Szeged, 1924. december (5. évfolyam, 277-299. szám)

1924-12-12 / 285. szám

* 2 R O B D 1294 december 12. , > I: >• h | \ [j r , si. ii Síi 1? J i \ 5 }$• 1 H Dezső, Pelrovácz Gyula és Nemes Bertalan bizottsági tagságukról lemondani erkölcsi kötelességüknek tártján és felkérik az elnököt, hogy ezen lemondásukat a A Ház a jelen esetben valószínűleg ugy hatá- másik rész azonban ellenzékbe vonult és Szeged roz, hogy a lemondást nem veszi tudomásul, a bizottság tagjai kötelesek működésűket folytatni. a bírálóbizottság természetesen ismét elölről kezdené az egész petició tárgyalását, tehát uj vizsgálatot indítana, ami ismét nőnapokig tarthat. A Ház folyosóján élénken kommentálják Létay elhatározását Azt hangoztatták, hogy Létay főké­pen abban látott célzatosságot, mert felfogása nemzetgyűlés legköielebbi ülésén bejelenteni szíves- De a Ház uj bírálóbizottságot is választhat Ez Fentiek folytán a 12-ikére jelzett határozathirdetés elmarad. 9 A tegnapi ülésen történtekről Nemes Bertalan, a bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott: — A bírálóbizottság nem tartja lehetőnek a Létay Ernővel való további együttműködést inzultusai miatt, .,-,,- , ­ezért levelet fogalmaztunk és azt átadjuk Scitovszky alakulhatott ki, tehát nem volt hosszabb tanács­Béli elnöknek. kozás szükséges, az itélet meghozatala céljából. A házszabályrevhiőt részleteiben is elfogadták. Befejezték a nemzetgyűlés ülésszakát — Pénteken kezdődik az uj ülésszak. Bethlen „beismerést" kiván az ellenzéktől. Budapest, december 11. A nemzetgyűlés mai bin nem volnék kapható, bogy a Ház hafáro­város tanácsához fordult, mint Tápé kegyurasá­gához, igazáért. A polgármester ki is küldött egy mérnököt Tá­péra a helyzet tanulmányozása és kivizsgálása ér­dekében. A mérnök azt jelentette visszaérkezése után a polgármesternek, hogy az ablakellenesek pártjának tagjai nem ismerik el a kérdéses ablak müemlékszerüségét és azt állítják, hogy azt az ablakot nemrégen maga a pap vágatta a temp­ülését fél 12 kor nyitotta meg Scitovszky Bíla elnök. Folyta ják a házszabályrevizió-törvényja­vaslat tárgyalását. A 240. §. uj 18. bekezdése van soron. Qrieger Miklós az első felszólaló. Grieger: A keresztényszocialista párt nevé­ben kijelenti, hogy a Rassay által előterjesztett módosítást teszik magukévá azért, mert feltét­lenül szükségesnek tartjuk a közeledés hídját, a kormánypárt és a kizárt ellenzék közt tátongó szakadék felett megépíteni. Beszéde folyamán élénk derültség közben kijelenti, hogy mivel Bethlen István gróf miniszterelnök öt is meg akarla buktatni Csornán, neki is kellemes volna őt kiemelni székéből. (Derültség.) Ezután kéri, hogy a kormány kövessen el mindent a kitiltott ellenzéki képviselők visszabocsátáeára és ha az ellenzék a kormány konciliáns magatartását nem honorálná, akkor az elleniéket terheli a fele­lősség. Végül kijelenti, hogy Friedrich Istvánt tegnapi felszólalásában nem ak?rta megsérteni, csak testvéri intelemben részesielle. Ezután Petrovácz Qyula szólal fel, aki kije­lentette, hogy sem a Rassay, sem Almássy által beterjesztett ind tványokhoz nem járul hozzá. A szakaszt az erede'i szövegezéséeen fogadja el. Etu'án Bethlen István gróf miniszerelnök szólalt fel. — Csak egész röviden kivánok válaszolni e két felszólalásra. A két képviselő ellentétes fel­fogást vall. Grieger Rassay indi'ványAhoz járul hozzá, mert nézete szerint a Ház határozata túlságosan szigorú. Petrovácz viszont sem Ras­say, sem Almássy módositásait mm fogadja el. Rassay indítványát ő — a miniszterelnök — nem fogadhatja el, mert ha kimondanák, hogy az ülésszak berekesztésével megszUnnnek a kapott büntetéíek, amelyeket a Ház kimon­dott, ebben az esetbei az ülésszak berekesztése előtt turbuláns jelene eknek lehetnénk lanui, mert hiszen azok, akik ezekben részt vesznek, szabadon tehe'nék, mert az ülésszak megkez­désekor büntetésüket amúgy is megszüntetik. — Ami Petrovác.* indítványát illeti, est sem teszem magamévá. Ő ezi a kérdést helytelenül világította meg. Nem arról van szó, hogy itt kegyelmi tényt tervezünk, itt tisztán csak arról vm sió, hogy ha az ellen belátja, hogy hibá­san járt el és ezt nylll férfiassággal beismeri, akkor a megegyezés u ja ne legyen elzárva. Ennek előfeltétele természeteiea, hogy a túlsó oldalon ilyen beismerés megtörténjék. Arra azon­zatát alku tárgyává tegyem. Erről nem is le­het szó, kérem ezért a nemzetgyűlést, fogadja el Almátsy László indítványát. A nemzelpvü és ilyen értelemben dönt. A 240 ik § 19. bekezdéséhez Csik József szólal fel. A zárt ülések titkostágának veszé­lyeztetését látja abban, hogy a zárt ülésen a mentelmi bizottság baásköre az elnökre száll át. Az előadó megnyugtató ki jele ülései u'án a bekezdést eredeti szövegezésben fogadj ik el. A 241. § nál, amely kimondja azt, hogy az elnök egy órát meg nem haladó időre bármi­kor felfüggesztheti, Csik József azt indítvá­nyozza, hoiy felfüggesztés csak fél órai idő­tartamra lehessen. A többi szakaszt vita nélkül fogadják el. Ezzel a házszabályrevlziós javaslatot ugy általánosságban, mint részleteiben elfo­gadták. Az uj házszabályok a következő ülés­szak kezdetén lépnek hatályba. Az elnök ezután az ülést felfüggeszti. Szünet után fél 1 órakor nyitja meg újra az Qlést Scitovszky Bála elnök. Bethlen Is'ván: Bejelentem, hogy kor­mányzói kézirat érkezett. Kérem a hátelnöksé­ge', méltóztassék közhírré tételéről gondoskodni. A kéziratot felviszik az emelvényre és az elnök intézkedik, hogy a jegyző felolvassa. A kézirat következőkép szól: Budapest, ly24 december 11. Magyarország nemzetgyűlésének kor­mányzói üdvözletem 1 j Tisztelt Nemzetgyűlési A miniszterelnök 1 előterjesztésére a nemzetgyűlés első ülés­szakát december 11-vel berekesztem és a második ülésszakot december 12 re össze­hívottnak nyitvánltom. Az elnök ezután jelenti, hogy a nemzet­gyűlés első ülé&szakának berekesztésével az al­elnök, a jegyzőit: és a bizottságok mandátuma lejirt. Minthogy a tisztség újból való betölté- ; sét az uj ülésmk első bárom ütésében kell megejlei/i, indítványozom, hogy a ne.nzstgyülés legközelebbi ülését holnap délelőtt t&rua és eten válasazák meg az uj alelnököké*, jegyző­ket <s háznagyot. Egyben jivasolja, hjgy a nemzetgyűlés nyolc uj jegyzőt válasszon. A nemzetgyűlés az elnök javaslatához hozzá- > járul. Érzel «z ülés végit ért Háborúság Tápé árpádkori templomának egyik ablaka körül. Szeged, december 11. (Saját tudósítónktól.) Tápé, amely többek között arról is nevezetes, . hogy ott vagyon a világ közepe és őslakói, a I gencsek, készítik a világ legjobb gyékényeit, min­iden kívülről jövő hadakozástól eltekintve, békes­séges, csendes falu. Ilyen volt talán már akkor is, amikor a Honfoglaló fehér paripáján ellovagolt mellette ezeregynéhány esztendővel ezelőtt. Tápé azóta nem sokat változott, éli a maga sajátos, változás nélküli, örökkévaló életét, amely talán élet lesz akkor is, amikor körülötte egészen teme­tővé válik majd a világ. Csendesen, szinte titok­ban bújik meg a Tisza mellett, a parti fűzfák eltakarják apró, fehér házait, csak templomának különös formájú tornya szökik föl a magasba. Ez a furcsa formájú templom bontotta most meg az ősfalu egységét, a templom, amely a tápai népség kebeldagasztó büszkeségére műemléknek deklaráltatott, árpádkorabeli műemléknek és amelynek belső falán, mélyen az ujabbkori mész­rétegek alatt, régi freskómaradványokat fedeztek fel a kutatók. A dolog ugy történt, hogy Tápí község érde­mes elöljárósága annak rendje és módja szerint szerint az eddigi eljárás során teljes tiszta kép i lom falába, a falból kivágott téglatörmelék né­hány hónap előtt még ott hevert a templom tövé­ben. Most ugyan nincs már ott, de ott volt. — Hát nem tudtad megállapítani arról az ab­lakról, hogy igaz-e ez az állítás? — kérdezte a polgármester. — Annyit megállapítottam, hogy az ablak nem egyidős a templommal, mert egészen szabályta­lan az elhelyezése, körülbelül egy arasszal maga­sabb, mint a másik ablak. — Ez még nem bizonyíték, hiszen azért mű­emlék a tápéi templom, mert szabálytalan. Háromtagú küldöttség is járt a polgármesternél, az ablakellenes párt küldöttsége. Az ünneplő­feketés gencseknek megígérte a polgármester, hogy majd a tanács tesz igazságot. A másik párt sem maradt azért tétlen, Bogoss Béla plébános irásos jelentést nyújtott át a pol­gármesternek. Elmondja benne, hogy a kérdéses ablakot nem ő vágatta, az négyszáz évvel ezelőtt is megvolt már. Mivel azonban nem akar disszo­nanciát vegyíteni abba a harmóniába, amely a hősi emlék megteremtése körül mutatkozott a falu­ban, nem tiltakozik többé az ablak elfedése ellen, ha a templom egy másik fülkéjét alakítják át sek­restyévé. — De tiltakozni kell nekünk — mondotta a csütörtöki tanácsülésen a polgármester —, mert ha igaz, hogy az ablak négyszáz évvel ezelőtt is megvolt már, akkor nem szabad elpusztítani, mert kiegészítő része az árpádkori műemléknek. Törvény is védi. De hát, hogy lehet ezt pontosan megállapítani ? — Szakértővel — szólt közbe Taschler Endre. A polgármester javaslatára kimondta a tanács, hogy Móra Ferenc muzeumigazgatóval vizsgál­tatja meg az ablakot. — Móra Eerenc biztosan ért hozzá — állapí­totta meg a polgármester —, a múzeumigazgató­nak mindenhez érteni kell. A perdöntö szakértői szemle pénteken lesz. Berzenczey Domokos mUszaki fötanácsoá kocsi­kázik ki Móra Ferenccel Tápéra. Talán találnak majd valami más megoldást, olyant, amely el­simítja a kiéleződött ellentéteket és visszaállítja Tápén a megbontott békességet. m. I. Az uj svejci elnök. Zürich, december 11. A szövetséggyülés ma délelőtt ült össze, hogy megválassza az uj elnö­köt a jövő évre. 193 szavazatot adtak le és ebből 172 San Maria Mesy szövetségtanácsosra, a szö­vetségi kormány pénzügyi osztályának vezetőjére esett, 25 szövetségtanácsos tartózkodott a szava­zástól. Svájc elnöke tehát San Maria Mesy lett. Az alelnökválasztáson 196 szavazatot adtak le, amelyből Haeberlin Henrik, a szövetségi kormány igazságügyi osztályának vezetője 192 szavazatot kapott, 24 szövetségtanácsos tartózkodott a sza­vazástól. Egym ilió zarándokot várnak a Szent Évre Rómába. Róma, december 11. Most már csak igen rövid idő választ el bennünket attól az ünnnepélyes perctől, amikor a Szent Atya aranykalapácsával megbontva a Szent Péter-templom ,Porta Sancta"­jának falát, külsőleg is ünnepélyesen megnyitja az 1925-iki Szent Évet. Az eddigi bejelentések szerint négy nemzeti zarándoklás fogja felkeresni Rómát. Az egyiket a bíboros hercegprímás, a másodikat az egri érsek, a harmadikat a kalocsai érseki ad­minisztrátor, a negyedik zarándokiásnak vezető­betűkkel örökíti meg a tápéi hősök emlékét. Meg Í3 bizott egy ahhoz értő művész urat, hogy ké­szítse el az emléktáblát és keressen annak elhe­lyezésére megfelelő és méltó helyet. A művész s jéröl azonban eddig még nem kaptunk értesítést, hamarosan elkészült az emléktáblával és közölte Ezenkívül még egy diáktanulmányut is fel fogja a község elöljáróságával, hogy az ősi templom falát tartja legalkalmasabb helynek az emléktábla számára, még pedig a templom frontjának a falát. Igen ám, de hát furcsa homlokfrontja van a tápéi műemlék-templomnak. Az emléktáblát nagyra kel­lett szabni — mert sok fiatal tápéi legény hagyta életét különböző harctereken — nem lehet ugy elhelyezni a falon, hogye/ ne takarja egyik-másik ablakot. Bogoss Béla, Tápé község esperes-plébánosa éppen ezért tiltakozott az emléktábla-ügy ilyen megoldása ellen. Tiltakozását erős érvekkel támo­gatta. Kifejtvén, hogy az ablakok eltakarása egy­értelmű lenne a műemlék megcsonkításával, ezen­kívül más baj is származna belőle, még pedig az, hogy a veszélyeztetett templomablak a sekrestyé­• nek az ablaka és egyetlen világosságforrása, ha tehát eltakarják az emléktáblával, az örökös sötét­ség használhatatlanná teszi a sekrestyét. elhatározta, hogy márványtáblán, csillogó arany- A falu egyik része a plébános pártjára állt, a keresni Rómát. Nagyon érdekesen alakul ki az a nemzetközi kép, melyet Róma a Szent Évben a szokottnál is nagyobb arányukban fog mutatni. Az első nemzeti zarándoklat a Szent Kapu megnyitá­sára érkezik. Ez az argentinieké lesz. Januárra 600 kinait jelentettek be. Februárban ismét Dél­Amerikából írkezik egy nagyobb zarándokcsapat. A németek azt tervezik, hogy hetenkint indítanak egy-egy különvonatot Rómába. Áprilisban várja a központi bizottság az első magyar nemzeti zarán­doklatot. Természetes, hogy ezt a felsorolást még soká lehetne folytatni, mert hiszen az előbb emii­tett nemzeteken kívül jönnek japánok, négerek, katolikus indiánok, Afrikából, Ázsiából nagyobb zarándoklatok. Az előjelek szetint egymillió zarán­dokot vár az Örök Város. Holnap, szombaton este 8 őrakor XBMENIANO Antonio olasz taöabariton ária- és daleittje a Tinában. (Harmónia.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom