi Elet érdekes országos pályáza­tot lendez. A pályázat célja az, hogy a vidéki társulatok értékes tagjai minden szezon végén egy budapesti színházban bemutathassák a pesti kö­zönségnek képességeiket. A Szinházi Élet a szí­nészek kiválasztását a közönségre bizza, amennyi­ben szavazás utján dönti el, vájjon ki lesz az a színész, aki fölléphet Pesten. Az első ilyen elő­adás junius 10-én lesz a Vigszinházban. Erre az előadásra minden város közönsége kiválasztja és felküldi a maga kedvenceit. Az előadás keretében operett és drámarészielek, egyfelvonásos darabok és kabarészámok kerülnek szinre. A Szinházi Élet­hez mellékelt szavazószelvényen lehet szavazni. Felkérjük, hogy tekintse meg női, férfi és gyermekharisnya különlegességeink óriási rak­tárát, meg fog győződni meglepő olcsó áraink­ról, Lairpel és Hegyi. 229 Mielőtt képet vásárol, tekintse meg Frei­nwnn kApkiAiiHAsAt RA«'le»r- i« v*Rárot"»t. íroda/*2-58. BELVÁROSI MOZI UT KORZÓ imozií T?S!g : Március 27., 28. és 29-én, pénteken, szombaton és vasárnap A TITOKZATOS SENKI (Párbaj a hómezőn. Egy ördöngös fickó furcsa kalandjai lo felvonásban. Föszerepbea: HARRY PIELa Azonkívül: j» D e r b y M Őse két felvouásos burleszk D 1 C K-kel. Március 27-én, pénteken 1 Lovagkisasszony. * Regényes törlénet 8 felvonásban. 1 Főszereplő: VÍTgillcl Vdlty. Azonkívül: Szőke veszedelem. Vígjáték 5 felvonásban. | Előadások kezdete 5, 7, és 9 órakor. Előadások kezdete 5, 7 és 9 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom