Szeged, 1925. február (6. évfolyam, 26-48. szám)

1925-02-17 / 38. szám

1925 február 17 SZHQRD 3 A Szegednek még mindég nincs kolportázsjoga! Felsötanyán ráakadtak annak a vöröskatonának csontvázára, akit a Szatymazon akasztó különítmény végzett ki. Szeged, ftbruár 16 (Saját tudósítónktól.) Két nrp óta Felsőtanya csöndes életének meglepő szenzációja akadt. Az egyik felíőtanyai gazda ugyanis földjének forgatása közben egy emberi csontvázat talált alig egy méterrel a földszln alatt is ehhez a csontvázhoz, az eddigi adatok szerint, az ellenforradalom vire tapad. A Sze­ged munkatársa erről a követkeső részleteket jelenli: Emlékezetes még, hogy az elmúlt ősszel a városi bélföldeken árverést tartottak, amely al­kalommal a felsőtsnyai központló! nem raesz­szire eső parcellát Virág János kapta bérbe. Virág János néhány nappa: ezelőtt kezdte meg földjének előkészítéséi a megkezdődött gazda­sági évre és mivsl szőlőt akar ültetni bérletén, bozzálátolt földjének megforgatásáboz. A munka szombat reggelig minden zavar nélkül folytató­dott, amikor a parcella szilefeli, közvetlenül a parcellákat elválasztó mesgye melleit különös leletre bukkant. Alig egy méter mélységből ugyanis naptinyre került egy sáros, megviselt bőrlábszárvidő. A lelet után Virág Jtaos nagy érdeklődéssel dolgozott tovább, amikor néhány perc múlva ujabb meglepe'éstkeltő leletre akadt körülbelül egy méter mélységben. A mesgye mellett ugyanis olt feküdt egy teljes emberi csontváz; itt-ott nihdny szűr kis-kékes sávval boriioit ruhafosz­mény reggelre megfalálla a még mindig esz­méletlen megszökött vöröskatonát és azonnal kivégezte. A szemtanuk szerint a kivégzés he­lyén azonnal hevenyészve egy gödröt áslak és beledobták a hu'lá'. A temetésre egyáltalán nem fektettek különösebb súlyt, csak ráhány­ták a földet. A kivégzés, valamit a temetis helye pontosan összeesik — a tanuk szerint — azzal a hellyel, ahol most Virág János meg­találta a hatéves csontvázat. Nemcsak a szemtanuk bizonyítják, hogy a 1 a szakértő orvosok véleménye is, amely szerint legalább hat éve fekszik a föld alatt a holttest. Ezenkívül az a körülmény is bizonyilji ezt, hogy kékesszürke ruhafoszlányokat találtak a leletnél és többek állítása szerint ez a vörös­katona a hadsereg rigebbi csukaszürke ruhá­zatába volt öltözve akkor, amikor a kivégzést elvégezték. Ezek után most már az illetékes ha'óságok dolga az, hogy kiderítse: kinek a parancsára, a különítménynek melyik tagja gyil­kolta meg a félelmiben megszökött vöröskatonát. A vö.öskatona félelme elfogatása után nagyon alapos vrlt, hiszen a szatymazi jegenyék az­nap hajnalban már négy holttestet lengettek. (?- sr-) lelet a kivégzett fiatalemberrel azonos, hanem Beregi Oszkár eSflen. Ébredők zavargása a budapesti Vigadó környékén. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése) Isme­retes, hogy Beregi Oszkár színművész, a Nem­zeti Szinház volt tagja, Budapjsre érkc«ett, hogy a Vigadóban a szinászsk szövetségének Ínséges tagjsi javára szavslóestét tartson. Ez ellen a fővárosi lapok már régóta agitáltak. Ma este kellett volna megtörténni Beregi föl­lépésének. Ez elmarad'. Ellenben a Vígadó épü ele előtt ébredők tüntetés", verikedíst ren­deztek. Az eset részletei ezek;: A Beregi-ügyben estére »z a vál'ozás tör­tént, hogy az illeUkes tényezők elhatározták, lány, valamint a halott testének egyes apró s hogy az előadást semmi esetre sem tartják meg ielpniitrfpipn rémi Beregi is euut azm SZ(fn(iékától, hogy fellépjen, jelentéktelen részei, Virág János szinte fokozott ijedelemmel szem­lélte az előtte fekvő csontvázul, azonnal abba­hagyta a a unkát és jdentést tett a leletről a rendörségen. Nemsokára bizottság szállott ki a helyszínre, majd vasárnap folyamán a vizsgáló­bíró is megjelent a leletnél, a hulla személy­azonosságát azonban nem tudták megállapítani. Egyetlen olyan része, vsgy ismertető jele sem volt a csontváznak, smety bői meg tudták volna állapítani a személyazonosságot. V4sírnap dél­előtt ekkor már százakra menő tömeg gyüll de hangoztatta, tyogy a legközelebbi időben a tervbevett esléiyét megtartja. Kije entette, hogy szándika ittmaradni és itt fog maradni min­den ellene irányuló törekvés dacára is. Hegedűs Gyula, a színész-szövetség elnöke, akit sokan az.al vádoltak, hogy terrorizá ni hagyta mag?t az ébredődtől, ma este adott in­terjújában kijelentette, hogy azért volt ellene annak, hogy Beregi fellépjen, mert ezt a fel­lépést még korainak és időszerű lennek tartotta. Hogy mennyire igaza volt a szinész-szövet­össze a lelet körül, azonban egyetlen felső- 3 séggel szemben való állásfoglalásának, bizo­tanyii polgár sem tudott felvilágosítást adni a | nyitják a történlek. L? is fogía vonni a koa­huila kilétéről. Igea fontos pontja a helyszíni - 2eüvenciát és elnöki tisztségéről lemond. szemlének az a tény, bogy a szakértő orvosok szerint a hullának legalább hat éve kellett a föld alatt feküdnie, amit bizonyít kétségtelenül az, hogy a ruhást t majdnem teljesen meg­semmisült, valamint a teatből is csak a ke­ményebb apró részek maradtak meg a fel­ismernetttienség stádiumában. Éppen ezért 8 szemle után mellőzték is a boncolási eljárást, mivel lágy, boncolható részeket alig találtak. Erle&dies&nk szerint ezzel a biv&salos eljárás be is fejeződött a csontváz körül, a személy­azonosságot kétségteeaül megállapítani nem jj volt lehetséges és igy a csontvázat rövidesen elhelyezik a felsőtanyai temetőben. A Szeged Az Arista Egyesület ma délután ülést tar o't, amelyen elhatározták, hogy ha kell, testükkel védelmezik meg Beregit. Az Árlista Egyesület választmányi ülésén Jltakoztak az ellen, hogy \ A késő éjjeli órákbin is tartott míg a read­mü vésze ti ügyekba politikai szempontokat vi- i zavarás ét ujabb kilenc ibredőt állítottak elő. gyenek bele és a legmesszebbmenő tiltakozásu­kat fejezték ki a Beregi ügyben történlek miatt. Az esli érákban a főváros u'cáin zavargások voltak. Még délelőtt a bajtársi szövetségek tüzelték társaikat, hogy este, amikor Beregi Oszsárnak keltene a Vigadóban megtartani elő­adáséit, ha kell, testükkel ts akadályozzák meg azt, hegy Beregi Oszkár a pódiumra fellépjen. Már a kora esii órákban a rendőrség erősítést te't a város főbb utvonalain. Ez azonban nem akadályozta meg üz ébredőket abban, hogy a főbb utvonalakon ne cirkáljanak és ne adják jeléi annak, hogy valamire készü'nek. Valőban este a Vigadó előtt több mint két­száz fiatalember gyülekezs t, akik iktelen lár­mát csaptak és ismert jelszavaikat hangoztatták. A rendő ség egy nagyobb készülséggel vonult fel és a rendőrség vezetője felszólította az éb­redőket, hogy oszoljanak szét. Ez azonban nem történ!! meg, mire Bossányi attakot vezinyelt a tömeg ellen is három tüntetőt sikerült is előállítani. A tömeg ekkor sem oszlott szét, hanem csopor­tokba verődve járta végig a főbb utvonalakat és gyaláíta a járókelőket. Az egyik utcán nagy hősiességgel egy gyümölcsárust, egy má­sik helyen pedig egy hordárt vertek meg, a Rákóczi-uton pedig egy házaspárt inzultáltak. Két diák Bossányit is megtámadta. Az egyik rneréiien arra is rávetemedet', hogy a readőr­lelügytilő lovának kantárszárát ragadta meg. Hétfőn délben komoly tiukatasztrófa fenyegette a városházát Kigyulladt a torony gerendázata. — Percenkirsí «zsr liter vizet vezettek föl az égő toronyba, — Egy órai munka után teljesen eloltották a tüzet. ciuuijrciia o icüuiaujoi icjuciuugh. n a*?gcu * Szeged, február 16. (Sóját tudósítónktól.) Hát­munkatársa azonban a letettel kapcsolatoan \ főn a déü óráüban Komoly iüzkatasztrófa lenye­igen fisyetemreméisó dolgokat állapított meg: | gette a izegedi városháza hatalmai, müvééi A proletárdiktatúra bukása ulán ugyanis, ' épületéi. Néhány perccel tizenegy óra után augusztus negyedikin, mig a szegedi hadsereg , ugyanis tüzet fogott a torony tetőszerkezete is Dunántulra vonulása előtt, egy ismert főhad- | csak a szegedi tűzoltók gyors is biztos fellépi­nagy vezetésével — aki ma is jelentői szere- | sének, energikus munkájának köszönhető, hogy pet tölt be. — egy különítmény indult el sze- megakadályozták a katasztrófat és hatvan per­kereken, valamint vasúti hajtányokon Szatymaz ; Cig tartó munkává i teljesen eloltották, felé. Ennek a különítménynek volt tagja többek | Tizenegy óra előtt néhány perccel ugyanis Papp Mihály, dr. Boítka Sindor főtanácsos rendőrségi altisztje, hatalmas, sűrű füstfelleget | vett észre, amely egy te nagyobb méretben tódult ki a mintegy harmincöt méter magas torony között Léderer Gusztáv főhadnagy is. Mint nemrégiben részletes cikk keretében beszámol­tunk, es a különítmény volt az, amely augusz­tus negyedikén éjszaka — Léderer főhadnagy­gyei kapcsolatban — kivégezte Kukovecz Nana festőmüvésxnőt, valamim c hajnali szél az állo­más kfrül lévő jegenyék ágain négy holttestet lengetett. A különi'mény a szatymazi bíráskodás ulán Sándorfalvdra tette át székhelyét és e vonulás közben különböző események adódtak. A köz­ségek határaiban a különítmény néhány vörös­katonát fogott el, akiknek sorsáról többet nem lehetett hallani. Ekkor történt az, hogy a to­vábbvonuláskor az egyik elfogott vöröskatona az éjszaka sötitsigibin megszökött a különít­rúénytől. Nagy üldözés kezdődött ekkor, egész sor­tüzet adtak le a menekülő fiatalemberre, aki több golyótól sebesülve összeesett. A különif­itgfelső résziből. Ugyanabban a percben, ami­kor jelentették a tüzei a iü/oltóságnsk, a torony szélső tetőzetén lángok csaptak ki. Rövid néhány pete &lati Papp főparancsnok és Horváth psrancsno* vezetésével a helyszínre érkeztek a tűzoltók a'legnagyobb apparátussal és ekkor már a lángok magasra cssptak. Síimé percek alatt megkezdiék ÍZ oltási munkálato­kai és Réfcány pillanat alatt az első íömlő már hatalmas vizsugaukat Söveli a torony legfelső részére. Öt perc rauíw, már százakra menő tömeg vette körűi a Széchenyi-teret, mejd a hi­vatalokban egyszerre megállott a rr.unka A városháza, a rendőrség, a városi bérház tis t vistiőí, valamint a hivatalokban járó fs!e£ n.nc hígyül sk a városháza elé. Az oltási munkálatoknál tette le tulajdon­képp a vizsgát az uj modern motorfecskendő, vaiamint az újonnan berendezett tömlők. A mo­torfecskendő percről-percre fokozta teljesítő­képességét, eleinte percenkint 900 liter viz zu­hogott az égő tetőszerkezetre, majd a percen­kinti vízmennyiség ezer literre növekedett. Ne­gyediizsakettökor már eltűntek a kicsapódó lángok és már csak sürü fűst torlódott kifelé. Néhány perc múlva már megjelentek a torony legfelső ré??én az acélsieakos tűzoltód éj ekkor már nyilvánvaló volt, h^gy a mentési munká­latok sikerrel bíztaínah A mo'orfecskendő teljes hatvan percig mű­ködött megszakítás Ké'kűl és ezalatt az idő alatt mintegy hatvanezer liter vizet nyomolt föl a tömlőkön-harmincöt méter magasra. Tizenkét óm utá'i a motor engedett fokozott működésé­ből é« néhány perc múlva megszűnt a hatal­mas vízmennyiség zuhogása: a tüzet csirájá­ban eloltották. hi öltés alatt szinte percenkint ^kertek a város legíüiCnböiöbb résztbői a szabadságos és az önkéntes tűzoltók, hogy kivegyék réizü­ket * munkálatokból. Horváth parancsnok egviaásután rendelte különböző helyekre az önkényeket. A®ikor a tűset <?églf<? eloltottak, ke- deft estik láthatóvá lenni a hatalmas viz­n^nBsisíg, amely lefelé ömlött a toronyból s lépcsőkön. Már attól lehetett tirtani, hogy a

Next

/
Oldalképek
Tartalom