Szeged, 1924. december (5. évfolyam, 277-299. szám)

1924-12-05 / 280. szám

6 8ZB0BD 1924 december 5, A jó üzlet. A férfinép tulzoff elfogultságában azt hiszi, hogy egyedül rajta fordul meg a világ sorsa, az asszony­nép másra se való, minthogy vezesse a háztartást és gondozza a gyerekeket. ősrégi hagyományok igy is tették ezt szokássá, a magyar ember nem szereti, ha a felesége ke­nyérkereső pályán van. A föld népe az más. Ott a feleség is segédkezik a vagyon gyarapításában, de a kulturember a nőt becézései, ajnározásai tárgyának tekinti s üzletéhez nem engedi közel. Ilyen gondos ember rokonszenves felebarátunk is, akit hiába kérdezgetett felhős napjaiban a felesége, mi bajod? — mindig elhárító feleletet kapott. — Semmi, fiacskám, sok a dolgom, az fáraszt ki. Nem szeretnél egy uj ruhát? (Állítólag van egy angol nagy dij annak az asszonynak a számára, aki nem szereti az uj ruhát. Rengeteg nagy már az összeg, kamatos kamatai duzzasztják, de még nem lehetett kiadni, mert nem találták meg a megfelelő asszonyt.) Barátunk, akit a munka önfeláldozó terén való­sággal Dugovics Titusznak nevezhetünk, találkozik egy nap Termelő Jeromossal. — Gratulálok, gyönyörű almái termettek az idén. — Hát az igaz, szépek. Nem parancsol belőlük? — Elátlanak télire? — Ojjé, májusban is épp ilyen szépek maradnak. — Jó, akkor küldjön. — Mennyit ? Dugovics Titusznak sietős volt az utja, már menekült volna, azért csak visszafordultában folytatta. — Amennyit akar, mindegy. Igaz is, mibe kerül? — Tizenhatezerbe kilója. — Rendben van, szolgája. Kellő időben meg is érkezik három métermázsa alma s a kis háziasszony összecsapja apró kezét. — Jézus, hol helyezem én el ezt a rengeteg mennyiséget! (Szerző nem várja be a járásbíróság kényszerítő végzését s nyomban helyreigazítja állítását. A ház úrnője nem mondta azt, hogy Jézus. Éppen ezt nem mondta, a többit azonban igen.) A lakás nem éppen szük, de három mázsa alma befogadására alkalmatlan. — Ugy e, szép gyümölcs, lelkendezett Dugovics. — Gyönyörű, hogy vetted? — Izé, hogy is ? ... kapkodta a szót a férj, attól a sejtelemtől magkapatva, hogy drága. Hogy mennyiért vettem ? Olcsó volt, valósággal ajándék, kilencezer korona kilója. — Ez csakugyan olcsó, hagyta rá a menyecske 8 az ügy abbamarad*. Másnap jön ebédelni a férj, az asszony arcán (a rózsákon kívül) titokzatos mosoly. — Minek örülsz, drágám ? — jó üzletet csináltam, ne higyjétek, férfiak, hogy csak ti vagytok ügyesek. Eladtam két és fél mázsát az Ar.nus néninek. — Mennyiért? — sápadozott lelkében Dugó. — Tizenegyezerért. Én is nyertem kilónkint két ezret. Hát meg ha az Annus nénit láttad volna, hogy örült. — Azt elhiszem, felelte a férj s hogy meg ne cáfolja a feleségét, felöltötte legvidámabb arcát. Mindig tudtam, hogy ügyes asszony vagy. Most* pedig hamar mond meg, hogy mit vegyek neked a hasznon? Frledman mai hangversenyének műsorán Chopin legszebb müvei szerepelnek. A világhírű zongora­vírtuoz, akit mindenütt zsúfolt házak ünnepelnek, műsorát amerikai Stainway-zongorán adja elő. Jegyek 20 80.000 koronáig. (Harmónia.) — Kü ön azafeo«z<ályt alakítottak a sütő­iparosok. Csütörtökön délután gyűlést tartot­tak a sütőiparoiok, amelyen elhatározták, hogy az ipartestület kebeléből külön sülőszakoiztályt alakítanak. Enökül megválasztottá* Schütz István*, alelnökül Schütz Józsefet, titkár lett dr. Cserzy Mhily, pénztáros Ferenczy RezsO, ellenörök pedig Csehó Károly, Király Qyula és Sebők János. A „Népszava" kapható a Muikások Ál­talános Fogyasztási Szövetkezete alsóvárost és felsővárosi fiókjában és a Munkásotthonban. Előfizetéseket elfogad a párttitkárság. (Muos­utca 4.) Varrógépjét javíttassa Lukácsnál, Valéria-tér 7. Neves festők nagy képei 77 ezer koroná­tól kezdve rrany rámában kaphatók Szalaynál Kölcsey u ca 5. kötött- és szövöttáruháza csak Kárász-utca 14. KSIctey-utcal üzletem megszUnt. Női harisnyák, keztyük és reformnadrágok Női KSSSSi Glacékeztyük Férfi ingek, lábravalók 1naT Férfi nyakkendők, Férfi ttny kalapok Férfi divatsoknik gjggr F£rfi eálalf nadrág- és reril &d.UttV, soknitartók Férfi kutyabőr (nappá) keztyük Gyermek patent harisnyák, gamasnik, reformnadrágok és keztyük Vadászharisnyák és keztyük Férfi fehérnemű kelengyék a legfi loniabb kivitelig mérték után megrendelhetők. Tisztviselőknek a szokásos árengedmény. Rendkívüli szolid árak! 652 Cim nem tévesztendő össze, csak Kárá&z-utca 14. sz. FRIEDMAN-Chopin-est ma este fél 9 órakor. — Életfogytiglani fefyhácra Ítélték dr. fcimán hírlapírónak és anyjának gyilkosát. Budapestről jelentik: Közöltük, hogy dr. Simán Endre hirlapirót és édesanyját megölte Luxics József husz éves ácslegény és aztán kifosztotta a lakásukat. A legény éhezett s mint vallotta, ki akart egyszer öltözködni, jól akart néhány napig élni, aztán akár akasszák fel. A tárgya­láson felolvasott, önmagának irt leveléből kitüaik, hogy még néhány napig sem sikerült jól élnie, mert rettenetes lelkifurdalás gyötörte. A rablógyilkos ügyé­ben a pestvidéki törvényszék Leilner-Unict* az itélet kihirdetését csütörtök délelőtt 11 órára tüite ki. A tárgyalóterem zsúfolásig megtelt, amikor egynegyed 12 órakor bevezették a gyilkost. Mielőtt a tanácselnök »z Ítéletet kihirdette volna, a védő emelkedett szólásra, kijelentelte, hogy előterjesztéseket kiván tenni, a vádlott személyére és a gyilkosság körülményeire vonatkozóan ugyanis tegnap igen fontos anyagok nyomára jutott. A biróság tanácskozásra vonult vissza és néhány percig tartó tanácskozás után kihirdette a határozatát, amely szerint megengedi a védőnek az előterjesztés megtételét. A vádló t bevezetése után a védő belekezdett beszé­débe é3 azt igyekezett bizonyítani, hogy Luxics Józsefnek bűntársa is volt a tett elkö»etésében és s/uggeszció hatása alatt cselekedett. Ezutin a törvényszék tanácskozásra vonult vissza, majd újból megjelent és kihirdette határozatát, amely szerint a ved5 indítványát elutasította. Nyomban ezután hozzá­fogtak az itélet Kihiidetéséhez, miután a biróság meg­állapította, hogy mindenki jelen van, akinek az ítélet­hirdetést meg kell hallania. Az itélet szerint a királyi törvényszék Luxics Józsefet kétrendbeli gyilkosság, rablás és gyújtogatás kíséretében bűnösnek talá'ta ét ezért összbünteté8ül életfogytiglan tartó fegyházra és 10 évi hivatalvesztésre itélte. Házasság. Darázs Kató és Lábdy Jenő folyó hó 6 an déu'án négy órakor tartják esküvőjüket a belvárosi templombin. (Minden kü'öi ertesités hílye(f) A fogadalmi templom-mise főpróbája szóm­bat helyett pénteken félegykor lesz a színházban. Prledman ma es'i hangversenye fél 9 kor a Tiszában. Meghívó a fém- és ércipari szakosztály folyó hó 5-én, péntek este 6 órakor tartandó gyűlésére. Az elnökség. ] Havi 20.000 K. ért a legjobb könyveket olvashatja Lázár Ltjoi kölcsönkönyvtárában | 906 j Feketesas-ulc a 10. I Haljrazfika Miatt minden elfogadható áron részletre i ii elad olajfestményeket Engel Lajos mükereskedése. 29 Ha olcsón akarja ruhaszövet, kabátszövet, vászon s'b. szükségletét beszerezni, ugy keresse fel Kálmán Hugó nagyáruházát. Attila-u. 7. 878 , f _ _ uri, női divat-, E|y mii vaskályha (Meteor) «8 ' olcsón el'dó. Singer Béla, Attila-utca szám. i EKSZEREK alkalmi és nászaján­dékok, eredeti svájci órák nagy válasz­tékban, ismert szo­lid szabott árakon É K S Z E R; É Halálozás. Bitó Márk, a mindenki által ls< mert és közkedvelt szegedi terménykereskedő november 29-én liomas betegség után Buda­pesten elhunyt. A közeledő karácsony. Nem mulaszthat­juk el a kedvező alkalmat, hogy ne tudassuk lapunk nagyrabecsült olvasóival azt a fontos körülményt, hogy a közeledő karácsonyi ünne­pek alkalmával női és férfi szöveti1 ülönleges­íégéit Budapesten Semler J. cégnél (Bécsi utca 7. és Korona herceg-utca 9.) szerezze be. Tesz­szük ezt éppen azér', mert ismerjük rzen cég­nek európai viszonylatban is elismert előkelő pozícióját, üzleteinek, raktárainak dus válasz­tékát, melyet lapunk olvasóinak a legjutá­nyosabb árak mellett rendelkezésére bo­csájt. Nem szabad megfeledkeznünk a közörsíg szempontjából anryira fontos eseményről sem, hogy a cég óriási forgalma által felhalmozódott és londoni főüzletéból (London 14 Golden Square) budapesti üzle'eibe iránjiott príma minőségű angol női és férfi siövetmaradékainak kiárusítása a legszolidabb karácsonyi occasiós árak mellett megkezdődött. / Színházid ff Mm^aueí/Í A szinház heti műsora. Péntek: Pintyőke, operett, Jatzkó Cia, Tihanyi Bélt és Fülöp Sándor vendégfelléptével. B-bérlet 21. Szombat délután 3 órai kezdettel ifjúsági előadás: Pintyőke, operett, Jatzkó Cia. Tihanyi Béla és Fttlöp Sándor vendégfelleptével. Szombat este: Pintyőke, operett, Jatzkó Cia, Tihaayi Béla és Fülöp Sándor vendégfeüéptével. A-bérlet 21. Vasárnap dé!után: Pintyőke, operett, Jatzkó Cia, Tihanyi Béla és Fülöp Sándor vendégfelléptével. Vasárnap este: Pintyőke, operett, Jatzkó Cia, Tiha­nyi Béla és Fülöp Sándor vendégfelléptével. Bérlet­szünet. Hétfő dé'után: Huncut a lány, operett. Hétfő este: Párisi lány, operett. Bérletszünet. * Friedmaa—Chopin-estje pma, énteken este fél 9 órakor a Tiszában. A világhírű mester S'aín­way-zongorán fogja előadni gyönyörű műsorát. Jegyek a Belvárosi Mozi elővételi pénztáránál. * SlgUmondo Saletchl & jegeden. Andor igazgató­nak sikerült rendkívül nagy áldozatok árán Saleschit, a milanói Scala szinház első baritonistáját, a világ egyik leghiresebb énekesét egyetlen vendégfellépéire lekötni. Csütörtökön, folyó hó ll-én lép fel Puccini To*c» cimü müvében, Scarpiát játsza, mely hatalmas alakításában ma a világon egyedül álió. Az előadás felemelt hely­árak mellett tarlalik meg. Jegyek a pénztárnál már válthatók. * Filharmonikus hangverseny Makón. A szegedi filharmonikusok zenekara szerdán a Korona-szálló nagytermében hangversenyt adott. A terem zsúfolásig megtelt előkelő közönséggel. Beethoven III. szimfóniája, Liszt Preludes-je és Wieaiavszky hegedűversenye volt műsoron (1 legközelebbi szegedi bérleti hangverseny programjaj. Mitdhárom száma Fichtner Sándor karnagy vezetése alatt működő ?o tagu zenekar előadásában nagy sikert aratott. A hegedűversenyt Belle Ferenc tanár, a zenekar I-sö hangversenymestere játszotta virtuozitással, igen nagy és megérdemelt sikert aratva. A makói előkelőségek sorából Tarnay Ivor alispán kilátásba helyezte, hogy a szegedi filharmonikusoknak külön szubvenciót ajánl megszavazásra, hogy lehetővé tegyék a zenekar rendszeres hangversenyeinek rende­zését Makón. A szegedi filharmonikusoknak két év alatt ez a negyedik zenekari hangversenye Makón és minden alkalommal több és több hívet szereznek a komoly zene szeretetének. PÉNTEK ESTE: Pintyőke. Operett 3 felvonásban. Irta: Adorján László. Zenéjét szerzette: Jatzkó Rezső. Rendező: Ritkái Sándor. Személyek: Gróf üombrády András, huszár­ezredes — — — — — — Tihanyi Béla m.v. Bodolai Papp Miklós, unokaöccse — Kristóf Ferenc Cicu B.ne Gáspár, földbirtokos — Herczeg Vilmos Tiila, a leánya — - — — — Kendecsi Aránk i Magdolna — — — — - — Tarján Nóra Harry, Fox, Knox éi Box nyomozó­iroda főnOke -- — — — Berky József Pintyőke - — - — — — — J -tzkó Cia m. v. Biti, házvezetőnő az ezredesnél — Ejycd Lenke Djrázs Pál, az ezreJe3 tiszti legénye Fü:öp Sándor m.v. Az előadás fél 8 órakor kezdődik. SZEGED Széchenyi-tér 2. sz. Telefon 133. Kérem a kiraka­taimban lévő áraim meg­s X c s 1 jó R ASNAL [tekintését 5»

Next

/
Oldalképek
Tartalom