Szeged, 1924. december (5. évfolyam, 277-299. szám)

1924-12-05 / 280. szám

1924 december 6.f SZEOED 8 ­lgIV /E Péntekr. Róm. tat. et protestált *,s / Szababasz. Oör. ka< Szabbasz. Nap kel 7 í'o 33 pirtkor nvuvsztk 4 óra 7 perekor Idöpiognózis: Változékony idő, lassú hŐBÜllvedéssel és helyenkint csapadékkal. Somogyi-könyvtár nyitva d. e. 10—l-ig, d. u. 4—7-ig. Muzeum nyitva d. e. 10—l-ig. Egyetemi könyvtár (központi egyetem 1. emelet) nyitva délelőtt 8-tól l-ig és délután 3-tól 8 óráig. A szinházi előadás este fél 8, a mozi etriadások 5, 7 es 9 órakor kezdődnek. Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatot tartanak : Frankó Andor hálvária-utca 17 (telefon 225), Leinzinger Oyula Széchenyi-tér (teleion 352), Mocaáry S. Kállay AÍbert utca (Hid-utca) (teleton 391), Nindl János Petőíi­Sándor-Rugárut 41 (telefon 777), Moldvány Lajos Uj­azeged (teleton 846), Török Márton Csongrádi-sugárut 'telefon 364). A SZEGED hirdetései. A kereskedelem terén mutatkozó Uzlettelenség elkerülhetetlenné és a rendesnél is nagyobb mértékben szükségessé teszi, hogy a kereskedő a közelgő ünnepek előtt intenziven hirdessen. Miután azonban a hirdetésnek csak ugy van kellő értéke, ha többször és feltűnően jelenik meg, ami természetesen nagyobb köllséget je'ent, szükségesnek látjuk a kereskedők felvi'ágositá­sára közölni, hogy a SZEGED ma már a városi közönség legolvasottabb lapja és egyaránt el van terjedve ugy a keres­kedők és iparosok, mint a tisztviselők és munkások között. A SZEGED-ben megjelenő hirdetéseknek meg­van tehát a legnagyobb nyilvánosságuk A ke­reskedő meg lehet nyugodva, hogy a SZEGED részére fe adott hirdetés hasznos befektetés, mert azt 'a fogyasztók és vásárlók valóban nagy tömege olvassa, akiket mi ezúton is arra kérünk, hogy bevásárlásaiknál vegyék figyelembe a SZEGED-ben hirdető cégeket. A SZEGED hirdetési árai: 1 hasáb milliméter egyszeri hirdetésnél 1000 kor. 1 - - 2—10-szeri „ 900 „ 1 10-nél többszöri 800 r.> — Szerdán megy Paatre az egyetemi küldöttség. Megirta a Szeged, hogy nagyobb küldöttség készül Budapestre, a kormányhoz az egyetemi épitkesések, helyesebben ai állami hozzájárulás ügyében. A küldöttség — értesü­lésünk szerint — szerdán utazik el a polgár­mester vezetésével. Részt vetz benne a főispán >s, valamint az egyetem részéről dr. Csengery János rektor, ViiSkovics, Hainisch és Qyöiffy professzorok. A süldöttség a miniszterelnököt cs a kultuszminisztert keresi fel. Reklámhirek sora egyszeri közlésnél 10.000 „ „ 2—10-szeri „ 9000 , , „ 10-nél többszöri „ 8000 „ Családi értesités:k, orvosi és ügy­védi hitek 50.000 „ Gyászjelentések kétsze esen számitlatnak. Szalaghirdetés 3 hasáb szélességben az oldal alján mi liméterenkint. . 4000 „ Szöveg közötti hirdetések drágábbak. A SZEGED kiadóhivatala. — A Dugonics-Társaság vasárnap, december 7-én délután 4 órakor a városháza közgyűlési ter­mében felolvasó ülést tart a következő tárgy­sorozattal: 1. Dr. Szalay József: Elnöki megnyitó. 2. Balassa József: dr. Balassa Ármin emlékezete. 3. Menyhárt Gáspár: Közvélemény és jogalkalma­zás. (Székfoglaló.) 4. Dr. Kenedi Géza: Délvidéki alakok. A hodzsa tizenkettedik meséje. — Bnza Barna pöre. Budapestről jelentik: BUM Barna, a Kátolyi-kormány volt föld­müvelésügyi minisztere állóit csütörtökön a biróság elölt vádlottként. A királyi ügyésiaég a magyar állam megbecsülése ellen elkövetett vétséggel vádolta Buza Barnát, aki a vádirat ellen kifogást adott be a vádtanácshoz, amely­ben azt állította, hogy programbeszédének ki­ragadott passzusában nem a nemzetet akarta megsérteni, hanem a kormány működését kriti­zálta. A vádlanács a kifogasnak helyet adott és a vádiratot elutasította azzal az indokolás­sal, hogy Buza Barna nem a nemzetet, hanem a kormányt kritizálta, a kormány pedig nem azonos a nemzettel. A királyi ügyészség fel­folyamodása folytán az ítélőtábla Degré-tanácsa foglalkozott az üggyel és megváltoztatta a vádtanács határozatát és jogerősen vád alá helyezte Buza Barnái. Denk Tivadar táblabíró a tárgyalás megnyi'ása után közölte a felekkel, hogy kénytelen a főtárgyalást elnapolni. — A magyar-cseh kereskedelmi tárgyalá­sok vasárnap kezdődnek Budapesten. Buda­pesti tudósítónk jelenti: A magyar-cseh keres­kedelmi tárgyalások megkezdésire a cseh kor­mány megbi ot'jai m'g a héten Budapestre érkeznek, hogy a tárgyalá okat még vasárnap felvehessék. A cseh kormány megbízottján ki­vül a cseh kereskedelem és ipar kiküldöttei is Budapestre jönnek, hogy a t rgyaások folya­mán észrevételeiket megtehessék. | Pf. Kflhegyl L»)ot. | %gfcSg± azt a hirt, hogy dr. Kőhegyi Lajos nyugalmazott kórházi főorvos, a szegedi közélet és társasélet egyik legismertebb alakja pár heti szenvedés után csütörtökön meghalt 72 éves korában. Dr. Kőhegyi fiatalon, az árviz után került Szegedre, mint kezdő gyakorlóorvos. Tehesége és nagy intelligenciája felébresztette iránta Tisza Lajos gróf figyelmét, aki pár fogásába vette a fiatal orvost. Dr. Kőhegyi hamarosan a városi kór­házhoz került s évtizedeken át annak osztály­orvosa volt, mig a forradalom zűrzavarában hajszát nem indítottak ellene. Azokban az idők­ben nem védte meg egész orvosi pályáján szerzett sok érdeme, se az a terhes szolgálat, amit a háború alatt a hadikórházakban teljesített s amit ielsöbb helyről a Ferenc József renddel honoráltak. Az el enforradalom utfn revizió alá vették Kőhegyi ügyét s ugy a városi, mint az állami vizsgálat rehabilitálta és teljes elégtételt adott neki, az öreg ember azonban lelki eg betege maradt a meg nem érdemelt meghurcol­tatásnak. A közélettől teljesen visszavonult családja, könyvei s a mult szép emlékei közé. Nagytudásu és igen sokoldalú ember volt, több idegen nyelvet beszélt, beutazta egész Európát éa hosszabb tau!mán>utat tett Amerikába, u'i impresszióiról külön kötetben számolt be. Hosszú idln keresztül szorgalmas munkatársa volt a sze­gedi sajtónak, a régi szegedi l«pókban kötetekre menő tárcái és regényforditá ai vannak eltemetve. E téren szerzett érdemeiért került be a Dugonics­Társaságba, amelynek mhdvégig igazgatósági tagja volt s a felolvasó-asztalnál is sokat szerepelt. Régebb:n mint törvényhatósági tag is élénk részt vett a szegedi közéletben éi sok okos, hasznos akc óban volt kezdeményező. Az éles­eszti, a korral mindig lépést tartó rendkívül elmés ember nagyszerű mekdotázó volt s jó kedélyeért, meleg szivéért mindig központja tolt a társaságnak. A könyveket szenvedélyesen szerette s Takaréktár-utcai lakása nagyértékü műtárgyaival valóságos muzeum volt. Az utolsó években úgyszólván egyetlen szórakozása volt a versfordítás. Német és angol költőket fordít­gatott magytrra a msga gyönyörűségére s n;­gyon sikeiűlten fordított németre Kiss József és Móra Ferenc verteiből. Nehéz betegsége alatt — gyomor- és bélbántalmai vol ak — azzal felej kezett szenvedéseiről, hogy Juhász Gyuta szinháii szonettjeit fordítgatta németre öntuda­tát mindvégig megőrizte s ma délután csönde­sen szenderede t át az örök álomba. Feleségén kivül egyetlen gyermeke, dr. Kőhegyi Andor alezredes- hadbiró gyászolja és sok-sok jóbarát ja mond könnyes szívvel istenhoziádot az öreg doktornak, akivel a régi Szegednek egyik leg­értékesebb polgára költözik ki a halottak váro­sába. — Bud János a kamata pénteki ülésén foglalkozni fog a forgalmi adó revizíó-kér­déiével. Budapesti tudósitónk telefonálja: A kereskedelmi és iparkamara ma ülést tartott Belatini Artúr elnöklete alatt. Vértes tiltakozott az ellen, hogy a biáayosan felülbélyegzett, de már lejárt behozatali engedélykérelmek miatt a kérvényezőket megbírságolják. A forgalmi adó revíziója is szóba kerüli, de ugy határoztak, hogy ennek az ügynek tárgyalására meg fog­ják hívni Bud Jánost, aki a kamarának leve­lező tagja. A kereskedelmi és iparkamarának az ülése 24 én lesz. — Előadás a Munkásotthonban. 1924. évi december 5-én, péntek este 7 órakor dr. Balla : Izidor: „Az anya- és csecsemővédelem szociális ; vonatkozásai" cimen tart előadást a Munkás­otthonban. Friedman mai hangversenyét a Harmónia nagy áldozatok árán bár, de megtartja. Jegyek a Bel­{ városi Mozi elővételi pénztáránál. Eltűntek a Mikulások. Miklós előestéjén, ma, pénteken járják be a Mikulások a várost, hogy megörvendeztessék az apróságokat, akik igyekeznek jó arcot vágni a na­gyok játékához. De nyilván ugy kell lennie, hogy uton vannak, titokzatosan röpülnek a levegőben, mert üzletekben alig találkoztunk velük. A meg­felelő kereskedések tele vannak krampusszal, tizet is fel kell kutatni, amig egy Mikulás-alakra talá­lunk. Azt is ugy szedik ki poros polcokról, nagy elhagyatottságból. Annál több az ördög, minde­nünnen ez vigyorog rád, doboz tetejéről, kosár oldaláról; vasvilla van a kezében, puttony a há­tán, megborzongatja a bőrödet, zavarba hozza az álmodat. A fehérszakállas szent, aki a gyermekek iránt való szeretetünk szelid verőfényét hinti a szivünkre, népszerűtlen lett s mintha az egész éle­tet akarná szimbolizálni ez az uj felhajtás. Kram­puszokkal vagyunk körülvéve minden lépésünkben, alig merünk moccanni, mert végzet-szülő, aki figyeli a magunkviseletét, ránk szól: — Vigyázz, elvisz, ha nem vagy jól A Krampusz feszi drágává a megélhetésünket, ő gáncsolja el az utunkat, amikor halkan, igények • nélkül ballagunk az árak emelkedésének utvesztői­| ben; ő mosolyog ránk a barátság, a szívesség ál­arcában, ő varázsolja galambbá a vércsét, nogy ( ravaszabbul szedhesse az áldozatait, j — Légy bizalmas hozzám, én vagyok a legjobb • barátod, mondja a Krampusz, aztán hogy meg­i nyilatkoztál, ö szalad elsőnek a rendőrségre, hogy ' följelentsen. ] Mindig csak ő, mindenben ő. Már kételkednünk kellene a Mikulásban is, ha előkerülne, mert amig • cirógat s emberszeretetről, önzetlenségről, köz­j érdekről, lelkek tisztaságáról mond varázs-szókat, csak azt akarja, hogy ellágyulj s gyűlölködve szívja , ki utolsó csepp véredet —, zsupsz, egyszerre el­i száll a szakálla, kilátszik a kecskelába, csak kosz­tümjét szedte magára Mikulásnak. A Krampusszal beszéltél, aki hosszú küzdelemben leverte a gyer­mekek szentjét s mint az örökké való rossz, a mindenkinél erösebb és hatalmasabb, lassankint úrrá lesz a világon, j Ne is keressétek hát a kirakatokban a Mikulást, nincs ő sehol. A cipőtöket se tegyétek ki, gyere­kek, az ablakba, mert összeszedi és elviszi magá­val, hogy szombaton a legősibb, legnagyobb pe­cséttel ellátott iparigazolványnak, a Rossznak, jo­gán árulja az ócskáspiacon. — Göröjkatolikus mise. Vasárnap délelőtt fél 10 órakor a Rozália-kápolnában görög szertartású katolikus szentmisét mond Groholy Jenő makói görögkatolikus lelkész. Friedman mai hangversenyén Chopin legszebb müvei szerepelnek. Tisza fél 9. 1924 dec. hóban olcsó árban a legkedvezőbb fizetési feltételekkel kerülnek eladásra: 720 Briliáns ékszer, Schaffhausen, Omega, Doxa arany és ezüst zsebórák, Ezüst evőszerek ©—12—24 személyre. Ezüst cigaretta-szelencék, Rítikülök stb. Fischer Testvérek Saeeffedy Kárász-utca 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom