Szeged, 1924. december (5. évfolyam, 277-299. szám)

1924-12-02 / 277. szám

± SZEOED 1924 december 2. Esküdt visszakérte régi Dr. Györki és dr. Weisz újra védői lettek. — A bizonyítás kiegészítést. Budapest, december 1. Esküdt megvesztegetési pőrének mai folytatólagos főtárgyalását negyed 11-kor nyitotta n-eg a biróság. Még mielőtt Töreky tanácselnök befejezné annak a megállapítását, hogy a védők és a tanuk valamennyien jelen vannak- e, Esküdt feláll és a következőket mondja; — Beterjesztést teszek . . . Töreky tanácselnök erre erélyesen rászól Esküdtre, hogy nincs semmi mondanivalója, amig az elnök meg nem teszi a bejelentését. Töreky elnök ezután megállapítja, hogy a vád­lottak és a tanuk valamennyien jelen vannak és igy szól Esküdthöz: Most beszéljen. Esküdt: Bejelentem, hogy a védelmemmel újból Weiss ügyvéd urat és Györki nemzetgyűlési kép­viselő urat kértem fel. Töreky elnök: A biróság csak ügyvédet lát és nem nemzetgyűlési képviselőt. Esküdt kijelenti, hogy a tárgyalás folyamán el­ragadtatta magát Weiss ügyvéddel szemben és ezért bocsánatot kér tőle. Az elnök kijelenti, hogy ez nem tartozik ide és ezt az ügyvédjével kell elintézni. Majd Györki felé fordulva igy szól: Györki ügyvéd ur elvállalja e újból a védelmet? Dr. Györki: Igen. Az ügyvéd válaszát az elnök tudomásul veszi, majd hasonló értelemben megkérdezi Weiss ügy­védet is. Dr. Weiss, aki ezen pillanatban lép be az ülés­terembe tétovázva néz egy pillanatig, hol Györkire, hol Esküdtre tekint, akik mindketten intenek a szemükkel, hogy vállalja el. Majd igy szól: Mél­tóságos uram, ebben a pillanatban érkeztem, nem tudom, miről van szó. Töreky: Elvállalja a védelmet, vagy nem ? Dr. Weiss nem szól egy szót sem, hanem meg­indul az ügyvédi emelvény felé, mire Töreky most már meglehetősen haragosan szól az ügyvéd felé: Elvállalja-e, vagy sem? Dr. Weiss Töreky felé fordulva kijelenti, hogy elvállalja. Az elnök kijelenti, hogy a két bejelentést a biróság kénytelen tudomásul venni, mert a tör­vény nem ad módot arra, hogy az uj jelentkezést elutasítsa. Dr. Weiss: Ilyen körülmények között . . . Elnök: Ne tessék közbeszólni, ha az elnök enunciál. Dr. Kern Aurél urat felmentem a véde­lem alól és megköszönöm neki azt, hogy a biró­ság a főtárgyalást közreműködésével idáig lefoly­tathatta. Ezután az elnök bejelenti, hogy a biróság a bizonyítások kiegészítésére vonatkozó indítványok egyrészét elfogadta, a másik részét azonban nem, mivel azokat feleslegeseknek tartja és mert azok részben olyan körülményeket tartalmaznak, ame­lyeknek tisztázása Esküdt másik zsarolási ügyére vonatkoznak. Az elnök ezután kijelenti, hogy mára Térfi nyug. minisztert, dr. Prager Mársont és Péchy Tibort idézte meg tanúkihallgatásra. Elsőnek Prager Márton orvost hallgatja ki a biróság, aki elmondja, hogy csak egyetlen egy momentumra emlékszik az Esküdt-üggyel kap­csolatban. Egy izben felment Esküdt szobájába, ahol egy ur egy köteg pénzt adott át Esküdtnek, amire Esküdt azt mondta, hogy ő nem hordár. Az illető dr. Bencze ügyvéd volt. Semmi egyébre nem emlékszik és az elnök minden kérdésére nem mer válaszolni. Térfi Béla nyug. miniszter kihallgatása követke­zik ezután, aki elmondja, hogy 1921 szeptember havában kapott utasítást Nagyatádi földmivelési minisztertől, hogy a kiviteli és „a behozatali ügyek­ben vizsgálatot rendeljen el. Ő a vizsgálatot ok­tóber és november havában lefolytatta. A vizsgálat arra terjedhetett ki, hogy az illetékes osztályok milyen eljárást köveitek. De arra, hogy azok kezé­hez illegitim pénzek folytak e be, vagy hogy a pénzt hová fordították, — a vizsgálat nem terjed­hetett ki, már csak azért sem, mivel ezt csak a minisztériumon kivül álló egyének kihallgatásával lehetett volna valószinüsiteni. Az elnök azon kérdésére, hogy a vizsgálat folyamán merültek-e fel az illetékes ügyosztályok részéről szabálytalanságok, — a tanu kijelentette, hogy semmiféle szabálytalanságok sem voltak. Térfi Béla további kihallgatása során az elnök a beadott kérvények természetére, a pártfogók ki­létére és a soronkivül elintézett kérvényekre nézve intéz kérdést a volt miniszterhez, majd a követ­kező kérdést teszi fel: — Nagyméltóságod a miniszterelnökkel sohasem beszélt e visszaélések ügyében ? Térfi: De igen, sőt a miniszterelnöktől meg­bízatást is kaptam, hogy diszkréten puhatoljam ki, miként hatottak ezek a dolgok Nagyatádira. Pu­hatolódzásaim során teljesen tiszta impressziókat sikerült nyernem, hegy Nagyatádi ez ügyektől teljesen távol állt. Ezt jelentettem a miniszter­elnöknek is. Boronkay ügyész érdeklődésére a tanu elmondja, hogy a vizsgálatot nem a miniszterelnök rendelte el, hanem maga nagyatádi Szabó adta ki a vizs­gálat lefolytatására. Méhes biró: Hivatalos jellegű megbízásokat adott-e Esküdtnek Nagyatádi ? Tanu: Én nem tudok erről. Arra merült fel adat, hogy a miniszter Esküdt utján sürgette az ügyosztályokat. Méhes biró: Nem mondta Nagyatádi, hogy Es­küdt szedje be a kérvényeket? Tanu: Ezt nem mondta, csupán azt, hogy Es­küdt utján is eljuttathatják a kérvényeket. A védő kérdezi, hogy nem merült-e fel adat arra nézve, hogy a miniszter hátráltatta volna a vizsgálatot? Tudomásom szerint arra nem volt adat, vág közbe Térfi Béla, sőt Nagyatádi maga segített munkámban. Védő : Megkérdezte-e Nagyatáditól, hogy a ke­zeihez beadott kérvényeket törvény szerint miért nem küldte le az ügyosztályokba? Tanu: Nála sohasem találtam kérvényt, tehát ezt meg sem kérdezhettem. Védő: Van-e bizonyíték arra, hogy Esküdt La­jos kezén tűntek volna el kérvények és mikor Esküdt közmegbízásból járt el, követett-e el bün­tetendő cselekményt? Tanu: Erre nincs adatom. Orova védő, majd Gál védő intéz kérdéseket a miniszterhez. A kihallgatás befejezése után a felek nem kérik, a biróság mellőzi a tanu megesketését. Az elnök 12 óra után a tárgyalást felfüggeszti. Szünet után Pécsy Tibor miniszteri osztálytaná­csost hallgatja ki a biróság, aki elmondja, hogy vetőmagkivitelre engedélyt a földmivelésügyi mi­nisztérium adhatott, javarészt termelők és keres­kedők jogos igényei érvényesültek az engedély­adásnál. Arról, hogy a miniszter Esküdtnek valami külön hatáskört adott volna, nem tud. Ezután Csézly Lukács jogászt hallgatja ki a biróság, aki gyakran feljárt a kisgazdapártba és midőn egy izben kiviteli engedélyek iránt érdeklő­dött Esküdtnél, Esküdt azt válaszolta, hogy enge­délyt lehet kapni, de közcélokra kell bizonyos összegeket lefizetni. Majd Kovács Gyula gazdálkodót hallgatják ki, aki Esküdtet és szüleit régóta ismeri. Apja jó­módú gazda, évek óta bírája a falunak. Feltétle­nül tisztességes, puritán ember. Nagyatádi sze­gény ember volt és ugy is halt meg. Sokszor ta­nuja volt maga is annak, hogy diót, vagy mézet vacsorázott és télikabátba, meg pokrócba takarva ült fűtetlen szobájában. A pör folyamán egy izben Esküdi kért tőle kétmillió koronát, amivel bizo­nyos nyugtákat akart megszerezni a nyugatmagyar­otszági felkeléssel kapcsolatban, ő azonban nem adott. Nagyatádi midőn Esküdt megkörnyékezte a kiegyezésre, ő előtte azt a kijelentést tette, hogy kötelet a nyakára. A védő után Esküdt intéz kér­déseket a tanúhoz, akit az ügyész indítványára a biróság megesket. Az ügyész kérésére a tanút megesketik. Ezután Esküdt egy visszavont vallomását olvassák fel. Ebben a vallomásban elmondja Esküdt, hogy Gál Endre képviselőtől nem kapott pénzt. Ezután a biróság Nagy Emilnek Nagyatádihoz intézett egyik levelét olvassa fel. Nagy Emil ezen levelé­ben többek között közli Nagyatádival, hogy Esküdt mintegv két óra hosszat tartózkodott nála. Esküdt különféle panamákról beszélt. Erre kérdezősköd­tem tőle — mondja Nagy Emil levelében —, hogy Nagyatádi tud-e ezekről a dolgokról. Esküdt erre a kérdésre megdöbbent és csodálkozott, hogy ilyet még hogy is kérdezhetek. Esküdt a levél felolvasása után megjegyzi, hogy Nagy Emil arról nem tudott, hogy ő Nagyatád' parancsára ment oda. Ügft&iHIB Ezután az orvosi véleményeket olvassák fel Es­küdt elmebeli állapotáról. Az orvosi vélemény sze­rint Esküdt gyors észjárású, kényszerképzetei nin­csenek. Hogy a miniszternek magántitkárja volt, már az is bizonyítja épelméjüségét, hiszen fontos politikai pozíciót töltött be. Az azonban tény, hogy terhelt. Apai ágról a terheltség az iszákosságban nyilvánul, anyai ágról pedig a nagyzási mániában. Egyébként neuraszténiás, gyenge ellenállású egyén, aki bűncselekmények elkövetésére könnyen presz­szionálható. Az orvosi véleményt Minich és Né­meth professzorok terjesztették be. Töreky ezután felolvassa Bethlen grófnak a már ismert levelét. Dr. Gál védő indítványozza Bethlen gróf beidézését, de ezt nem fogadják el. Weiss Gyula védő is ellenzi Bethlen kihallgatását, de kéri Oroszynak, Esküdt első védőjének kihallga­tását az Esküdtért letett kaució ügyében. Töreky tanácselnök félháromkor a tárgyalást fel­függeszti és holnap délelőttre halasztja. Zimmerman főmegbizott ragaszkodib az osztrák tisztviselők további lét­számcsökkentésében. Bécs, dec. 1. December végén megszűnik a létszámcsökkentési törvény hatálys. Dr. Zim­mermann továbbra is ragasz*odik a létszám­csökkentéshez és azt kivsnja, hogy az év vé­géig elbocsájtott tisztviselők száma elérje a 100.000 et. A Nemzetek Szövetsége legutóbbi tárgyalása alkilmával ugyanciak ezen állás­pontra helyezkedett. Ha dr. Zimmermann fő­biztos ragaszkodik a további radikális létszám­csökkentéshez, ez a körülmény a legnagyobb veszedelmekre és lehetetlen állapotokra fog vezetni, már most is számos hivatal van, ahol a tisztviselők létszámcsökkentése miatt nem tudják elvégezni a munká? és emiatt a gyakor nokok és egyéb segédmunkások alkalmazására kell áttérni. Uri magánházak és Igen szép családi házak, vala­mint bérpaloták minden igényt kielégítő laká-jOKkal, minden alkalommsi a legolcsóbban vásárolhatók meg 867 Ingatlanforgalomnál, Béke-utca 18. Telefon 345. ! LAMPEL és HEGYI cégnél megkezdődött a f _ a legszolidabb árak mellett. • | Harisnya, keztyli, kfttüttáru faagy választékban I | csoiifi reklámvásár

Next

/
Oldalképek
Tartalom