Szeged, 1925. január (6. évfolyam, 1-25. szám)

1925-01-01 / 1. szám

Egyes szám ára 3000 korona Sierkesztfiség és kiadóhiva­tal: Deák Ferenc-utca 2. (Fő­raáliikoUval szemben.) Tele­tón 13-33. A .Szeged" megjele­nik hétfő kivételével minden •tp. Egyes szim ára 2000 Korona. Előfizetési árak: Egy kfinapra helyben 4« CO, Buda­pesten és vidéken 4SÜ0 kor. detési árak: Félhasábon I n. SCO, ' hasábon H ftl kor. FS2Övegközt SO százalékkal drágább. Apióhirdeláí tíz szóig át**, jeligés "<y > kor. Szövegközti közlemények soronként tO.OCO, családitrte­si'és 50.000. Nyilttér és gyáf z­jelenlés l«i • Q-al d.ígább. VI. évfolyam. Szeged, 1925 január 1, CSÜTÖRTÖK. 1-ső szám. 1825. Nem tévedésből irtuk az 1925-ik esztendő redős homlokára ezt a dicsőséges dátumot. Sok jót nem igen várunk az uj évtől, de az emlé kez& fénye és dicsősége bizoryosan sokszor be fogja ragyogni és meg fogja tzépileni elmúló napjait. Mert a izegény és szomorú magyar, a világ árváj% a népek országútján koldulva és keseregve, csonka országán k romjai között, mint Márius Karth3góban, leginkább csak tün­döklő és boldogító múltjához fordul, ha vigasz­talást és fölemelkedést szomjazik. Ez a mul>, mint a Hortobágy délibábja, mosohog fe'éje és édes merengésbe ringatja fáradt szellemét. Régi dicsőségünk, hol késel az éji homály­ban 7 énekelte éppen kerek szái esztendeje * magyar költők akkori kiráfya dunántu'i ma­gánya csöndjében és nagyrakelendő lelke előtt ragyogó köd gyanánt lebegtek páiducos Á'pád és honszerző daliái, kopjás és keíevézes ma­gyarok. M« már az a kor is régi dicsőségünk lett, amelyr&l Vörösmarty Mibá'y azt mondotta, hogy feledékeny és hogy puharágra seréryebb. Iste­nem, micsoda zseniális tévedés, micsoda itteni rövidlátás, hiszen maga a költő, aki ezt da­lolja, a legkülönbek és Iegmunkásabbak, a legdusabbak és legeredményesebbek egyike egész gazdag irodalmunkban, aki éppen ezzel a halsdékony időhöz hű énekével újítja meg és kincstl: föl költői nyelvűnket és teszi simu­lékonnyá ás fordulatod és zengzetessé és dal­lamossá egy Petőfi és e*y *rany számára és ez az esztendő, amelynek most századik for­dulóját ünnepeijak az idők végtelenében és az örökkévaló dicsőségben, ez az esztendő adte nekünk a komaromi fiút, a magyar mesemon­dás nagymesterét, a legenyköitésíei koszorúsát, a legtermöbb csodafát irodalmunk tflndérkertjé­ben: dsvai Jókay Móricot, ahogy «z anya­könyvbe irták. Jókai maga fölér egy li'teratura felévet, ahogy ezt valaki egyszer Sii&fc«p<:rer&l •uondoüa és ma kétszeres érték és öröm ö nekünk, mert felej­teti nyomorúságunkat, és 10,'deri;i életűnket. Talán az ötvenes és hatvanas évek elnyoma­tásában és elkeseredésében volt csak olyan szükség Jókai mesemondó babájára, mint ezek­ben az uj zord időkben és sötét napokban, amikor kockán forog egéáz jelenünk és jöven­dőnk s a kockarázás kegyellen napjaibjn olyan andalító gyönyörűség és zsongitó élvezet elme­nekülni a magyar mondák és regék, a szent­annatói tündérek, a bálványosvári táltosok, a boldog erdélyi aranykor, a kurucvilág, a régi jó táblabírák és a Mrgyarhon egyéb szépsé­geinek világába. Jókai legnagyobb él legszebb jelentősége, hogy ö a régi, nagy Magyarországot jelenti nekünk, minden erényével és hibájával, de egy kivételeles elbeszélő lángész varázsos tükrében. Jókai több és igazabb irredenta ma nekünk hangos és fires frázisok unott és fáradt ismét­lésénél, amely az indiai imamalmokat juttatják eszünkbe. Jókai költészete kárpótol ma egyedül az el­veszett valóságért és a sokat hangoztatott kulíur­fölényt ő ir.kább képviseli most, halhatatlansága százaaik esztendejében, mint azok a lármás kis élelmesek, akik kulturestéken szavainak faj­védelemről és a malomalatti politika malmára hajtják a politikai diva'okr és szenvedélyek za­varos vi2ét. Pedig a példa beszél: most száz éve egy hajai huszárkapitány egész évi jövedelmét ajánlotta föl a magyar tudós (ársassg alapítá­sira és a pozsonyi diéta termében elhangió kijelentés sztz év multán még mindig visss­hargozifs és Siéch;nyi litván gróf, az if|u husiárkípitény a legnagyobb magyar nevét küzdölte ki egy hosszú és tragifcu*, de heroikus élet lankadatlan küzdelméve', áldozatával, mun­kájával és lemondásával. Egy nagyszerű nem­zedék fogott öasze most száz esztendeje a magyar hízában és aranykort derített e földre. Sün annyi nagy eirber és nagy tett, mint ebben az időben, amely a reformok kéra, Szfchenyikora, Vörösmartykors, a nemzeti demokrácia és liberalizmus korszak?. A mai pdilikus-nemzedék, amely közéleiünk­ben hangoskodik és fóiumainlon ágá', csak íhitatfal és pirulással nézhetne föl rájuk, mint a vakondok a kőszáli sasokra, de ezek az urak és férfiak nem kíváncsiak a nagy elődökre, akik kisded köreiket zavarnik, ők a maguk mond vr csinált tekintélyének tógájába burko'ózva tengetik pünkösdi királyságuk napjait és várják a sOlt g lambo}. De a dolgozó és alkotó magyarság, a valódi néplélek rsjongó tisztelettel és kegyelettel idézi a múlhatatlan titánokat, akik egy uj világ alap­köveit rakták le és pilléreit emelték. Ez az év Jókai, Széchenyi és Vörösmarty jegyiben az emlékezés esztendeje lészen és ez az emlékezés azt a reményi fogja meg'eremni, amelyet a leg­nagyobb magyar a szavaknak etbe a tömör ércébe formált: Magyarország nem volt, hanem lesz. E nélkül a reménység nélkül nem volna ér­demes élni ezen a földön, amely száz . éve Jókait adta a nagyvilágnak 1 MWWMAWMMMMWWMMM^^ Peidl Gyula a „Szeged" hasábjain beszámol választóinak 1924 politikai eseményeiről. „A passzivitás csak formai változást jelent a parlamentárisis életben, mert hét és fél év alatt sem enyhített a kormány egyoldalú uralmán." hegy ő a leghiggadtabb, a legokosabb politikus, Peidl Gyula, — akit erőszakkal vezettek ki a magyar parlamentből és akit tiz napra kitiltot­tak a parlamentbői A tengernyi munka között hosszú idő óta egyedül a Szeged munkatársát fogadta ai uj« esitendő előtt. Ezt ö maga mondja és hozzá­teszi még, hogy „elhiheti pedig, karácsony óti okán, sok újság és "Sagy lapok kereste1? és ..érték inteivjut." Egy ótíík ü ük vele aisiiibea n s •«»-< oalói szobájában, aízci a politika min­dennapos saiaKia helyett tttkőbb 9, munkások jólétéért do gorik. j Nem kell sok fcérdér. Néhány perc, míg gon­I dolkoiik, aztán beszél: 8 R Budapest, december 31. (4 Szeged kiküldött munkatársától.) Tengernyi munkája közepette 01 és dolgozik. Ax előszobában reggeltől délig százak fordulntk meg £s százak akarnak be­szélni — ha csak egy percet is, ha csak egy üdvöz!ő fzót is — a volt miniszterelnökkel és miniszterrel, a vezérrel és képviselővel, az igaz­gatóval és elnfkkel, a politikussal ás az — emberrel. Meri ez mín$n>ind Peidl Oyulí, Szeged másidik kerüljétek képviselője. Peidl Gyula: akinek parlamenti egy egész ország meilelt, egísz Európa figyel, aki egyszerű munkás és szocialiít*, a>it miniszter­elnöki megbizáísal küldtek Londonba a másik miniszterelnökhöz: Mr. Rarosay Mrcdonaldiiox. Ptidl Oyula: akiről Apponyi Albert mondotta, Meddő a nemzetgyűlés munkálkodása. -— Az évforduló alkalmából Szeged második váiísztókeiületének közönsége elvárhatná tő'e®, hogy beszámoljak azokról iz eredményekről, amelyeket a nemzetgyűlés ez évi működésével az ország érdekében produkált. Sajnos azonban e tekintetben ma sem mondhatok írást, mint szóbeli beszámolóim alkalmából és igy leg­utóbb november 23-án is mondottam, hogy tudniillik a nemzetgyűlés munkálkodását med­dőnek tarlom, mert a kormányzat abban meríti ki tevékenységét, hogy szik érdekeltségek szoU gálatába állítja a hatalmat és figyelmen ktvül hagyja a széles néprétegek érdekeit. — Az ellenzéki pártoknak minden oly irányú törekvése, hogy ezen az irányzaton változtassa­nak, két és fél év után ez évben is meddőnek bizonyult. — Az ét legfontosabb eseménye az, hogy nszanáltak bennünket". Emlékezetes még az olvasók előtt, hogy a tzanálási törvényjavasla­tokat a kormány tizenhatórás üléseken korbá CBolta keresztel és makccsságdval lehetetlenné tett minden olyan válioztatást, amely a dolgo­zók érdekeit szolgálta volna. E*ért nem eny­hült, sőt inkább fokozódott a pénzügyi politika terén a már-már elviselhetetlen áüapol. „Ki* emberekkel fizettetik meg az állam szükségleteit." — Az egyenes adók minimális és csökeehő összegekkel szerepelnek a budget- ben ezzel szemtan az állami szükségleteket a körtetett adók, így a forgalmi és fogyasztási adók.' ház­haszonrészesedés, kincstári részesedés dmén szedik be tulryomórészbui; vagyis tehát a mun­kájukból élő kisemberekkel fizettetik melZz­vetett uton az államháztartás szükségleteit és ÍlTé"£?Z}S birJ9k9s i$ i6kis ^ztályt amely teheibiró képes és amely minden más ország­ban sokkal nagyobb mértékben járuthozzá aló­ínzágn Úllam föntartdsáh0z' mini Magyar­— Nagyjából ezekre már rámutattam beszá­molóm alkalmából is, amikor egyben fölemlí­tettem, hogy a kormány továbbra sem a*' tartja legfontosabb föladatának, hogy az teazaáatílan ídórendtteren változtasson, hogy munkaalkal­makról, kereseti lehetőségekről gondcskodiés és így a megélhetést biz'osifsi, hanem azt tartja fontosnak, hogy a házszabály revíziót kersztüt erőszakolja. Miért vezették ki fegyveres erővel az ellenzéki képviselőket? — Amikor ezekrCI beszéltem, nem gondol- revízió elfenzék-mentes letárgyalása végén bin hattara arra, ami néhány nappal később a par­lamentben történt, ahol nemcsak belénk fojtot­ták a szót, de jegyveres trővel ki is vezettettek, majd kitiltottak bennünket a nemzetgyűlésről, hogy igy is biztosítsa a kormány a szigorított házszabályok keresztülvitelét, uu,a,„c,;, llugy mennyre *««/«­— Hogy a megtörtént erőszakoskodások in- ' metlen most már az ellenzék MvolmarcJdia diió oka mennyire a házszabályrevizió biztosi- j holott eddig még a kitiltások le sem kitek H iása volt, az nyilvánvalóan; kitűnik iéí körül- , igy az ellenzék, "hi akarna ssm vehetne részi ményböl. Az egyik áz, hogy még a házszabály- ! a nemzetgyü és ülésein. goztatta a kormány — és ennek megfelelő ren­delheiéíeket i» bevételeit a házszabályokba bogy a kitiltott kepviselők amnesztiát kaojenak. A máiodik meg az, hogy & kormány a'zóta is, kölönöaen & miniszterelnök ur karácsonyi nyi­latkozataiban beismeri, hogy mennyire kényei-

Next

/
Oldalképek
Tartalom