Szeged, 1925. január (6. évfolyam, 1-25. szám)

1925-01-15 / 11. szám

1925 január 14. SZEGBD 31 A belügyminiszter betiltotta a Szeged utcai árusítását, a polgárság és munkásság fizessen elő rá! A főbiztos legújabb jelentése jövel héten kerül nyilvánosságra. Budapest, január 14. J. Smith népszövetségi fő­biztos december 23-án tette közzé legutolsó jelen­tését, amely november hónap gazdaságpolitikai és pénzügyi eseményeiről adott képet és kritikát. A főbiztos legújabb jelentése, amely a decem­beri eseményeket öleli fel, a jövő hét elején, leg­később azonban a jövő hét közepén, január hó 25 ig okvetlenül megjelenik. A főbiztos legújabb VIII. jelentésének különös súlyt és jelentőséget ad az a körülmény, hogy a jelentés kibocsátása körülbelül összeesik az 1924— 25. esztendei pénzügyi (költségvetési) év első fél­évének lezáródásával. Tudvalévően a pénzügyi év junius 30-án kezdődik és a következő esztendő junius 3 án záródik le. A pénzügyi félesztendő tehát, amely ugyancsak fontos dátuma a közgaz­dasági életnek, december 31-ével ér véget. Az idei pénzügyi félév tehát a napokban záródott le, ami­kor a főbiztos jelentését kibocsátotta. Információnk szerint a VIII ik főbiztosi jelentés foglalkozni fog az 1924—25-ös pénzügyi félesztendő eredményei­vel, beszámol a pénzügyi félév tanulságairól és elmondja, hogy a szanálási akcióba mit valósítot­tunk meg az 1924—25-ös pénzügyi félesztendő­ben. Közgazdasági és pénzügyi körökben tehát a lek és kiadások méreteiről. Beszámol továbbá a pénzügyi helyzetről, a valutáris problémákról, a magyar korona áralakulásáról. Ugyancsak részletes hosszú részt szentel a fő­biztos legújabb jelentésében a kereskedelem, az ipar és a mezőgazdaság viszonyainak is. A kereskedelemről szólván, a külkereskedelmi mérleg alakulásáról is részletes képet ad a jelen­tés és elmondja, hogy a pénzügyi első félesztendő­ben mennyi volt a külkereskedelmi forgalmunk, a kivitel, a behozatal hogyan alakul. Majd részlete­sen foglalkozik az árszínvonal kérdésével s meg­állapítja az árak pontos alakulását. Az elmúlt jelentésben a főbiztos a korona javu­lásával kapcsolatban az árak jelentős mértékben való csökkenését várta. Legalább jelentésében be fog számolni arról, hogy ennek a várakozásnak mennyiben felelt meg a mai áralakulás. Nemcsak külföldi, hanem belföldi vonatkozásban is számot ad az árak alakulásáról. A mezőgazdaság és az ipar viszonyaival is be­; hatóan foglalkozik. Különösen hitelügyi szempon­tokból, mivel tudvalevően ma az egész gazdasági életnek, de különösen az iparnak, a mezőgazda­főbiztos legújabb jelentesét az eddigieknél is ro- ; Ságnak_a hitelszerzés lehetőségei legfontosabb és kozottabb érdeklődéssel várják. Az 1924—25-ös pénzügyi félesztendö esemé­nyein kivül be fog számolni a főbiztos jelentésé­ben az államháztartás helyzetével, a lekötött jöve­delmek hozamáról, a vámbevételek alakulásárgL költségvetésről, valamint az összes állami bevéti MMMMÍMMMI Fajka Jánost egy évi. Mák Lajosnét hat havi börtönre ítélték. legsürgősebb megoldást követelő problémái. A pénzintézetek helyzetéről is beszámol a jelen­tés s a betétek szaporodását ismertetni fogják. A főbiztos jelentését a kibocsátás után követő néhány napon belül, előreláthatóan tehát január végével küldi el Genfbe a Népszövetség tanácsához. Szeged, január 14. (Saját tudósítónktól.) Három napos főtárgyalás után szerdán hirdette ki az ítéletet a szegedi törvényszék Vild- tanácsa abban a kilenc éves hadikiviteli panama ügyé­ben, amelynek szereplői ifj. Fajka János városi számtisit és Mák Lajosné volt ideiglenes városi napidíjas mintegy 6000 métermázsa tarhonyát és 8000 métermázsa kölest csempésztek ki az országból hamisított szállítási igazolványok alapján. Mák Lsjosnét ugyancsak bűnösnek mondot­ták ki egyrendbeli folytatólagosan elkövetett közokirsihamisiiás büntetíében azáltal, bogy 53 esetben hamis engedélyt adott ki. Ezért ifj, Fajka Jánost a 92. paragrafus al­kalmazásával egy évi börtönre és három évi hivatalvesztésre itétte. A vizsgálati fogsággal ; megvizsgálni a Pozsonyból küldött bizonyité beszámított a törvényszék ötven napot. Mák j kokat is. Lafosnét ugyancsak az enybllő szakasz alkal- j Egyébként a főkapiány ságon intézkedés tör­' mazásával hat hónapi börtönre és három évi , tént, hogy detektívet utazzanak Pűísonyba és Léderer-házaspárnak sok elmúlt atrocitásról és egyéb bűncselekményről kell tudnia. Ma például megjelent a rendőrségen Zsig­mond Qyula nyugalmazott rendőrkapitány, aki annak a gyanujámk adott kifejezést, hogy a Léderer-házaspár esetleg részt vehele t Boros István gyáros eltüntetésében, illetőleg meggyil­kolásában, mert a rendőrkapitány visszaemlé­kezett arra, hogy Boros István röviddel eltű­nése előtt beiaélt neki arról, hogy Budán meg­ismerkedett egy szőke asszonnyal, akinek ka­tonatiszt a férje és hogy ezekhez jár látogatóba. A rendőrségen ezeknek a feljelentéseknek nem tulajdonítanak nagyobb fontosságot, de azért minden egyes esetet megvizsgálnak, mert feltétlenül szükségesnek tanjáir, hogy a házas­pár előéletét a legprecízebb pontossággal meg­állapítsák. A rendőrségen igy megvizsgálták azt a feltevést is, amely szerint Léderer Gusz­távnak esetleg a Somogyi féle gyilkosságban is szerepe lehetett. A politiksi osztá y azonban a legnagyobb határozottsággal megállapította, hogy itt csak névcseréről van sió. Léderer Gusztávnak a Somogyi-gyilkossággal kapcsolat­ban semmiféle szerepe nem voh. A délutáni órákban a budapesti főkipitány­ságoi újból felhívta a pozsonyi rendőrség és beje'entette, hogy a msi napon elküldötték azokat a dokumentumokat, amelyek a Líderer­háraspár ügyeivel kapcsolatosak és amelyek­ből sok mindenre következtethet maid a rend­őrség. A jelenlés szerint Párkánynánára a mai napon küldötlék át a dokumentumokat, egy csomó Ieve'et, amelyeket a pozsonyi rendőrség már régtbben lefoglalt és amelyek kompro­mittálók főként Léderernére nézve. Ezenkívül elküldötték a titokzatos .bécsi bácsi" sétabot­ját s cigareitaszipkáját is, amelyet szintén ré­gebben foglalt le a pozsonyi rendőrség. Eze­ket a dokumentumokat a mfgyar határkiren­deltség holn p veszi át és így holnap délután már módjában lest a budapesi rendőrségnek i^/jau. uiaiaoavai 11 ut nunu/ji uvnviiic » iiuiwiu in i ••»••», uvimu.vi » uiouiijruo » A főtárgyalás harmadik napján először dr.1 hivatalvesztésre itétte, mig a vizsgálati fogság- f Bécsbe és ott résiletesen állapítsák meg a ontfnm/iew MilrtAc Pailra nArlAia nmn/lnlh ol niI hutt ninnl irilAKAttrptr u»l« A bit u/irlInH í Lédprer hííasnír plőé!f>ll*t Szenttamásy Miklós, Fajka védője mondotta el másfél órás védöbeszédét, amelynek kapcsán kifejtette, hogy Fajkát nem terheli semmiféle felelősség, mivel öt a város sokfé e megbízással látta el és igy képtelen volt ellenőrizni a ki­állított szállítási engedélyeke'. Sohasem adott ki utasítást Fajka arra, hogy hamis igazolvá­nyokat állítsanak ki, csupán a lojali'ás szem­pontjáért azokat az igazolványokat ad a ki másnak, amelyekért nem jelentkeztek. Részle­tesen foglalkozik az egyes esetekkel, majd ki­jelenti, hogy a másnak kiállHott igazolványok­ból jogsérelem senkire sem hárult, mivel a meg­engedett kontingensei nem lépték tul. Fajka János számára felmentést kér. A biróság ezután tanácskozásra vonult vissza és közel három órás szünet után kihirdette az Ítéletet, amely szerint a törvényszék bűnösnek mondotta kl Fajka János egyrendbeli folytató­lagosan elkövetett közokirathamisitás bűntetté­ben. Ezt ugy követte el, hogy Milkó Sárdor részére 75 hamis igazolványt állított ki, valamint j gal husz napot kitöltöttnek veit. A két vádlott í Léderer hízaspár előéletét. kereskedőt, Schiff Gyulát és Áldor Szigfridet ' A főkapi'ányságon megindított nyomozás bűncselekmény hiányában a törvényszik föl- f most főként a lágymányosi gyilkosság ügyére meniette. I terjed ki, de ez csak nagyon n hezen lud po­Az itélet indokolása megemlíti, hogy hatvan- í zitiv eredményre jutni, mert a rendőrségnek két esetben már az eltő tekintetre megállapít- ? nem áll módjában Lédirer Gusztávot kihall­ható, hogy a földművelésügyi miniszter távirati ! gatni. A le artóítatott asszenyt és a főhadnagy engedélyezése ugy alakban, mint formában hamis > öccsét a perrendtartás értelmében át kellett volt. A hamis igazolványok kiállításával jog- \ küldeni az ügyészség fogházába és igy tulaj­sérelem az égisz országra háramlótt, mivel j donképen a rendőrségen most csak tanukihall­emberi és állati nagymennyiségű táplálékot í gatások folynak, anélkül, bogy a gyanusiiotta­vontak el az ország elől a háborúnak idején. j kat a felmrrüiő gyanús körüményekre vonat­Fajkánál enybitő körülménynek velte a biróság koiólag ki leh;tne hallgatni. a laza felügyeletet. Máknénál az indokolás ki- i £ Minden valószínűség amellett szól, hogy a mondja, hogy senki nem adott utasítást a lágymányosi gyilkosság és íz egyéb súlyos hamis engedélyek kiállítására. Enyhítő körül- ! feltevések kérdését a csendőrügyészség tisztáz­mánynek vették kilenc év előtti fiatal korát és hatja, i hol bizonyára szintén olyan alapos büntetlen előéletét. A két kereskedőt fel kellett * vizsgálat alá veszik Léderer Gusztáv előéletét, menteni, mivel ők a hamis igazolványok ki- mint ahogy azt a rendőrségen megkezdték, állításáról nem tudlak. f * Horánszky ügyészségi alelnök felebbezést 5 »,.„„„„ i,.u „, jelentett be az enyhe marasztaló itélet ellen, \ JETOJffiSJ™ÍZI'^JSSfflESa!* mi® » fftimentáBPkRt tudomásul vette. ez » J Lédere. <?"* *v cJ,en..a P91 ,lkl di!eküy­hamis igazolványokat ado t Pulitzer Gusztávnak, mig a fölmentéseket tudomásul vette, igy ez a ' ** h" ,,^ im.,., n„« Ernst Herlingernek és az Átalános Banknak! 5 rész jogerős. Az elítélt vádlottak ártstlahságu- ÍSSS^'^Í^^^rÍíSSSÍÍ 1916-ban 62 kiviteli engedélyt azonnal fölismer- í kat hangoztat^ fölmentért felebbeztek. Igy a, íh£Íh helő hamis, összeragasztott miniszteri táviratok ez a kilenc éves ügy még nem fejeződött be, i ÍÍXhL P * I hanem a szegedi it.ö,áblf elé kerül. j 3&££ A Kudelka-gyilkosság nyomozását befejezték. Léderer csendőrfőhadnagy sajátkeziileg akasztott az ellenforradalomban. Budapest, január 14. A rendőrségen a Tőlgyfa­ulcsi rablógyilkosság nyomozását teljesen be­fejezték azzal az aktussal, hogy tegnap délután átkísérték az ügyészség fogházába a letartózta­tott Léderer Gusitávnét és Léderer Sándort. A nyomozás axonban nagy eréllyel folyik tovább a Tölgyfa-utcai gyilkossággal kapcsolatos egyéb ügyekbei, amelyükéi most már nemcsak a bűnügyi osztály, hanem a politikai csoport de­kái tendelkezik a rendőrség, amely szerint Dunaföldváron a Kotona-i-z^uó tulajdonosát, • egy Kovács revü embert Léderer sajátkezüleg akasztott jel s fehér terror első időszakában, S valamint vallomások á lanak a rendőrség ren­tektivjei is erélyesen nyomoznak. í delkezísére a tekinte'ben is, hogy Kecelen Közöltük, hogy a politikai ügyosztály milyen három ember akasztásában személyesen résztvett, érdekes megállapításokat tett L*d«rer Gusztáv ( Ezeken kivül néhány igen érdekes adstof múltjára vonatkozólag. Megállapították ugyanis, bocsátottak még a rendőrség rendelkezőre hogy ő volt a Dunántul működő vérbíróság fő- arra vonatkozóiig, hogy bizonyos kínzásokban, usztatója, aki bírósági ítéletek n£kfll halálra itélt és kivégzett emberek holttesteit tűn ette cl. A rendörségre egymásután éreznek ujabb bajelenlések, amelyek amellett szólnak, hogy » vállalásokban & Dtmin'.uloxi is a Dana-Tisza közén hogyan veit riszt Léderer Gus ''áv, milyen cselekményeket követett el éj BU'apes.er, S Britanniában bizonyos kihelig',ágol 11 ilyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom